Конкурс за доцент по онкология към Клиниката по онкодерматология при „сбал по онкологияДата25.02.2018
Размер34 Kb.
#58751
ТипКонкурс
Рецензия

върху научно-изследователската дейност на

Красимир Станков Киров, дм

от доц. д-р Мария Борисова Балабанова, дм

Във връзка с участие в конкурс за доцент по онкология към Клиниката по онкодерматология при „СБАЛ по онкология”

Д-р Киров е роден на 13. 05. 1953г. в град София. Завършва медицина през 1981 г. в град Прага. Работи като лекар-ординатор в град Благоевград 1982-1983 г. От 1983 г. е назначен като научен сътрудник (III-I степен) и в последствие главен асистент в Клиника по Онкодерматология към НИО-МА,НОЦ/СБАЛО-ЕАД. Взема специалности последователно по дерматология и венерология (1978г.), онкология (1995г.), хирургия (1999г.).

През 2009 г. защитава докторска научно-образователна степен по онкология въз основа на защитена дисертация на тема: „Биопсия на стражеви лимфни възли при пациенти с малигнен меланом”.

Научно-изследователска дейност

Д-р Красимир Киров е представил за рецензия 32 научни труда, от които значителна част са отпечатани в реномирани чуждестранни списания; 198 цитирания и общ импакт фактор 22.063. Има над 45 участия в конгреси и конференции проведени у нас и в чужбина.

Особенно ценни са работите на д-р Киров посветени на епидемиологията на малигнения меланом. Основен дял от проучванията обхващат изясняване на причините за повишената смъртност от меланом у нас. Изведени са следните фактори: идентични данни за съответствие между преживяемост и клиничен стадий у нас и другите страни; забавена диагноза –в късен Т3 стадий –причина за висока смъртност; ниската заболеваемост (сред най ниските в ЕС) като причина за късната диагноза. Въз основа на епидемиологичните проучвания е предложен най подходящия модел на превенция.

Друга основна причина за увеличение на смъртността от меланом включена в проучванията на д-р Киров е т.нар. скрита заболеваемост, като са предложени мерки за нейното ограничаване. Д-р Киров участва в създаването на Асоциация по онко-дерматология, чиято главна цел е подобряване на комуникацията между лекарите и здравните заведения чрез съвременни методи като телемедицина и др.

Значителен дял от проучванията на Д-р Киров са в областта на туморната биология на малигненият меланом, като изследване на туморни рецептори на стероидни хормони; изготвяне на автоложни ваксини; изследване на генетични изменения в хромозома 20q.

Д-р Киров е от пионерите в прилагане на лимфосцинтиграфия с 99м-Тс за определяне на лимфодренажната област за профилактична дисекция при меланом на тялото, както и в ехографско откриване на ранни метастази в регионалните лимфни възли.

Основна част от научно-практическата дейност на д-р Киров и най сериозен принос в диагностичния алгоритъм при малигнен меланом е посветена на методи на определяне на наречената от автора „предвидима група лимфни възли (ПГЛВ)”. Практическият резултат от определянето на ПГЛВ е по бързо и точно определяне на стражевите лимфни възли, както и индивидуално определяне на обема на хирургичната интервенция, при запазване на радикалността и др.

Дисертационния труд на д-р Киров е посветен на въвеждане на нов метод за маркиране на лимфния възел, т.нар. BCG-индуцирана лимфаденомегалия; разработена е хипотеза на предвидимостта на анатомичната локализация на стражевия лимфен възел( СЛВ); въведена е разширена биопсия на СЛВ с цел намаляване риска от фалшиво отрицателни резултати. Ценен принос е установената възможност за унищожаване на меланомни метастази до 2 мм чрез повишаване на имунната активност на СЛВ, както и метода електроимунотерапия, представляващ оригинален принос на автора.

Д-р Киров е водещ специалист по оперативно лечение на кожни тумори и малигнен меланом, включително има разработени оперативни техники при ингвинални дисекции и реконструиране на големи тъканни дефекти на шията.

Не на последно място трябва да бъде споменато участието на д-р Киров в редица изследователски проекти и проучвания на водещи фармацевтични фирми относно имунотерапия и таргетна терапия на малигнения меланом; издадени авторски свидетелства на изобретенията : „Метод за определяне на индивидуална чувствителност на злокачествените тумори към цитостатици” и „Приспособление за атравматично имплантиране на тъкани” .Учебна дейност

Д-р Киров има дългогодишен преподавателски опит. Изнася лекции в рамките на основния курс по онкология, провежда индивидуално обучение по „Оперативна онкодерматология” в рамките на 32 академични часа годишно, участва в съавторство в първото издадено у нас „Ръководство по дерматохирургия”, с глави в учебниците „Терапия на кожните болести” , „Проблеми на онкологията” общо 10 учебника.Заключение

Д-р Красимир Киров има 29 годишен клиничен, хирургичен, научно-изследователски и преподавателски опит в областта на онкодерматологията. Успоредно с изключителната клинична натовареност, д-р Киров има редица публикации, изобретения и проучвания върху епидемология, превенция, профилактика и ранна диагноза на малигнения меланом, както и оригинални разработки върху ограничаване на меланомните метастази .

Въз основа на последователната, всеобхватна и задълбочена клинична и научна дейност, считам че д-р Красимир Киров притежава всички необходими качества да бъде избран за доцент в Клиниката по дерматология при СБАЛО.

1.02.2012 г.Доц.д-р Мария Балабанова, ДМ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница