Конкурс за Доцент по Теоретична химия, 01. 05. 01, Химически науки, обявен в дв бр. 48 от 31. 15. 2013 г за нуждите на Лаборатория фоих, иохцф, банДата01.02.2018
Размер38.63 Kb.
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ
по конкурс за Доцент по Теоретична химия, 01.05.01,

4.2. Химически науки, обявен в ДВ бр. 48 от 31.15.2013 г.

за нуждите на Лаборатория ФОИХ, ИОХЦФ, БАН

Рецензент: проф. дхн Соня Илиева, Факултет по химия и фармация, СУ «Св. Климент Охридски»


Кандидат в конкурса: гл. ас. д-р Милена Иванова Спасова, Лаборатория ФОИХ, ИОХЦФ, БАН
Д-р Милена Спасова е завършила висшето си образование в Софийски университет, Физически факултет през 1992 г. като Магистър със специалност Физика на твърдото тяло. През 2003 г. е защитила докторска дисертация на тема «Ab initio изследвания на структурата и нелинейните оптични свойства на органични молекули», изработена в ИОХЦФ, БАН, където постъпва на работа през 1994 г. като химик в лабораторията по ЯМР. От 1995 г. е н.с. III ст. в лаборатория Теоретична химия, а от 2005 г. е научен сътрудник I ст./ главен асистент в лаборатория ФОИХ.

Кандидатурата на д-р Милена Спасова отговаря на изискванията съгласно ЗРАСРБ и респективните Правилници за прилагането му, в това число и този на ИОХЦФ-БАН, т. 5.3.

М. Спасова има 19 години стаж по специалността. Тематиката на докторската дисертация (защитена през 2003) и научно-изследователската ú дейност са в областта на теоретичната химия.

За участие в конкурса представя следната научна продукция: 21 научни статии (262 цитата), от които: • 17 в утвърдени международни научни списания с IF, от тях 5 в Chem. Phys. Lett. IF 2.15; 2 в JPC C IF 4.8; 2 в J. Chem. Phys. IF 3.16; 2 в Theochem; в PCCP, Chem. Phys., Chem. Phys. Chem., IJQC.

 • 4 в български списания с импакт фактор;

Трябва специално да се отбележи високата цитируемост на работите и факта, че 10 от тях са цитирани повече от 10 пъти, което съответства на висок h-индекс.

Резултатите от научните изследвания са представени на редица научни форуми у нас и в чужбина: доклади и лекции в чуждестранни университети и международни научни конференции (5) и на национални форуми (2), постери на международни конгреси (4) и национални конференции (2).


Научно-изследователската работа на М. Спасова е в областта на физичната органична и теоретична химия – охарактеризиране на линейни и нелинейни оптични свойства и спекроскопски отнасяния на органични обекти чрез приложение на квантово-химични изчисления. В справката за приносния характер на трудовете са очертани 4 основни области:

 • методологични разработки за изчисляване на хиперполяризуемости;

 • изследване на фактори, влияещи върху нелинейните молекулни свойства;

 • хирооптични и нелинейни оптични свойства на клас хомо- и хетерохелицени;

 • комбинирани спектрални и теоретични изследвания.

Бих отбелязала следните акценти в научно изследователската работа на д-р Милена Спасова:

 • В изследванията си д-р Спасова прилага няколко нива на теоретични изчисления с цел оценка на възможностите на различни теоретични методи за охарактеризиране на дадено свойство, влияние на различни фактори и приложимост на методите при определяне на нелинейни характеристики на изследваните структури.

 • Разработен е софтуер за теоретично изчисляване на молекулни поляризуемости и е приложен върху тестови молекули и донорно-акцепторни молекулни системи.

 • Изследвано е влиянието на конформационни фактори, депротониране и заместване с хетероатом върху нелинейните молекулни свойства на квадратна киселина, петчленни хетероцикли (азолидини), хидантоини и въз основа на получените резултати е предложена стратегия за контрол на нелинейните оптични характеристики при съкристализация на квадратна киселина и аминокиселини [5], донорно-акцепторна система с тиоруданин (7), спирохидантоини (9).

 • Изследванията на вибрационната хиперполяризуемост и по-конкретно приносите към нея, съответстващи на NLO процеси са определено научно постижение и новост в науката.

 • За първи път са синтезирани функционализирани хирални тетратиахелицени и са охарактеризирани техните линейни и нелинейни оптични свойства чрез комбинирано приложение на експеримент и теория. Изследвана е връзката между структура (функционализирането) и свойства и е показано влиянието на функционалните групи върху хиперполяризуемостта с цел моделиране на молекули с желани NLO свойста.

В справката за приноси са очертани насоки за продължаване на научните изследвания на NLO свойства на полимерни системи, което ясно показва активната позиция на д-р М. Спасова в една област на изследвания, която е специфична, достатъчно сложна и бих казала уникална за страната. Цели се не само теоретично охарактеризиране на системите, но и обобщаване на резултатите и извеждане на зависимости за теоретично предсказване на молекулни свойства.

Научноизследователската работа на д-р М. Спасова е в сътрудничество с колеги от БАН и международни партньори, което е отразено в съвместни публикации и участие в колективи по проекти: 4 договора, финансирани от български източници и 8 научни проекти, финансирани по линия на взаимното сътрудничество между БАН и Кралство Белгия, на 2 от които M. Спасова е ръководител. В работата си д-р Спасова е установила трайно и ползотворно сътрудничество с Университета в Намюр, Белгия.В заключение: Въз основа на представените за конкурса материали, високото научно ниво на изследователска работа, получените резултати, които представляват определено научно постижение, както и очертаните насоки и переспективи за по-нататъшна работа, убедено давам своята положителна оценка и предлагам гл. ас. д-р Милена Иванова Спасова да бъде избрана за ДОЦЕНТ в ИОХЦФ-БАН.
30.08.2013 г.

проф. дхн Соня Илиева


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница