Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н оДата10.02.2018
Размер47.18 Kb.
#56440
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ
От Доц. д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм

член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент”

(Заповед № 892/31.05.2011г. на Ректора на МУ – Плевен )
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д. по процедурата за заемане на академичната длъжност „Доцент”по Биология шифър 01.06.00 при Медицински университет - Плевен
Прегледът на представените ми документи показва, че обявата на конкурса за академичната длъжност ”Доцент” по Биология за нуждите на катедра ”Анатомия, хистология, цитология и биология” при МУ- Плевен е законна и обнародвана в ДВ, бр.56/23.07.2010г., съгласно Решение на Академичния съвет на Университета от 28.06.2010 г. ( ротокол № 12, т.2). Единствен кандидат е гл. асистент Милена Атанасова Атанасова-Радева от същата катедра. Всички документи, изготвени прецизно от кандидатката, напълно отговарят на изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ (чл.53, 57 и 58) и Правилника за развитие на Академичния състав на МУ –Плевен (18.04.2011).

За конкурса Милена Атанасова е представила коректно изготвени списъци на научните си трудове, копия от научните трудове и резюмета, участие с доклади и презентации в научни форуми у нас и в чужбина, на участието си с отделна глава в учебник по Паразитология за първи курс на Висшите медицински училища у нас.

Цялостната дейност на гл. ас. Атанасова може да бъде систематизирана и оценена в следните направления :

Професионално развитие: По специалността на обявената процедура основно като преподавател – асистент и главен асистент и свързаната с нея научно-преподавателска дейност, гл. ас. Атанасова има трудов стаж 15 години. Защитата на образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23 е показател за по-задълбочено и разширено навлизане в проблема „Биология.”

Гл. ас.Атанасова има отлична компютърна грамотност. Владее писмено и говоримо английски (подкрепен със сертификат TOEFL) и руски езици.Научна продукция и свързаните с нея приноси: Значителна по обем и вид научна продукция, засягаща различни аспекти на Биологията. Научните интереси на гл. ас.Атанасова са в областта на търновъра на едни от основните съединително-тъканни белтъци еластин и фибрилин-1. За участие в конкурса кандидатката е представила списък с общо 58 заглавия. От тях: 1 глава от учебник по Паразитология за студенти медици І курс, 25 журнални публикации, от които 10 в чужди научни списания с импакт фактор, (две от тях свързани с дисертационния труд), 11 - в български научни списания (една в JBCR), 36 участия в научни форуми, от които: 12 - с международно участие, 4 - само с българско участие, 20 – в чужбина (Франция, Италия, Испания, Германия, Швейцария, Гърция, Македония и САЩ), един автореферат по докторантурата. Научната продукция е равномерно публикувана през годините, което е показател за системност и постоянство в проучване на конкретни аспекти от специалността. Общият импакт фактор на публикациите в чужбина е 31.308, а индивидуалният - 5,4. Кандидатката е представила и официална справка за 35 цитирания в чуждестранната научна литература и 2- цитирания у нас, което безспорно впечатлява.
Научните и научно-приложни приноси на гл.ас.Атанасова са в следните основни направления:

1. За първи път у нас се изолира съединително-тъканния протеин фибрилин-1 от нативни тъкани чрез комбинация от два метода, физикохимичен и афинитетна хроматография, което допринася за неговата висока чистота и успешно прилагане в имунологични реакции при хора за проучване на неговия метаболизъм и участие в имунния отговор. Тук се отнася докторската дисертация на гл. ас.Атанасова, посветена на изолирането, характеризирането и клинико-имунологичните наблюдения в норма и патология на фибрилин -1 (стареене и бременност).

2. Проучване на метаболизма на съединително-тъканния протеин еластин и участието му в хуморалния имунен отговор на експериментален модел (SAM-мишки, SHR-плъхове, ICR-мишки) и при контингент на хора от различни групи: нормална бременност, загуби на плода, професионално обусловена полиневропатия.

Проучването не само потвърждава, че при изброените състояния метаболизмът на еластина е повишен, но дава основание да се счита, че получените показатели биха могли да се използват като маркер за стареене на организма и подпомагане терапевтичното поведение на клинициста.

3. Провежда проучвания за ролята на съединително-тъканните протеини и по други значими в здравно отношение заболявания в нашата страна, като хроничен исхемичен инсулт, което обогатява научните знания и по този проблем.

4. Гл. ас. Атанасова за първи път в света доказва неензимно гликиране на фибрилин -1 и способноста му да образува ранни и късни продукти на гликиране, което е оригинален принос.

5. Изследва и имунния отговор срещу неензимно гликирани, дълго-живеещи протеини и връзката им с оксидативния стрес на експериментален модел и при пациенти с професионална полиневропатия. Установява корелация между анти-AGE антителата и приема на някои основни микроелементи, условие важно за превенция на организма от вредните ефекти на оксидативния стрес.

6. Като приноси с методичен и организационен характер бих посочила:

6.1. Методична помощ в разработването на две докторантури върху еластинов метаболизъм.

6.2. Участие в организационния комитет на два научни форума у нас: „Имунологични дни в Плевен-2004” с участие на водещи в областта учени от Израел, Англия, Испания, САЩ, ЮАР и Пета работна среща „Репродуктивна медицина 2010 -противоречия и консенсус”.

Гл.ас. Атанасова е участвала и в разработването на 7 научно-изследователски проекта, един от които е международен, един финансиран от МОН, останалите финансирани от МУ-Плевен (№17/2008, №8/2009, №7/2010, №2/2011, №3/2011).

Рецензент е на 2 статии за публикации в чужбина.

Комисията по атестация на академичния състав при МУ-Плевен, 2009 г. я класира на второ място по атестационни резултати за периода 2007-2009 г.

Учебно-преподавателската дейност на гл.ас. Атанасова включва лекции и практически занятия, семинари, колоквиуми, изпити със студенти медици и подготвителен курс, АЕО и БЕО, лекции със студенти по специалността ”Помощник-фармацевт” към МК при МУ-Плевен. Активно участва в разработването и актуализирането на учебните програми на АЕО и БЕО, самостоятелно разработва мултимудийни презентации, изработване на тестове за колоквиуми и изпити на студенти и набор от тестове за кандидат-студенти за специалностите към МК и ФОЗ.

Значителната учебна и практическа натовареност на гл.ас. Атанасова е отразена в приложеното към документите Удостоверение от Учебен отдел на МУ-Плевен и е средно 641,88 часа годишно при общо 3209,42 часа за последните 5 години с изключение на 2010/2011г и средно 771,7 часа годишно при общо 2315,2 часа от 2008/2009 до 2010/2011г при норматив 380 уч.часа.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въз основа на цялостната оценка на учебно-преподавателската дейност, научните и научно-приложните разработки на гл.ас. Атанасова (някои, от които с оригинална стойност) считам, че кандидатката напълно покрива изискванията за ”Доцент” на ЗРАСРБ (чл.24) и Правилника за неговотo приложение (чл. 53, 57). Това е основание като член на Научното жури убедено да дам положителна оценка за нейния избор за „Доцент”.
Изготвил становището:

02.08.2011 г. (Доц. д-р Милена Даскалова, дм)

Плевен


Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д м
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. н
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"
acad -> От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "Св
acad -> Конкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология с шифър 01. 06. 00


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница