Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предметДата25.10.2018
Размер127 Kb.
#98700
ТипКонкурс

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/20283, 0331/62050

Факс: 0331/65156

e-mailobstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. + 359 (0) 331/20283,+359 (0) 331/62050

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com

Изх. № 14-00-1299/03.04.2012 г.


ДО УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на географска информационна система /ГИС/ за туристическите атракции в община Асеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели /геобаза данни”.Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Разработване на географска информационна система /ГИС/ за туристическите атракции в община Асеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели /геобаза данни”.
На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

Въпрос №1:Кога е крайният срок за подаване на офертите? Въпросът произлиза от това, че 13 и 16 април са официални почивни дни.

Отговор:Крайният срок да подаване на офертите е 12.30 часа на 16.04.2012г. съгласно обявлението, но тъй като 16.04.2012г. е обявен за официален почивен ден, крайният срок за подаване на оферти ще бъде 17.04.2012год., 12.30 часа /първият работен ден след официалните празници/.

Въпрос №2:Какво се разбира под Заверено копие от Документ за регистрация на участника или ЕИК и Заверено копие от Документ за регистрация по ЗДДС? Заверени от кого?

Отговор: Под заверено копие в случая се разбира, заверено от участника копие – вярно с оригинала – подпис на представляващия и печат .
Въпрос №3:Справките за броя на служителите трябва ли да бъдат изискани от НОИ? Правилното трябва да е НАП, защото той е органът, който води отчет трудовите договори на хората , а не НОИ.

Отговор: По т. 6. от документацията за участие е предвидено изискване за представяне на Справка от НОИ (заверено копие), и/или договор (придружен със справка от НОИ) доказващ, че кандидатът има на свое разположение поне 30 служителя. Справката за сключените трудови договори трябва да е издадена или от НОИ или от НАП, тъй като и на двете места има и се съхранява такава информация. Независимо, че е записано справката да е от НОИ, Възложителят ще приеме и справка издадена от НАП.
Въпрос №4:Може ли да бъдат наети лицензиите за работни места? – Ако да, с какъв вид лиценз?

Отговор: Кандидатът следва да има поне пет работни места с лицензиран ГИС софтуер за разработка, съответстващ на доставяната ГИС платформа. В тази връзка следва да се представят доказателства, от които безспорно да се установява, че участникът разполага с пет работни места с лицензиран ГИС софтуер за разработка, съответстващ на доставяната ГИС платформа за срока на изпълнение на поръчката.

Въпрос №5:Има ли значение ключовите специалисти на какъв договор са? Може ли да е граждански?

Отговор:По т.5.3 от документацията за участие са записани документите, удостоверяващи квалификациите на експертите, а именно: дипломи за завършено образование, сертификати и/ или лицензи и референции, доказателства за опита: копия от трудови/осигурителни книжки, копия от трудови/ гарждански договори и други.

Поради гореизложеното, отговора е, че ключовите специалисти може да са наети на граждански договор.


Въпрос №6:Как да се разбира „Да се осигури поддръжка на операциите по опазването на обектите от сферата на туристическите атракции? Какво включва в случая термина „поддръжка”?

Отговор: Изискването заложено от Възложителя е „Да се осигури поддръжка на операциите по опазването на обектите от сферата на туристическите атракции (културни и исторически паметници, природни обекти, музеи, читалища и др.) с възможност за привързване на различните типове документи – актове, договори, скици, проекти, съхранявани в различен формат към обектите и филтриране, търсене на данни и генериране на справки”.
Въпрос №7:Само за частта 3D модел на Асеновата крепост ли важи текста „Да се представят 3 различни варианта на дизайн на интерфейса ката се изработи динамичен контролен панел за добавяне, изтриване или редактиране на информацията в системата”?

Отговор: Текстът „Да се представят 3 различни варианта на дизайн на интерфейса като се изработи динамичен контролен панел за добавяне, изтриване или редактиране на информацията в системата” важи само за 3D модела на Асеновата крепост.
Въпрос №8: Моля да се прецизира текста „При внедряване и във връзка с използването на разработената система в общината следва да са запознати: 8 специалисти от общината за работа с базовия ГИС настолен софтуер за в рамките на поне 4 дни и за администриране на базовия ГИС сървърен софтуер на системния администратор в общината, както и поне 8 специалисти от общината за работа с разработената ГИС за поне 4 дни”

Не става ясно кой трябва да бъде обучен за администриране на базовия ГИС сървърен софтуер и за колко време. Дали това е системния администратор в общината или 8-те специалиста, които ще бъдат обучени за работа с базовия ГИС настолен софтуер?Отговор:При внедряването и във връзка с използването на разработената система в общината следва да бъдат запознати 8 специалисти от общината за работа с базовия ГИС настолен софтуер в рамките на поне 4 дни и за администриране на базовия ГИС сървърен софтуер на системния администратор в общината, както и поне 8 специалисти от общината за работа с разработената ГИС за поне 4 дни.

Д-р емил караиванов /п/

Кмет на Община Асеновград

Изготвил: /п/

/инж. Георги Ангелов –гл.експ. отдел „ПИДРПП”/
Каталог: userfiles -> file -> docs2 -> OP Obiavlenia
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
OP Obiavlenia -> Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участници
OP Obiavlenia -> „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница