Конкурс по реда на наредба за възлагане на малки обществени поръчкистраница1/5
Дата21.08.2018
Размер0.54 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – С О Ф И ЯД О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
“Извършване на услуги – абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, по обособени позиции, с технически изисквания дадени в документацията:
Позиция 1 - Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на 21 асансьорни уредби, в това число 2 товарни в учебните блокове на Технически университет – София.
Позиция 2 - Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на 33 асансьорни уредби в студентските общежития на Технически университет – София”.
Позиция 3 - Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на 10 асансьорни уредби в учебните блокове (корпуси) и в студентското общежитие на ТУ-филиал гр. Пловдив.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции 1 и 2 са Учебните корпуси на Технически университет - София, намиращи се в град София, бул. “Св. Климент Охридски” № 8, учебни блокове № № 2, 3, 4, 10, 12, и Студентските общежития на Технически университет – София, намиращи се в град София, Студентски град, блокове № 2; 3; 4; 12; 13; 14; 16; 33, вх. А; 54, вх. А, Б, В; 59, вх. А, Б, В, Г. По обособена позиция 3 място на изпълнение са: учебните корпуси и студентското общежитие на филиала в гр. Пловдив, намиращи се на адрес: гр. Пловдив, бул. Цанко Дюстабанов № 25 – учебен блок 4 и в гр.Пловдив, бул.»Санкт Петербург» № 61 - учебен блок 2, и студентското общежитие на филиала.


Възложител: Технически университет - София

София 1000, бул. Св. Кл. Охридски №8, тел. (02) 965-21-11, факс (02) 68-32-15, www.tu-sofia.bg


София, 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

І. Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка;

ІІ. Обявление за малка обществена поръчка;

ІІІ. Придружително писмо до АОП

ІV. Пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

V. Технически спецификации;

VІ. Изисквания на Възложителя към участниците и офертите, срок на валидност на офертите, място и срок за закупуване на документацията за участие, място и срок за подаване на оферта, място и срок за отваряне на офертите на участниците, критерий за оценка на офертите;

VІІ. Място и срок на изпълнение на поръчката;

VІІІ. Вид и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора;

ІX. Указания към участниците при подготовка на офертите;

X. Правила за провеждане на процедурата и работа на комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща офертите;

XІ. Образци на документи:

- образец на оферта (техническо предложение)

- образец на „Предлагана цена за обособена позиция № .....”

- образец на Декларация 1а за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП;

- образец на Декларация 1b за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.т. 2 и 3 и ал. 2, т.т. 1 и 3 от ЗОП;

- образец на Декларация 1c за обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

- образец на Декларация 2, отразяваща обстоятелствата, че кандидатът за изпълнител е запознат и е съгласен с условията за участие в процедурата, с условията за провеждането й, включително и с проектодоговорите;

- образец на Декларация 3, представяна от подизпълнителя;

- образци на банкова гаранция за участие и за изпълнение на договора (банкова гаранция за изпълнение);

- проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

Кандидатите са длъжни да проверят съдържанието на документацията към момента на получаването й. Документацията е публикувана и на интернет страницата на Технически университет-София – http://www.tu-sofia.bg/zop/nvmop2009/nvmop2009.php


Лица за контакти:

доц. Георги Илиев - МФ, кат. ИЛПТСТ – тел. 0886/980-308

маг. юрист Йорданка Найденова – Дирекция ОП – 02/965-20-45

ІV. Пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции
Обектът на поръчката е извършване на услуги, които ще се осъществяват чрез абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт, за осигуряване годността за нормална и безопасна експлоатация на асансьорните уредби, разположени в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет-София и филиала му в гр. Пловдив.

Асьнсьорите са описани в тази документация по основните им технически характеристики и са на разположение за оглед при условията на „Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” –ПМС №75/01.04.2003 г.


Обект на поръчката:

“Извършване на услуги – абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, по обособени позиции, с технически изисквания дадени в документацията:


Обособена позиция 1- Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на 21 асансьорни уредби, в това число 2 товарни в учебните блокове на Технически университет – София.
Стойността на поръчката по обособената позиция не може да надхвърля 32 350 (тридесет и две хиляди, триста и петдесет) лева с ДДС.
Обособена позиция 2 - Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на 33 асансьорни уредби в студентските общежития на Технически университет – София”.
Стойността на поръчката по обособената позиция не може да надхвърля 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева с ДДС.
Обособена позиция 3 -- Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на 10 асансьорни уредби учебните блокове (корпуси) и студентското общежитие на ТУ-филиал гр. Пловдив.

Стойността на поръчката по обособената позиция не може да надхвърля 9 600 (девет хиляди и шестотин лева) лева с ДДС.


Кандидатите имат право да подават само една оферта - за една, за две или за трите обособени позиции. Не се допускат варианти на офертите.
Целта на процедурата е възложителя да избере изпълнител, който по силата на сключен договор да гарантира експлоатационната готовност (работа) на асансьорните уредби в сградния фонд на ТУ-София.

Възложителят осигурява на изпълнителя за обявените по-долу, в позиция 1, позиция 2 и позиция 3, възнаграждение срещу услугата “Абонаментна поддръжка” при основно изискване - готовност на асансьорните уредби за работа.

Текущият и авариен ремонт се извършват от изпълнителя при спазване на условията на възложителя представени по-долу в таблица и съобразени с изискванията за поддръжка на този вид надзорни съоръжения съгласно „Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори” ПМС - № 75/ 2003 г.

V. Технически спецификации
1. Общи изисквания към материалите:

Всички използвани при извършване на ремонтните работи материали трябва да отговарят на БДС или ЕN. Материалите трябва да бъдат първо качество, да са произведени в България или в страните от Европейския съюз, да отговарят на всички нормативни изисквания за качество, безопасност при употребата им от крайния потребител, доказано със сертификат за качество ISО 9001, удостоверяващ съответствието на материалите със съответните спецификации или стандарти.

Ремонтът с вложените материали и части не може да изменят конструкцията на уредбата и да отговаря на изискванията на „Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” –ПМС №75/01.04.2003 г.
2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителите са длъжни да осъществяват възложените им услуги, като полагат всички дължими грижи за качествено изпълнение, съгласно „Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” и действащата нормативна уредба в Република България. Изпълнението на услугите е съгласно предмета на договора за абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет.


Според изискванията на възложителя, “Абонаментната поддръжка” включва текущ и авариен ремонт, при основно изискване - готовност на асансьорните уредби за работа.
По обособена позиция 1 - Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове на Технически университет – София.

Изпълнението на поръчката по обособена позиция 1 включва: абонаментна поддръжка на 21 броя асансьорни уредби, от които 15 бр. с полуавтоматични врати (ПАВ) и 6 бр. с автоматични врати (АВ) – (2 триплекса)
Таблица 1Наименование и тип

Брой

вс.- 21Товароподемност

Бр. спирки

Място на ползванеТоварен с полуавтома-тични врати - ПАВ

2

500 кг.

2

Клуб-ресторант бл.1Пътнически - ПАВ - с полуавтома-тични врати

2

4 лица

5

Учебен бл. 2Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

3

6 лица

6

Учебен бл. 3Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6 лица

7

Учебен бл. 3Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

3

6 лица

6

Учебен бл. 4Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6 лица

7

Учебен бл.4Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

1

4 лица

6

Учебн бл. 10Пътнически – АВ - два триплекса с автоматични врати

6

6 лица

7

Учебен блок 12


По обособена позиция 2 – Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на асансьорни уредби в студентските общежития на Технически университет – София,

Изпълнението на поръчката по обособена позиция 2 включва: абонаментна поддръжка на 19 броя асансьорни уредби с полуавтоматични врати и 14 броя асансьорни уредби с автоматични врати, както следва:
Таблица 2Наименование и тип

Брой

вс.- 33Товароподемност

Бр. спирки

Място на ползване

1

Пътнически – ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6 лица

8

Бл 2

2

Пътнически – ПАВ - с полуавтоматични врати

3

6 лица

8

Бл. 3

3

Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

3

6 лица

8

Бл. 4

4

Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6 лица

7

бл. 12

5

Пътнически – ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6 лица

7

Бл.13

6

Пътнически – ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6 лица

7

бл.14

7

Пътнически - ПАВ - с полуавтоматични врати

2

6

7

33А

8

Пътнически – ПАВ - с полуавтоматични врати

3

6 лица

14

Бл. 16

9

Пътнически – АВ - два дуплекса с автоматични врати

6

6 лица

8

Бл.54

Входове «А» «Б» «В»

По 2 броя на вход

10

Пътнически – АВ - два дуплекса с автоматични врати

8

6 лица

8

Бл.59

Входове «А»»Б»»В»»Г»По обособена позиция 3 - Абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове (корпуси) и студентското общежитие на Технически университет – филиал Пловдив.

Изпълнението на поръчката по обособена позиция 3 включва: абонаментна поддръжка на 10 броя асансьорни уредби , съгласно следната:
Таблица 3Наименование и тип

Брой

Вс.10Товароподемност

Бр. спирки

Място на ползване

1

Пътнически с полуавтоматични врати - ПАВ

3

6 лица

14

Общежитие

2

Пътнически с полуавтоматични врати - ПАВ

2

6 лица

5

2-ри уч.корпус

3

Пътнически с автома-тични врати - АВ

2

6 лица

6

4-ти уч. корпус

4

Пътнически с автома-тични врати АВ

2

6 лица

5

4-ти уч. корпус

5

Товарен с полуавто-матични врати - ПАВ

1

500 кг.

2

Хранителен блок


ИЗИСКВАНЕ КЪМ РЕЖИМА НА ГОТОВНОСТ И РАБОТА /тези изисквания се отнасят за всички позиции/:
За единична асансьорна уредба – готовност за работа от 7,30 до 20,30 ч. - 13 часа.

За дуплекс – два асансьора - минимум 1 асансьор да работи непрекъснато 24 ч.

За триплекс – три асансьора – минимум 2 асансьора да работят непрекъснато 24 ч.

При неспазване на този режим за готовност възложителят намалява дневната такса на абонамента със сумата в лева изчислена по таблица 4.Дневната сума за един асансьор за всеки час се намалява в зависимост от времето в часове, през което асансьорът не е работил съгласно следната таблица:

Таблица 4

N

Време на престой на един асансьор

За асансьори в учебни корпуси

За асансьори в студентски общежития

С един асансьор на площадка

С повече от един асансьор на площадка

С един асансьор на площадка

С повече от един асансьор на площадка

1

До 2 часа

2/10

1/10

3/10

2/20

2

От 2 до 4 часа

3/10

2/10

4/10

3/20

3

Над 4 часа

4/10

3/10

5/10

4/20


Пример: Дневната абонаментна такса за асансьор се пресмята като месечната абонаментна такса за позицията се раздели на броя на асансьорите.

Пример за позиция 1 – Учебни корпуси, Обща годишна сума Х лв.

Месечната сума за поддръжка - Х/12.

Дневната сума за един асансьор: Y=Х/ 12. 21= Х/252 лв

Ако асансьора е един на площадка и е престоял от 2 до 4 часа (вж. Таблица 4)

дневната сума “Y” се намалява с 3/10 т.е ако “Y” е 120 лв. дължимата такса при такъв престой е 120-120х3/10=120-36=84 лв.

Организацията по обезпечаване на тази готовност е задължение на изпълнителя.

Отговорника на блока (домакина), където е монтиран асансьора, или назначено от Възложителя лице води ежедневен отчет за готовността за работа, престоя и причините за престоя на асансьора.

В края на месеца за всеки обект с монтирана/и уредба/и се съставя протокол, в който се записва времето /в часове/, през което не е работил асансьора. Този протокол се подписва от представителя на Възложителя /домакина на този обект/ и представител на Изпълнителя.

За всеки час на спиране на асансьор Възложителят намалява дневното възнаграждение на изпълнителя в зависимост от времето на престоя съгласно дадената по-горе таблица № 4. Тази санкция не се прилага при необходимото периодично обслужване или външно спиране на ел. енергията.

Намаляването се отразява в месечното плащане на абонамента на основание приложен двустранно подписан обобщен протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и отговорника определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обекти. Този обобщен протокол се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и отразява в табличен вид всички спирания на уредбите по обекти.

При представяне на фактурата за заплащане на месечния абонамент ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и обобщен протокол. Протоколите за отделните обекти и машини са приложени към обобщения месечен протокол, но не се прилагат към фактурата.

По време на ремонт на етажните врати на асансьора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ залепва стикер със съобщение коя уредба се полза вместо ремонтираната.

Изпълнителят посочва в договора трите имена на лицата, упълномощени да подписват тези протоколи.

Обобщените протоколи са неразделна част от документите за заплащане на Изпълнителя на месечния абонамент по договора. Те се представят дори и ако няма спирания на уредбите.

Месечният абонамент се формира като 1/12 от сумата по договора за всяка от обособените позиции 1, 2 или 3, намалена с пресметнатата сума за престоя, отразен в месечния обобщен протокол.При фактуриране на месечния абонамент се представят: фактура и обобщения протокол.
VІ. Изисквания на Възложителя към участниците и офертите, срок на валидност на офертите, място и срок за закупуване на документацията за участие, място и срок за подаване на оферта, място и срок за отваряне на офертите на участниците

1. Изисквания към участниците:
В процедурата имат право да участват всички лица, които отговарят едновременно на следните изисквания:
1.1. Да отговарят на изискванията, посочени в чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП:
а) Изисквания по чл.47, ал.1 от ЗОП - да не са осъдени с влязла сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, за подкуп, за участие в организирана престъпна група, за престъпление против собствеността или против стопанството; да не са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация или се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

б) Изисквания по 47, ал.2 от ЗОП – да не са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително, когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си; да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; да нямат парични задължения задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

в) Изисквания по 47, ал.5 от ЗОП - не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник е свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
1.2. Да имат добро икономическо и финансово състояние - то се доказва чрез:
а) копие от счетоводния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2008 г., с изключение на новорегистрираните участници;

б) копие от действаща застраховка за професионална отговорност на участника. Застраховката следва да е със срок на валидност не по-късно от предвидения срок за действие на договора.
1.3. Да притежават технически възможности и квалификация - тези обстоятелства се доказват чрез:

а) Участникът да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (обн. ДВ, бр. 86/01.10.1999 г.) и да притежава валидно удостоверение за това издадено от Държавна агенция за метереологичен и технически надзор или оправаомощени длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор“- заверено копие.

Лицензът следва да е със срок на действие минимум до края на 2010 година.б) Участникът да представи декларация, свободен текст, че разполага с персонал - асансьорни монтьори с необходимата за поддържането, ремонтирането или преустройването им правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособнаст за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори, при което монтьорите трябва да са не по-малко от двама единият от който да притежава не по-ниска от втора степен на правоспособност, а когато монтьорите са повече от двама поне един от тях да притежава първа степен на правоспособност.

Към декларацията се прилага списък на монтьорите, копия от документите удостоверяващи тяхната правоспособност и копия от трудовите им договори.в) Участникът да представи декларация, свободен текст, че познава и ще прилага номативните актове и български стандарти за асансьорите, които ще поддържа и ремонтира, както и инструкции за работа за извършване на функционалните проверки, техническото обслужване, планово-предупредителните ремонти, външните огледи и изпитвания на асансьорите и съставните им части.

г) Участникът да представи декларация, свободен текст, че притежава собствен транспорт за реагиране в аварийни ситуации до 1 час от съобщаване за повреда и необходимото техническо оборудване посочено в чл. 34, ал.1, т.3 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори ;

д) Участникът да представи декларация, свободен текст, че притежава офис и пряка телефонна линия на територията на града, в който е местоизпълнението на поръчката, за обособената позиция, за която учасва, гарантираща обслужване в срок до 1 час от получаване на сигнал за настъпило събитие;

е) Участникът да представи декларация, свободен текст, съдържаща списък на основните договори за услуги за поддръжка и ремонт на асансьорни уредби за последните три години (2008, 2007 и 2006 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Новорегистрираните участници посочват услугите, извършени от момента на регистрацията им от окръжния съд или в Агенцията по вписванията. Този списък да е придружен от поне 3 препоръки от други възложители за изпълнени договори с подобен предмет.
Изискванията на възложителя по т. т. 1.2. и 1.3. са за подбор на участниците и се доказват с посочените документи. Ако участниците не отговорят на посочените изисквания или не са представили изискваните от възложителя документи се отсрняват от по нататъшно участие в процедурата.
2. Изисквания на Възложителя към офертите, срок на валидност на офертите:
Всяка оферта се изготвя в оригинал по приложения към документацията образец и задължително трябва да съдържа:
2.1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - за български юридически лица или еднолични търговци, /ако участникът не е пререгистриран по реда на Закона за търговския регистър се представя удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд и решение за първоначална съдебна регистрация/. Удостоверението за актуално състояние трябва да е издадено след 01.06.2009 г. – оригинал или заверено от участника копие.

Когато участникът е физическо лице, представя копие от документ за самоличност.

Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Чуждестранните лица представят документа и в легализиран превод.
2.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:

2.2.1. Заверени от участника копия от счетоводния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2008 г., с изключение на новорегистрираните участници;

2.2.2. Заверено от участника копие от действаща застраховка за професионална отговорност на участника. Застраховката следва да е със срок на валидност не по-късно от предвидения срок за действие на договора.
2.3. Доказателства за технически възможности и квалификация:

2.3.1. Участникът да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (обн. ДВ, бр. 86/01.10.1999 г.) и да притежава валидно удостоверение за това издадено от Държавна агенция за метереологичен и технически надзор или оправаомощени длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор“ – заверено от участника копие.

Лицензът следва да е със срок на действие минимум до края на 2010 година.2.3.2. Участникът да представи декларация, свободен текст, че разполага с персонал - асансьорни монтьори с необходимата за поддържането, ремонтирането или преустройването им правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособнаст за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори, при което монтьорите трябва да са не по-малко от двама единият от който да притежава не по-ниска от втора степен на правоспособност, а когато монтьорите са повече от двама поне един от тях да притежава първа степен на правоспособност.

Към декларацията се прилага списък на монтьорите, копия от документите удостоверяващи тяхната правоспособност и копия от трудовите им договори.2.3.3. Участникът да представи декларация, свободен текст, че познава и ще прилага номативните актове и български стандарти за асансьорите, които ще поддържа и ремонтира, както и инструкции за работа за извършване на функционалните проверки, техническото обслужване, планово-предупредителните ремонти, външните огледи и изпитвания на асансьорите и съставните им части.

2.3.4. Участникът да представи декларация, свободен текст, че притежава собствен транспорт за реагиране в аварийни ситуации до 1 час от съобщаване за повреда и необходимото техническо оборудване посочено в чл. 34, ал.1, т.3 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори ;

2.3.5. Участникът да представи декларация, свободен текст, че притежава офис и пряка телефонна линия на територията на града, в който е местоизпълнението на поръчката, за обособената позиция, за която участва, гарантираща обслужване в срок до 1 час от получаване на сигнал за настъпило събитие;

2.3.6. Участникът да представи декларация, свободен текст, съдържаща списък на основните договори за услуги за поддръжка и ремонт на асансьорни уредби за последните три години (2008, 2007 и 2006 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Новорегистрираните участници посочват услугите, извършени от момента на регистрацията им от окръжния съд или в Агенцията по вписванията. Този списък да е придружен от поне 3 препоръки от други възложители за изпълнени договори с подобен предмет.
2.4. Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2, т. 2 от ЗОП – попълва се приложеният образец на декларация 1a и се представя в оригинал. Тази декларация следва да е съставена след откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и се представя от: физически и юридически лица.

При участник ЮЛ тази декларация се попълва от:

- за участник дружество с ограничена отговорност (ООД) – всички управители;

- за участник еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) - управителя;

- за участник акционерно дружество (АД) - всички членове на управителния съвет, съответно съвета на директорите;

- за участник събирателно дружество (СД) – всички съдружници;

- за участник командитно дружество (КД) - неограничено отговорните съдружници;

- за участник командитно дружество с акции (КДА) - изпълнителните членове определени от съвета на директорите;

- за всички останали участници от лицата, които ги представляват.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
2.5. Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.т. 2 и 3 и ал.2, т.т. 1 и 3 от ЗОП – попълва се приложеният образец на декларация 1b и се представя в оригинал Тази декларация следва да е съставена след откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и се представя от управителя/управителите на участниците вписани в удостоверението за актуално състояние. Декларацията се представя и от физически и юридически лица участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато участникът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
2.6. Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се приложения образец на декларация 1c и се представя в оригинал. Тази декларация следва да е съставена след откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и се представя от всички членове на управителните и контролните органи на участниците, вписани в удостоверението за актуално състояние, включително временно изпълняващ такава длъжност прокурист и търговски пълномощник. Декларацията се представя и от физически и юридически лица участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато участникът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
2.7. Декларация 2 (попълва се приложения образец и се представя в оригинал). С тази декларация участникът декларира, че е запознат и съгласен с условията за участие, провеждане на открития конкурс, включително и с проектодоговора от документацията за участие. Декларацията следва да е съставена след датата на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и да е подписана от лицето/лицата, представляващо/представляващи участникът.
2.8. Декларация 3 (попълва се приложения образец и се представя в оригинал), съставя се от представляващото подизпълнителя лице.
2.9. Предлагана цена за обособена позиция № .... (ценова оферта) – в оригинал - участникът посочва предлаганата цена по обособената позиция от обекта на поръчката, за която участва - подготвя се по образеца за „Предлагана цена по обособена позиция № ...”.

Предлаганата цена за всяка обособена позиция, за която кандидатът участва, трябва да бъде сложена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена за обособена позиция № ......” (попълва се номера на обособената позиция). Боят на пликовете с надпис „Предлагава цена за обособена позиция № ....” трябва да съответства на броя на обособените позиции, за които кандидатът участва. Тези пликове се поставят в плика с офертата и с исканите документи.В ценовата оферта участниците посочват: предлаганата цена в лева по позицията, за която кандидатстват франко местоизпълнението, в която да са включени всички данъци, такси, транспортни раходи и ДДС.

2.10. Документ за гаранция за участие по обособената/ите позиция/ии, за които се подава оферта– оригинал;
2.11. Документа за закупена документация за участие в открития конкурс - копие;

2.12. Оригинал на нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът/подизпълнителят се представлява в процедурата от лице, което не фигурира като представляващо лице в Удостоверението за актуално състояние.

2.13. Оферта (техническо предложение) в оригинал - следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, и включва:

  • подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени при сключване на договорите за изпълнение;

  • описание на стандартите и нормативите, на които ще отговарят услугите, при сключване на договорите за изпълнение;

  • всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с техническата спецификация и условията за изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за участие.

2.14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители документите по т.т. 2.1., 2.4., 2.5., 2.6. и 2.7 се представят от всеки един от тях.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т.т. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. и 2.7. се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в състава на обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, оферта се подава на български език, документа по т. 2.1 се представя в легализиран превод, документите от т.2.2. до т.2.6., които са на чужд език се представят и в превод. Когато участникът е обединение документите се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в състава на обединението.


Участник, който не е представил някой от посочените документи или е представил нередовен или непълен такъв за себе си или за подизпълнител се отсрнява от по нататъшно участие в процедурата.

Срок на валидност на офертата: 90 дни, считано от крайния срок за представянето й.
3. Място и срок за закупуване на документацията за участие:

Документацията за участие се получава в административната сграда на Технически университет – София, гр. София, кв. “Дървеница “, бул. “Св. Климент Охридски” № 8, Учебен блок 1, ет.3, кабинет 1341, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., след заплащане на 6,00 (шест) лева без ДДС. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението за обществена поръчка.


4. Място и срок за подаване на оферти:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 1000 до 1200 часа и от 1400 до 1600 часа, в отдел “Деловодство” на Технически университет-София, намиращ се в град София, бул. “Св. Климент Охридски” № 8, блок № 1, етаж 3, кабинет 1317 до 16:00 часа на последния ден от срока, посочен в обявлението за обществена поръчка.

Върху плика участникът посочва: наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, обособената позиция/обособените позиции, за която/които представя оферта.
Участникът в процедурата поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на офертата си, като Възложителят не носи отговорност за тези разходи.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата, е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на оферти участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да удължи срока най-много с 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

В процеса на провеждане на процедурата, участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


5. Място и срок за отваряне на офертите на участниците:

Отварянето на офертите ще бъде в Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ-София, гр. София, бул. “Св. Кл. Охридски” № 8, блок 1, ет.2. Часът и датата на отваряне на офертите са посочени в обявлението на обществената поръчка.


6. Критерий за оценка на офертите:

Офертите се оценяват по критерия “най-ниска цена”, по всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта.


VІІ. Място и срок на изпълнение на поръчката

Обществената поръчка /услугите/ ще се изпълняват за срок от една година, считано от възлагане изпълнението на поръчката, с договор, както следва:  • за обособена позиция 1 - учебните корпуси на Технически университет - София, намиращи се в град София, бул. “Св. Климент Охридски” № 8, учебни блокове № № 1, 2, 3, 4, 10, 12.

  • за обособена позиция 2 - студентските общежития на Технически университет – София, намиращи се в град София, Студентски град, блокове № 2; 3; 4; 12; 13; 14; 16; 33, вх. А; 54, вх. А, Б, В; 59, вх. А, Б, В, Г. и 12; 13; 14; 16; 33, вх. А; 54, вх.

  • за обособена позиция 3 - учебен корпус 4 на филиала в гр. Пловдив, намиращ се на адрес: гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25; учебен корпус 2 и студентско общежитие на филиала, намиращи се в гр.Пловдив, бул.»Санкт Петербург» № 61.

VІІІ. Вид и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора

Условията за представяне на гаранциите, задържането и освобождаването им са съгласно чл. 26-30 НВМОП.

Гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция.

Участникът или определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно изпълнение.1. Гаранцията за участие в процедурата е:

по обособена позиция 1 – 300.00 (триста) лева;

по обособена позиция 2 – 600.00 (шестстотин) лева;

по обособена позиция 3 – 90.00 (деветдесет) лева.


Когато участникът участва за няколко обособени позиции, гаранцията за участие е равна на сбора от гаранциите за обособените позиции, за които участва.

Гаранция под формата на парична сума се внася по банковата сметка на възложителя:IBAN BG80 ВNВG 9661 3300 1036 01;

BIC BNBGBGSD, БНБ – клон “Батенберг”.

Гаранция под формата на банкова гаранция се представя, като се спазят всички условия на посочения от нас образец.


2. Гаранцията за изпълнение на договора е: в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора. Тя се представя към момента на сключването му, като учредена банкова гаранция или внесена по сметката на Възложителя парична сума.

Гаранция под формата на парична сума се внася по банкова сметка на възложителя:

За обособени позиции 1 и 2: Технически университет-София,

IBAN BG80 ВNВG 9661 3300 1036 01;

BIC BNBGBGSD, БНБ – клон “Батенберг”.

За обособена позиция 3: Технически университет-София, филиал Пловдив,IBAN: BG86UNCR75273354638935

BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон Тримонциум

Гаранция под формата на учредена банкова гаранция трябва да отговоря на условията на приложения от нас образец.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
ІX. Указания към участниците при подготовка на офертите
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

В плика с офертата участниците поставят документите посочени в раздел VІ., т. 2, от т.т. 2.1 до 2.8. и от т.т. 2.10 до 2.14., а документът по т. 2.9. /ценова оферта/ се поставя в отделен запечатан плик съобразно долните указания.

Върху плика, участникът записва «Оферта», посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и за кои позиции се отнася. Предлаганата цена за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта трябва да бъде сложена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена за обособена позиция № ...... (попълва се номера на обособената позиция)", който се поставя в плика с офертата.

Броят на пликовете с „Предлагана цена” трябва да съответства на броя на обособените позиции, за които се отнася офертата на участника.

В ценовата оферта участниците посочват: предлаганата цена в лева по позицията, за която кандидатстват франко местоизпълнението, в която да са включени всички данъци, такси, транспортни раходи и ДДС.

Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави надпис «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника, като също така е желателно да запише:

- името и фамилията си;

- датата, на която е извършил заверката.


Представянето на варианти на офертата или на части от нея е забранено.

Офертата следва да се представи в един оригинал.

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

Документацията за участие няма конфиденциален характер.
Каталог: zop
zop -> Европейски фонд за регионално развитие
zop -> За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
zop -> СВ. Климент Охридски
zop -> Становище за осъществен предварителен контрол
zop -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
zop -> Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
zop -> Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
zop -> За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница