Конкурс за академичната длъжност „доцент" от професионално направление социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „общности и идентичности"Дата21.01.2018
Размер66.5 Kb.
#49564
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ

ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ”

от проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС
В конкурса за академичната длъжност „доцент”, специалност социология, от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен в Държавен вестник бр. 96, от дата 06.12.2011 г., участва един кандидат: д-р Стефан Емилов Николов. Кандидатът работи в секция „Общности и идентичности” на ИИОЗ при БАН. Учи във Философския факултет на Ленинградския държавен университет до трети курс вкл. (1972-1975 г.), след което продължава образованието си във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (профил социология) и се дипломира през декември 1977 г.

Докторската степен по социология придобива през 1981 г. в Институт по социология - БАН.

През 1998 г. д-р Стефан Николов придобива научното звание научен сътрудник ІІ степен (доцент), присъдено му от ВАК в Институт по социология на БАН, секция „Социология на организациите, институциите и политиките”.

Специализирал е през 1988 г. John Kennedy Institute for North American Studies, Berlin (W.); през 1989-90 г. в G. Mason University, Dept. of Public Affairs, Fairfax, VA (USA) и през 1994 г. в King’s College, London, Dept. of War Studies (UK).

Кандидатът говори свободно английски и руски, ползва полски, сърбо-хърватски, македонски и разбира френски и испански езици.

Членува в редица български и международни научни организации като СУБ, БСА, МСА, International Peace Research Association (IPSA), Consortium for Political Research (ECPR), ERGOMAS, International Society for Military Ethics (ISME) и други.


1 Общо описание на представените материали.

В конкурса д-р Стефан Емилов Николов участва с 96 публикации, които по датиране са публикувани след дата на придобиване на научната степен „доктор” (1981г.) от които: 4 монографии (включително едни учебник), 8 студии, 30 статии, публикувани у нас и 54 публикации, издадени в чужбина, по данни на кандидата. Общо, списъкът с публикации на кандидата съдържа 105 заглавия, част от които са параграфи в енциклопедични издания у нас и в чужбина. 8 от публикациите са написани в съавторство с наши и чужди автори. Представен е и списък със 7 участия със самостоятелни или написани в съавторство доклади (без самите доклади), изнесени на международни и национални форуми.


2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата.

В предложените за рецензиране текстове се откроява широко поле на изследователски интереси. Редица от публикациите са резултат на самостоятелно или екипно проведени изследвания. В тях се откроява добро познаване на идеите на наши и чужди автори, работещи по проблемите от тематичното поле.

Проблемите, изследвани в тях могат да бъдат обединени около няколко центъра - политика и политически проблеми в различните държави през трансформационния период (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17, 40, 42, 49, 51, 52, 84 и други; изследване на генезиса и конституирането на структурите на гражданското общество (5, 6, 18, 21, 22, 24, 25, 45, 47, 53, 82 и други ; етничност и етноидентичност (26, 38, 39, 43, 44, 50, 92, 94, 98 и други, между които една част от статиите, публикувани в чужди енциклопедични издания.
Съдържателна представа за приоритетите в научното творчество на кандидата дават следните ключови думи: политически конфликти; социологически анализ на процеса на вземане на решения; лобизъм за външна политика; геополитика; социо-полтическа активност; генезис и роля на гражданското общество; децентрализация; неправителствен сектор; етноидентичност; профили на доброволческия сектор; етнически групи в Европа; интеграция на етническите малцинства; и други.

Обществено значимата роля на кандидата може да бъде дефинирана като значим изследавател, анализиращ проблемите, свързани както с политическите процеси на трансформация и ролята на структурите на гражданското общество, така и със социологическите измерения на етническите общности.

Д-р Стефан Николов развива целенасочена и активна експертна дейност на европейско и международно равнище. Той е бил лектор в Югоизточноевропейски университет в Тетово и е чест автор в чуждестранни издания. Член е на редколегиите на редица международни издания, както и на управителните съвети на редица неправителствени организации.
3. Преподавателска дейност на кандидата от началото на кариерата му:

Д-р Стефан Николов е академичен преподавател от 1998 година до сега различни университети у нас и в чужбина като СУ «Св. Климент Охридски», ЮЗУ «Неофит Рилски», Югоизточноевропейски университет в Тетово.

Гореизложеното характеризира кандидата като преподавател, с принос за обучението и развитието на младите хора. Той е преподавател с голяма ерудиция и творческия потенциал.

От представената в творческата биография дейност на д-р Стефан Николов оставам с убеждението, че неговите усилия са разпределени между трите вида дейности, но научно-приложната дейност доминира.


4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата

Д-р Стефан Николов има наситена и резултатна научна дейност през цялата си изследователска и преподавателска кариера. Повечето от публикациите са предшествани като правило от задълбочени приложни и други изследвания.

Той има редица приноси, които обогатяват научното познание относно разкриване на ефективността на политиката като по-съществените от тях са:


  • Доразвива социологическата теория с оригинална авторска концепция за националните и етнорелигиозните общества и породените през трансформационния период етноконфесионални конфликти, доколкото развитието на съвременната цивилизация води до загуба на идентичност, което предопределя етническите конфликти, сепаратизма, религиозното сектанство и др. Разгледани са различните глобализационни фактори, които определено изкривяват и ускоряват процесите на етногенезиса.

  • Доразвива социологията на трансформационния период с адекватната интерпретация на проблемите, свързани с функциите на еднонационалната държава, които в повечето политически изследвания се обясняват предимно чрез мултикултурализма, разглеждан от кандидата преди всичко като идеологическа схема. Социологическият подход има фундаментално значение не само за преориентацията на научните подходи към промените в социалната действителност, но така също и за социалното управление, създаването на дългосрочни стратегии и за националната сигурност.

  • Приносен характер носят някои формулировки за разграничението между социалните науки, изследващи политиката – политологията, социологията на политиката, политическата антропология; за компонентите и характеристиките на гражданското общество, вкл. първите изследвания за възстановяването и развитието на гражданското общество у нас след 1989 г.

Приносите с теоретичен характер оказват въздействие върху научния дебат в областта на социологията на политиката, етноконфликтите и ролята на гражданското общество за развитието на обществата с развиваща се икономика с аргументираното проблематизиране на ситуациите.


5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата.

Посочените приноси са дело на кандидата. Същевременно следва да се подчертае, че д-р Стефан Николов участва в обмена и утвърждаването на идеи както у нас, така и в чужбина с многобройните си публикации.


6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната литература (по негови данни).

Посочените от д-р Стефан Николов 21 цитирания на негови самостоятелни или в съавторство произведения от други изследователи както у нас, така и в чужбина, сочат неговата популярност сред научната изследователска общност в изследователските полета, в които той работи. В случая става въпрос за забелязаните от кандидата цитирания, а те вероятно са много повече.


7. Критични бележки на рецензента по представените трудове, включително и по литературната осведоменост на кандидата;

Нямам съществени съдържателни критики към тезите в представените от д-р Стефан Николов текстове и все пак не мога да не отбележа някои мои несъгласия и препоръки:  • Изключителната ерудираност на кандидата в някои случаи го подвежда повече към описателност, отколкото към аналитичност на представяните проблеми;

  • Трудно мога да приема твърдението, че началото на подхода към човешкото развитие е положен в докладите на ПРООН, след като такъв може да бъде открит още в писанията на авторите от Просвещението;

  • На места интерпретирането на процесите на реална децентрализация се смесва с интерпретирането на изследването им.

8. Лични впечатления на рецензента за кандидата

Познавам работата и професионалните качества на д-р Стефан Николов от времето, когато беше докторант в Института по социология на БАН. Не сме имали съвместна изследователска дейност, но съм впечатлена от неговата социологическа и политическа култура, от неговата работоспособност и желанието му да реализира теоритичните си постижения в практиката.

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение.

Постиженията и приносите в научната, публикационната и преподавателската дейност, както и личните професионални качества на д-р Стефан Емилов Николов ми дават основание да заключа, че той отговаря на всички, формални изисквания, предявени по ЗРАСРБ, за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Общности и идентичности”, поради което предлагам на уважаемите членове на Научното жури да препоръчат на Научния съвет на ИИОЗ да му присъди академичната длъжност „доцент”.
9. 04. 2012 г. Рецензент:

София (проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница