Конкурс за 2бр. Държавни служители старши експерт и главен експерт и зисквания за заемане на длъжноститеДата11.04.2018
Размер40.19 Kb.
#66791
ТипКонкурс

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
О Б Я В Л Е Н И Е
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 2бр. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ – СТАРШИ ЕКСПЕРТ И ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
1. Изисквания за заемане на длъжностите:

За длъжност: Старши експерт

образование – висше; образователна степенбакалавър

професионална област – хидрология, ХМС, ХТС, ХЕС, екология, биология

професионална квалификация – инженер хидролог, хидроинженер, еколог, биолог

професионален опит – 1 (една) година

Специални умения / компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office,

електронна поща, интернет, работа с офис техника. Притежаване на качества за работа в екип, комуникативност и инициативност. Предимство: познаване на географски информационни системи Arc GIS System, владеене на английски език, служебен стаж.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе - чрез решаване на тест и интервю;
За длъжност: Главен експерт

образование – висше; образователна степен – бакалавър

професионална област – биология, екология, хидробиология, ХМС, ХТС, ХЕС

професионална квалификация – биолог, еколог, хидробиолог, инженер хидролог, хидроинженер

професионален опит – 2 (две) години

Специални умения / компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office,

електронна поща, интернет; отлично владеене на английски език, писмено и говоримо; работа с офис техника. Притежаване на качества за работа в екип, комуникативност и инициативност. Предимство: познаване и работа с географски информационни системи Arc GIS System, владеене на втори чужд език, служебен стаж.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.
2. Кратко описание на длъжностите: Извършват дейности произтичащи от Закона за водите и съпътващите го подзаконови нормативни документи, европейски директиви по водите в т.ч. Директива 2000/60/ЕС и свързаните с ПУРБ директиви, Директива 2008/56/ЕС за разработване на Морски стратегически план.
3. Области на дейност:

За длъжност „Ст. експерт”: Актуализация на ПУРБ, прилагане на Директива 2000/60/ЕС, в.т.ч определяне на цели и изготвяне програма от мерки в част повърхностни води, събиране, обобщаване и контрол на данните за изпълнението на програмата. Подготовката на докладването по Директива 2000/60/ЕС и свързаните с ПУРБ директиви. Разработване на Морския план и прилагането на Директива 2008/56/ЕС, в.т.ч. оценка на състоянието на околната среда в морските води, определяне на цели и изготвяне програма от мерки, както и организиране събирането, обобщаване и контрол на данните за изпълнението на програмата от мерки.

За длъжност „Гл. експерт” Разработване на Морския план и прилагането на Директива 2008/56/ЕС, в.т.ч. оценка на състоянието на околната среда в морските води, определяне на цели и изготвяне програма от мерки, както и организиране събирането, обобщаване и контрол на данните за изпълнението на програмата от мерки. Актуализация на ПУРБ, прилагане на Директива 2000/60/ЕС, в.т.ч определяне на цели и изготвяне програма от мерки в част повърхностни води, събиране, обобщаване и контрол на данните за изпълнението на програмата. Подготовката на докладването по Директива 2000/60/ЕС и свързаните с ПУРБ директиви.
Размер на основната заплата за длъжност „старши експерт” – 560 лв.

Размер на основната заплата за длъжност „главен експерт” – 760 лв.

4. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на

конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. “Александър Дякович” 33, „Едно гише”. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло и на интернет страницата на БДЧР-Варна: www.bsbd.org.Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 68 74 35; 052/ 68 74 52Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница