Конкурс за длъжността главен експерт „системен администратор за държавен служител чрез решаване на тест, практически изпит и интервюДата05.08.2017
Размер33.86 Kb.
#27332
ТипКонкурс

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

О Б Я В Л Е Н И Е
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”

за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит и интервю
1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – бакалавър

Професионална област – Информатика и компютърни науки, информационни системи

Професионална квалификация – инженер по информатика, бакалавър„ Информационни системи” и „Компютърни технологии, системи и поддръжки”

Професионален опит – 2 (две) години
Специални умения / компетенции – добра компютърна грамотност за работа с операционни системи Microsoft Windows, XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/2007/2010, антивирусни продукти и друг вид приложен софтуер; Windows Server 2003/2008, Microsoft Exchange 2007, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Sharepoint Server 2007, Microsoft Terminal Server, Active Directory, поддръжка на локална мрежа, Интернет страницата и работа с офис техника. Притежаване на качества за работа в екип, комуникативност и инициативност.

Предимство: познаване и работа с географски информационни системи Arc GIS System, владеене на английски език.
2. Кратко описание на длъжността:

Oрганизира и поддържа компютърните мрежи в БДЧР. Извършва мрежово и системно администриране; осъществява събиране и съхраняване на специализирани бази данни от станциите за мониторинг на водите. Поддържа следните специализирани информационни системи: деловодната система, правно – информационната система, система за достъп до мрежови ресурси – Active Directory, централизирана система за защита на компютърната информация, система за контрол на достъпа от и до Интернет, системи за архивиране на данни и др. Извършва техническа поддръжка на Интернет страницата на БДЧР, извършва хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърната техника в БДЧР, както и връзка със специализираните сервизи; Поддържа електронния сертификат и електронна поща, архивира информацията в БДЧР в това число и ГИС база данни на БД и др.


3. Области на дейност:

Информационно обслужване. Дейности свързани с визуализиране и непрекъснатост на работа на данните от станции за мониторинг на водите. Организация на данните произвеждани от БД и постъпващи в БД. Техническа поддръжка на уебсайта. Мрежово и системно администриране.


Размер на основната заплата за длъжността – 760 лв.
4. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Молба, автобиография, Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на

конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. “Александър Дякович” 33, „Едно гише”. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло и на Интернет страницата на БДЧР-Варна: www.bsbd.org.Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 61 59 05; 052/ 68 74 52Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница