Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"страница1/3
Дата23.12.2016
Размер316.58 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли” (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
І. СТАТИИ И ДОКЛАДИ

 1. Шушулова, Ив., В. Велев, Г. Шушулов, Преструктуриране на минно-добивния отрасъл в България - тенденции и перспективи, Сборник доклади на ХІІ-та Научна конференция по индустриален бизнес и предприемачество, Индустрията на България-настояще и бъдеще, София, 1999, стр. 171-176.

Резюме: Формулирани са обективните предпоставки, определящи необходимостта и значението на преструктурирането на минно-добивния отрасъл. Представени са основните направления на преструктурирането, както и етапите и съдържанието им при извършване на оценка на пазарните възможности, на ресурсната осигуреност и на капиталовия и инвестиционния потенциал на минните фирми. Направени са обобщени изводи, за резултатите от преструктурирането и приватизацията в минния отрасъл.

 1. Велев, В., Национални аспекти на екосъобразното управление на технологичните вериги „Запаси от полезни изкопаеми-крайни потребности”, Първа международна междууниверситетска научна конференция, Бъдещето на България и Европа, Социално-икономически алтернативи, София, 1999, стр. 144-152

Резюме: Представени са принципните постанавки за същността и необходимостта от прилагане на екосъобразно потребление на минералните ресурси, като определящ компонент на технологичните вериги „Запаси от полезни изкопаеми-крайни потребности”. Предлага се позицията, че съдържанието на екосъобразно потребление, далеч надхвърля буквалното схващане за минимизиране на уврежданията върху компонентите на околната среда. За процесите на оползотворяване на невъзстановимите природни ресурси, водещ елемент трябва да бъде степента на физическо оползотворяване, което за специфичните условия у нас, ще увеличава своето значение.

 1. Велев, В., Възможностите на концесионирането при пазарното поведение на минните предприятия в България, Университетско Издателство на Икономически университет - Варна, Икономиката и развитието на обществото, том ІV, 2002, стр. 84-91.

Резюме: Излага се позицията за основните направления, в които следва да се развиват взаимоотношенията между минните фирми и държавата след приемането на важните за тях специализирани закони, които формират базата за уреждане на концесионните отношения при добива ресурси. Посочени са някои от възможните негативи, които могат да се появят при уреждането на концесионните взаимоотношения, произтичащи от конкретното състояние на голямата част от минните предприятия и особеностите на минерално-суровинната база. Изразена е и тревогата от практическата реализация на концесионните взаимоотношения, като са формулирани по-важните проблеми, които трябва да бъдат оценени и решени за да се формира работеща концесионна система.

 1. Velev, V., S. Naidenova, Joint mining business in Balkan region nessesity and possibilities, Mineral Processing in the 21st century, Proceeding of X Balkan Mineral Processing Congress, Varna Bulgaria, 15-20 June, 2003, pp. 903-910.

Резюме: Целта на доклада е чрез представяне на състоянието на българския минен отрасъл да се очертаят основните направления за неговото перспективно развитие. Като сериозен резерв за бъдещите минно-добивни и преработвателни дейности се оценяват възможностите за развитие на съвместни минни експлоатационни дейности с подходящи бизнес партньори от съседни балкански страни. Основени аргументи за перспективността на такова сътрудничество се съдържат в наличието на исторически традиции при добива и преработването на минералните ресурси на Балканския полуостров, близките икономически цели на балканските страни и на минните бизнесмени от тях, и не на последно място специфичния характер на минерално-ресурсния потенциал на региона.

 1. Велев_,_В.'>Велев, В., Ст. Митов, Икономическа оценка на оползотворяването на техногенни находища (за условията на отпадъкохранилище „Медет”), сп. Минно дело и геология, бр.9, 2003, стр. 8-14.

Резюме: Представени са теоретичните въпроси на икономическата оценка на оползотворяване на минералните ресурси и методическите аспекти на тяхното приложение при техногенните находища. Селектирани са необходимите показатели за оценка, които осигуряват необходимата представителност на икономическата оценка. Подходът е приложен за условията на отпадъкохранилище „Медет”, а резултатите от оценката са използвани при разработване на доклад за получаване на „търговско откритие”, като задължителна предпоставка за получаване на концесия за добив.

 1. Велев, В., Бариерите при финансирането на минните предприятия в България в условията на нестабилна пазарна икономика, сп. Минно дело и геология, бр.1-2 2003, стр. 20-25.

Резюме: Непрекъснатостта на инвенстиционния процес при минните предприятия е отражение на специфичния характер на обекта на тяхната дейност – запасите от минерални суровини и поражда перманентната необходимост от значителни финансови ресурси. В резултат на промените във финансово-икономическата среда и производствено-икономическия потенциал на минните предприятия в България, се формираха нови направления и възможности за тяхното финансиране. Същевременно обаче, с изключение на няколко предприятия от бранша, преобладаващата част срещат трудности при финансиране на текущата и инвестиционната си дейности, независимо от увеличеното разнообразие във възможностите за осигуряване на финансов ресурс. Посочени са основните причини за наличието на затормозяващи финансирането фактори и основните варианти за тяхното преодоляване с цел недопускане на фатални за специфичната минна дейност състояния.

 1. Велев, В., Национални особености при проявление на бизнес риска в минерално-суровинния сектор, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 46, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2003, стр.31-34.

Резюме: Добивът и преработката на минералните суровини както на планетарно така и на национално равнище протичат при специфични условия и повишен риск, което често поставя минните предприятия в неравностойно конкурентно положение спрямо другите икономически субекти. За условията на България са налице утежняващи обстоятелства, произтичащи от сегашното състояние на преобладаващата част от минните предприятия, макроикономическите условия и в частност действащата законодателна уредба. Авторът защитава позицията, че повишаване на икономическите възможности и перспективи на минния отрасъл в съчетание с удовлетворяване на растящите изисквания за опазване на околната среда е трудно изпълнима задача без поемането на национален ангажимент за усъвършенствуване на управлението на технологическите вериги “природни ресурси-крайни потребности”, в който отправна точка са специфичните особености на прехода към пазарна икономика. Важно условие за успешното протичане на този процес е отчитане на връзката “риск - данъчна политика” и доколко законодателят ще прецени, че е целесъобразно минните предприятия да получат преференциални бизнес условия чрез облекчени данъчни ангажименти.

 1. Велев, В., Държавната намеса в минерално-суровинния сектор-предпоставки и реалности, сп. Минно дело и геология, бр.8, 2004, стр.2-6.

Резюме: Центърът на расъжденията е насочен към обосноваване на пазицията, че в условията на съвременни икономически отношения, в сферата на минния отрасъл, държавата е натоварена с разнообразни функции, които далеч надхвърлят процедурите по предоставяне на концесионни права за добив на минерални ресурси и респективно акомулирането на съответните плащания. Спецификата на минералните ресурси, отразена в публичния характер на собствеността върху тях и същевременно утвърждаваната у нас предимно частна форма за тяхното присвояване, поставя въпроса за необходимостта от преосмисляне на позицията на българската държава в този специфичен бизнес процес. Сравнението което се налага с практиката на редица страни, показва че у нас е възприет модел на усвояване на минералните ресурси, който не осигурява условия за ефективно и национарно отговорното им потребление.

 1. Велев, В., Пазарните изисквания и отговорностите на държавата за екосъобразно потребление на минералните ресурси, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 48., свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2005, стр. 49 - 52.

Резюме: Изложена е позицията относно същността, необходимостта и проблемите при реализиране на екосъобразно потребление на минералните ресурси. Развива се тезата, че спецификата на минералните ресурси и произтичащите от нея последствия, е обективната предпоставка за екосъобразно потребление, което има както планетарни така и национални измерения. На национално равнище реализирането на такъв процес е възможен при съчетаване на икономическите цели на инвеститорите в минния бизнес с текущите нужди на населението от съответните региони и стратегическите интереси на обществото. Решаването на такава задача, която е с висока степен на трудност, изисква от всички участници в процесите по оползотворяване на минералните ресурси да проявят необходимата ангажираност, в съответствие с равнището на своите компетентност и правомощия. В най-голяма степен практическата реализация на такава постановка зависи от съдържателната страна на отговорностите, които държавата ще поеме, в съответствие с българските условия и степен на развитие на икономическата и политическата система и произтичащите от това национална специфика.

 1. Калаиддзис А., Б. Денев, В. Велев, И. Нишков, България и световното производство на карбонатни микропродукти, Годишник на МГУ, том 49, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2006, стр. 159-165.

Резюме: Чрез анализиране на разнообразни източници са очертани някои от по-важните тенденции в производството и потреблението на карбонатни микропродукти. Систематизирани са насоките за приложение и общите закономерности, определящи предлагането и търсенето на микропродукти. Потърсена е връзката между ценовата политика на производителите и основните различия, които произтичат от регионалните особености степента на икономическо и технологическо развитие на отделните страни. Основните изводи са обвързани с бъдещото развитие на суровинната база у нас и производството на микропродукти за задоволяване на местни и регионални нужди.

 1. Шушулова, И.,Велев'> В. Велев, В. М и т е в. Стратегически аспекти на геолого-икономическата оценка на минералните ресурси в условия на глобализираща се икономика, Академично списание „Управление и образование”, кн. 2, том 2, Бургас, 2006 г., с. 131-138.

Резюме: Съвременните процеси на интегрирано взаимодействие на световната икономическа среда с националните икономики в условията на глобализация с особена тежест се отразяват върху целесъобразността и възможностите за оползотворяване на минералните ресурси. Като невъзстановимо национално природно богатство тяхното пълноценно и многопланово използване с максимална технологично извличане и икономическа изгода е от изключително значение в динамичните пазарни условия в световен мащаб. Това поставя високи изисквания към решенията за преоценка на съществуващия и въвеждане на нов ресурсен потенциал от минерални суровини в аспекта на стратегически ефективното му усвояване – промишлено, глобално икономически и екологично.


 1. Калаиддзис А., И. Нишков, В. Велев, Карбонатни микропродукти – производство и пазари, сп. Минно дело и геология, 2007, 1, 18-22.

Резюме: Зараждането на човечеството бележи и началото на използване­то на неметалните полезни изко­паеми, а обозримото бъдеще ще се характеризира с неимоверно нарастване на тяхното потреб­ление. Индустриалните минерали се използват практически във всич­ки сфери на стопанската дей­ност, като почти винаги са на­лице разнообразни възможности за приложението им в различни производства. През втората половина на XX век се появи едно ново направле­ние в използването на карбонат­ни скали - производството на мик­ропродукти. Извършен е ана­лиз на производството, пазарите и приложението на микропълни­тели, получени от природен кал­циев карбонат.

 1. Велев, В., Някои проблеми при стартиране на минeн бизнес в България-препоръки за преодоляване, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 50, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2007, стр. 47-52.

Резюме: Анализират се основните процедури при стартиране на минен бизнес на фона на общата специфика и национална конкретика на минерално суровинния потенциал. Изводите са, че се прилага сложна за управление и бюрократично обременена система, която затормозява същностно процедурите и редуцира стремежите на потенциалните инвеститори за проучвателни и експлоатационни дейности. Основната причина за тези проблеми е изместването на отговорностите от контрола върху потреблението на минералните ресурси към прекалената админстративна взискателност на разрешителните процедури. Също така и разсредоточаване на компетентностите между различни управленски субекти. На този фон се предлагат конкретни препоръки, имащи преди всичко организационно структурен характер.

 1. Бранкова, Б., С. Джурова, В. Велев, Разработване на бизнес план на минно предприятие - методически подход и специфични особености, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 50, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2007, стр.41-46.

Резюме: Особеностите на минния отрасъл изискват специфичен подход при съставянето на бизнес плановете. Това предполага реално оценяване на пазарните тенденции и възможности на фирмата правилно определяне на нейните цели и потребности от ресурси. Целта на разработката е да улесни минните специалисти при разработването на бизнес планове както за стартиране на нов бизнес, така също и за кредитиране на различни инвестиционни проекти.

 1. Григорова И., И. Нишков, В. Велев. Възможности и проблеми при оползотворяването на биомасата като енергиен ресурс, Годишник на МГУ, том 50, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2007, стр. 167-170.

Резюме: Разгледани са възможностите за използване на биомасата като енергиен ресурс в страните от Европейския съюз и са очертани проблемите и екологичните аспекти при производството оползотворяването й за енергийни цели. Анализирани са условията, потенциала и значението на биомасата в България. Проучени са икономическите предпоставки за сегашната й употреба и бъдещото приложение в страната. Очертани са насоките за разширяване потреблението и повишаване на енергийната ефективност при използване на биомасата.Основните резерви са свързани с повишаване на добива и преработка на малоформатна дървесина, и въвеждане на инсталации за нейното изгарянето.

В резултат на проучването е установено, че повишеното използване на биомаса за енергийни цели е перспективно направление за заместване на традиционните източници, увеличава възможностите за износ на електроенергия, и намалява енергийната зависимост на страната ни. 1. Велев, В., Логиката на концесионните отношения при оползотворяването на минералните суровини, сп. Минно дело и геология, бр. 7, 2008, стр. 26-30.

Резюме: В доклада е представена теоретична обосновка на обективните предпоставки за прилагането на концесионни отношения при оползотворяването на минералните ресурси. За целта е изяснено, че концесионните отношения са отражение на обективни икономически категории-абсолютна и диференциална рента. Те са резултат на разделението, което съществува между собственика и минния предприемач. Мотивите и стремежите на тези две страни в процеса по оползотворяване на минералните ресурси най-често са противоположни, но съществуват редица механизми за преодоляване на различията. Същевременно се посочва, че предвид уникалния характер на минералните ресурси и на условията в отделните страни няма универсални рецепти, които да бъдат приложени за нашата страна.

 1. Григорова И., И. Нишков, В. Велев. Ролята на биогоривата в енергийната политика на Европа. Годишник на МГУ, том 51, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2008, стр. 43-46.

Резюме: Във връзка с нарастващите цени на петрола, неговата изчерпаемост, острата необходимост от намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда са разгледани възможностите на биогоривата като алтернатива на конвенционалните горива. Aнализите показват, че повишеното използване на биогорива е перспективно направление за заместване на конвенционалните източници и намаляване енергийната зависимост. Проучен е техническия потенциал за производство на биогорива в България и са посочени ефектите от прилагането им в транспорта. Европейска енергийна политика в областта на биогоривата цели постепенното им внедряване в енергийния сектор като начало за частично заместване на традиционните горива.

 1. Велев, В., Д. Костова, Подходи и форми на концесионни възнаграждения-характеристики и приложимост, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 51, св.ІV, Хуманитарни и стопански науки,София, 2008, стр. 29-32.

Резюме: В системата на взаимоотношения между субектите, ангажирани с минно-добивни дейности, важно място има процесът на оценяване и прилагане на концесионните договори, в съответствие с действащата нормативна база. Основен въпрос в него е за формата и системата, чрез които се определят и реализират концесионните плащания. Световната практика не предлага унифицирани подходи, а разнообразие както по отношение на минералните суровини, така и в отделните държави. Изминалите години показаха, че по този въпрос често се поражда напрежение, което е в известна степен е продиктувано от известни пропуски в познаването и третирането на проблематиката. Това е основание да се извърши нов прочит и да се потърсят онези механизми, които компромисно удовлетворяват интересите както на минните предприемачи, така и на държавата и обществото като цяло.

 1. Костова Д., В. Велев, Бизнес комуникации и ефективност на работа на организацията, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 51, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2008, стр. 33-36.

Резюме: Голяма е ролята на общуването като фактор за социализация, превръщане на човека отк биологично същество в разумно и социално такова, в личност и член на обществото. Подобна е ролята на общуването и в бизнеса.Съвременният бизнес включва сложно производство, колективен характер на труда, опериране с огромни ресурси и затова комуникациите се разглеждат като средство за сътрудничество, взаимодействие, постигане на целите на служителите, целите на организациите и целите на обществото. От тук идва значението на социалната насоченост на бизнеса, следвайки етичните норми и правила, хармонията на бизнеса с обществото. Статията съдържа някои убедителни доказателства за това, че правилното разбиране на същността на бизнес комуникациите и владеенето на методите за тяхното осъществяване е водещ фактор за постигане на деловия успех. Това са обективни предпоставки, които формират острата нужда от включването в учебните програми за обучение на студентите от МГУ дисциплини, предоставящи знания по делово общуване, етика и култура на деловото общуване и други. Такава е и практиката в западните, а и в редица наши висши учебни заведения.

 1. Григорова И. , И. Нишков, В. Велев, Уранови суровини, потенциал и перспективи, Сборник доклади на Научна конференция с международно участие “Науката в условия на глобализацията”, 2008, Кърджали, 353-358.

Abstract: In connection with elapsed dramatic changes of the prices of the classic energy bearers and realized of the no optimistic scripts of the climate, increasingly reinforced the standpoints of the followers for radical restructure in the consumption of the primary energy sources. Fixed parts in this process take the nuclear products with the entire responsibility in reference to their using. For our country, with operative nuclear power production actual is the question for the estimation of the expedience on recovery of the uranium production.

 1. Велев, В., Р.Радев, Световната финансова криза и минните предприятия в България, сп.Минно дело и геология, бр. 8, 2008, стр. 2-6.

Резюме: Направен е анализ на проявленията и ефектите от разразилата се финансова криза за предприятията от минния отрасъл, в съответствие с общите и специфичните условия при които те функционират. Посочва се, че динамиката в изменението на цените на минералните ресурси в различната степен на тяхната преработка е само един от множеството отрицателни фактори, който собствениците и мениджърските екипи ще трябва да преодоляват. За пореден път на дневен ред излизат въпросите за съдържанието на икономическата оценка на находищата от полезни изкопаеми и свързаните с тях геоложки и технико-технологични показатели, при които те се оползотворяват. Не на последно място стои и въпросът за сложността от съчетаване на дългосрочните и краткосрочните интереси на заинтересованите страни и тяхната интерпретация в условия на криза.

 1. Kostova D., V. Velev, Education in mineral processing in sciences of economics, Proceedings of the XIII Balkan Mineral Processing Congress, Bucharest, 2009, pp.970-974.

Abstrakt: Life in modern society and geografiphical location of Bulgaria are closely connected with various types of business. Under conditions of market economy maket relationships depend on client requirements as supply exceeds demand. In order to face the challenges of the new world technical universities should offer adequate education to the students in the field of Industrialmanagementq Marketing Inddustrial engineering etc. The paper discusses some aspects of students trading in mineral processing (bachelors and master’s) in economy and science at the University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, Sofia.

 1. Велев В., Д. Костова, Публично-частното партньорство – предизвикателство за развитието на Р. България, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 52, св.ІV,Хуманитарни и стопански науки, София, 2009, стр. 33-36.

Резюме: Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. Правителството на Р България и местната администрация са отговорни за осигуряването на обществените услуги и съоръжения. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и в модернизирането на инфраструктурни обекти и комунални дейности. Международната практика показва, че публично-частното партнъорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавният и обществен бюджет не разполагат с необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените средства. С оглед актуалността на финансирането на инвестиционни проекти статията е ориентирана към същността на ПЧП и неговото държавно регулиране в Р България. Посочени са необходимите условия за успешно изпълнение на проекти чрез ПЧП у нас, както и основните ползи от неговото прилагане.

 1. Каталог: docs -> N Juri -> VVELEV
  N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
  N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
  N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
  N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
  N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
  N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
  N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
  N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
  N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление 13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт"
  VVELEV -> Конкурс за избор на академичната длъжност „професор по професионално направление «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли»


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница