Конкурс за академична длъжност „Доцент по професионално направлениеДата16.10.2018
Размер110.5 Kb.
ТипКонкурс
РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ
на гл. ас. д-р Николай Иванов Янев
за участие в конкурс за академична длъжност „Доцент” по професионално направление

4.6. „Информатика и компютърни науки”, специалност "Информатика"

обявен от МГУ „Св. Иван Рилски” в Държавен вестник, брой 8 от 29.01.2013 г.
Доклади от конгреси, конференции и други научни форуми


 1. Белчевски Д., Н. Янев, К. Иванов, 2004. “Разработка на интернет приложение с помощта на програми с отворен код” Шести международен симпозиум ТЕХНОМАТ & ИНФОТЕЛ 2004, публикуван на CD носител с ISBN 954 9368 05 X, том 1, с. 159-168, 2004

ABSTRACT

Report represents realization of work package “Development of Interactive Module” international project „Training of Project Managers in Clean Technologies Promotion in the Balkans (TRAC)“ which is a part of “LEONARDO DA VINCI” program. The aim of the project is training managers to design clean technologies on the Balkans. Work package should provide database administration and bringing manufactures of products for clean technologies from European Union and their customers from Balkan region together. The Interactive Module is set of modules, which will be integrated in main TRAC web site platform developed in WP5. Interactive Module will be written on Perl and PHP programming languages and should work on any platform which supports CGI scripts execution. It uses MySQL as database platform. 1. Янев, Н., 2004. “Възможности за приложение на невронни мрежи в минната промишленост“. Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, ISSN 1312-1820, том 47, свитък III - Механизация, електрификация и автоматизация на мините.

РЕЗЮМЕ

Болшинството от задачите в съвременната минна промишленост се характеризират със силно изразена неопределеност, нелинейност и многофакторност, което затруднява (прави невъзможно) прилагането на класическите аналитични методи за решаването им. С развитието на информационните технологии, и по-специално направлението изкуствен интелект, се даде възможност за решаване на поставените задачи, чрез приложение на невронни мрежи (НМ), като разширение и допълнение на методите на конвенциалното управление. Минната индустрия в България изостава от световните тенденции за приложение на НМ за решаване на сложни задачи в условия на недетерминираност. Автора на доклада има за цел да представи основните типове НМ и някои от проблемите в минната промишленост които подлежат на по-ефективно решаване чрез тяхното прилагане. 1. Ганчев Г., К. Иванов, Н. Янев, Д. Белчевски, 2005. "Продължаващо обучение по прилагане на чисти технологии на балканите - проект ТРАК от програма 'Леонардо да Винчи'”, 14-ти МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЕКОЛОГИЯ 2005

ABSTRACT

The main goal of the project TRAC in the frame of the “Leonardo da Vinci” program is the training of specialists in the application of technology for environmental and natural resources. In this report is demonstrated development system for distance education and e-learning module in the field of clean technologies in the high polluting production and high intensity consumer of energy - Chemistry, Metallurgy, Building materials (cement, ceramics, glass ware), mining industry, energetic, Renewable energy, as well as European and National Legislation referring to the Environmental protection, to the Cross border pollution and to the depletion of the ozone layer.The e-learning module is uploaded on the Web-site of University of Mining and Geology and on the Portal of the Institute for Automation (IPA SA) - Bucharest, Romania 1. Н. Янев, 2006. "Приложимост на системи с използване на знание при комплексно оценяване на техническо решение", Национална научно-техническа конференция по автоматика с международно участие „Автоматизация на добива и преработката на енергийни, рудни и нерудни суровини – BULICAMC'06“, публикуван в сборник с доклади с ISBN-10 954 91547 4 2, стр. 173-178, 2006.

ABSTRACT

The article deals with implementation of an information system with a web interface for a multi-criteria evaluation and choosing of a variant for a technical decision, based on an integral qualitative indicator. The system is aimed at usage both in the mining enterprises and by the students at the MGU in Sofia, providing them with the opportunity for on-line solving of such kind of problems. The possibility for increasing “the intelligence” of the described development is also being discussed. 1. Anastasova Yo., N. Yanev, K. Ivanov. 2007. “Possibilities about application information systems for quality management during extraction raw minerals”, 2nd Balkan Mining Congress BALKANMINE, Beograd, Book of Proceeding, ISBN 978-86-87035-00-3.

ABSTRACT

Development of contemporary information technologies (IT) and dynamic of present market relations enforces introduction in the mining business to information systems (IS) to quality management during extraction raw minerals.

Present paper shows some aspects from theories and methods for management quality applied in mining business.

See into different possibilities for creation and used to IS into realization control quality management, but and for forwards optimal management decision. Analyses some aspects and good practices for realization IS in particular points in extraction raw minerals.

Discuss the idea for transformation particular components of IS for quality management in knowledge base systems or Artificial intelligences.

Забележка: Статията е публикувана на английски, превод на резюмето е даден по-долу.

Възможности за приложение на информационни системи за управление на качеството при добива на минерални суровини

Развитието на съвременните информационни технологии (ИТ) и динамиката на съвременните пазарни отношения налага въвеждане в минните предприятия на информационни системи (ИС) за управление на качеството при добива на минерални суровини.

Настоящата статия представя някои аспекти от теорията и методите за управление на качеството, прилагани в работата на минните предприятия.

Разглеждат се различни възможности за създаване и използване на ИС, както при осъществяване управление контрола на качеството, така и за подпомагане вземането на оптимално управленско решение. Анализират се някои възможности и добри практики за реализация на ИС при отделните етапи от добива на минерални суровини.

Обсъжда се идеята за преобразуване на отделни компоненти на ИС за управление на качеството в системи с използване на знания или в експертни системи (ЕС).


 1. Белчевски, Д., Н. Янев, Анастасова Й., И. Щърбанова, К. Иванов. 2007. "Информационна система Управление на студентски общежития", Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, ISSN 1312-1820, том 50, свитък III - Механизация, електрификация и автоматизация на мините

РЕЗЮМЕ

Статията разглежда информационната система „Управление на студентски общежития” (ИС „УСО”), разработена за нуждите на МГУ. ИС е проектирана на принципа на ERP (Enterprises Recourses Planning) системите. Използва централизирана релационна база данни. Достъпът се осъществява чрез уеб интерфейс. ИС е базирана на сървър, който използва свободно достъпен софтуер.

Връзката на потребителите със системата се осъществява през VPN (виртуална частна мрежа).

Основните цели, които се постигат с разработването и внедряването на ИС “УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ” са: • Централизирано управление на настаняването в отделните блокове на контингента на МГУ “Св. Иван Рилски”;

 • Централизирано заплащане на дължимите наеми и други абонаментни услуги;

 • Актуална информация относно състоянието на контингента от жилищни помещения на МГУ;

 • Актуална информация относно настаняването и дължимите суми за наем и други абонаментни услуги на всеки един от наемателите 1. Anastasova Yo., N. Yanev, D. Anastasov, K. Ivanov, 2008. “Application of Information Systems and Technologies for the Purpose of Managment and Monitoring during the Coal Mining and Initial Dressing Process”. 4nt International Bulgarian-Greek Conference Computer Science, Kavala, 2008, part III, ISBN 978-954-580-256-0

ABSTRACT

The dynamics of the contemporary market require the introduction of information systems (IS) and technologies that support the management and monitoring of the mining process of raw minerals.

The present article introduces options for integrate information systems and technologies for the purpose of management during the coal mining and initial dressing process.

The specifics of the processes in the mining and manufacturing phases require such type of design and development of IS, that reflects the natural value of the coal.

The aim here is to introduce information technologies and to implement an information system, which reports the gathered specific indicators and support the optimal decision making in order to achieve maximum market sales.

Забележка: Статията е публикувана на английски, превод на резюмето е даден по-долу.

Приложение на информационни системи и технологии за управление и мониторинг при добива и началното обогатяване на въглища

Динамиката на съвременния пазар налага въвеждането на информационни системи (ИС) и технологии за управление на добива и мониторинг на реализацията на минерални суровини.

Настоящата статия представя някои възможности за внедряване на информационни системи и технологии при управление на добива и началното обогатяване на въглища.

Спецификата на процесите при добива и преработката изискват проектиране и разработване на ИС, отчитаща природната ценност на въглищата.

Целта, която се поставя е въвеждане на информационни технологии и внедряване на информационна система, които да отчитат получените специфични показатели и подпомагат вземането на оптимални управленски решения за постигане на максимална пазарна реализация.


 1. Anastasova Yo., D. Anastasov, N. Yanev, K. Ivanov, 2009. Information System for Quality Monitoring and Management during Coal Mining, 3rd Balkan Mining Congress BALKANMINE 2009, Book of Proceeding, ISBN 978-9944-89-782-2, Izmir, 2009

ABSTRACT

The contemporary market relations require the introduction of modern information technologies that support the management of mining business.

The control of quality substantially affect over the management of coal mining. The specifics of the processes in the mining and manufacturing phases require such type of design and development of information system, which reflects as the natural value of the coal, also and market’s indicators.

The present articles accentuate to idea of implementation by information system, which watching basic quality indicators during the coal mining and initial dressing process.

The goal here is the similar information system to provide trustworthy information about the actual object of management and by monitoring of quality locate the deviations from the target goals of the predefined criteria. The monitoring and management quality during coal mining uses predominant technical methods for collection of information and statistical methods for treatment of results.

The monitoring which realize by the support of such information system can analyze the factual data for quality of the managed object and by that basis defines the factors that cause the disparities with the defined criteria.

The purpose of information system is support the quickly and effective management decision, which relevant to dynamics of market.

Забележка: Статията е публикувана на английски, превод на резюмето е даден по-долу.

Информационна система за мониторинг и управлението на качеството по време на добива на въглища

Съвременните пазарни отношения налагат въвеждане на модерни информационни технологии в управлението на минните предприятия.

Контролът на качеството влияе съществено върху управлението на въглищните мини. Спецификата на процесите при добива и преработката изискват проектиране и разработване на ИС, отчитаща както природната ценност на въглищата, така и показателите на пазара.

Настоящата статия акцентира върху идеята за внедряване на информационна система, която наблюдава основните качествени показатели при добива на въглища и началното им обогатяване.

Целта, която се поставя пред подобна ИС е да осигурява достоверна информация за конкретния обект и посредством мониторинга на качеството да открива отклоненията от предварително зададените критерии. Мониторингът и управлението на качеството при добива на въглища използва преобладаващо технически методи за събиране на необходимата информация и статистически методи за обработка на резултатите.

Чрез мониторинга, осъществяван с помощта на такава ИС, могат да се анализират фактически получените данни за качеството от обекта на управление и на тази основа да се определят причините, които пораждат несъответствията със зададените вече критерии.

Предназначението на ИС е да подпомага вземането на бързи и ефективни управленски решения, свързани директно с динамиката на пазара.


 1. Янев Н., В. Харитонова, 2011. “Разработване на модул „Магистърски тези” към сайта на МГУ „Св. Иван Рилски””, Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", Том 54, Свитък IV, 2011

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия се представя WEB приложение за управление и визуализация на информация за дипломни работи на магистри от Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" София. Приложението се състои от две основни части. В първата се визуализира основната информация за дипломните работи, като всяка една може да бъде разгледана детайлно. Има възможност за въвеждане, редактиране и изтриване на информация за дипломни работи. Втората основна част представлява форма за търсене, която дава възможност за търсене във дипломните работи. Целта на системата е да се подобри информираността на студенти и служители в университета, и други посетители на сайта на МГУ „Св. Иван Рилски”. Като програмни инструменти, за разработката на системата за дипломни работи, бяха избрани PHP и MySQL. Разработена чрез тези технологии, тя ще бъде безпроблемно интегрирана към сайта на МГУ. 1. Анастасова Й., Н. Янев, К. Иванов, 2012. Възможности за използване на MS PROJECT при управление на проекти в областта на минното дело и подземното строителство, Третата национална научно-техническа конференция с международно участие "Технологии и практики при подземен добив и минно строителство" Девин 2012

РЕЗЮМЕ.

Статията разглежда възможностите за приложение на софтуерния продукт MS Project при създаване и управление на проекти в областта на минното дело и подземното строителство.

Възможностите на продукта за създаване и управление на проекти са показани на базата на разгледания пример за прокарване на минна изработка. Разгледана е възможността за създаване на план на проекта, последователността на дейностите по фази и подфази, описание на необходимите човешки и материални ресурси, които след остойностяване със средства и време водят до цялостен бизнес план.

Примерът показва и възможностите за проследяване изпълнението на проект по различни признаци посредством функциите за контрол, предоставени от продукта. 1. Янев Н., 2012. Описателни езици с приложение в минната промишленост”, Третата национална научно-техническа конференция с международно участие "Технологии и практики при подземен добив и минно строителство" Девин 2012

РЕЗЮМЕ.

През последните 10 години огромна популярност придобиха XML и базираните на него технологии. Те се наложиха в различни сфери на индустрията, включително и в минното дело. Целта на статията е да представи XML базирани описателни езици използвани за целите минната промишленост. 1. Казанджиев И, Н. Янев, К. Иванов, 2012. „Графично представяне на данни чрез инструменти с отворен код”, Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", Том 55, Свитък IV, 2012

РЕЗЮМЕ.


В статията се разглежда теорията за качество на данните и в частност тяхното графично представяне. Направен е обзор на няколко инструмента използващи различни съвременни програмни технологии за презентиране на данни. За повишаване на качеството на данните бяха избрани инструменти с отворен код, поради тяхната добра функционалност, достъпност и възможност за лесно надграждане.

 1. Анастасова Й., Н. Янев, К. Иванов, 2012. „Оценяване на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски” чрез използване на компютърна техника в духа на изискванията на Европейското образователно пространство”, Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", Том 55, Свитък IV, 2012

Резюме

Статията разглежда натрупания опит на преподаватели от катедра „Информатика” на МГУ „Св. Иван Рилски” при разработване на самостоятелни проекти от студентите в софтуерна среда и оценяването им чрез използване на компютърна техника.

Основната цел на единното европейско образователно пространство е повишаване конкурентността на висшето образование. Съществен момент е придобиването на знания и умения, които хармонизират с изискванията на пазара на труда и свързват директно висшето образование с възможността за добра професионална реализация.

В контекста на това активната самостоятелна работа и адекватното оценяването на студентите придобиват решаващо значение. В последните години използването на компютърно базирани самостоятелни проекти, задачи и тестове намира широко приложение при преподаваните от катедра „Информатика” дисциплини.

Разработката и оценяването на компютърно разработени курсови проекти и задачи дава възможност на студентите при желание от тяхна страна за задълбочена самостоятелна подготовка и консултации в он-лайн режим с преподавателя.

Тестовото изпитване, базирано на използване на програмния продукт Moodle значително улеснява адекватността на оценяването на студентите и дава по-пълна представа за овладените знания и умения.Научни списания

 1. Янев, Н., И. Щърбанова, К. Иванов, 2005. "Приложение на експертни системи в минни предприятия" списание "Минно дело и геология" бр. 2/2005, с. 44-46.

РЕЗЮМЕ

Напредъкът в развитието на компютърните технологии дава възможност за изграждане на системи, работещи както в информационен, така и в управляващ режим. Това са системи, отчитащи обективните и субективни фактори при автоматизацията на специфичната дейност, анализиращи данните и подпомагащи вземането на решения за управление на конкретното предприятие. Подобни реализации стават възможни с използването на системи с изкуствен интелект. В настоящата статия са разгледани възможности за създаване на експертни системи в минното дело. 1. Ганчев, Г., К. Иванов, П. Кузев, Н. Янев, Д. Белчевски, Р. Исталианов, Т. Върбев, 2006. “За чисти технологии на Балканите. Проект „ТРАК“ от програма „Леонардо да Винчи“, списание "Минно дело и геология" бр. 6/2006, с. 16-20.

РЕЗЮМЕ

Настоящата статия представя работата на екип от преподаватели в МГУ „Св. Иван Рилски” по проект “Training of Managers in Clean Technologies Promotion” in the Balkans” (TRAC), програма “LEONARDO DA VINCI” и по-конкретно постигнатите резултати по задачи “Development of specific databases” и “Iteractive Module”. 1. Янев, Н., Й. Анастасова, 2013. “Средства за описване на данни за приложение в минното дело и геологията”, списание "Минно дело и геология" (приета за печат)

РЕЗЮМЕ

Най-съществените проблеми при комуникацията между различни софтуерни системи са свързани с нуждата от преструктуриране на формата на данните. XML и базираните на него формати се наложиха като универсално средство за обмен на данни. За описание на данните, обаче XML не винаги е подходящ, особено при работа със специфична информация, каквато е тези употребявана в минното дело и геологията. За тази цел през последните години бяха разработени множество формати за данни, базирани на XML, за различни сфери на индустрията. В настоящата статия са разгледани XML/GML формати за обмен и описание на данни в минното дело.Издадени монографии, учебници, учебни помагала и други печатни издания

 1. Иванов К., И. Щърбанова, Н. Янев, 2004. “Системи за управление на бази от данни”, София 2004. ISBN 954-9748-61-8, 128 страници (Учебникът е публикуван като книжно тяло и в електронен вид в рамките на платформата за електронно обучение на МГУ „Св. Иван Рилски”)

РЕЗЮМЕ

Настоящото учебно пособие включва информация, съответстваща на учебната програма по дисциплината „Системи за управление на бази от данни”, преподавана за различни специалности в МГУ. За основа е взет материалът, преподаван на студентите от специалност КТИД. Обхванати са темите, отнасящи се до модели на данните и релационни бази от данни. Специално внимание е посветено на нормализация на база данни, езика за взаимодействие SQL, технология клиент сървър и защита на информацията в бази данни. Наред с това са засегнати въпроси от теория на множествата и независимост на данните.Съдържание__I._Общи_понятия_и_исторически_обзор'>Съдържание

I. Общи понятия и исторически обзор 5

I.1. Файлова система и БД 5

I.2. Исторически обзор 7

I.3. Независимост на данните 9

I.4. Системи за управление на бази от данни 10

II. Елементи от теория на множествата 11

II.1. Основни понятия 11

II.2. Операции над множества 11

II.3. Релации 13III. Модели на данните 15

III.1. Предметна област 15

III.2. Описание на предметната област 15

III.3. Вътрешен модел на данните 17

III.3.1. Йерархичен модел 17

III.3.2. Мрежов модел 17

III.3.3. ER (Entity-Relationship) модел 18

III.3.4. Релационен модел 19IV. Релационни бази данни 23

IV.1. Правила на Код 23

IV.2. Системи за управление на релационни бази от данни (СУРБД) 25

IV.3. Релационни езици 29

IV.4. Релационни структури 30

IV.5. Релационна алгебра 33

IV.5.1. Общи сведения за релационната алгебра 33

IV.5.2. Основи на релационната алгебра 33

IV.5.3. Релационни оператори 34

V. Нормализация. Нормални форми 50

V.1. Първа нормална форма (1NF) 52

V.2. Втора нормална форма (2NF) 52

V.3. Трета нормална форма (3NF) 54

V.4. Boyce – Codd Normal Form (BCNF) 56

V.5. Четвърта нормална форма (4NF) 57

V.6. Пета нормална форма (5NF - PJ/NF) 60

V.7. Декомпозиция и синтез на релационните схеми 63

V.7.1. Нормализация чрез декомпозиция 63

V.7.2. Синтез на релационни схеми 65VI. Structured Query Language (SQL) 67

VI.1. Общи положения и исторически обзор 67

VI.2. Модификации на SQL 68

VI.3. Основни команди 75VII. Технология клиент/сървър. Управление на транзакциите

VII.1. Общи положения 83

VII.2. Свойства на транзакциите. Начини на завършване 87

VII.3. Некоректно изпълнение на транзакциите. Възстановимост 88

VII.4. Едновременно изпълнение на транзакции 90

VII.5. Управление на конкурентни транзакции 91

VII.5.1. Общи положения 91

VII.5.2. Заключване – Locking 91

VII.5.2.1. Видове заключвания – Locks 91

VII.5.2.2. Multiple-mode Locks 92

VII.5.2.3. Гарантиране на сериализуемост чрез Two-phase Locking 93

VII.5.2.4. Deadlock 93

VII.5.3. Timestamp ordering 94

VII.5.3.1. Timestamps 94

VII.5.3.2. Управление на едновременното изпълнение на транзакциите чрез Timestamp ordering 95

VII.6. Обзор на популярните СУБД с клиент/сървър управление 98

VІІ.7. Стандарти за осъществяване на връзка между СУБД

VIII. Защита на информацията в БД 124

ЛИТЕРАТУРА 128


 1. Янев, Н., 2013. Методологии и технологии за разработване на информационни системи, монография, Издателска къща "Св. Иван Рилски", София 2013. ISBN 954-9748-61-8, 148 страници

РЕЗЮМЕ

Монографията е посветена на актуален научно-приложен проблем свързан с избора на инструментариум и подходът при реализацията, поддържането и развитието на съответната ИС. По отношение на минното дело този проблем е изключително актуален, защото за тази област на индустрията няма разработен специален стандарт на инструментариум за изграждане на ИС.

Авторът проследява основните етапи при разработка на ИС:


 • формиране на условията на които трябва да отговори една web базирана ИС;

 • подбор на методология;

 • избор на архитектура;

 • софтуерни инструменти за реализирането й.

Наред с това авторът предлага методология за изграждане на еволюционно развиваща се ИС въз основа на добрите практики от горепосочените етапи.

В глава 1 „Особености на предметната област” са описани особености на web базираните информационни системи. Разгледан е и изборът на методология за изграждане на такъв тип ИС. Съществено място в тази глава е отделено на въпросите за качество на данните. Анализирани са постигнатите резултати в тази област.

В глава 2 „Методологии” са разгледани най-популярните методологии за изграждане на софтуерни приложения. Изтъкнати са техните сипни и слаби срани, както и сферите им на приложение. Предложена е и нова методология, съчетаваща силните страни на традиционните модели, като се акцентира на две основни направления:

 • Комуникация с потребителите и тяхното обучение;

 • Интегриране на крайния продукт към вече функциониращи системи.

В глава 3 „Архитектури (Типове приложения)” са описани основните типове архитектури при изграждане на ИС и са представен софтуерните технологии използвани за реализирането им.

В глава 4 „Развитие на технологиите за съхранение и обработка на информацията” е направен обзор на тенденциите при развитието на технологиите за съхранение и обработка на информацията, като са очертани двете основни направления за това развитие:

 • Web свързаност;

 • Повишаване на тяхната интелигентност .


Съдържание

Въведение 5

I. Особености на предметната област

I.1. Особености web базираните информационни системи 7

1.2 Избор на методология за разработване на web базирана ИС 11

1.3 Специфика на разработката на информационни системи 14

1.4 Качество на данните 16

II. Методологии

II.1 Общи сведения 23

II.2 Базови методологии 25

II.2.1 Водопад (Waterfall model) 25

II.2.2 Спирален модел (Spiral model) 28

II.2.3 Бърза разработка на приложения (Rapid application development – RAD) 31

II.2.4 Гъвкави методологии (Agile software development) 35

II.3 Методология за разработване на web базирана информационна система 46II.3.1 Цели пред методологията 46

II.3.2 Етапи на жизнения цикъл 47

II.3.3 Детайлно описание на някои от етапите 51

II.4 Изводи 55III. Архитектури (типове приложения) и реализацията им

III.1 Архитектура “Клиент-сървър” 56

III.2 Архитектура “Модел-Изглед-Контролер” 66

III.3 Софтуерни инструменти 75

III.3.1 Разработване на интерфейс 75

III.3.2 Формати за описание на данни 82IV. Развитие на технологиите за съхранение и обработка на информацията

IV.1 XML бази данни 97

IV.1.1 XML като средство за съхранение на информация 97

IV.1.2 XML и релационния модел данни 99

IV.1.3 Обработка на XML данни. Съвместна работа на SQL и XML 100

IV.1.4 XML базирани СУБД 103

IV.1.5 Типове XML БД 104

IV.1.6 Приложение на XML БД 114

IV.2 Системи за подпомагане вземането на решения 116

IV.2.1 Общи сведения 116

IV.2.2 Хранилище за данни 118

IV.2.3 OLAP технологии 122

IV.2.4 Data Mining 125

IV.2.5 Системи с изкуствен интелект 129

IV.2.6 Enterprise Resource Planning 131

IV.3 Изводи 133Литература 135

Научни доклади, изнесени на научни конгреси, конференции и др., които не са изцяло публикувани


 1. Иванов, К., Н. Янев, Д. Белчевски, 2005. Софтуерна платформа на Минно- геоложкия университет – София (Moodle), НАЦИОНАЛЕН  СЕМИНАР ПО  ЕЛЕКТРОННО  ОБУЧЕНИЕ СОФТУЕРНИ  ПЛАТФОРМИ  ЗА  ЕЛЕКТРОННО  ОБУЧЕНИЕ”, 26.05.2005 Конферентна зала на гранд хотел „София” (без отпечатан сборник доклади)

РЕЗЮМЕ

В настоящата публикация се представя избраната от специалистите в МГУ “Св. Иван Рилски” платформа за електронно обучение Moodle, която е “open source”. Отделено е внимание на структурата и основните й функции като се акцентира върху разнообразните формати и богатството от възможности за осигуряване на ефективна среда за съхраняване и предоставяне на учебно съдържание. Обосновава се направеният избор като се изтъкват удобствата при изпитване на обучаемите и разнообразието от услуги, предоставени от различните модули, чието препрограмиране е допустимо
Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница