Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителствоДата16.09.2016
Размер231.78 Kb.
ТипКонкурс
Р Е З Ю М Е Т А

на научните трудове

на доц. д-р инж. Валери Емилов Митков,

представени за участие в конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност “Техника и технология на взривните работи” за нуждите на катедра Подземно строителство,

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София


 • Митков В.” Влияние на фокусното разстояние върху действието на режещи заряди.”,Годишник на МГУ „Св.Иван Рилски”, том 51, Свитък II : Добив и преработка на минерални суровини, 2008;РЕЗЮМЕ: В статията са представени извършените теоритични и експериментални изследвания за определяне на фокусното разстояние на режещи заряди произведени от ниско чуствителен експлозив - LSCCH – 08. Установени са факторите от които зависи фокусното разстояние, а именно: конструкцията на заряда, параметрите на облицовката,характеристиките на използвания експлозив, точността на изработка и снаредяване на заряда и характеристиките на преградата.


 • Mitkov V. “Research and Development of a New Mixture for Mechanized Loading”, Conference proceedings from the Intrnational conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slvak Republic, 2008;ABSTRACT: The conducted research during the development of a new explosive mixture for civil applications is reviewed. The new explosive mixture consists of 92-94% ammonium nitrate and water-oil micro emulsion, based on plant oil. Due to the high commercial capabilities of this kind of emulsion, there is no need to use prilled ammonium nitrate.

The critical diameter of detonation of bulk charges is 45-55 mm, and velocity of detonation 3500-3600 m/s, in bore holes. The mixture is initiated with non-electric detonator № 8.

Experimental research confirms the high levels of safety of the developed mixture. The measured relative electric resistance of emulsion (water in oil) is 5-20 Ohm/m, and the resistance of the granules of ammonium nitrate soaked with such an emulsion is less than 100 Ohm/m. When burned with open flame from a torch, for one minute, the mixture does not ignite. The physical stability of the explosive mixture is more than six months.


 • Митков_В.'>Митков В., Генчев Г., Тодоров Р. „Изпитване на нискочуствителни експлозиви”, С.: сп.Експлозив, бр.6, 2008.


РЕЗЮМЕ: В статията са описани натовските стандарти за изпитване на ниско чувствителни експлозиви, както и тяхното приложение в реални ситуации. Представени са и изпитванията на нов взривен полимер, разработен и патентован от фирма „Видекс”. • Митков В., Генчев Г., Тодоров Р. ,,Изпитване на нискочуствителни експлозиви'’ , С.: сп.Експлозив, бр.6, 2008.


РЕЗЮМЕ: При извършване на взривни работи в съвременни условия все по –голямо внимание трябва да се отделя на безопасноста при работа с експлозивите.

В резултат на извършеното изследване се установи, че повечето използвни не само в България, но и в други страни в Европа експлозиви са с висока чуствителност към механични и топлинни въздействия. Използваните към момента ниско чуствителни експлозиви са с много високи цени. Това провокира работата по създаване на нов ниско чуствителен експлозив с високи взривни характеристики, осигуряващ безопасна работа при извършване на промишлени и специални взривни работи и същевременно на достъпна цена. В резултат бе създаден относително евтин нискочуствителен експлозив безопасен при работа и транспорт.


 • Митков В., Генчев Г., Тодоров Р. “Разчет и създаване на режещи заряди от нискочуствителни експлозиви V-10’’ , С.: сп. Експлозив, бр. 6, 2008.


РЕЗЮМЕ: В статията са представени извършените теоритични и практични изследвания по създаване и изследване на нов режещ заряд от нискочуствителен експлозив предназначен за извършване на широк спектър специални взривни работи, както на земната повърхност, така и под водата. Същият може да бъде използван за промишленни и специални цели. Режещият заряд е пластичен, лесно се реже и може бързо и удобно да бъде залепван върху различни неравни повърхности, което го прави изключително удобен за употреба.


 • Митков В., Тотев Л. Анализ на авариите при съхранение, превозване и утилизация на боеприпаси., С.:, сп.Експлозив, бр.7, 2008.


РЕЗЮМЕ: Представени са проблемите, стоящи за разрешаване от Българската армия във връзка с предстоящата утилизация на ненужните бойни припаси поради снемане от въоръжение или поради изтекъл срок на съхранение. Извършен е анализ на възможните аварийни ситуации при превозване, разснарядяване и утилизация на боеприпаси, както при производство на промишленни конверсионни експлозиви и унищожаване на продукти при утилизация. Дадени са примери за аварии, възникнали при нерегламентирано разглобяване и утилизация на боеприпаси. Дадени са основни препоръки за недопускане на аварии при тези процеси с цел осигуряване безопасността на заетия персонал и населението. • Mitkov V. “ Demolition of the drying factory through blasting in TPP “Maritsa Iztok 2”, Conference proceedings from the International conference EFEE, Budapest, 2009.


ABSTRACT: At the moment a large scale investment project for rehabilitation of the energy units is being carried out. It also includes building of sulphur removing installations for all of the six units. To start execution of the project it was necessary to destroy the old drying factory which included industrial buildings, reinforced concrete foundations and two reinforced concrete chimneys - 185 m high each. The chimneys were situated in the immediate vicinity of the operating workshops of the plant and their demolition was completed through blasting with the falling oriented to a restricted area. Blasting works were carried out according to the method of small charges in blasting holes. Special attention was paid to safety while conducting blasting activities and restriction of the seismic effect during the falling of the chimneys.


 • Митков В. „Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси” , Годишник на МГУ „Св.Иван Рилски”, том 52, свитък II: Добив и преработка на минерални суровини, С.2009.


РЕЗЮМЕ: В статията са разгледани създаването, изпитването и внедряването на нови донорни заряди, предназначени за иницииране на слабо чуствителни експлозиви. Донорните заряди тип лят бустер са произведени изцяло от експлозиви, получени от утилизацията на ненужни боеприпаси -тринитротолуол, хексоген, тен и въглерод. Донорните заряди се отличават от досега произвежданите в нашата страна по своята конструкция, но са със същите маси от 150 до 900g и същите високи взривни характеристики: скорост на детонация от 8200 до 8500 m/s, плътност 1,6 g/cm3, отлична водоустойчивост и здравина. Новата конструкция позволява да се повиши сигурноста на иницииране на зарядите в сондажите. Донорните заряди са получили сертификат за безопасност на продукта и се използват както у нас така и в други страни от ЕС и извън него. • Митков В., Генчев Г.,’Определяна на безопасните разстояния за остъклението на сгради при взривяване на самоделни взривни устройства., Годишник на МГУ „Св.Иван Рилски”, том 52, свитък II: Добив и преработка на минерални суровини, С.2009.


РЕЗЮМЕ: В статията са представени извършените теоритични изследвания и проведените научни експерименти за определяне на безопасните за остъклението на сградите разстояния по действието на ударната въздушна вълна (УВВ). Определени са действително безопасните за остъкляването разстояния, което позволява по-висока степен на безопасност, както при извършване на пломишлени взривни работи, така и при охрана на сградите от не санкционирани , терористични действия.


 • Митков В., Генчев Г., „Определяне на основните параметри на въздушните ударни вълни” , Международна научна конференция - Минна наука и геотехника - европейско предизвикателство, МГУ „Св.Иван Рилски”, катедра „Подземно строителство”,С.2009.РЕЗЮМЕ: Основните параметри на ударната вълна, които определят нейното въздействие спрямо различните обекти, е максималното свръх налягане на фронта - Δpm , продължителност на фазите на свиване τ и отделящ се импулс на положителната фаза на свръх налягането. В някои случаи, особено на близки разстояния от заряда, съществена роля може да изиграе отделеният импулс спрямо количествата на движения зад фронта на УВ къдетое продължителността на положителната фаза на скоростния поток; ρ u u са плътността и скоростта на газа зад фронта на УВ.


 • Митков В., Генчев Г. „Методически подходи при определяне на безопасни разстояния в зависимост от действието на въздушната ударна вълна”, Международна научна конференция - Минна наука и геотехника - европейско предизвикателство, МГУ „Св.Иван Рилски”, катедра „Подземно строителство”,С.2009.


РЕЗЮМЕ: В статията е представена разработената методика за определяне на безопасни разстояния по действие на въздушната ударна вълна в подземни изработки. Дадени са коефициентите, отчитащи часта от енергията на взрива, която преминава в удърна вълна, отразяващи грапавостта на изработката и на намаляване на налягането на вълната в следствие от преминаването и през локалнни съпротивления . Предсавени са примери за определяне на размерите на опасните по въздушна ударна вълна зони.


 • Митков В., Генчев Г. Поразяваща способност на въздушните ударни вълни, Международна научна конференция - Минна наука и геотехника - европейско предизвикателство, МГУ „Св.Иван Рилски”, катедра „Подземно строителство”,С.2009.


РЕЗЮМЕ: В статията е обобщен световния опит до момента в сферата на определяне поразяващите стойности на въздушните ударни вълни (ВУВ )за сгради и хора. Приведени са периодите на собствените колебания и параметрите на разрушаване на обекти и части от тях в зависимост от действието на максималното свърх налягане в ударната вълна. Разгледано е въздействието на ударната вълна върху човека и неговите органи.


 • Митков В., Генчев Г. Взаимодействие на въздушната ударна вълна с обекти. Международна научна конференция - Минна наука и геотехника - европейско предизвикателство, МГУ „Св.Иван Рилски”, катедра „Подземно строителство”,С.2009.


РЕЗЮМЕ: В статията подробно е разгледано взаимодействието на въздушна ударна вълна с различни обекти. Доказано е, че при взрив на големи количества експлозив ударната вълна е „дълга” и при разчета на натоварването се отчита функцията на изменението на свръхналягането и времето. • Митков В.,Тотев Л. Методически подходи за определяне на безопасни разстояния в зависимост от действието на въздушната удърна вълна”, Международна научна конференция- “Минна наука и геотехника-европейско предизвикателство, МГУ “Св. Иван Рилски”, катедра “Подземно строителство”, София, 2009


РЕЗЮМЕ. В статията е представена разработената методика за определяне на безопасни разстояния по действие на въздушната ударна вълна в подземни изработки. Дадени са коефициентите, отчитащи часта от енергията на взрива, която преминава в удърна вълна, отразяващи грапавостта на изработката и на намаляване на налягането на вълната в следствие от преминаването и през локалнни съпротивления . Предсавени са примери за определяне на размерите на опасните по въздушна ударна вълна зони.


 • Митков В.,Генчев Г. Поразяващата способност на ВУВ, Международна научна конференция- “Минна наука и геотехника-европейско предизвикателство, МГУ “Св. Иван Рилски”, катедра “Подземно строителство”, София, 2009


РЕЗЮМЕ. В статията е обобщен световния опит до момента в сферата на определяне поразяващите стойности на въздушните ударни вълни (ВУВ )за сгради и хора. Приведени са периодите на собствените колебания и параметрите на разрушаване на обекти и части от тях в зависимост от действието на максималното свърх налягане в ударната вълна. Разгледано е въздействието на ударната вълна върху човека и неговите органи.


 • Митков В.,Генчев Г. Взаимодействие на въздушната ударна вълна с обекти, Международна научна конференция- “Минна наука и геотехника-европейско предизвикателство”, МГУ “Св. Иван Рилски”, катедра “Подземно строителство”, София, 2009


РЕЗЮМЕ. В статията подробно е разкрито взаимодействието на въздушна ударна вълна с различни обекти. Доказано е, че при взрив на големи количества експлозив ударната вълна е „дълга” и при разчета на натоварването се отчита функцията на изменението на свръхналягането и времето.


 • Mitkov V. Improvement of the technology for performing blasting works in Studena Quarry ”, 36th Annual Conference on Explosives and Blasting Techniques, ISEE-Orlando, FL, 2010.


SUMMARY: Studena Quarry is one of the main suppliers of inert materials for concretes production in Sofia. It is characterized by massif heterogeneity in density and fissuration. Failure to take into consideration this fact during the planning of the blasting works recently had unsatisfying results in their carrying out – obtaining of materials with too small dimensions or high percentage of outsize material. Series of test blasting were carried out to find the relations for calculation of the main parameters of the drilling and blasting works. The blasting network was enlarged to 6 x 6 m, the diameter of the shot-boreholes was changed from 110 to 152 mm, the stem of the boreholes was significantly reduced and the relative consumption of blasting agents as a whole was reduced to 0,37 кg/m3.

The conducted study and the application of the obtained results led to significant improvement of the technical and economic results in the work of the quarry which proved to be exclusively important under the conditions of economic and financial crisis.

 • Митков В. Новые водоустойчивые вещества на основе энергетических материалов утилизируемых боеприпасов, Международна научно-техническа конференция „Неделя-горняка”, МГГУ-Москва, 2010


РЕЗЮМЕ: В работе рассмотрено создание нового водоустойчивого ВВ типа Слари для применения в подземных и открытых условий. Новый эксплозив разработан на основе продуктов утилизации ненужных боеприпасов - баллиститные пороха. В результате проделанных исследований созданно ВВ с хорошей водостойкостью и критический диаметр 14мм и стабильный диаметр 25мм, отвечающее всем требованиям безопасности и охраны окружающей среды.


 • Митков В. Влияние вида донорного заряда на скорость детонации грубодисперсных eксплозивов, Международна научно-техническа конференция „Неделя-горняка”, МГГУ-Москва, 2010


РЕЗЮМЕ: В статье представлены результаты проведенных исследований скорости детонации низкочувствительных взрывчатых веществ грубодисперсного типа в зависимости от формы промежуточных детонаторов. Скорость детонации измерялась при различных диаметрах заряда грубодисперсных аммонитов (ГДА БМ) с промежуточным детонатором – 900 гр литым бустером с и без кумулятивной выемки. Испытания проводились в полигонных и промишленных условиях и показали, что вид промежуточного детонатора оказывает значительное влияние на скорость детонации ВВ в буровой скважине, а следовательно влияет и на остальные взрывные характеристики ВВ.

Самая високая скорость детонации была достигнута при инициировании ВВ литыми бустерами с кумулятивними выемками. Их использование при проведении взрывных работ низкочувствительными ВВ эмульсионного и грубодисперсного типа повышают эффективность взрывания; достигается лучшее раздробление скал и уменьшаются расходы по дополнительному измельчению негабаритних кусков породы. Использование промежуточных детонаторов этого типа повышает эффективность используемых низкочувствительных взрывчатых веществ.

20. Митков В. Совершенствование рецептуры и технологии получения простейших взрывчатых веществ, Московский Государственный Горный Университет, 2010
РЕЗЮМЕ: В статье представлены проведенные научно-технические исследования по созданию нового взрывчатого вещество типа гранулита под торговым названием „Видексан”. Новоразработанное ВВ основано на применение не пористой амиячной селитры и топливной емульсии. Оно имеет хорошие взрывные характеристики - на уровне Грамонита 79/21 и себестоимость на 30% ниже аналогичным ВВ типа АНФО. • Mitkov V. Assessment and risk management of malicious acts aimed at potentially hazardous Hydrotechnical constructions, Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2010;


ABSTRACT: The following paper presents a methodology developed for risk assessment of terrorist attacks with explosive devices, carried out at potentially hazardous Hydrotechnical constructions and water facilities. Included are scales for determining different parameters such as risk, hazard, likelihood and etc. Examined is a procedure for the study of potentially hazardous constructions and assessment of the damages caused by malicious acts (terrorist attacks) at them.


 • Mitkov V. Assessment of the damage effect of detonation of “car-bombs on buildings part of the critical infrastructure”, Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2010;


ABSTRACT: The following paper presents the parameters of a shockwave and its destructive effects. Included are criteria of the damage effect caused by blast waves that occurs after the detonation of “car-bombs”. Performed is an engineering approach to identify hazardous and safe areas in the case of detonation of “car-bomb”. Calculated are new safe distances for people and buildings when there are detonations of hidden blasting devices with different capacity.


 • Петров М., Тотев Л., Крушкин Б., Митков В. Изграждане на противофилтрационен екран в два реда на площадката на „Асарел Медет”АД към р. Асарелска с използване на сондажи и водноциментови инжекции. Интернационална Конференция по Геомеханика, Варна, 2010.


ABSTRACT: For cessation of the movement of polluted with heavy metals and sulfates waters from the oxide dump, on the Asarel Medet Ltd. area, to the wooded slope and river Asarelska and to achieve the parameters of the river water, the mining company in accordance with the Program for restore and protection of the environment, implement a project for building of anti-filtration screen in two rows to river Asarelska using of drillings and protection dyke with length 490 meters.

The technology for building of anti-filtration screen in andesite rocks, covered by deluvial clay with rocky fragments, where after a certain depths andesites are highly cracked and highly weathered is detailed described. The screen forms underground pool from acid solutions, which come up to the surface and flow in the ditch around the already built road with concrete barrier and is discharged into the reservoir for rich solutions.

The drillings – around 13 450 m and the injection works are executed in accordance with the accepted technology scheme for period of 240 days.


 • Петров М., Тотев Л., Крушкин Б., Митков В. Изграждане на противофилтрационна завеса за ограничаване филтрацията на кисели разтвори през стените на отбивния тунел на р. Асарелска до резервоара за богати разтвори в „Асарел Медет” АД. Интернационална Конференция по Геомеханика, Варна, 2010.


ABSTRACT: The chemical analysis result of the catchment area of the river Asarelska in the region of the town Panagyurishte after the mine Asarel have been examined. The values of the pollution with heavy metals before deviated tunnel are lower 3.5 times for the Cu, times for the Fe, 2.9 times for the Mn and 1.4 times for SO4, than these one after the deviated tunnel. Data are confirmed by the international oditor for evaluation of the old pollution damages by „Carl Bro Group“.

With the application of the drilled-injection works and anti-filtration screens were meant to limit (stop) the movement of the waters polluted with heavy metals and sulfates from the reservoir for rich solutions to the river Asarelska after the object, do not exceeded the parameters before the object.

To reach the aim it was done: tunnel cementation around concrete facings in the being deviate tunnel and injection fans for the connection with the screens at the major wall and contra wall.

Before contact injection all drilled section were preliminary bored. After that, water supercharges and injection with cement-sand solution and cement solutions according to accepted technology were done.

The achieved positive results from the implemented building installation works have been presented in the report documentation that consist data for the whole technological process. • Mitkov V. Development of a new brand of coarse dispersed explosive based on technical ammonium nitrate. Drilling and Blasting Technology Balatonkenese, Hungary Republic, 07-10 September 2010


ABSTRACT: The article presents the results of scientific research sponsored by the Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency under the Ministry of Economy. The aim of the research was to develop a new brand of explosive based on technical ammonium nitrate and fuel emulsion based on vegetable oil. The new explosive has good detonating characteristics close to those of the well-known ANFO, and 30% lower price. • Митков В. Изследване на физико-химическите показатели на биогорива на основата на рапицово масло. Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски“ – София 2010.


РЕЗЮМЕ. В статията са представени извършените изследвания за замяна на дизеловото гориво от нефтен произход с алтернативно такова от растителен произход при производството нa експлозиви тип АНФО. Изследванията са в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ от ИАНМСП. Хроматографско изследване на проба от рапицово масло позволи да се определи качествения и количествен състав на мастните киселини, които влизат в състава му. Извършените изпитания и математическите разчети показаха, че използването на 100% метилови естери на рапицово масло по сравнение с дизеловото гориво води до подобряване на емулацията с 14%, при което времето за емулация се намалява с 15%. Използването на смеси на рапицово масло и дизелово гориво е благоприятно поради повишения вискозитет на рапицовото масло.
27. Mitkov V., Totev L.” Development of a model for fragmentation of rocks in the construction of MHPP "Vlahi". Conference proceedings from the Intrnational conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slvak Republic, 2012;
ABSTRCT:Rock fragmentation is of great importance in drilling and blasting, especially when special blasting jobs are performed in difficult-to-reach mountain terrains. In such cases, rock fragmentation plays a crucial role in the economic efficiency of drilling and blasting. The developed multistage model for rock fragmentation during the construction of micro hydroelectric power plant “VLAHY” is presented in this article. The model adequately reflects the structure of the fragmented by means of blasting rock.


 • Митков В. Причини за наелектризиране при механизирано зареждане и начини за тяхното отстраняване. Сборник с доклади II-ра Национална научно-техническа конференция – Девин 2010.


ABSTRACT: Тhe research presented in this article is part of the work done under a contract for development of a new clean and safe explosive funded by Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency. It examines the causes for electrification of explosives at mechanical loading and the methods to eliminate them. Given are the recommended safety parameters for mechanical loading. The characteristics of a newly developed clean and safe for operation at mechanical loading explosive are presented. As fuel in the explosive is used micro-emulsion which is an electrolyte and helps to enhance safety when working underground and in open pits


 • Mitkov V. Study in practice on the blasting parameters of waterproof explosive type slurry. Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2011


ABSTRACT: This article examines the results obtained in the course of special blasting works at water power system “Tsankov kamak” including the seismic impact. The investigations were carried out at guarded sites: concrete "Slit wall” and bulk gravel-sand dike. It was found that the maximum mass velocities of seismic waves are in the range of 15 to 17 mm/s at distances from 77 to 176 m from the blasting area and fully satisfy the requirements of the investor. It also confirmed the excellent water resistance and high velocity of detonation of the tested explosive. • Митков В. Разработване и изследване на нови заряди от утилизирани боеприпаси-С.:сп.Геология и минерални ресурси,бр.4, 2011;


РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани създаването, изпитването и внедряването на нови донорни заряди, предназначени за иницииране на слабо чуствителни експлозиви. Донорните заряди тип лят бустер са произведени изцяло от експлозиви, получени от утилизацията на ненужни боеприпаси -тринитротолуол, хексоген, тен и въглерод. Донорните заряди се отличават от досега произвежданите в нашата страна по своята конструкция, но са със същите маси от 150 до 900g и същите високи взривни характеристики: скорост на детонация от 8200 до 8500 m/s, плътност 1,6 g/cm3, отлична водоустойчивост и здравина. Новата конструкция позволява да се повиши сигурноста на иницииране на зарядите в сондажите. Донорните заряди са получили сертификат за безопасност на продукта и се използват както у нас така и в други страни от ЕС и извън него.


 • Митков В. Технико-икономическа оценка на ефективността при използване на взривните вещества. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски”, том 54, свитък II:Добив и преработка на минерални суровини, София 2011;


РЕЗЮМЕ. В статията са представени основните параметри на взривните вещества, които по мнението на автора в най-голяма степен оказват влияние върху нивото на взривното разрушаване на масивите и определят технико - икономическата ефективност от използването на едно или друго взривно вещество. Даде ни са изчислените по приведените формули технически и взривни параметри на някои водоустойчиви експлозиви произвеждани в нашата и други страни. Дадена е методологията на изчисляване на технико-икономическата ефективност на ВВ и е направено сравнение, доказващо предимствата на ВВ «Видексит» пред аналогичен по своето предназначение експлозив, използван до скоро в условията на рудник за добив на медни и полиметални руди «Маднеули» в Грузия.
32. Mitkov V. Development and study of low sensitive and ecologically clean coarsely dispersed explosive. Lisbon conference proceedings, EFEE, Lisbon,2011;
ABSTRACT: The article presents the carried out scientific and technical research financed by the Agency for small and medium enterprises under the Bulgarian Ministry of economics and energetics aimed to develop and study a new kind of coarsely dispersed explosives on the base of technical ammonium nitrate and fuel emulsion. The concept for its development is based on obtaining microemulsion that penetrates into pores of agricultural ammonium nitrate and stay there which makes possible to replace now used porious ammonium nitrate (PAN) with produced everywhere agricultural ammonium nitrate (AAN). This considerably increases the competitiveness of the product and reduces its prime cost. The emulsion as fuel phase contains 70-85% vegetable oil and its mixture with mineral oil and fuel oil, 4.4-95% ammonium nitrate, 4.5-9% water, 6-12% carbomid and 0.1-0.5% surface active substances (SAS) delivered to the water solution. Microparticles of this emulsion have outer shell which consists of water mineral and organic solution and inner dispersed phase containing liquid fuel. The latter may be of oil or plant origin. The explosive contains as SAS derivates of polyethilene oxide or polypropelene oxide having hydrogen-lipofill balance of 8 to 13. The research showed that the fuel emulsion have qualities of electrolyte and blasting compositions on its base are not prone to collect static electricity on their surface while being produced, transported or charged. This makes the new developed explosive safe for work on every stage of its exploitation especially in case of mechanical charging.
33. Mitkov V., Totev L. Development of a model for fragmentation of rocks in the construction of MHPP “Vlahi”. Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2012.
ABSTRACT: Rock fragmentation is of great importance in drilling and blasting, especially when special blasting jobs are performed in difficult-to-reach mountain terrains. In such cases, rock fragmentation plays a crucial role in the economic efficiency of drilling and blasting. The developed multistage model for rock fragmentation during the construction of micro hydroelectric power plant “VLAHY” is presented in this article. The model adequately reflects the structure of the fragmented by means of blasting rock.
34. Митков В. Безопасни методи за разснаредяване на боеприпаси. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“, том 55, свитък II: Добив и преработка на минерални суровини,София 2012.
РЕЗЮМЕ. За обективна оценка на съвременното състояние на проблема при делаборацията на морално и физически остарели боеприпаси е необходим анализ на конктрукцията на бойните припаси, отразяващи особеностите на изделията, които влияят на ефективността и безопасността на процесите на разснаредяването. Освен това, важен проблем при разснаредяване представлява обширната номенклатура на съществуващите сега типове експлозиви. От гледна точка на делаборацията на боеприпасите важно обстоятелство представлява чуствителността на експлозива към динамично натоварване. Значими фактори, определящи ефективността на разснаредяването са якостните характеристики на извлекаемите материали, а също така перспективите за промишленно използване на компонентите.
35. Митков В., Стоилова С. Идентифициране и проследяване на експлозиви за граждански цели. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“, том 55, свитък II: Добив и преработка на минерални суровини,София 2012.
РЕЗЮМЕ: В съответствие с Директива на ЕС относно необходимостта от разработване на компютъризирани системи за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение Правителството прие наредба, с която се дефинират мястото и начинът за нанасяне уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели, касаеща Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Уникалната идентификация на взривните вещества е от съществено значение за поддържане на точна и пълна документация на всички етапи от веригата за доставка. Това трябва да позволи идентификацията и проследяването на дадено взривно вещество от мястото на производство и първото му пускане на пазара до крайния потребител и употреба, с оглед недопускане на злоупотреба и кражба, както и за подпомагане на правоприлагащите органи при установяване на произхода на загубени или откраднати взривни вещества. Производителите разполагат с едногодишен от датата на приемане на наредбата, за да се подготвят за прилагане на новите изисквания.
36. Митков В. Анализ на технологиите за разснаредяване и утилизация на боеприпаси. Сборник с доклади трета национална научно-техническа конференция Технологии и практики при подземен добив и минно строителство, Девин 2012.
РЕЗЮМЕ: Необходимостта от различни технологии за разснаредяване на излишните боеприпаси и последващата утилизация на извлечените при делаборацията им материали е продиктувана от спецификата на изделията, чиято конструкция първоначално не е била предвидена за демонтаж, наличието на значителни количества енергетични материали с различна чуствителност в тях, както и съдържанието на вещества, представляващи голяма потенциална опасност. Решаването на комплекса от задачи, свързани с безопасното разснаредяване и утилизацията на бойните припаси е свързано не само със значителни финансови средства, но и много време за неговата реализация. Всички дейности в това направление трябва да се извършват по технологии, които са не само икономически целесъобразни, но и екологично безопасни.
37. Митков В., Лазарова М., Камбурова Г. Патент за изобретение № 66000 Взривна смес със сенсибилизатор бездимен барут, София 2010.
РЕЗЮМЕ: Взривната смес със сенсибилизатор бездимен барут е предназначена за извършване на промишлени взривни работи в открити рудници и кариери, в строителството и други отрасли. Тя съдържа в тегловни проценти7 водоустойчив, кристален амониев нитрат и/или прахообразен, кристален и/или гранулиран амониев нитрат от 10,0 до 90,0, масло и/или дизелово гориво от 0,0 до 6,0, смлян и/или люспест трошен или гранулиран тринитротолуол, от 0,0 до 30,0, бездимен барут от 5,0 до 90,0 и алуминиев прах от 0,0 до 10,0.
38. Митков В., Тодоров Р., Генчев Г. Патент за изобретение № 66034 Взривен полимер, София 2011.
РЕЗЮМЕ: Взривният полимер е предназначен за извършване на специални и граждански взривни работи.Полимерът съдържа в тегловни проценти: хексоген и/или октоген, и/или окфол, и/или нитропента, и /или тротил, или тяхна смес в произволно съотношение от 15 до 90, алуминиев прах от 0 до 10, алуминиев хидроокис от 0 до 10 и/или борна киселина от 0 до 10 и силиконов каучук от 1 до 15. Изобретението се отнася до взривен полимер, който е ниско чувствителен.
39. Митков В., Лазарова М. Патент за изобретение № 66076, Водоустойчива водонапълнена взривна смес , София 2011.
РЕЗЮМЕ: Сместа е предназначена за извършване на промишлени взривни работи в открити и подземни обекти в строителството, добива на полезни изкопаеми и други отрасли.Тя съдържа в тегловни проценти7 водоустйчив кристален амониев нитрат и/или прахообразен или гранулиран амониев нитрат от 5 до 80, люспест, гранулиран или вторичен трошен тринитротолуол от 0 до 30, вторичен и/или свеж бездимен барут от 0 до 90, масло и/или дизелово гориво от 0 до 5, алуминиев прах от 0 до 30, аератори и/или микросфери от 0 до 3, желиращ агент от гуаргам и/или карбоксиметилцелулоза и/или полиакриламид от 0,2 до 3 и вода от 5 до 18.Изобретението се отнася до водоустойчива водонапълнена взривна смес.
40. Митков В., Добрев М. Заявление за издаване на патент за Центробоен Безкапсулен Боеприпас, София,2010.
РЕЗЮМЕ: Центробойният безкапсулен боеприпас намира приложение при стрелкови оръжия. Боеприпасът включва иницииращ състав, който е нанесен върху специална шайба и се намира върху изтънено дъно на гилза и специална шайба, която може да бъде с различна форма, като върху специалната шайба е поставен метателен заряд, непосредствено след който е разположен проектил, захванат неподвижно към гилза. Иницииращия състав може да бъде нанесен непосредственно върху изтъненото дъно на гилзата.
41. Банов М.,Митков В.,Захариев Ж. Свидетелство за регистрация на полезен модел № 947, Биологичен субстрат, София,2007.
РЕЗЮМЕ: Биологичният субстрат съдържа следните компоненти в обемни единици: геологичен материал, отличаващ се с леко до тежко песъкливо глинест механичен състав, незапасеност с органично вещество и ниско съдържание на хранителни вещества за растения, и компост – 1 в обемно съотношение от 2 до 5:1. Биологичният субстрат е предназначен за възстановяване и рекултивация на терени, които са били ангажирани като руднични табани, руднични площадки, хвостохранилища и др.
42. Митков В. Технология на експлозивите. ИК МГУ „Св.Иван Рилски“, С. 2011г.
РЕЗЮМЕ: В настоящия монографичен труд са представени технологиите за производство на най-често използваните експлозиви за граждански цели - емулсионните. Изложени са общите въпроси от теорията за повърхностно-активните вещества, емулсиите и компонентите на емулсионните експлозиви, технологиите за производство, а също свойствата на емулсионните експлозиви и факторите, които ги определят. Разгледани са технологиите и свойствата на водонапълнените , прохообразните и грубодисперсните амониево-селитрени експлозиви.

Монографията е предназначена за специалистите занимаващи се с разработка, производство и използване на енергетични материали, а също така може да бъде използвана от студентите, обучавани по магистърски и бакалавърски програми по производство на тези материали.
43. Митков В. Безопасност при производство и употреба на експлозиви. ИК „Св.Иван Рилски“, С. 2010г.
РЕЗЮМЕ: В книгата са разгледани основните понятия, свойства и изисквания към експлозивите. Представени са причините за възникване на аварийни ситуации и начините за тяхното недопускане при производството, съхранението, транспортирането и употребата на експлозивите.

Особено място е отделено на безопасността на труда при извършване на разснаредяване и утилизация на излишни бойни припаси.

Книгата е предназначена за обучение на студенти - бакалаври и магистри по научната специалност „Техника и технология на взривните работи” и може да се използва от широк кръг специалисти работещи в областите свързани с проектирането, производството и употребата на експлозиви

44. Митков В. Курс лекции „Теория на детонацията” - www.valerimitkov.net
РЕЗЮМЕ: В курса лекции, в систематизиран вид са представени комплекс от въпроси отнасящи се до закономерностите на взривните процеси и действието на взрива в различни среди - газ, течност и твърда среда. Разгледан е механизма на превръщане на взривните вещества в зависимост от различните физико-механични фактори, основните закономерности на детонацията и условията за използване на взривните вещества в промишлеността.

Курса е предназначен за докторанти, обучаващи се по специалността“ Взривна техника и технология“ и може да бъде полезен на суденти и научни работници изследващи действието на взрива.
45. Митков В. Методика за оценка и управление на риска от злоумишлени действия (извършен терористичен акт чрез взрив) върху потенциално опасни хидротехнически съоръжения,НЕК ЕАД-Предприятие "Язовири и каскади",С.,2009
РЕЗЮМЕ: Настоящата методика е разработена на база задание на НЕК ЕАД-Предприятие „Язовири и каскади”. Oснование на разработката е превантивна програма 2008/2009 на ЗАД-„Енергия”. Целта на настоящата методика е превенция (недопускане) на терористичен акт върху хидротехнически съоръжения.

В методиката се разглеждат оценката на риска за хидротехнически съоръжения, породен от възможни терористични атаки.

Разглеждат се основите на теорията на взрива, изчисляване на зарядите за взривяване на стомана, камена зидария и стоманобетон. Подробно са представени подривните работи в почви и скали, взривяването на неконтактни заряди и действието на въздушната ударна вълна.

Показани са начините за изследване на всички уязвими участъци , при взривяването на които хидротехническите саъоръжения ще бъдат разрушени. Дадена е методика на изчисляване на заливанията (разливите), възникващи при разрушаване на подпорните съоръжения на водохранилищата.

Методиката е предназначена за повишаване квалификацията на съответните специалисти по въпросите на безопасност на хидротехническите системи и оценка на риска от терористични атаки върху ХТС и ВО. На нейна основа могат да се разработват предварителни и детайлни експертизи за оценка на риска за всеки ПОО от терористични атаки.
46. Митков В. Методика за оценка на поразяващото въздействие от взривяване на "коли –бомби"върху подобекти на АЕЦ-Козлудуй,С.,2009.
РЕЗЮМЕ: Настоящата методика е разработена по задание на АЕЦ Козлодуй с цел приемане на превантивни мерки срещу потенциални терористични атаки с „коли-бомби“. Дефинирани са основните параметри на въздушната ударна вълна и е даден формулен апарат за изчисление на същите при различно разположение на заряда – при въздушен взрив, при наземен взрив и приповдигнат взрив. Представено е влиянието на условията на взрива върху фугасното му действие, а също разрушителните фактори на въздушната ударна вълна – скока на налягането във фронта на вълната и специфичния импулс на налягането във фазата на свиване.

Дадени са практическите разчети и са определени безопасните разстояния за определените в заданието сгради в зависимост от количеството експлозив, поместено в различни автомобили и са дадени безопасните радиуси, в които не бива да бъдат допускани „непроверени“ автомобили.

декември 2012г. Подпис: …………………………………..

София доц.д-р инж. Валери Митков
Списък

на издадени патенти/полезни модели и публикувани/подадени заявления

на доц.д-р инж. Валери Емилов Митков,

представени за участие в конкурс за "професор" по професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми,

специалност "Техника и технология на взривните работи"

 • Митков В., Лазарова М., Камбурова Г. Патент за изобретение № 66000 Взривна смес със сенсибилизатор бездимен барут, София 2010.

 • Митков В., Тодоров Р., Генчев Г. Патент за изобретение № 66034 Взривен полимер, София 2011.

 • Митков В., Лазарова М. Патент за изобретение № 66076, Водоустойчива водонапълнена взривна смес , София 2011.

 • Митков В., Добрев М. Заявление за издаване на патент за Центробоен Безкапсулен Боеприпас, София,2010.

 • Банов М.,Митков В.,Захариев Ж. Свидетелство за регистрация на полезен модел № 947, Биологичен субстрат, София,2007.


Декември 2012г. Подпис:

София доц. д-р инж. Валери Митков

Издадени учебници и учебни помагалана доц. д-р Валери Емилов Митков,

представени за участие в конкурс за "професор" по професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми,

специалност "Техника и технология на взривните работи"


1. Технология на експлозивите. ИК МГУ „Св.Иван Рилски“, С. 2011г.

2. Безопасност при производство и употреба на експлозиви. ИК „Св.Иван Рилски“, С. 2010г.

3. Курс лекции „Теория на детонацията” - www.valerimitkov.net

Декември 2012г. Подпис:……………………….

София доц.д-р инж. Валери Митков
Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление 13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница