Конкурс за доцент по аг (код 03. 01. 45) за нуждите на Катедра „Акушерски грижи" при Факултет „Здравни грижи"Дата27.10.2018
Размер33.5 Kb.
#102071
ТипКонкурс
Рецензия
От проф. Илко Илиев Карагьозов д.м.н.

Консултант в АГ на МБАЛ - Токуда гр. СофияОтносно

Конкурс за доцент по АГ (код 03.01.45) за нуждите на Катедра „Акушерски грижи“ при Факултет „Здравни грижи“ на МУ Плевен. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 21 от 16.III.2010 г.

С редовни документи и в законния срок на конкурса се явява само един кандидат- д-р Надежда Христова Хинкова д.м. главен асистент в МФ-МУ-Плевен.
Биографични Данни

Д-р Надежда Хинкова е родена през 1970 г. в град Плевен. Висше образование по медицина завършва във ВМИ Плевен през 1995 г. От 1996 до 1998 г. е платен специализант по Акушерство и гинекология МУ- Плевен, като от 1998 до 2000г е докторант към Онкогинекологична клиника. Постъпва на работа като акушер-гинеколог в същата клиника от 2000г. до момента. От 2006 г. е главен асистент по Акушерство и гинекология и онкогинекология в МФ- „Здравни грижи”към МУ- Плевен и УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ . През 2000 г. получава дипломи за специалност по Акушерство и Гинекология, а от 2005 г. за специалност онкология. Д-р Хинкова е завършила и магистратура по обществено здраве и мениджмънт през 2010г. във Факултета „Обществено здраве“ на МУ Плевен.

През 2005 г. защитава успешно дисертация за образователната и научна степен „Доктор“ на тема „Сентинелна лимфна биопсия и дисекция при пациенти с карцином на маточната шиика в IB стадии“.

Извънредно активна е следдипломната квалификация на д-р Хинкова. Предоставени са сертификати и удостоверение за следните завършени курсове и специализации: по компютърна компетентност, диагностична ендоскопия, медицинска педагогика, медицинска статистика, практическа диабетология, ехография на малък таз, коремни органи и млечна жлеза, гинекологична ендоскопия, колпоскопия, топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз, английски език.


Научна Дейност

На настоящия конкурс д-р Хинкова се явява със списък и отпечатъци на 60 научни труда със стойност на реални публикации и допълнителен научен актив от 28 участия с доклади и съобщение на значими научни форуми у нас.

Д-р Хинкова участва като автор на 5 глави в изданието „Ръководство по хирургия с атлас Т. XX. Урология и гинекология за хирурзи“ на академичното издателство „Проф. Марин Дринов“.

Публикациите са в сп. Акушерство и гинекология и в сборниците на Българската асоциация по онкологинекология. В сп. „Онкологос“ са публикациите свързани с дисертационния труд. Публикациите са цитирани 9 пъти в наши научни списания.


Анализ на научните продукции

Поради спецификата на клиничната дейност на д-р. Хинкова, научните проучвания са свързани предимно с проблемите на онкогинеколкогията: диагностични и прогностични проблеми, стадиране, оперативна техника, реконструктивни операции, казуистика, усложнение, профилактика. Във всички публикации личи отличната информираност, клиничната и научна подготовка на д-р Хинкова.

Съгласен съм с представената справка за научните приноси – 7 оригинални приноса за онкогинекологичната наука и практика. Останалите приноси 32 са научно приложени и потвърдени.
Преподавателска дейност

От академичната справка за учебната натовареност на д-р Хинкова през последните 3 години личи, че от гледна точка на преподаването МУ Плевен действително се нуждае от още един хабилитиран преподавател по Акушерство и Гинекология и д-р Хинкова покрива тази необходимост на Българското дружество по Акушерство и Гинекология. Имам лични впечатления за отличните дидактически умения на д-р Хинкова при изнасяне на лекции и доклади.


Диагностично- лечебна дейност

Клинична квалификация и практически умения

Д-р Хинкова е отлично подготвен клиницист и онкохирург. Тя владее големите онкогинекологични операци разширената хистеректомия с лимфна дисекция – Клас I, II и III, радикална вулвектомия и има вече богат практически опит, в което съм силно убеден.


Обществена научна активност

Д-р Хинкова членува в Български Лекарски Съюз и е един от най-активните членове на Българското д-во. по Акушерство и Гинекология и Българската асоциация по онкогинекология, което личи от многобройните и участия в научните инициативи и форуми на тези две организации.


Заключение

Д-р Надежда Христова Хинкова със своята квалификация, научна продукция, учебно- преподавателска дейност и обществено- научна активност, напълно покрива критериите и показателите на Правилника за развитие на медицинския състав в МУ Плевен и напълно заслужава да бъде хабилитирана като доцент.Дата: 04.08.2011 г Рецензент:

(проф. Илко Карагьозов д.м.н.)
Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д м
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. н
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"
acad -> От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "Св
acad -> Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н о


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница