Конкурс за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при следните условияДата18.12.2018
Размер0.61 Mb.
#107565
ТипКонкурс


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17

тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg
ОДОБРИЛ:_________________

МИЛДА ПАУНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ,,ТДНРСКОП”

(съгласно заповед № РД09-391/18.07.2013 г.)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”
Уважаеми ГОСПОЖИ И господа,
Министерство на културата на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”.

2. Вид на поръчката: по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на публична покана.

3. Обхват на поръчката: съгласно техническа спецификация (Приложение №1)

4. Срок на поръчката: 12 (дванадесет) месеца или до достигане на общата стойност на поръчката, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано;

5. Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците:

5.1 Оборотът от преводачески услуги през последните три финансови години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-нисък от 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС.

5.2. През последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) да са изпълнили не по-малко от три договора с предмет в областта на предмета на поръчката.

5.3. Да имат на разположение не по-малко от 2 (двама) служители за обработка на заявките, минимум по 1 (един) преводач от/на всеки език от основната група езици – немски, английски, испански, френски и руски, и минимум по 1 (един) преводач от/на всеки език от допълнителната група езици. Преводачите, чиито услуги участникът ще ползва при извършване на услугата трябва:

5.3.1. Да имат висше образование - образователно-квалификационна степен не по-ниска от “бакалавър” по съответния език или равностоен признат международен сертификат;

5.3.2. Писмените преводачи да притежават компютърна грамотност;

5.4. Участникът да притежава валиден Сертификат EN 15038:2006 или еквивалент, в който са определени изискванията за доставяне на качествени услуги от доставчиците на преводачески услуги.

5.5. Да притежават необходимото материално-техническо оборудване за извършване на писмени преводи (компютри, принтери, скенери, записващи устройства – аудио и цифрови).

5.6. Да имат представителство на територията на гр. София;

6. Цена на поръчката и начин на плащане:

6.1. Общата стойност на услугата: 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

6.2. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

6.3. Плащанията по договора се извършват след одобряване и приемане с приемо -предавателен протокол (за писмен превод) и констативен протокол (за устен превод) на конкретно извършени преводачески услуги по заявка на възложителя.

7. Офертите на участниците се подават на български език и следва да съдържат:


  1. Оферта (Приложение № 2)

7.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника);

  1. Административни сведения за участника – по образец (Приложение № 5).

7.4. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност - заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.

7.5. В случай, че участникът използва подизпълнител, последният представя заверено копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лицe или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато подизпълнителят е физическо лице.  1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец (Приложение № 3).

7.7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец (Приложение № 4).

7.8. Декларация (свободен текст), съдържаща списък с основните договори с предмет преводачески услуги, извършени през последните 3 (три) години, с посочване на сроковете на договора, стойностите без ДДС и клиентите; Минимум две препоръки за добро изпълнение на договори, посочени в декларацията (заверени от участника копия).

7.9. Декларация (свободен текст), че участникът разполага с:

- не по-малко от 2 (двама) служители за обработка на заявките; минимум по 1 (един) преводач от/на всеки език от основната група езици – немски, английски, испански, френски и руски, и минимум по 1 (един) преводач от/на всеки език от допълнителната група езици и че ще използва при всички преводи преводачи, които отговарят на следните условия:

- имат висше образование - образователно-квалификационна степен не по-ниска от “бакалавър” по съответния език или равностоен признат международен сертификат – представят се заверени копия от диплома или сертификат.

- притежават преводачески опит най-малко 3 години;

- Писмените преводачи притежават компютърна грамотност;

7.10. Списък на преводачите, наети от участника към момента на подаване на офертата, с посочен професионален опит и квалификация.

7.11. Декларация (свободен текст) за наличие на представителство на територията на гр. София, с посочване на адрес на офис, телефон и факс.

7.12. Декларация (свободен текст) за специфичния оборот от преводаческа дейност през последните три финансови години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. От декларацията следва да е видно, че участникът има специфичен оборот не по-малко от 75 000 лв. без ДДС общо за последните 3 финансови години;

7.13. Заверено копие на валиден Сертификат EN 15038:2006 или еквивалент;

7.14. Декларация (свободен текст) за техническото оборудване за извършване на писмени преводи (компютри, принтери, скенери, записващи устройства – аудио и цифрови); 7.15. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, попълнена по образец (Приложение №6) – в оригинал. Когато деклараторът е чуждестранно физически или юридическо лице, декларацията се представя и в превод на български език.

8. Показатели за избор и методика за оценка: Класирането на предложенията ще се извърши по критерия за оценка на офертите „най-ниска цена”, без ДДС.

9. Срок за подаване на офертите:31.01.2014 г., до 17,00 часа.

10. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в административната сграда на Министерство на културата, гр. София, бул.”Александър Стамболийски” № 17 в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Оферта за „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”- име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща.

11. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

12. Документи за сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Приложение №1
Технически възможности, изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на професионални преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата, включващи писмени и устни преводи от български език на чужди езици, и от чужди на български език, по езикови групи, включително писмени преводи (стандартeн, специализиран, експресен, специализиран експресн), консекутивни и симултанни преводи, придружаване с извършване на превод.

1. Езиковите групи според разпространеността на езика, са както следва:


 • І - ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански;

 • ІІ - ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, словенски, украински, молдовски, португалски;

 • ІІІ - та група езици: холандски, шведски, норвежки, датски, албански, арабски;

 • ІV - та група езици: китайски, корейски, японски, арменски, грузински, персийски, иврит, монголски, виетнамски.

Основните чужди езици, които ще бъдат използвани са: немски, английски, испански, френски и руски език. При необходимост ще се предоставят преводачески услуги от/на български език и на/от други чужди езици. Единицата мярка за отчитане на писмените преводи е една страница с 1800 удара (30 реда х 60 знака/интервала).

Поръчката включва още:

- осигуряване на техника (слушалки, микрофони) извън тази за симултанен превод за 50 души;

- аудио и видео запис на срещи;

- озвучаване на мероприятия;

- мултимедия;

- компютърна текстообработка на превода и неговото представяне едновременно на хартиен носител и в електронен формат (Doc, Pdf или Еxl) посредством запис върху подходящ носител или чрез е-mail;

- редакция на цялостния текст, при възлагане на един превод на повече от един преводач;

- превод на документи от заклети преводачи;

- осигуряване на куриерска услуга за получаване на възлагана поръчка и доставка на материалите.

Устните преводи ще се извършват при организирани от Министерството на културата конференции и други мероприятия или за нуждите на програмите, финансирани със средства на Европейския съюз.

Участникът следва да има възможност за изпълнение на поръчката до един работен ден от получаване на заявката, както и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства без начисляване на добавка за експресна услуга, независимо от обема на материала;

Участникът следва да има възможност за приемане на заявки в извън работно време, при извънредни обстоятелства, в почивни и в празнични дни, по факс и e-mail;

Участникът трябва да предоставя преводачески услуги от/на български език и на/от всички европейски езици извън посочената група основни езици - арабски, турски, иврит, китайски, японски, хинди, корейски език.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП),


Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………......................../наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………........................

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………........................

/длъжност/
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”.

Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в публичната покана за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители: /ненужното се зачерква/Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в

в %
В случай, че участникът използва подизпълнител, последният представя заверено копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лицe или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато подизпълнителят е физическо лице.

Дата:………………2014 год. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________(длъжност на представляващия участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”
Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………......................../наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………........................

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………........................

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме, че предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията, обявени в публичната покана и приложенията към нея при следните условия: 1. Гарантираме възможност за предоставяне на компетентно лице за извършване на превод – до 3 (три) часа след заявка от страна на Възложителя за І-ва група езици съгласно образеца на ценово предложение (Приложение № 4) към публичната покана;

 2. Гарантираме възможност за предоставяне на компетентно лице за извършване на превод в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от заявка от страна на възложителя за ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та езикови групи съгласно образеца на ценово предложение (Приложение № 4) към публичната покана.

 3. Гарантираме срок за извършване на стандартен писмен превод .......................................... часа

 4. Гарантираме срок за извършване на специализиран писмен превод .................часа

 5. Гарантираме срок за извършване на експресен писмен превод .................часа /не повече от 24 часа/

 6. Гарантираме срок за извършване на специализиран експресен писмен превод .................часа /не повече от 24 часа/

Срокът на валидност на това предложение е 90 дни от крайния срок за подаване на офертата.

Дата:………………2014 год. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________(длъжност на представляващия участника)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”
Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………......................../наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………........................

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………........................

/длъжност/
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с условията, обявени в публичната покана.

Цени за превод по езикови групи според разпространеността на езика, както следва: • І - ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански;

 • ІІ - ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, словенски, украински, молдовски, португалски;

 • ІІІ - та група езици: холандски, шведски, норвежки, датски, албански, арабски;

 • ІV - та група езици: китайски, корейски, японски, арменски, грузински, персийски, иврит, монголски, виетнамски
 1. Писмени преводи
Стандартен превод

(лв.)

Специализиран превод

(лв.)

Експресен превод

(лв.)

Специализиран експресен превод (лв.)

Цена на 1 стандартна страница (1800 знака преведен текст) – I Група

Цена на 1 стандартна страница (1800 знака) –

II Група

Цена на 1 стандартна страница (1800 знака) –

III Група

Цена на 1 стандартна страница (1800 знака) –

IV Група

ОБЩО: 1. Консекутивен превод
Цена на стандартен час – 60 мин. – I Група
Цена на стандартен час – 60 мин. – II Група
Цена на стандартен час – 60 мин. – III Група
Цена на стандартен час – 60 мин. – IV Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – I Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – II Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – III Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – IV Група
ОБЩО: 1. Симултанен превод
Цена на стандартен час – 60 мин. – I Група
Цена на стандартен час – 60 мин. – II Група
Цена на стандартен час – 60 мин. – III Група
Цена на стандартен час – 60 мин. – IV Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – I Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – II Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач II Група
Цена на ден (заетост над 4 часа) за един преводач – IV Група
ОБЩО: 1. Придружаване
Цена на стандартен час – 60 мин.
 1. Доставка

Възможност за доставка на преведени документи на:

 • хартиени носител

 • на електронен носител

 • по електронна поща


Обща сума: …………………………………….. (Сбор от общите суми по т. 1, 2 и 3 и сумата по т. 4)

Всички цени да бъдат в лева с включен без ДДС
Срокът на валидност на това предложение е 90 дни от крайния срок за подаване на офертата.

Дата:………………2014 год. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________(длъжност на представляващия участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

 1. Наименование на участника …………………………………………....................

 2. Координати:

  1. Адрес:………………………………...................…............…………………..........

  2. Телефон ………………………….............................................................................

  3. Факс: ………………………………...............................................................................

  4. Е-mail: ………………………………............................................................................

  5. ЕИК ................................................................................................................................

 3. Лице, официално представляващо участника в процедурата:

..................................................................…………………………………………............

(трите имена и длъжност )

 1. Лице за контакти.……….……………………………………………………............

(трите имена и длъжност ) 1. Обслужваща банка………………………………………….............….....………….…...

 2. IBAN: ..................................................................................................................................

 3. BIC код на банката.............................................................................................................

 4. Титуляр на сметката:…..………………..........……....………….......…………………...

Дата.......................2014 год. ДЕКЛАРАТОР: .................................

/ име и подпис /

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………. ……………………… лична карта №………………………… издадена на ………… от ………………, с ЕГН …………………………., в качеството ми на ……………………………….(посочете длъжността) на ………………………………………………………………(посочете наименованието на участника), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на културата”


Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът…………………………………………………………, когото представлявам:

(посочете наименованието на участника)


 1. не е обявен в несъстоятелност;

 2. не се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.………………………. Декларатор: ­…………………….

(дата на подписване) (подпис и печат)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница