Конкурс за научна разработка, финансирана със стипендия на името на „ проф дтн инж. Георги Златанов" Настоящата покана е отправена към студенти от специалност „Геодезия" наДата25.10.2018
Размер50 Kb.
ТипКонкурс
ПОКАНА

за участие вконкурс за научна разработка,

финансирана със стипендия на името на

проф. дтн инж. Георги Златанов”

Настоящата покана е отправена към студенти от специалност „Геодезия” на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Поканата е насочена и към научни работници на възраст до 30 г. работещи в областта на Геодезията.


I. Цел на научната разработка, финансирана със стипендия „проф. дтн инж. Георги Златанов”

Целта на научната разработка е насърчаване на млади геодезисти в разработване и усъвършенстване на технологии за създаването и използването на 3D модели на територията чрез методите на геодезията. В обхвата на разработката се препоръчва съвместно използване на цифрова информация, получена чрез фотограметрията, лазерното сканиране, кадастъра и др и нейното моделиране със средствата на геоинформационните технологии.II. Условия за участие в конкурса
1. Кандидатите за участие в конкурса за научна разработка, финансирана със стипендия на името на „проф. дтн инж. Георги Златанов” трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Възраст до 30 години и завършена магистърска степен на обучение по специалност „Геодезия”;

1.2. Възраст до 26 години и успешно завършен 4-ти курс по специалност „Геодезия” (за студенти);

1.3. Много добро владеене на чужд език (английски, френски или немски);

Участниците в конкурса могат да бъдат докторанти, асистенти, изследователи, отговарящи на условията в т.1 и с научни интереси в предметната област на конкурса.
2. Всеки кандидат представя:
2.1. Попълнено заявление за участие (Приложение No.1);

2.2. Автобиография и мотивационно писмо;

2.3. Копие на диплома за придобита магистърска степен (за научни

работници) или академична справка (за студенти);

2.4. Документ, удостоверяващ нивото на владеене на чужд език или декларация от кандидата за нивото на владеене на чужд език. 1. За допълнителна информация могат да се задават въпроси в писмен вид на електронен адрес: office@geocad93.com.

 2. Информацията за получените въпроси и отговори ще бъде публикувана на интернет страницата на „ГЕОКАД 93” ЕООД www.geocad93.com. и ще бъде достъпна за всички кандидати.


III. Срок и място за набиране на кандидати
1. Крайният срок за приемане на документи е 15.02.2013, 17:00 часа, канцелария на Геодезически факултет, УАСГ/ или офиса на „ГЕОКАД 93” ЕООД , адрес: 1303 София, ул.”Отец Паисий” No.96

2. Предложенията се подават в запечатан плик с опис на документите вътре в един екземпляр. Пликът се надписва с името на кандидата и текст „За конкурса за научна разработка, финансирана със стипендия на името на „проф. дтн инж. Георги Златанов”.IV. Оценяване на кандидатите
Оценяването и класирането на кандидатите се осъществява от комисия в състав: инж. З. Златанов – управител на фирма „ГЕОКАД 93” ЕООД, представители на катедра „Геодезия и геоинформатика” и катедра „Фотограметрия и картография”. Класирането на участниците се обявява в интернет страницата на УАСГ и интернет страницата на „ГЕОКАД 93” до 25.02.2013. Обявеното класиране е окончателно.

V. Етапи на разработване


 1. Класираният кандидат на първо място декларира съгласие за участие в разработката до 7 дни след обявяване на класацията по т. IV. При незаявено съгласие, мястото се заема от следващия по ред кандидат;

 2. От датата на съгласие за участие в конкурса започва да тече едногодишния срок на конкурса;

 3. Научната разработка се докладва след трети, шести и дванадесети месец пред комисията, избрала кандидата;

 4. Разработката се счита за успешна, ако се разработи технология за създаване на 3D модел въз основа на цифрова информация, получена чрез фотограметрията, лазерното сканиране, кадастъра и др. Технологията трябва да бъде онагледена с примерни приложения.


VI. Консултанти

Членовете на комисията, избрала кандидата са и консултанти на разработчика.


VI. Размер на стипендията и условия за изплащане


 1. Размерът на стипендията на името на „проф. дтн инж. Георги Златанов” е 3600 лв., изплащани на равни вноски 12 месеца по 300 лв. в офиса на “ГЕОКАД93”;

 2. След всяко докладване от разработчика на изпълнението на научната разработка, комисията се произнася с решение за продължаване или прекъсване на финансирането за следващия етап.


VII. Допълнителни възможности и условия

 1. На класирания участник ще бъде предоставена възможност за практическа реализация на идеите, както и представянето им на международен форум;

 2. Разработчика ще може да използват базата на фирма „ГЕОКАД 93” ЕООД по предварително изготвен график;

 3. „ГЕОКАД 93”ЕООД си запазва правото да съкращава, удължава, променя или анулира стипендията при форсмажорни обстоятелства или ако обстоятелства извън организацията го налагат и без да носи отговорност за това;

 4. Разработчика удостоверява и гарантира на „ГЕОКАД 93” ЕООД, че е изключителен и единствен автор на научната разработка и че не нарушава пряко или косвено никакво право на трето лице. В случай че бъде установено, че разработчика нарушава права на трети лица, то същият ще бъде дисквалифициран от конкурса и в тази връзка следва да върне обратно получената сума, заедно със законната лихва. В тази връзка “ГЕОКАД 93” ЕООД не носи отговорност пред третите лица за вредите, които същите са претърпели в резултат на нарушаване на правата им.


Настоящата покана, както и заявлението за участие са публикувани на сайтът на форма :ГЕОКАД 93” ЕООД – www.geocad93.com

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница