Конкурс за доцент по профeсионално направление Биологически науки, специалност 01. 06. 12. Микробиология, обявен от Института по микробиология при бан в дв, бр. 21 от 01. 03. 2013 гДата12.03.2017
Размер32.65 Kb.
#16618
ТипКонкурс
Становище

от проф. дтн Атанас Иванов Павлов, Институт по мекробиология „Стефан Ангелов” при БАН


по конкурс за доцент по профeсионално направление 4.3. Биологически науки, специалност 01.06.12. Микробиология, обявен от Института по микробиология при БАН в ДВ, бр. 21 от 01. 03. 2013 г.

В конкурса за доцент за нуждите на секция „Микология” към Института по микробиология при БАН по профeсионално направление 4.3. Биологически науки, специалност 01.06.12. Микробиология участва един кандидат – гл. асистент д-р Екатерина Цанкова Крумова, учен в същата секция. Екатерина Крумова е завършила биологическия факултет на Софийски университет, квалификация „Магистър”, с общ успех – мн. добър 4.72 и оценка от защита на дипломната работа – отличен 6.00. През 1996 г. е назначена на щат „Микробиолог” към Института по микробиология при БАН, а от през 2002 г. е избрана за асистент към секция „Микология” на същия институт. От 2004 г. е докторант на свободна подготовка с тема на дисертацията „Защитна роля на ензима супероксид дисмутаза при Humicola lutea 103 срещу Cu – индуциран стрес”, която защитава успешно през 2008 г. и придобива Образователна и научна степен „Доктор” по микробиология (шифър - 01.06.12.). През 2013 г. д-р Крумова специализира в департамента „Науки за земята и околна среда” към Университета на Павия, Италия, където усъвършенства своята квалификация в областта на молекулно-биологическите методи за идентифекации на мицели.Научно – изследователската дейност на гл. ас. д-р Крумова е съсредоточена в областта на Микологията, важен дял от микробиологичната наука. Д-р Екатерина Крумова е автор на 21 научни статии (4 от които във връзка с дисертацията за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”), една глава от книга и четири доклада, отпечатани в сборници. Съществена част от задълженията на учените е разпространяване на техните резултати сред професионалната общност. В тази връзка следва да се отбележи високата активност на д-р Крумова по отношение подготвените и представени материали на конференции – общо 22. Особено впечатление правят изнесените доклади на национални (3) и международни форуми (1). Сам по себе си фактът, че материали на д-р Крумова са одобрявани и приети за докладване на научни форуми, говори за нивото на нейната научна продукция. Общият актуален импакт фактор на публикуваните материали, във връзка с настоящия конкурс е 19.92, а на всички публикувани материали е 27.92 – стойност, значително надвишаваща изискванията, както и средното ниво на заемащите длъжността доцент. Доколкото Импакт факторът е относителен показател за качеството на научната продукция специално внимание би следвало да се обърне на цитируемостта на научните трудове на д-р Крумова като основен качествен показател. Общият брой открити цитати в достъпната научна литература е 163, като 161 са от чуждестранни учени. Този факт показва, че научните резултати, представени в публикациите на д-р Крумова, са значими и се оценяват по достойнство от научната общност. Следва да се подчертае високата цитируемост на отделните статии – статия 4, 68 цитата; статия 1, 15 цитата; статия 3, 15 цитата; статия 2, 12 цитата; статия 8, 12 цитата, статия 9, 11 цитата и т.н. Тази характеристика на научните трудове на кандидата определя и високия H-index – 7, отговарящ на критериите. Основна част от публикациите се отнасят до проучвания, свързани с клетъчния отговор на филаментозни гъби срещу оксидативен, ниско температурен и Cu-индуциран стрес. Втора област на научна активност на гл. ас. д-р Крумова е охарактеризирането на антиоксидантния потенциал на растителни екстракти. Смятам, че приносите на кандидата могат да се охарактеризират като нови за науката познания, потвърждаващи и обогатяващи съществуващи научни хипотези и като приложение на научните достижения в практиката. Гл. ас. д-р Екатерина Крумова е активно работещ млад изследовател, ръководила 1 проект, финансиран от НФНИ, и участвала в научните колективи на 9 международни и 8 национални проекта.

Преподавателската дейност е важна част от цялостната активност на съвременния учен. В този акспект гл. ас. д-р Крумова също се представя на висота. Тя е обучавала двама дипломанти от Химикотехнологичен и металургичен университет, София и един от Биологически факултут на СУ.

В заключение, въз основа на казаното до тук и като имам предвид цялата представена документация по конкурса, смятам, че гл. ас. д-р Екатерина Цанкова Крумова напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ, Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав в РБ и на Правилника на Институт по микробиология при БАН за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в РБ за заемане на академичната длъжност „Доцент”. Нейната научна продукция, научните й интереси и активното участие в международни и национални изследователски програми я охарактеризират като изграден, сериозен и перспективен учен, с качества да се развие като водещ изследовател. Това ми дава основание с убеждение да препоръчам на членовете уважаемото жури да гласуват положително за присъждане на гл. ас. д-р Крумова на академичната длъжност „Доцент” в Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН.

Пловдив


Юни, 2013 г. Проф. дтн Атанас Павлов
Каталог: IMB%20web%20page -> pzrasrb -> Docents
pzrasrb -> Председателя на Научното жури определено със заповед
Docents -> На статиите на д-р Милка Милчева Милева, представени при кандидатстване за хабилитация I. Публикации, свързани с дисертационната
Docents -> Чл кор проф д-р Мила Власковска, дф., дмн., Университетската
Docents -> Публикации в научни списания
Docents -> М. Н. върху научната продукция на д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, д-р, главен асистент, участник в конкурс
Docents -> Конкурс за „доцент" по фармакология" 03. 01. 24


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница