Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области 2014 г. Обособена позиция №1Дата09.09.2016
Размер147.85 Kb.
ТипКонкурсИнститут по микробиология „Стефан Ангелов“

София 1113, ул." Акад. Георги Бончев", бл. № 26

Образец на оферта

О Ф Е Р Т А
УЧАСТНИК:
……………..........................................................………………………………………………….

(наименование, правно-организационна форма)


ЕИК/Булстат: …………………………………,
рег. по фирмено дело № ........................................ на …………………………….............. Съд

(ако не е вписано в ТР)


Представляващ………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
……………………......................................................................................................................….
тел………...........................…, факс…….............................., имейл: ............................................
Адрес за кореспонденция:
...........................................................................................................................................................

(ако е различен от адреса на управление)


банкова сметка:
...........................................................................................................................................................

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за участие в обществената поръчка
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:
1.Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект № ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан”, определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 г. - Обособена позиция №1
2.Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори" - Обособена позиция №2
3.Лиофилизатор с LCD дисплей Обособена позиция №3
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Желаем да участваме в обществената поръчка и предлагаме да я изпълним изцяло, в съответствие с изискванията и условията, описани в документацията за участие.

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:Изисквания и условия на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“Предложение на кандидата

Забележка

Минималните технически изисквания, които Възложителят залага за изпълнението на доставката са както следва:Позиция 1: Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз – 1 бр.

Възможност за непрекъснато измерване в диапазона – 0-5 л/час с клас на точност 0.5

Налягането на измервания газов поток да е в диапазона 1- 50 милибара

Да е устойчив на наличие на сероводород в биогаза

.
Позиция 2: Ламинарен бокс

 • Защита на продукт, оператор, околна среда

 • UV Защита на продукт, оператор, околна среда

 • Външен размер на дълбочината – не повече от 76 см

 • UV лампа за стерилизация, монтирана вътре

 • Вертикален ламинарен поток-не по-малко от 0.3m/s

 • 2 бр. НЕРА филтри-за изходящия въздушен поток и за въздуха постъпващ в работната зона

 • Работна камера и плот, изработени от неръждаема стомана със заоблени ръбове за лесно почистване

 • Предно обезопасено стъкло с UV защита

 • Микропроцесорен контрол, автоматичен контро на дебита на нагнетявания въздух

 • Автоматична промяна на количеството нагнетяван въздух,с цел компенсиране запушването на основния филтър

 • Контролен панел за индикация на статуса на кабината

 • Цветен цифров дисплей, показващ постоянно следните параметри:

- изходящ поток и скорост на ламинарния поток в м/сек

 • Визуални и звукови аларми за контрол на въздушния поток, филтрите и предното стъкло

 • -минимум 2 монофазни електрически контакта в работна площ

 • Вградено осветление >1 000 lux

 • Ниво на шума < 58 DbПозиция 3: Лиофилизатор с LCD дисплей

 • Изсушаваща площ: не по-малко от 0.14m2

 • Температура: - 80ºС

 • Вакуум: < l0Pa

 • Капацитет на улавяне на.вода:не по-малко от 6 кг/24 часа

 • Диаметър на тарелката. Ø 240 мм

 • Брой тарелки: 3

 • Мощност: не по-малко от 2000 W

 • Тегло: не повече от 150 кг .

 • Капацитет на течността не по-малко от 1.4 л

 • Възможност за ползване на пеницилинови бутилки - с Ø12 мм, Ø16 мм и Ø22 мм

 • Възможност за ползване на бутилки от 100мл, 250мл, 500мл и 1000мл

 • LCD екран с изобразяване на изсушаващата крива


Допълнителни технически изисквания обект на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите:Позиция 1: Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз – 1 бр.

 • Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз – Да е устойчив на наличие на сероводород в биогаза;

 • Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз – Да измерва газ с температура от 10 до 60 0C.Позиция 2: Ламинарен боксПозиция 3: Лиофилизатор с LCD дисплей

 • Включване пеницилинови шишенца 1000 бр. с Ø16 мм, съвместими с апарата, с тапи и алумиева вложка

 • Приставка за затваряне на шишенцата под вакум

 • Да включва фланцови връзки и вакуум маркуч

 • Сервизно обслужване в БългарияИзисквания относно доставката обект на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите:Срок за изпълнение на доставката отразен в календарни дни.Гаранционен срок предложен от кандидата, отразен в месеци.
ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка
I. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОФЕРТАТАпо позиция

Описание на доставките


К-во /бр./

Единична цена в лева


Обща цена в лева без ДДС

1

Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз

1 брой2

Ламинарен бокс

1 брой3

Лиофилизатор топ-прес с LCD дисплей

1 брой


За изпълнение предмета на обществената поръчка в съответствие с условията й, общата цена на нашата оферта възлиза на:


Цифром: ……………. Словом: ………………………………..

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

 1. Начин на плащане (Моля опишете предложения от Вас начин на плащане):…………………………………………………………………… 1. Ще извършваме доставката на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, гр. София, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка.
 1. Доставката отговаря на следните условия:

- Доставеното оборудване от наша страна е ново и неупотребявано.

- Доставеното оборудване ще бъде в запечатана оригинална опаковка.
 1. Доставката ще се извършва на адрес : София 1113, ул." Акад. Георги Бончев", бл. № 26 в посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение на адреса. 1. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
 1. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 120 /сто и двайсет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата .......................


ПОДПИС и ПЕЧАТ: ....................................................
__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия Участника)


Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № ________,

издаден на от , с ЕГН

в качеството ми на _____________________________________________________

(посочете длъжността)

на(посочете фирмата на участника в обществената поръчка)

Във връзка с участие в обществена поръчка по реда на Глава VIII „а” от ЗОП с предмет: Доставка на


1.Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.
2.Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори".

3.Лиофилизатор с LCD дисплей.

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

  • подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

  • престъпления против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

 1. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия.

 2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис и печат

__________________________


Забележки:

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато лицата са установени/регистрирани в България или извън България.

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, прокуристите (когато има такива), респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган, съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1-5 от ЗОП. В случай, че участникът е едноличен търговец декларацията се подава от физическото лице търговец съгласно чл. 47, ал. 4, т. 6 от ЗОП .

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР

№ ………………
Доставка на


1.Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.
2.Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори".
3.Лиофилизатор с LCD дисплей.
Днес, ………………….. в гр. София, между:
1. Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, ЕИК 000663700, с адрес на управление: гр. София 1113, Ул." Акад. Георги Бончев", бл. 26 , представлявано в настоящият договор от директора: Христо Миладинов Найденски, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. …………………….., ЕИК ………………………, с адрес на управление: ……………………………………., представлявано в настоящият договор от управителя: ……………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОГОВОРА

Доставка на
1.Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.
2Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори".

3.Лиофилизатор с LCD дисплей.
Предмет на договора

Член 1

(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави съгласно Техническата спецификация на Възложителя, за нуждите на Института


1.Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.
2.Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори".
3.Лиофилизатор с LCD дисплей.

както следва:по позиция

Наименование

Количество

Ед. Цена /без ДДС/

Обща цена /без ДДС/

1

Сензор за непрекъснато измерване на дебит на биогаз

1 брой2

Ламинарен бокс

1 брой3

Лиофилизатор топ-прес с LCD дисплей

1 бройЧлен 2

Място на изпълнение – адрес на Възложителя -гр. София 1113, Ул." Акад. Георги Бончев", бл. 26Цена

Член 3

 1. Общата стойност на договора е ……………… ( ……………………..) лева, без включен ДДС.

 2. Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

 3. Плащанията се извършват съгласно чл. 4.

Начини на плащане

Член 4

Плащането ще се извърши както следва:………………………………………..Срок за изпълнение на договора

Член 5

(1) Срокът за изпълнението на доставката е ………………………….Гаранционен срок

Член 6

(1) Гаранционния срок е…………………………….Права и задължения на изпълнитела

Член 7

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи цена в размера, по начина и в срока, уговорени в настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни обекта на доставката съгласно чл. 1 и чл. 5 на договора.

Права и задължения на възложитела

Член 8

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право: 1. да получи апаратурата, съгласно Техническата спецификация и оферта на изпълнителя.

 2. да направи отбив от цената; да иска отстраняването на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължен да заплати цена в размера, по начина и в срока, уговорени в настоящия договор.

Санкции

Член 9

(1) Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.

(2) В случай на неизпълнение засегнатата страна има право на обезщетение за вреди

Прекратяване на договора

Член 10

(1) Настоящият договор се прекратява: 1. с изпълнение на предмета на договора;

 2. едностранно от Възложителя при спазване на императивните ограничения на чл. 43 от ЗОП;

 3. едностранно от Изпълнителя при спазване на императивните ограничения на чл. 43 от ЗОП;


Заключителни разпоредби

Член 11

(1) Нищожността на никоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Член 12

(1) За всеки спор относно съществуването или действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага законодателството на Р България, като страните уреждат отношенията си със споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.


Член 13

(1) За всички неуредени в договора въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.


Член 14

(1) Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни.


Настоящият договор е изготвен на български език в три оригинала, два оригинала за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един оригинал за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Наименование:

Институт по микробиология „Стефан Ангелов“


Наименование:

Представляващ:
Представляващ:Счетоводител:Подпис:

Подпис:Дата:
Дата:


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница