Конкурс за избор на академичната длъжност „професор по професионално направление «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли»Дата26.10.2018
Размер29 Kb.
#100213
ТипКонкурс
Минно-геоложки университет “Св. Иван рилски”, София

миннотехнологичен факултет

Катедра „икономика и управление”

Процедура по избор на академична длъжност «Професор»

Професионално направление:

3.8. «Икономика»

Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)

Катедра „Икономика и управление”
На 31 май 2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Деканата на Миннотехнологичния факултет на МГУ “Св. Иван Рилски”, София ще се проведе заключителното заседание на Научно жури, утвърдено със Заповед №–387 от 15.03.2012 г. на Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 3.8. «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатнителните предприятия), обявен в ДВ, бр.13 от 14.02.2012 г. със срок от два месеца за нуждите на катедра „Икономика и управление” на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р валентин кирилов велев.


Научното жури е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д.ик.н. Иван Йовков Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д.ик.н Иван Стоилов Георгиев;

Проф. д.ик.н. Цвети Даков Даковски;

Проф. д.ик.н. Иван Дочев Иванов;

Проф. дтн Георги Найденов Шушулов;

Проф. д-р Младен Стефанов Велев;

Доц. Ради Янков Радев;
Рецензенти:

1. Проф. д.ик.н Иван Стоилов Георгиев;

2. Проф. д.ик.н. Цвети Даков Даковски;

3. Проф. дтн Георги Найденов Шушулов;21.05.2012 г.
Каталог: docs -> N Juri -> VVELEV
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
VVELEV -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница