Конкурс за академична длъжност „Доцент" I. Научни публикации I научна публикации, свързани с дисертацията за образователна и научна степен „доктор"Дата15.10.2018
Размер240 Kb.
ТипКонкурс


СПИСЪК С РЕЗЮМЕТА
НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на

гл. ас. д-р инж. ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА – БРАНИЧЕВА

от ИПАЗР “Никола Пушкаров“ - София

във връзка с участие в конкурс за академична длъжност „Доцент“I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

I.1. НАУЧНА ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“.


 1. Петрова-Браничева, В., Пл. Петков, Н. Банишка, Ел. Цолова, Ев. Марков, 2010. Влияние на температурния режим върху основните фенологични фази на развитие на ягодата отглеждана при оранжерийни условия в района на Софийско поле., сп. Селскостопанска техника, бр.1, стр. 107 – 112, ISSN 0037-1718

 2. Петрова-Браничева, В., Н. Банишка 2010. Преход към биологично производство, , Селскостопанска техника, бр.2, стр. 130 – 137, ISSN 0037-1718

 3. Петрова–Браничева, В., 2013. Влияние на поливния режим при подпочвено капково напояване върху добива на ягоди сорт “Нова - Горела” в района на Софийското поле, Селскостопанска наука, бр.1, стр. 39 – 46, ISSN 0037-1718

 4. Петрова – Браничева, В., 2013. Изследване на подпочвено капково напояване на ягода в пластмасови оранжерии, Автореферат, 2013.I.2. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ХАБИЛИТАЦИЯТА. (за придобиване на академична длъжност „Доцент“, 2017г.)

I.2.1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, С ИМПАКТ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ. – 2 бр.

 1. Petrova, V., P. Dimitrov, V. Kancheva,. 2017. System for assessing sustainability of water for irrigation, Bio Technology, An Indian Journal, vol. 13, ISSN 0974-7435, Impact factor: 0,89.

The development of a decision support system for assessing the suitability of the water for irrigation aims to protect cultivated crops not to be irrigated with water of unsuitable quality. Discussed the estimation algorithm, based on the methodology, and the general description of the computer programme, following them. The algorithm includes three fundamental steps: establishing of an irrigation water quality indicators database, assessment of the irrigation water quality and issuing recommendations for irrigation water utilization.

The programme structure of the system, which is the topic of this paper, contains three modules: input data uploading and updating; assessment of the irrigation water quality; preparation of recommendations.

The results are presented in groups: potential irrigation problems, specific toxicity, miscellaneous effects, choice of recommendation related to the obtained indicators.


 1. Kireva, R., V. Petrova-Branicheva, Al. Matev, 2017. Drip irrigation and productivity of water at growing strawberries in open areas. International Research Journal of Engineering and Technology, Volume 4, Issue 04, April 2017, pp. 802-804, ISSN (CD-ROM) 2395-0056, ISSN (Online) 2395-0072, Impact Factor value: 5,181, ISO 9001: 2008 Certiffied Journal.

Research of drip irrigation was conducted in order to establish the right irrigation scheduling of strawberry grown in soil and weather conditions of the Sofia region in the period 2011-2013. The various watering modes were tested from full satisfaction of the daily water needs of culture to irrigation reduced by 20% and 40% of the irrigation norms.

Strawberry irrigation scheduling was established for the field around Sofia capital - number irrigations, irrigations depths, irrigation rate and yields. The highest yields were obtained at 100% irrigation rate - 1518 kg/dka. The reduced irrigation depths with 20% resulted in rather small drop in yields by 25%. This irrigation scheduling can be applied in conditions of water deficit.I.2.2. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ.

А. ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ – 8 бр.

 1. Митова, Ив., В. Петрова-Браничева, 2017. Ефективност на торенето на кромид лук в зависимост от азотната норма и поливния режим. Почвознание, агрохимия и екология. Бр. 51/2, стр. 3-11, ISSN 0861-9425.

Опитът е изведен върху излужена канелено горска в опитното поле на ИПАЗР “Н. Пушкаров” в кв. “Челопечене”. Целта на изследването е да се установи влиянието на различните технологии на напояване върху поливния режим и азотната торова норма при усвояването на основните хранителни елементи, износа и разхода им за формиране на продукцията от кромид лук, както и влиянието на посочените фактори върху индикаторите за ефективност на азотното торене.

Изследването включва 10 варианти с повърхностно, подпочвено напояване и микроструйни апарати, както и две норми с азотно торене, и контролен вариант. Получените добиви в проведеното изследване варират от 1732 (редуцирана поливна и торова норми - подпочвено капково напояване - 50% поливна норма и торене с N5) до 3200 kg/da (подпочвено капково напояване - 100% поливна норма и торене с N10). Най- високи стойности на частичната продуктивност, на частичния хранителен баланс, на ефективността на възвращаемост - 0.47kg.kg-1 и на агрономическата ефективност (162 kg.kg-1) имат растенията с подпочвено капково напояване със 100% поливна норма и торене с N5. Вариантите с редуцирана поливна и торова норми, при които получените добиви са по- ниски от тези в контролния вариант се оказват агрономически неефективни. 1. Петрова, В., Р. Кирева, 2016. Оптимизиране дълбочината на полагане на поливните крила при водоспестяващи технологии на интензивни култури и зеленчуци, Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 19, 5, 2016, pp. 170-184, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

Интензивните култури, които се отглеждат в райони с умерено континентален климат в България, нямат достатъчно естествено овлажняване през летните месеци, поради което напояването се явява като решаващо агротехническо мероприятие, без което получаването на устойчиви добиви с високи качества на продукцията от повечето отглеждани култури е невъзможно.

В това отношение особено перспективни са капковото напояване, което от всички прилагани в практиката методи и технологии за микронапояване, основаващи се на използването на различни начини за локализирано подаване на водата и хранителните елементи в почвата, са вече с доказани възможности за приложение в поливното земеделието.

Въз основа на почвено климатичните условия в района са извършени аналитични изследвания и анализи и са установени оптималалните дълбочини за полагане на поливните крила при подпочвено капково напояване, в зависимост от контурите на разпространение на влагата при излужено канелено горска почва, в района на Софийското поле.

Повечето автори предлагат поливните крила да се полагат на дълбочина 0,50m по средата на лехите при зърнени култури слънчоглед, царевица, памук, тютюн и др., като се съобразяват с техниката за обработка на почвата. Основният критерии при избор на дълбочина на поливните крила в настоящото изследване е площта, която следва да се навлажни около всяко растение, в зависимост от развитието на кореновата му система.Целта на изследване е оптимизиране на дълбочината на полагане на поливните крила взависимост от дълбочината на кореновата система при подпочвено капково напояване при интензивни култури и зеленчуци, който осигурява пестеливо и рационално изразходване на водата, съхраняване на почвеното плодородие и опазване на водите и почвите от замърсяване.

 1. Петрова, В. 2016. Ефективни водоспестяващи технологии за създаване на оптимални условия за микронапояване на малини., Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 19, 4, 2016, pp.124-143, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

Малинината е важна култура за България, поради нейната висока продуктивност и икономическа ефективност от отглеждането й. Разходът на вода за напояване на тази култура може да се намали чрез въвеждане на ефективни методи и технологии. Микронапояването е широко използван метод поради способността му за ефективно контролиране процесите на доставяне на вода до растенията. През периода 2012 – 2013 година са извършени експериментални изследания с малиново насаждение сорт “Люлин” създадено през 2011г в района на Софийското поле в кв. “Челопечене” върху излужено канелено горска, схемата на засаждане на малиновото насаждение е 3,0x0,50m. Разгледани са два опита Първи опит - подпочвено капково напояване съчетано с микродъждуване и подпочвено капково напояване, водоосигуряван с 100% поливна норма и втори опит - четири двойки поливни крила с различни хидравлични показатели 1. РЕ ф 16 mm, LK = 0,30m, Qk = 1,6 l /h; 2. РЕ ф 16 mm, LK = 0,30m, Qk = 2 l/h; 3. РЕ ф16mm, LK = 0,50m, Qk = 1,8l/h; 4. РЕ ф16mm, LK = 0,75m, Qk = 1,8l/h. Най-висок добив е получен при използане на подпочвено капково напояване съчетано с микродъждуване с характеристики на поливните крила РЕ ф16mm, LK = 0,30m, Qk = 2l/h от 875 – 1 000 kg/dка. Добивът получен при напояване е 3,5 до 5 пъти по-висок в сравнение с неполивния вариант.

Постигнатите през години резултатите показват, че капково напояване съчетано с микродъждуване на малини има положителен ефект. Разходите за създаване на насаждението при поливни условия се възстановяват през третата година. 1. Кирева, Р., В. Петрова. 2016. Поливен режим и продуктивност на поливната вода на зеленчукови култури, отглеждани при капково напояване. Почвознание агрохимия и екология, бр. 50, 3-4, стр. 30-36, ISSN 0861-9425.

The studies has been carried out the experimental field in the village of Chelopechene, near Sofia in unheated plastic greenhouses.The deficit of the irrigation water require irrigation tehnologices of more efficient water use. For vegetable crops the most suitable is the drip irrigation. It was applied for vegetable crops. To establish the appropriate irrigation schedule of vegetable crops under the soil and climate conditions in the village of Chelopechene, near Sofia city, research was conducted with drip irrigation adopting varying irrigation schedules - from fully meeting the daily crops water requirements to reduced depths with 20% and 40%. Have been established irrigation schedule irrigated water productivity and yields of vegetable crops in unheated plastic greenhouses of the Sofia plant.

 1. Петрова, В., Ив. Митова, В. Василева, Н. Динев. 2016. Влияние на поливния режим и азотното торене върху някои показатели за качество на кромид лук (Allium cepa L.). Почвознание агрохимия и екология), бр. 50, 3/4, стр. 37 - 46, ISSN 0861-9425.

During the period 2016 years were carried out the fields experimental studies with onion (Allium cepa L.) crop within the experimental field Chelopechene the Institute of soil science, agrotechnologies and plant protection "N. Pushkarov" on leached cinnamon forest soil. They were examined 11 variants with different irrigation technologies in an optimal and water deficit irrigation scheduling of onion and control variant without irrigation and fertilization. Along with irrigation water is made with ammonium nitrate fertilizers with different rates of fertilization N5 and N10 active substance in kilograms of nitrogen per decar. The method of betting experience is two-factorial fields experiment with three repetitions. Results are available about the effects of different irrigation and fertilization rates on chemical quality indicators (NO3, sugars % and SDA %) of the resulting products.

 1. Гаджалска, Н., В. Петрова, Т. Ташев. 2015. Моделни екологосъобразни схеми за напояване чрез прилагане на водоспестяващи технологии при отглеждане на интензивни земеделски култури., Електронен сборник научни трудове, pp. 138-143, ISBN 978-619-90560-0-4.

Ролята на напояването като адаптивна мярка и средство за ограничаване или предотвратяване на стресовото въздействие на засушаванията, водния дефицит и недостиг на вода за земеделските култури вследствие на климатичните промени е да гарантира устойчивост на добивите и качествена продукция. Основно усилията следва да бъдат насочени към разработване на оптимизирани модели на технологии за екологосъобразно напояване при използване на подходящи по вид и параметри водоспестяващи и енергоспестяващи техники. Тези насоки са приоритетни и в разработваната в момента Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година и са в съответствие с новите подходи и принципи за управление на водите, залегнали в европейското законодателство и практика (Рамковата директива за водите (2000/60/ЕС), както и в разработваната в момента Стратегия за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите от Световната банка.

Основната цел на е разработване на Модели за екологосъобразно напояване, състоящи се от адаптивни моделни схеми и основни параметри за устройство и използване на водоспестяващите технологии и техники за напояване при отглеждане на полски и интензивни земеделски култури за различни по размер площи, които могат да се използват при възстановяване на напоителните системи в страната. 1. Кireva, R., V. Petrova, Еv. Маrkov, 2017. Drip Irrigation of Apples at Moderate Continental Climate. International Research Journal of Engineering and Technology, Volume 4, Issue 09, September 2017, pp. 642-645, ISSN, ISSN (Online) 2395-0072, Impact Factor value: 5,181, ISO 9001: 2008 Certiffied Journal.

Apple occupies the first place in the Republic of Bulgaria by area and fruit production compared to other fruit crops. The economic and economic efficiency of apple production in our climatic conditions is largely determined by the application of rational irrigation regimes and appropriate irrigation techniques. Micro-irrigation is one of the most perceptual ways of irrigating fruit crops, mainly due to the great water economy and the possibilities for complete automation of the irrigation process.

Establishing irrigation scheduling of apples grown in soil and weather conditions of the Sofia region in the period 2001-2005 research was conducted with drip irrigation. Tested the watering - full of satisfying the daily needs of the culture of water to irrigation reduced by 20% and 40% irrigation norms.

Established irrigation schedulings of apples - number irrigations, irrigations depths, irrigation rate and yields of apples of the Sofia plant. At high yields are obtained at 100% irrigation is rate- 2087kg / da. The reduced irrigation depths with 20% resulted in rather small drops in yields by 7%. This irrigation scheduling can be applied in conditions of water deficit.


 1. Митова, Ив.*, Н. Динев, В. Василева, В. Петрова, А. Микова. 2016. Растежни показатели и добив от кромид лук в зависимост от последействието, от торене с органични и минерални торове, Почвознание агрохимия и екология, бр. 50/3-4, стр. 16-22, ISSN 0861-9425.

After effect of organic, mineral and ograno-mineral fertilization on some growth parameters and yield of onion was investigated on alluvial meadow soil.

Plant growth was carried at specific agri-ecological conditions: low mineral nitrogen in the soil, medium to well supplied with mineral forms of phosphorous and potassium and spring-summer time extremely high summer temperatures and nutrition with nitrogen rates of 50 kg N. ha-1. Standart yield onion between 25 890 and 27 560 kg. ha-1 was realized. Although there was not standartcal warranted in the yield of onion was a tendency for better vegetative and reproductive development of plant of plants due to effect of minera fertilization compared with those ones grown in the organic and organo-mineral fertilizer.There were no proved different of height between plants in variants with mineral fertilizers and those with manure and mixed fertilizer. The number of the green leaves in variant with after-effect of mineral fertilization was the highest.B. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ – 5 бр.

 1. Банишка Н., Пл. Петков, В. Петрова-Браничева, 2010. Подходящи схеми за преустройство на отводнителните системи в напояваните площи, Селскостопанска техника, бр. 2, стр. 175 – 181, ISSN 0037-1718.

Основната цел на доклада е проучване на възможностите за подобряване използването и управлението на изградените отводнителни системи в напояваните площи с високи подпочвени води. За постигане на целта са проучени състоянието и особеностите на функциониране на отводнителните системи в преовлажнени земеделски земи.

Разработени са технологични схеми за реконструкция на отводнителните системи в напояваните земи за всички практически случаи като вид и характеристики на системите. Представените схеми са подчинени на изискването за максимално запазване и използване на изградените отводнителни системи. Изборът им е съобразен както с възможността за реализиране на частичен или цялостен навлажнителен процес в активния почвен слой, така и с възможностите за захранване на регулиращата и проводящата мрежа от външния водоизточник.

Представените конструктивни решения ще осигурят възможности за намаляване на водния дефицит при отглеждане на земеделски култури в тези площи чрез ефективно и екологосъобразно управление на отводнителната инфраструктура.


 1. Петрова В., Нели Банишка, Stanislav Torma, Josef Vilcek, Петър Димитров 2010, Модел и подготовка на програмен продукт за ефективно ползване на поливната вода съобразно качеството й., Селскостопанска техника, бр.3, стр. 96-101, ISSN 0037-1718.

Един от основните проблеми при управлението на водните ресурси е използването на води за напояване с неподходящо качество. За недопускане възникването на този проблем е необходим стриктен контрол върху качеството на поливната вода. Това може да се осъществи чрез създаването на подходящ програмен продукт с чиято помощ да се обработва информацията от лабораторни анализи, а от там да се извеждат препоръки, предназначени за ползвателя на системата.

В доклада е представено общото описание на модела, изготвен на база на основните зависимости в методиката на ФАО, модифицирани и разширени съобразно опита на колектива. Предложената програмна структура обхваща две основни структури, а те от своя страна по няколко блока от програмата: въвеждане и осъвременяване на входните данни, резултати и препоръки. Входните данни са разделени в 3 основни блока, съгласно източника и характера на информацията – данни за водоползвателя, общи данни за напоителната система, данни от лабораторни анализи. Резултатите и препоръките са разделени в зависимост от групите информация, която се обработва съобразно взаимното обвързване на данните от една група

 1. Банишка, Н., A. Стоянова, В. Петрова, Stanislav Torma, Josef Vilcek 2011, Програмно осигуряване на система за използване на поливната вода съобразно качеството й – структура и алгоритъм., Растениевъдни науки, бр. 2, стр. 231 – 236, ISSN 0568-465X.

Разработеният математически модел за използване на водата за напояване съобразно качеството й е изготвен въз основа на методиката за оценка на качеството на поливната вода.

Представената програмна структура е изградена от две основни части, обхващащи по няколко блока от програмата, а именно: въвеждане и осъвременяване на входните данни, разделени в три блока в зависимост от източника и характера на информацията и оценки и препоръки по отношение на качеството на водата, разделени в зависимост от групите информация, която се обработва и съобразно взаимното обвързване на данните от една група.

В доклада е представен алгоритъмът на действие на системата при нейното стартиране. С представения пример са разгледани отделните алгоритмични блокове в реда на тяхното представяне и е онагледена цялостната работа на програмата. Въз основа на получените резултати, програмата предоставя препоръки за практиката на водоползвателите.


 1. Петрова, В., 2017. Икономически ефект от прилагането на три технологии за напояване на кромид лук отглеждан в България., Растениевъдни науки, бр. 2, стр. 64-72, ISSN 0568-465X.

Кромидият лук е втората по засадени площи клубноплодни и кореноплодни култури след картофите в България и четвърта от зеленчуковите след доматите, пипера и зелето. Според Агростатистиката на Министерството на земеделието и храните за 2015г. през 2014г. са засадени 1117ha. (МЗХ, 2010) Оптимизирането на изразходваното количество вода за получаване на единица земеделска продукция е от първостепенно значение, поради настъпилите промени в климата с тенденции към затопляне, засушаване и засилване на водния дефицит. Това е една от главните причини за бързо нарастващата популярност на водоспестяващите технологии за напояване на земеделските култури, в т.ч. капковото напояване. Получаването на добър ефект от напояването и най-продуктивно използване на поливната вода е възможно само при прилагането на оптимален поливен режим, съобразен с изискванията на отглежданите култури.

Разгледани са варианти на различни, технологии за напояване: микродъждуване, подпочвено и повърхностно капково напояване при отглеждане на лук при полски условия на открито. Направен е анализ на получените резултати за поливния режим и получения добив при оптимални поливни норми, въз основа на тях са оразмерени и остойностени инсталациите за напояване и е установен икономическия ефект по статични и динамични методи.Икономическият анализ показва, че най-голям ефект при отглеждане на кромид лук на излужено канелена горска почва се получава при използването на микродъждувална техника. Полученият добив от лука при тази технология е 3000kg/dа, при схема на засаждане 0,30/0,10m.

 1. Петрова, В., 2017. Усъвършенствани технологични подходи за получаване на устойчиви добиви от кромид лук при канелено горски почви., Растениевъдни науки, бр. 2, стр. 56-63, ISSN 0568-465X.

Полските изследвания са проведени през 2014-2015 година на територията на опитното поле кв. Челопечене, към ИПАЗР “Н. Пушкаров“ върху излужено канелено горска почва. Изследвани са варианти с различни техники за напояване при оптимален и нарушен поливен режим на кромид лук: V1 - напояване с микроструйни апарати - 100% поливна норма; V2 - подпочвено капково напояване - 100% поливна норма, V3 - подпочвено капково напояване - 50% поливна норма; V4 - повърхностно капково напояване - 100% поливна норма; V5 - повърхностно капково напояване - 50% поливна норма; V6 - неполивен вариант. Методът на залагане на опита е безстандартен двуфакторен блоков с четири повторения. За поддържане на влажността на почвата между 80-100% от ППВ са необходими 6-8 броя поливки със средна поливна норма: V1 – 20mm ; V2 -13mm , V3 – 6,5mm ; V4 – 15mm.; V5 – 7,5mm; V6 – 0mm, които се реализират през различни интервали в зависимост от развитието на културата и метеорологичните условия. Различните режими на напояване оказват влияние върху продукцията на културат съответно: V1 -3100kg/da; V2 -3000kg/da , V3 -2680kg/da ; V4 -2820kg/da; V5 -2318kg/da; V6 –2170kg/da. Намалението на размера на поливните норми с 50% при повърхностно и подпочвено разположение на поливните крила води до намаление на добива с 23 и 7% и може да се прилага при воден дефицит.

B. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ – 3 бр.

 1. Банишка, Н., В. Петрова, 2008. Проучване на съвременна механизация за строителство на отводнителни системи и съоръжения. – сп. Механизация, бр. 9-10, стр. 19-23, ISSN 0861-9638.

Технологията за полагане на дренажните тръби е от основно значение за ефективността на работа на дренажните системи. За да бъде полагането им икономично, използваната строителна механизация трябва да бъде съобразена с конкретните условия и възприетата схема на отводняване. У нас до сега са използвани само машини с общо предназначение – багери, скрепери, булдозери.

Въз основа на направените проучвания на водещи световни фирми в строителството на отводнителни системи и съоръжения и съобразно условията на нашата страна в статията са препоръчани използването на машините на фирма Mastenbroek, които предлагат модели както за теснотраншейно, така и за безтраншейно полагане на дренажа и възможност за едновременно полагане на тръбите и дренажния филтър, което ги прави високоефективни.

За малки площи са препоръчани приставките за прокопаване на дренажни траншеи на фирма A.F.Trenchers Ltd., които могат да се използват със всички модели налична механизация - трактори, екскаватори и др. машини.


 1. Банишка, Н., В. Петрова-Браничева, 2009. Проучване на съвременна механизация за поддържане и експлоатация на отводнителните системи и съоръжения, сп. Механизация на земеделието, 3-6 бр., стр. 12-17, ISSN 0861-9638.
Изборът на правилна организация и технология за провеждане на различните дейности по поддържане и експлоатация на отводнителните системи и съоръжения се усложнява изключително много от липсата на специализирани машини за тази цел у нас.

В статията е предложена съвременна специализирана техника за поддържане и експлоатация на отводнителните системи и съоръжения. Отделните машини са разпределени в пет групи в зависимост от тяхното предназначение и характеристики, а именно: косачки за къси линейни съоръжения; косачки за поддръжка на откоси при открити отводнителни канали и водоприемници; машини с възможност за комплексно почистване; почистващи гребла и плевящи челюсти; почистващи лодки и комбайни за почистване и удълбочаване на канали и речни корита. Комплексното им използване ще доведе до възстановяване на проектните размери и профили на водоприемниците и отводнителните канали и за почистването им от растителност и отложени наноси.

Ремонтът на дренажните тръбопроводи се препоръчва да се извършва по съвременни безтраншейни технологии.

 1. Гаджалска, Н., В. Петрова, В. Кънчева, Т. Ташев, 2017. Адаптивни модели за напояване на земеделски култури, Водно дело, бр.1/2, стр. 21-29
Промяната в цялостните технологии на земеделско производство, съобразно с новите условия и потребности на земеделските култури, изисква разработване на оптимизирани модели на технологии за екологосъобразно напояване, при използване на подходящи по вид и параметри водоспестяващи и енергоспестяващи техники и технологии за напояване, съобразени с биологичните потребностите на земеделските култури. Тяхното прилагане ще допринесе за по-ефективно използване на поливната вода и ще спомогне за засилване на интересa на земеделските производители към процеса напояване. В отговор на това, са разработени адаптивни модели за напояване на някои земеделски култури при капково напояване и дъждуване, на различни по размер площи, които могат да се използват при проектиране и възстановяване на напоителните системи в страната. Те са разработени за различни по размер площи– при капковото напояване от 1 dka до 20 dka и при дъждуване от 50 dka до 1000 dka, като тези размери са определени, отчитайки най-често създаваните участъци от фермерите, участващи за субсидии в ПРСР.

Разработените схеми са оразмерени технически и технологично. Оразмерено е необходимото техническо оборудване за различните по размер участъци за съответната технология. На базата на средна пазарна цена са изготвени количествено-стойностни сметки за него при всички разглеждани схеми. Изчислени са необходимите капиталовложения общо и на декар, необходими за определяне на ефективността от напояване.


C.ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ-1бр

 1. Банишка, Н., В. Петрова, Josef Vilcek, Stanislav Torma, 2008. Експертна система за използване на поливната вода съобразно качествата й – методика и програмно осигуряване, Научно практическа конференция “Натура 2000” в Северозападна България и трансграничния регион – проблеми и перспективи, Враца, стр. 127 – 143, сборник доклади.

Развитието на напояването в региона на Северна България и Централна и Източна Румъния изисква водоизточници с подходящо качество на водата. При управлението и експлоатацията на напоителните системи до сега у нас оценка на качеството на водата за напояване обикновено не е правена поради необходимостта от осигуряване и обработване на значителен обем информация, главно от лабораторни анализи.

В доклада е представено решение на проблема чрез използване на компютърно базирана и оборудвана с лаборатория за анализ на водни и почвени проби експертна система за оценка приложимостта на поливната вода, съобразно качеството й. Представени са основните стъпки на методиката и програмното осигуряване. Системата ползва показатели от лабораторни анализи с отчитане взаимното им влияние върху почви, продукция, водоизточници и водоползватели.D. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ

D.1. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА - 2 бр.

 1. Мladenova, B., V. Petrova, 2001. Relationship “Water-Yeild” at maize and possibilities for economic use of irrigation water, 19 th European Regional Conference of ICID, Sustainable use of land and water, Brno and Prague, 4-8 June, рр. 77-82, ISBN 80-238-7102-1.

As a result of many years field experiment with maize for grain under condition of Sofia region the relationship “Water-Yeild” was established and represented in charts covering two aspects:

 • Relative loss of Yield – relative deficit in total evapotranspiration for total growing period or for individual growth period (1-Yi)-(1-Ei).

 • Relative Yeild-relative amount of water applied.

The first relationship is established for the total growing period as well as for the different growth period. The values of Ky are 1,14 for the total growing period and for the growth period of flowering, yield formation and vegetative respectively 0,65, 0,42 and 0,32. Due to unstable character of the rainfall during the experimental years leading to different amounts of water applied, the relationship “Irrigation water - Yeild” is established for dry, average and humid years.

The result obtained can be used for yield forecasting under the curtain level of water available water resources.
 1. Moteva, М., N. Gadjalska, V. Kancheva, T. Tashev, V. Georgieva, N. Koleva, Iv. Mortev, V. Petrova-Branicheva, 2016. Irrigation scheduling and the impact of irrigation on the yield and yield components of sweet corn, SCIENTIFIC PAPERS SERIES A. AGRONOMY, Volume LIX, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Agriculture, Bucharest Vol. LIX, 2016 pp. 332-339, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793 ISSN Online 2285-5807.

The goal is to established the features of the irrigation scheduling og sweet corn for two irrigation technologies – drip irrigation and sprinkling and establish their impact on yield and yield components. A two-factor field experiment with irrigation of Super Sweet 71,12 R hybrid was carried out in Sofia region. The main plot factor were A – irrigation technology, A1 – srinkling irrigation, A2 – drip irrigation; B – irrigation depth, B1 rainfed; B2 – 50% of the maximum irrigation depth; B3 – 75% of MIrD, B4 – irrigation with MirD, which was relative to 80% of field capacity. Analysis of varience was applied to all data obtained. It was established that in conditions of a very dry and very warm growing season, sweet corn needs 3 irrigation applications 180 mm net irrigation depth by sprinkling, and 5 irrigation applications and 75 mm net irrigation depth by drip irrigation.


D.2. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ У НАС – 11 бр.

 1. Цанков, Н., В. Петрова, 1998. Изследване на действието на отводнителните мероприятия в десен скат на яз. „Г. Дъбник” при напоително поле „Голяма Витка”, Известия на Института по хидротехника и мелиорации, том XXV, стр.443 – 448.

В настоящата статия се разглеждат мероприятия за отводняване на площите в десния скат на яз.„Горни Дъбник“ в посока с. Крушовица. Язовирът е разположен в района на Напоителни системи ЕАД Плевен. Направено е заснемане на наблюдателните кладенци. Преовлажняването на прилежащите площи на язовира създава проблеми в района. Настоящето проучване е извършено с цел да се установят причините за преовлажняване и да се дадат препоръки за отводняване по посока на с. Крушовица.

След извършената обработка на наличните режимни наблюдения на нивото на подземните води и резултатите от огледите и срещите на място се констатира, че на настоящия етап е необходимо да се проектира и изгради разширение на съществуващата отводнителна система, т.к. сегашната е оразмерена за по-нииски нива на напора от язовира. 1. Калчева, Сп., Н. Банишка, В. Петрова, 2008. Характеристика и влияние на основните лабораторни показатели за оценка качеството на поливната вода, Научни трудове,том III, част II, стр.117-123, ISBN 978 954 9634 33 4.

За да се избегнат редица проблеми при напояване на земеделските култури е необходимо разработването на система за оценка годността на водата за напояване.

В доклада са представени основните показатели, които е необходимо да се вземат при оценката, а именно засоляване, инфилтрация и водопропускливост на почвата, токсичност, разнородни ефекти. Комплексният лабораторен анализ на описаните отделни показатели, както и данните за културите, климатичните характеристики на района, вида на напоителната система и др. са основа за изготвяне на методични указания за оценка годността на водата за напояване. 1. Петрова, В., Н. Банишка, Josef Vilcek, Stanislav Torma, 2008. Методични указания и общ модел за оценка на показателите за качеството на поливната вода, Седми международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”, 23 – 25 октомври, СУБ Враца, стр. 73 – 78.

Представените методични указания обхващат основните зависимости за оценка пригодността на водата за напояване. Съществен дял при съставяне на указанията заемат характеристиките на отделните райони, където ще се прилагат, както и съществуващите нормативни документи с цел избягване на досегашната практика на неотчитане на специфичните условия.

Разработените указания се базират на лабораторни анализи на поливната вода с оглед използването й в съответствие с отглежданите култури, климатичните характеристики на района, типа на напоителната система и др.

Методичните указания са основа за последваща работа по подготовка на програмно осигуряване за оценка на качеството на поливната вода


 1. Кирева, Р., В. Петрова, 2014. Поливен режим и продуктивност на водата за напояване на малини при капково напояване, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Теория и практика в земеделието”, 22- 24.2013 г. Юндола, стр. 275-283. ISBN 978-954-332-114-8.

The rasbbery is an important crop for Bulgaria given its higth productivitity and hence good economic results of its cultivation. These anvantages can be best achieved under irrigation due to the biological properties of the crop.

To the establish the appropriate irrigation schedule of raspberry under the soil and climate conditions in the village of Chelopechene, near to Sofia city, in the period 1998 – 2001. Reaches was conducted with drip irrigation of plantations with variety “Lulin” adopting varying irrigation schedules – from fully meeting the daily crop water requirements to reduced depth with 20% and 40%.

The largest increase in yields under irrigation was recorded in the year 2000, wich was extremaly dry. The lowest increase in yields under irrigation was recorded in 1999, which was moderately wet. The various irrigation schedules had different effect on the development of the crop and the quality. The reduced irrigation depth with 20 and 40% resulted in rather small drops in yields (11% to 22%).


 1. Петрова–Браничева, В., Р. Кирева, 2014. Връзка между напоителната норма и добива на ягода сорт “Нова Горела” в района на Софийското поле. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Теория и практика в земеделието”, 22 - 24. 2013 г. Юндола, стр. 284-290, ISBN 978-954-332-114-8.

Регистрираните през последните десетилетия изменения в климата на региона са с тенденции към затопляне, засушаване и увеличаване на водния дефицит, което води до намаляване на произвежданата продукция от земеделските култури. Използването на водо и енерго икономични технологии и техники през следващите години е наложително, като един от основните елементи за напояване, който земеделските стопани трябва да прилагат.

Поливният режим лежи в основата на избора на „Добрата практика“ за напояване, проектиране и експлоатация на напоителните системи. При недостиг на поливна вода, при създадените условия, за да се реализира стопански изгоден добив се налага оптимизиране на поливния режим, като се използва връзката „Вода-Добив“. Като изходен материал за проучване на връзката се използват опитни данни за относителния добив, получени при различни относителни поливни норми, изменящи се в диапазона от 0 до 1. 1. Кирева, Р., В. Петрова, 2014. Микронапояване на малини за района на Софийското поле. Научни трудове, том V от Юбилейна научна конференция с международно участие “Науката и образованието – традиции и бъдеще”, 2-3 октомври 2014 год. Кърджали, Том 5, Научни трудове на СУБ, стр. 458-464, ISSN 1314-3425.

Полските експерименти са проведени през периода 2011 – 2013 година на опитнто поле кв. „Челопечене“ върху излужено канелено горска почва с култура ремонтантен сорт малини „Люлин“.

Основната цел на експерименталните и аналитичните изследвания е да се установи ефекта на микронапояването в двете си разновидности – повърхностно и подпочвено разположение на поливните крила на капковата система за напояване върху добива и равномерността на навлажняване на почвата в условия на максимално обезпечаване и воден дефицит.
 1. Петрова – Браничева, В., Н. Банишка, 2014. Технология за подпочвено капково напояване. Сборник с доклади от Юбилейна международна научно – техническа конференция “65 години Хидротехнически факултет и 15 години немскоезиково обучение, 6 – 7 ноември 2014, Годишник на УАСГ, Свитък 1-В, Хидромелиорации, Механика и Физика, vol. XLVII, стр.79-86, ISSN 1310-814X.

Подпочвеното капково напояване е един от най-новите и перспективни методи за напояване в света, който у нас е все още рядко прилаган.

Въз основа на проведени три годишни експериментални изследвания в пластмасова оранжерия с използването на различни по тип тръбопроводи при напояване на ягода и оформени пет варианта по отношение големината на поливната, респ. напоителната норма е предложена подходяща технология за подпочвено капково напояване, включваща устройство и параметри на напоителната система.

Предложената технология за прилагане на подпочвено капково напояване би могла да се използва от земеделските производители в страната ни


 1. Банишка, Н., В. Петрова–Браничева, 2014. Икономическа ефективност при използване на системи за капково напояване. Сборник с доклади от Юбилейна международна научно – техническа конференция “65 години Хидротехнически факултет и 15 години немскоезиково обучение, 6 – 7 ноември 2014, Годишник на УАСГ, Свитък 1-В, Хидромелиорации, Механика и Физика, стр.71-77, ISSN 1310-814X

Използваната досега технология за отглеждане на редица култури с повърхностно капково напояване се е наложила в практиката като водо- и енергоспестяваща технология. Във вариант подпочвено напояване на културите обаче няма проведени задълбочени проучвания. Интересът към подпочвеното капково напояване се обуславя от идентифицираните в практиката в някои страни и у нас съществени от агротехническо и икономическо естество негови предимства.

В доклада са разгледани варианти на подпочвено и повърхностно капково напояване при използването на различни по вид поливни тръбопроводи (тънкостенни - “Akwa – Traxx” и дебелостенни - “Rootguard”) при отглеждане на ягоди в оранжериини условия.

Анализирани са инвестициите за изграждане на култивационното съоръжение, създаване на насаждението и доставка и монтаж на система за капково напояване, както и променливите и постоянни експлоатационни разходи за производство. Икономическата ефективност е определена въз основа на статични показатели (срок на откупуване на инвестициите и коефициент на ефективност) и динамични показатели (нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвръщаемост и дисконтиран коефициент на ефективност).

Направените изследвания и получените резултати за икономическата ефективност от прилагането на капково напояване могат да се имат впредвид при изготвянето на бизнес-план за отглеждане на култури с капково напояване в култивационни съоръжения. 1. Кирева, Р., В. Петрова, 2017 Влияние на магнитно обработена вода върху продуктивността на малини отглеждани при капково напояване. Международната научна конференция "75 години УАСГ", 1 – 3 ноември 2017, Годишник на УАСГ, Сборник доклади. (под печат).

През последните години усилено се заговори за влиянието, което оказват различните физични въздействия върху растежа и развитието на растенията. По експериментален път е доказано, че активирането на процесите във водните системи е възможно чрез магнитна, електрическа, термична и други обработки.

Изследванията за установяване влиянието на магнитно обработената вода върху продуктивността на малини при капково напояване са проведени на опитно поле „Челопечене“ към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София през периода 2014–2016 г. Изпитани са следните варианти: Напояване с магнитно обработена вода с 100% напоителна норма; Напояване с обикновена вода с 100% напоителна норма; Ненапояван вариант. Опитът е изведен по блоковия метод в четири повторения. Растенията са засадени при едноредова схема 3,0 х 0,5 m. За намагнетизирането на водата за напояване на малините е използвано устройството за магнитна обработка на вода (УМОВ), което е разработено от бившия НИМЕС София.

Резултатите получени при напояване на земеделските култури с магнитно обработена вода показват определени положителни ефекти.

Основната цел на разработката е изследване влиянието на магнитно обработената вода върху продуктивността на малини, отглеждани при капково напояване 1. Кирева, Р., В. Петрова, 2017. Поливен режим на ягодоплодни и овощни култури, отглеждани при капково напояване в района на Софийското поле. Международната научна конференция "75 години УАСГ", 1 – 3 ноември 2017, Годишник на УАСГ, Сборник доклади. (под печат)

Ефективното отглеждане на овощни и ягодоплодни култури в значителна степен се определя от прилагането на рационален поливен режим и подходяща технология за напояване. Изменението на климата, дължащо се на глобалното затопляне, има сериозно въздействие върху водните ресурси, засягайки подпочвените и повърхностните води.

Капковото напояване е една от перспективните технологии, интересът към която непрекъснато се увеличава, особено през последните години във връзка с настъпващите промени в климата с тенденция към затопляне и засушаване. Методите за микронапояване, като капковото напояване, могат да доведат до 30-50 % икономия на поливна вода и 20-40 % увеличение на добива. Микронапояването при тези култури се използва все по-широко, поради възможностите за ефективен контрол върху процесите в поливната система и в напояваното насаждение. Този метод отговаря напълно на изискванията за устойчиво земеделие и екологично производство на плодове в т.ч. обезпечава високи добиви и качество на продукцията, намалява нежеланите странични ефекти. При капковото напояване се получава биологически оптимален добив с високо качество на плодовете при значителна икономия на вода в сравнение с традиционните начини на напояване. Прилагането на този метод на напояване при отглеждането на овощни и ягодоплодни култури, изисква детайлно установяване параметрите на поливния режим при конкртни условия у нас.

Основната цел на изследването е експериментално и аналитично да се установи ефекта на капковото напояване върху добива при оптимално водообезпечаване и при воден дефицит при някои ягодоплодни и овощни култури.

Полските експерименти са проведени в опитната база на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, кв. „Челопечене“ през периода 2001 – 2005 година и 2009 – 2013г. Опитите са извършени с малини сорт „Люлин”, схема на засаждане едноредово насаждение 0,50/3,00, ягоди сорт „Полка“, схема на засаждане двуреда леха 0,90/0,30/0,20 m, ябълки сорт „Флорина“ и круши сорт „Вилямова масловка“, схема на засаждане 2,50/4,50 m.

Изпитани са варианти на напояване при предполивна влажност 80 - 85% от ППВ и подаване на поливни норми от 60 до 100%.


 1. Петрова, В. 2017. Мониторингова мрежа за контрол и наблюдение на водните количества в напоителните канали. Национална научна конференция с международно участие „Наука и общество“, Кърджали, 05– 06. 10. 2017 г.

В доклада се изяснява основните подходи за мониторинг за регулирането на нивото на водата в напоителните канали. Напояването е основен фактор за получаване на устойчиви добиви при условия на засушаване. Състоянието на средствата за измерване на нивото на водата в България са стари и негодни да изпълняват предназначението си. Повечето напоителни канали не са почиствани повече от 40-години от утайки, растителност и т.н. Те са в лошо състояние с намален капацитет и ефективност.

За нуждите на земеделските производители е необходимо да се изградят или да се реконструират измервателни уреди по откритите канали, за да се знае какво количество вода се изразходва.Основната цел на хидрометричния мониторинг в напоителните системи е получаване на данни необходими за съставяне и провеждане на плановете за водоползване.

Съставил: .....................................

(гл. ас. д-р инж. В. Петрова-Браничева)


Списък с резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р инж. Весела Петрова-БраничеваЗа участие конкурс за „Доцент“. Конкурс обявен в ДВ бр.64/08.08.2017г.

Каталог: images -> nauchni-stepeni
nauchni-stepeni -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
nauchni-stepeni -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
nauchni-stepeni -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
nauchni-stepeni -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
nauchni-stepeni -> Селскостопанска академия
nauchni-stepeni -> Конкурс за академична длъжност „доцент по Технически науки
nauchni-stepeni -> Конкурс за избор на академична длъжност „професор
nauchni-stepeni -> Р е з ю м е т а н а т р у д о в е т е на гл ас д-р инж. Иван Енчев Мортев от ипазр „Никола Пушкаров" София, публикувани след придобиване на образователна и научна степен „Доктор", във връзка с участие в конкурс


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница