Конкурс за доцент по професионално направление "Химически науки", научна специалност 01. 05. 10 "Дата11.04.2018
Размер27.64 Kb.
#66850
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ

по конкурс за доцент по професионално направление 4.2. “Химически науки”, научна специалност 01.05.10 “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично- активните вещества” за нуждите на ЛБАВ – Пловдив, обявен в ДВ брой 12 от 11.02. 2014г. с единствен кандидат

гл.ас. д-р Петко Недялков Денев

от проф. дн Милка Асенова Кръстева
Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси на кандидата. Петко Недялков Денев е роден през 1981г в гр. Велико Търново, където завършва и средното си образование в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” със специалност „химия с усилено изучаване на английски език”. Бакалавърска степен по Биотехнология получава в ХТМУ-София, а магистърска степен също по Биотехнология в УХТ-Пловдив. През 2011 г. защитава дисертация на тема”Изследване на антиоксидантната активност на антоцианин-съдържащи плодове и функционални храни, получени от тях” под ръководството на доц.д-р Мария Крачанова. Преминава последователно от химик, асистент и гл.асистент в Лабораторията по Биологично-активни вещества в Пловдив към ИОХ с ЦФ-БАН от 2003г до днес. Работата му в тази лаборатория, както и защитената дисертация, оформят интересите на кандидата в областта на биологично-активните вещества и по-специално растителни пигменти (полифеноли)- изследване върху тяхното изолиране, антиоксидантна активност и тяхното приложение за различни цели..

Обща характеристика на научно-изследователската и приложна дейност на кандидата. Д-р Денев има обща научна продукция от 51 публикации, от които 21 с общ импакт фактор от 48.115 и обща цитируемост от 201 цитата, 38 участия в конференции, голям брой участия в научни и приложни проекти. На конкурса за доцент представя 33 публикации и едно предложение за патент. От представените научни работи може да се заключи, че д-р Денев разработва успешно тематика, която според мен е главно в две области, и която е в сферата на обявения конкурс: 1. Изследване върху изолиране на полифеноли от различни растения, плодове и зеленчуци, определяне на техния състав и вид, както и изследване на антиоксидантната им активност (статии 4, 5, 6,7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 ,34);

2. Възможности за приготвяне на функционални храни от различни растения , плодове и зеленчуци, съдържащи полифеноли и изследвне на влиянието на тяхната антиоксидантна активност върху различни заболявания ( статии 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 33 ).Основни научни и научно-приложни приноси. Основните научни и научно-приложни приноси виждам в следното:

  • умело съчетаване на известни методи за изолиране на полифеноли в метод с висока ефективност и неговото успешно приложение върху голям брой плодове, зеленчуци и други цветни растения;

  • създаване на методи за определяне на антиоксидантна активност и определяне на състава на полифеноли в различни растителни източници;

  • създаване на функционални храни на основата на различни плодове, зеленчуци и други растения съдържащи, полифеноли и с висока антиоксидантна активост и изследване на тяхния лечебен ефект срещу различни заболявания и като стимулатори на имунната система;

Познавам Петко Денев, като мой студент в кат. Биотехнология на ХТМУ-София и мой дипломант. Той се отличава, като високо образован млад човек, организиран в изследователската си работа, както и ентусиаст в науката.

Работата му в лабораторията по биологично-активни вещества в Пловдив с много добри специалисти, както и сътрудничеството му с чуждестранни учени са оказали голямо влияние за неговото формиране, като много добър учен, който има много богата област за бъдещо развитие в сферата на природните съединения и тяхното използване за човешкото здраве.Заключение. Високата научна продукция на кандидата, публикувана основно в реномирани списания, голямият брой цитирания, както и съвременната област на изследвания, която съответства на темата на конкурса и която му разкрива дългосрочни възможности за научни изследвания ми дават основание да смятам, че кандидатурата на д-р Петко Недялков Денев за длъжността доцент, напълно отговаря на изискванията на закона и аз я подкрепям с ДА.

16.06.2014г. Проф.дн Милка КръстеваХТМУ - СофияСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница