Конкурс за академични длъжности в му-пловдив Общи правила за изготвяне на рецензии и становища по конкурс за заемане на академични длъжности в му-пловдивДата21.01.2018
Размер45.22 Kb.
#51055
ТипКонкурс
Приложение 2.  На вниманието на членовете на научно жури

по конкурс за академични длъжности в МУ-Пловдив
Общи правила за изготвяне на рецензии и становища
по конкурс за заемане на академични длъжности в МУ-Пловдив

   • Рецензиите и становищата по конкурсите за заемане на академична длъжност трябва да представят мнението и аргументираната позиция на члена на Научното Жури (НЖ) относно кандидатите в съответния конкурс.

   • Рецензията/становището трябва да завършва с еднозначно подреждане и класиране (не повече от обявения брой места за длъжността). В рамките на рецензията/становището всеки кандидат се оценява поотделно.

Препоръчителни изисквания

към членовете на НЖ относно структурата, съдържанието, оформлението и обема на рецензиите и становищата:   • Да се обоснове дали кандидатът отговаря на съвкупността от критерии и показатели за заемане на съответната академична длъжност, съгласно ЗРАСРБ, Правилника за него-вото прилагане и Регламента за заемане на съотв. академична длъжност, приет в Правилника за устройството и дейността на МУ-Пловдив;

   • При неудовлетворяване на определени изисквания, да се привеждат ясни аргументи за други компенсиращи/допълващи доказателства за високо научно ниво / постижения на кандидата, ако има такива;

   • Препоръчително е структурата и съдържанието на рецензията/становището да са оформени по приложените образци. Допустими са и изменения, по целесъобразност, от членовете на НЖ;

   • Структурата на становището наподобява тази на рецензията, но без да се изисква изчерпателност. Разглеждат се преимуществено основните приноси / постижения на кандидата и се аргументират крайните изводи;

   • Препоръчителният обем за рецензии е около 6-8 стандартни страници (~2000 знака на страница), а за становища – около 2-4 страници. При процедура с участие на двама или повече кандидати за заемане на академична длъжност, препоръчителният обем за рецензия е 8-10 страници, а за становище – 4-6 страници.

Примерна структура на РЕЦЕНЗИЯ / СТАНОВИЩЕ

по конкурс за заемане на Академична длъжност „Доцент” / „Професор”

в МУ-Пловдив
І. Анализ на кариерния профил на кандидата/-ите.

ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса.

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата/-ите за цялостното академично развитие.


 • Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност;

 • Научна активност – разпространение и приложение на научно-практическите постижени на кандитата /-ите сред научната общност;

 • Участие в изпълнение и ръководство на проекти;

 • Научно-творчески постижения (научен авторитет);

 • Ръководство на докторанти.


ІV. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени за участие в конкурса за „Доцент” / „Професор” от кандидата /-ите.

V. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна литература (публикационен имидж).

VІ. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти, специализанти.

VІІ. Критични бележки и препоръки.

VІІІ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгл. Регламент за заемане на академични длъжностии в МУ-Пловдив в Регламент за заемане на академична длъжност „Доцент“/ „Професор“ в МУ-Пловдив” и „Критерии за оценка” (част от Правилника за устройство и дейността на МУ-Пловдив).

ІХ. Заключение – отговаря / не отговаря на задължителните и специфични условия и наукометрични критерии – за академичната длъжност „Доцент”/ „Професор”.

Х. (при повече от един кандидат) Предложение за класиране/заемане на длъжността.
* При повече от 1 кандидат да се представи сравнителна наукометрична оценка;

** Рецензията / становището се представя в Научен отдел (бул. В. Априлов 15А; Ректорат), МУ-Пловдив; в 2 подписани екземпляра и в е-формат (pdf.).

Съдържание на титулната страница:
До

Председателя на научно жури,

определено със Заповед № Р - ……/ …………..2015 г.

на Ректора на Медицински университет – Пловдив

бул. В. Априлов №15А

4002 Пловдив

На Ваш Протокол №1/ от ……………….…….

(дата на І-то заседание)

Приложено представям: Рецензия /Становище

по конкурс за заемане на академична длъжност ……………………………………………

по научна специалност ……………………………………………………………………….

обявен за нуждите на МУ-Пловдив, кат. ……………………………………………………

в ДВ, бр…../2015 г.
Рецензент: ……………………………………………………………………………..…

Научна специалност/-и……………………………………………………………………

Институция…………………………………………………………………………………

Адрес и контакти:

Пощенски адрес:……………………………..

Електронен адрес:……………………………Телефони: …………………………………….


Рецензията е съставена в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Раздел ІІІ /Раздел ІV от ППЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на академична длъжност „доцент” / „професор”Правила / Структура_РЕЦЕНЗИИ/СТАНОВИЩА_____”Доцент”/”Професор”____МУ-Пловдив
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница