Конкурс за академична длъжност „доцент по Технически наукиДата22.07.2016
Размер59.93 Kb.
ТипКонкурс
СПРАВКА

за научните и научно-приложните приноси в научните трудове на

на гл. ас. д-р Мария Георгиева Къшева

във връзка с участие в конкурс за академична длъжност „ДОЦЕНТ” по

5. Технически науки,

5.12. Хранителни технологии (Технология на тютюна и тютюневите изделия),

обявен в ДВ бр. 105 от 19.12.2014 год.
Научни трудове по вид

 • Научни публикации, общ брой – 40

 • Дисертационен труд (Автореферат) - 1

 • Научни публикации, свързани с дисертационния труд – 4

 • В чужди научни списания – 2

 • В научни списания в България – 2

 • Конференция в чужбина – 1

 • В сборници от научни форуми в България с международно участие – 16

 • В сборници от научни форуми в България – 4

 • Научно-приложни – 9

 • Издадена литература – 1


Авторски дял в научните трудове

Самостоятелно – 4 броя

Първи автор - 19 броя

Втори автор – 8 броя

Трети и следващ автор – 9 броя

От 40 научни публикации – 3 са на латиница.Цитирания

Броят на цитиранията е 16, от които 4 в чужди списания.


Научни приноси на трудовете

1. Утвърдени са режими за високотемпературна обработка на ориенталски тютюн в рехаво състояние и в поток. Доказани са оптималните параметри на третиране на тютюна по метода „Ридрайнг” при производствени условия – температура и време за отделните сортове и качество на тютюна (6).

2. За пръв път са установени ефективни режими за кондициониране на тютюна във вакуум камери и линейни кондеционери, които осигуряват необходимите технологични параметри за провеждане на промишлената манипулация на суровината. Доказано е рязкото понижаване на стойностите на манипулационните фири след температурно-влажностна обработка на тютюна (7).

3. Доказана е зависимостта между агроекологичните условия и динамика на растеж и развитие, добив, качество и химико-технологични характеристики на ориенталския тютюн. Потвърдена е необходимостта от районирането при отглеждане на различните екотипове ориенталски тютюн (9, 12).

4. Чрез стандартизирани методи за анализ и обработка на резултатите е доказано от нас, че екологичната чистота на тютюна влияе пряко върху съдържанието на вредните вещества в дима на цигарите. Установено е качеството на тютюн Бърлей отглеждан при контролирани агротехнически условия и съпоставимостта на качеството му с вносните тютюни от този тип (13, 14, 15).

5. Доказано е, че при нашите климатични условия най-добра изява на основни качествени показатели при типични екотипове български ориенталски тютюни се постига чрез естествената ферментация. Изведени са режими за тови вид ферментация за екотипове „Крумовград“ и „Неврокоп“ (17).

6. Установена е зависимостта между факторите относителна влажност, температура, време на въздействие и влиянието им върху изменението на химичните показатели никотин, разтворими захари, общ азот, пепел и белтъчни вещества на ориенталски тютюн от сортова група Басми, ферментирал при естествени условия. Разработен е математико-статистически модел, който представя динамиката на процеса естествена ферментация за седем екотипа български ориенталски тютюни (5, 21, 26).

7. За първи път от нас е извършено сравнително изследване на естествена и камерна ферментация на ориенталски тютюн по сортове и класи в бала „тонга”. Установени са измененията на основни физични показатели на тютюна при различните технологии на ферментация. Проследена е промяната на химичния състав на тютюна и тютюневия дим след естествена ферментация , която показва, че новоселекционираните сортове и линии принадлежат към групата на класическите български ориенталски тютюни – нежни, с високо качество и балансиран вкус (5, 21).

8. Анализирани са измененията в химичния състав на естествено ферментирал тютюн след съхранение. Доказано е, че правилното съхранение на тютюна след естествена ферментация допринася до окончателното оформяне на неговия химичен състав (5, 9, 21, 27, 29).

9. Доказано е влиянието на климатичните промени в България и фенотипа върху изменението на сортовите белези и качествените характеристики на 15 генотипа хибриди и сортове ориенталски тютюн. Резултатите за добив от декар, технологични показатели и химичен състав на тютюна, доказаха необходимостта от конкретен подход през целия технологичен процес за всеки сорт, за пълната изява на качествените характеристики на сухия тютюн (19, 24, 25, 30).

10. Разработена е многомерна база данни, която интегрира експертна информация за производството на тютюн относно:


 • групи и сортове български тютюни, включително описание на техните ботанически и морфологични характеристики, биологични особености, условия за производство, химичен състав на тютюна и тютюневия дим;

 • групи вредители и разрешените за използване пестициди;

 • статистически динамични редове за произведения тютюн по площ и количество;

 • правни и нормативни документи.

Базата данни предоставя важна научна и експертна информация за производството на тютюн, която подпомага учени, технолози, управленци и преподаватели в тяхната академична работа и при вземането на решения в реалната практика (23).

11. Определен е индекса на уплътняване по слоеве на почвата в условията на многогодишен стационарен торов опит при монокултурно отглеждане на ориенталски тютюн. Доказано е, че при угар и внасяне на NPK се наблюдава неуплатнен слой в достатъчна дълбочина в почвата. Внасянето на NPK и оборски тор създава най-висок индекс на уплътняване на почвата при отглеждане на ориенталски тютюн (28).


Научно-приложни приноси

12. Оптимизирани са режимите за сушене на тютюн „Виржиния” с максимално проявление на качеството му при намален енергиен разход. Дефинирани са потребителските стойности на тютюна в зависимост от беритбения пояс (8, 11).

13. Сравнителен икономически анализ на разходите за естествена и камерна ферментация доказва, че за ориенталски тютюн от сортова група Басми при естествената ферментация са по-ниски от разходите за камерна. На лице е екологичния ефект от прилагането на естествената ферментация на тютюна – няма вредни емисии в околната среда при извеждане на процеса ферментация (5, 26).

14. Доказани са и са научно обосновани разликите в показателите за качеството на тютюните, претърпяли естествена и камерна ферментация, като тези разлики са в полза на естествената ферментация (10, 21).

15. Доказано е, че екопелетите от тютюневи стебла успешно могат да се използват като допълващ, възобновяем енергиен източник, заместител на изкопаемите източници. По своята калоричност екопелетите от тютюневи стебла се доближават до брикетите и кафявите въглища и превишават значително дървата. Като растителен отпадък от производството на тютюн, екопелетите от тютюневи стебла са с ниска себестойност. Съдържанието на вредни вещества в дима от тютюневи стебла не превишава това в дима от чамова дървесина, поради което те могат да се използват за направа на пелети за енергийни нужди (18, 22).

16. Внедрени са методики за експертна оценка на тютюн от сортови групи Басми, Кабакулак, Виржиния и Бърлей на база комплексно число на оценка, което отразява оценката на качеството на тютюна по всички елементи. На база стойностите на комплексно число на оценка се определя общото качество на тютюна (32, 33, 34).

17. Разработени са експертни технологични карти за оценка на общото качество на тютюна от трите сортови групи. Степентта на проявление на всеки елемент от качеството се изразява чрез число, на база на което се изчислява комплексно число на оценка на тютюна (35, 36, 37).
Приложни приноси

18. Формулирани са задължителните условия на които трябва да отговаря средната проба от всички сортови групи по отношение на представителност, количество и влажност на тютюна. За отделните сортови групи тютюн е указана задължителната процедура при формиране на средна проба (31).

19. Подобрени са технологични инструкции за сушене на ориенталски тютюн и тютюн Бърлей. Установени са технологичните параметри на сушилните съоражения и изискванията за извеждане на процеса сушене за получаване на сух тютюн с високо качество (38, 39).

20. За първи път е изработена технологична инструкция за естествена ферментация на ориенталски тютюн от сортова група Басми за производителска бала и бала „тонга” в която са: • маркирани основните правила и изисквания при естествената ферментация на тютюна;

 • установени температурно-влажностните параметри на тютюна с различна влажност;

 • посочени основните мерки за правилния контрол на основните параметри на процеса ферментация – температура и влажност;

 • дадени основни препоръки за практиката при провеждане на естествена ферментация на тютюн под формата на производителски бали и търговско манипулирани в бала „тонга” (40).
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница