Конкурс за назначаване на държавна служба в мвр на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 Змврстраница1/7
Дата03.12.2017
Размер0.62 Mb.
#35975
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7
НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 05.08.2014 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.64 от 5 Август 2014г., доп. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) специфичните изисквания за възраст, образование, физическа годност и психологична пригодност за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (МВР) на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);

2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) условията и редът за провеждане на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР.

Чл. 2. (1) Назначаването на държавна служба в МВР се предхожда от конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Конкурсите се организират и провеждат за заемане на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, или за заемане на длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.


Глава втора.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

Чл. 3. (1) Специфичните изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР са:

1. да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса - само за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка;

2. да притежават:

а) висше образование с минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование, определена в щатовете на съответните структури - за изпълнителски длъжности и за длъжности, по-високи от изпълнителски;

б) средно образование - за младши изпълнителски длъжности;

3. да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложения № 1 и 2) - само за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка;

4. да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 3).

(2) Специфичното изискване за възраст по ал. 1, т. 1 не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, и бивши служители на МВР.

(3) Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 1) се прилага за кандидатите за държавна служба във:

1. Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) - за длъжности по направление на дейност специални операции;

2. специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР.


Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА


Раздел I.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Чл. 4. (1) Обявяването на конкурс за назначаване на държавна служба се предхожда от проучване на потребностите от човешки ресурси на структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(2) Структурите по чл. 37 ЗМВР анализират потребностите от човешки ресурси въз основа на оперативната обстановка и политиката за управление на човешките ресурси и изпращат мотивирани предложения до министъра на вътрешните работи чрез дирекция "Човешки ресурси" - МВР, относно наличния брой вакантни длъжности, за които да бъде обявен конкурс.

(3) Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, обобщава предложенията по ал. 2 и представя на министъра на вътрешните работи или оправомощеното от него лице проект на заповед за обявяване на конкурс.

Чл. 5. (1) В заповедта за обявяване на конкурс се определят:

1. видът на конкурса - конкурс за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, или конкурс за длъжности, за които не се изисква такава подготовка;

2. вакантните длъжности, разпределени по видове и направление на дейност в структурите;

3. условията за участие в конкурса, както и изискванията по чл. 155, ал. 1 ЗМВР към кандидатите;

4. необходимите документи за участие в конкурса и срокът за подаването им;

5. звената "Човешки ресурси", в които се подават документите за участие в конкурса;

6. конкурсните етапи и срокът за провеждане на конкурса;

7. съставът на конкурсната комисия и технически секретар(и);

8. членовете на конкурсната комисия - ръководители на експертни групи.

(2) В заповедта за обявяване на конкурс се включват и нормативите за проверка на физическата годност, когато конкурсът е за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

(3) Когато в длъжностната характеристика за съответната длъжност са определени и други изисквания за постъпване на държавна служба съгласно чл. 155, ал. 2 ЗМВР, те се включват в заповедта за обявяване на конкурс.

(4) При необходимост от установяване нивото на специфични знания и/или умения за изпълнение на длъжността със заповедта за обявяване на конкурса се определя провеждането на изпит с допуснатите до участие кандидати. В заповедта се определят тематика, начин на провеждане, оценяване и елиминаторен праг.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) Със заповедта за обявяване на конкурса за назначаване на държавна служба в МВР от вакантните длъжности за съответната структура могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс за служители на МВР по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 ЗМВР.

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) От вакантните длъжности за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс с доброволци по смисъла на чл. 40 от Закона за защита от бедствия, които са регистрирани като такива не по-малко от две години, завършили са първоначално обучение и членството им в доброволните формирования не е прекратено към датата на обявяване на конкурса.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) (1) Конкурс за постъпване на държавна служба в специализираното структурно звено в МВР за осъществяване на дейност по осигуряване и прилагане на разследване чрез служител под прикритие се обявява и провежда при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Условията и редът за провеждане на конкурса по ал. 1, специфичните изисквания по чл. 155, ал. 1, т. 4 ЗМВР, етапите на конкурсната процедура, тяхното съдържание - начини на изследване, методика за оценяване и елиминаторен праг, както и съставът на конкурсната комисия се определят в заповедта за обявяване на конкурса.

Чл. 6. Обявлението за конкурса се публикува съгласно чл. 156, ал. 6 ЗМВР.
Раздел II.
Конкурсна комисия

Чл. 7. (1) Съставът на конкурсната комисия включва председател, заместник-председател и членове.

(2) Председател и заместник-председател на конкурсната комисия могат да бъдат само държавни служители, които заемат ръководна или по-висока длъжност.

(3) В състава на конкурсната комисия се включват служители от:

1. структурата, за която е обявен конкурсът;

2. дирекция "Човешки ресурси" - МВР, или звената "Човешки ресурси" на съответната структура, за която е обявен конкурсът;

3. Института по психология - МВР.

(4) Когато конкурсът включва етап "Изследване на физическата годност", в състава на конкурсната комисия се включват и служители от Академията на МВР и/или служители от структура по чл. 37 ЗМВР, специалисти в областта на физическата култура и спорта.

(5) При провеждане на етапите на конкурса комисията се подпомага от експертни групи от специалисти в областта на психологията - служители на Института по психология - МВР, и специалисти в областта на физическата култура и спорта.

(6) При необходимост от провеждане на изпити по чл. 3, ал. 3 и/или чл. 5, ал. 4 конкурсната комисия може да привлича специалисти от други структури на МВР и/или от други ведомства и учреждения съгласувано със съответните ръководители.

(7) Организационно-техническото обезпечаване на конкурсната процедура се осигурява от технически секретар(и).

Чл. 8. (1) Заседанията на конкурсната комисия са редовни при присъствие на не по-малко от 2/3 от състава й.

(2) Конкурсната комисия взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, като при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.

(3) За заседанията на конкурсната комисия се води протокол, в който се отразяват дневният ред и взетите решения. Протоколът се изготвя от техническия(те) секретар(и) и се подписва от присъстващите членове.

Чл. 9. Конкурсната комисия:

1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;

2. обявява на общодостъпно място списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанията за недопускането им;

3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса, както и на изпити по чл. 3, ал. 3 и/или чл. 5, ал. 4;

4. обявява резултатите от всеки етап, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса класираните кандидати;

5. класира по бал кандидатите, успешно преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв от кандидати по чл. 28, ал. 4;

6. разпределя спечелилите конкурса кандидати по реда на класирането.

Чл. 10. (1) Председателят на конкурсната комисия:

1. организира, ръководи и контролира цялостната й дейност;

2. свиква и води заседанията на комисията.

(2) Заместник-председателят на конкурсната комисия изпълнява функциите по ал. 1 при отсъствие на председателя.

Чл. 11. Членовете на конкурсната комисия, определени за ръководители на експертни групи:

1. организират и ръководят провеждането на съответния конкурсен етап чрез прилагане на специализираните методики при изследване на физическата годност и психологично изследване;

2. докладват пред комисията за дейността на експертната група и резултатите от конкурсния етап.

Чл. 12. Специалистите в експертните групи:

1. подпомагат дейността на конкурсната комисия при провеждане на конкурсната процедура;

2. извършват изследвания на кандидатите и измерване на техните постижения;

3. по покана на председателя присъстват на заседанията на комисията без право на глас.


Раздел III.
Подаване на документи и допускане до участие в конкурса

Чл. 13. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:

1. копие на личната карта;

2. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно или висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

3. декларация, че кандидатът има само българско гражданство;

4. свидетелство за съдимост за работа в МВР;

5. удостоверяващи документи, че не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

7. документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) - ако е необходимо за заемане на длъжността;

8. други документи съобразно обявените изисквания на конкурса.

(2) При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

(3) Не се приемат документи, подадени след определения срок.

Чл. 14. В заявлението по чл. 13, ал. 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в един конкурс се допуска участие само за една длъжност.

Чл. 15. (1) Звената "Човешки ресурси", в които се подават документите за участие в конкурса:

1. предоставят на кандидата образци на заявление, анкетна карта и документи по чл. 13, ал. 1, т. 3, 6 и 7;

2. приемат, проверяват редовността и регистрират документите по чл. 13, ал. 1, след което ги комплектуват и съхраняват в дело на кандидата;

3. издават писмо-направление за изпращане на кандидата за медицинско освидетелстване;

4. откриват процедура за проучване на кандидата;

5. изпращат до дирекция "Човешки ресурси" - МВР, обобщена справка за набраните кандидати;

6. извършват изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки в информационните фондове на МВР и по местоживеене и предоставят информацията на конкурсната комисия преди началото на етапа "Заключително интервю";

7. представят на комисията делата по т. 2;

8. приключват делата по т. 2 при прекратяване на конкурсната процедура за съответния кандидат.

(2) Обобщената справка по ал. 1, т. 5 включва номер на заявление, поименно изброяване на кандидатите, информация за комплектността на подадените документи и заключение от медицинското освидетелстване.

Чл. 16. (1) В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатът се явява пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

(2) В същия срок експертната лекарска комисия изпраща по служебен път до звеното "Човешки ресурси" по чл. 15, ал. 1 медицинското свидетелство на кандидата.

Чл. 17. (1) Конкурсната комисия допуска до участие в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по реда на чл. 157, ал. 2 ЗМВР.

(2) Кандидатите за държавна служба в МВР могат да обжалват недопускането си до участие в конкурса в сроковете и по реда, определени в чл. 157, ал. 3 ЗМВР. Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, изготвя становище по жалбата и уведомява жалбоподателя за решението на министъра на вътрешните работи.
Раздел IV.
Етапи на конкурса

Чл. 18. (1) Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:

1. изследване на физическата годност;

2. психологично изследване;

3. заключително интервю.

(2) Когато в заповедта за обявяване на конкурса е определено провеждането на изпит по чл. 5, ал. 4, до етапите по ал. 1 се допускат кандидатите, преминали елиминаторния праг.

(3) Кандидатите за заемане на длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, не преминават етапа "Изследване на физическата годност".

(4) Етапите "Психологично изследване" и "Заключително интервю" се провеждат с кандидатите за държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) - за длъжности по направление на дейност специални операции, както и в специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР, след успешно положен изпит за установяване на физическа годност по специализираната методика (приложение № 1).

(5) Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализираните методики (приложения № 1 - 4).

(6) Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.

Чл. 19. (1) Прилагането на специализираните методики (приложения № 1 - 4) включва дейности за:

1. изследване на кандидатите или измерване на техните постижения;

2. оценяване на резултатите от изследването или измерване по точкова система.

(2) Точковите системи за оценка на резултатите от всеки конкурсен етап са с еднакви скали и равни максимални нива.

Чл. 20. След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Чл. 21. (1) Кандидатите, нарушили реда или възпрепятствали провеждането на етап от конкурса, се отстраняват и участието им в конкурса се прекратява от конкурсната комисия.

(2) За установяване на обстоятелствата по ал. 1 ръководителят на експертната група изготвя констативен протокол, който се предоставя на председателя на конкурсната комисия.

Чл. 22. (1) На етапа "Изследване на физическата годност" се оценява и установява физическата годност на кандидата за назначаване на държавна служба в МВР по специализираната методика (приложение № 2).

(2) Кандидатът се явява по график на предварително оборудвано за целта място пред експертната група за оценка на физическата годност.

(3) Експертната група оценява физическата годност на кандидата и вписва резултатите в протокол по образец, определен в специализираната методика (приложение № 2).

(4) Ръководителят на експертната група за оценка на физическата годност представя резултатите пред конкурсната комисия.

(5) Комисията обявява резултатите от етапа "Изследване на физическата годност" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Чл. 23. (1) На етап "Психологично изследване" кандидатите се явяват на психологично изследване за диагностициране на актуалното им психично състояние, изготвяне на психологичен профил и оценяване степента на съответствие (съвместимост) на профила спрямо професионалните и длъжностните изисквания.

(2) Психологичното изследване се организира и провежда по специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 3).

Чл. 24. (1) Психологичното изследване се провежда в две части:

1. тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2. психодиагностично интервю.

(2) Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по ал. 1, т. 1, се явяват на психодиагностично интервю.

(3) Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по ал. 1, т. 1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

Чл. 25. (1) Експертната група за психологично изследване:

1. провежда изследвания на кандидатите;

2. обобщава резултатите в протоколи по образец, определен в специализираната методика (приложение № 3).

(2) Ръководителят на експертната група представя резултатите пред конкурсната комисия.

Чл. 26. (1) Комисията обявява резултатите, класира по бал кандидатите, преминали елиминаторния праг, и ги допуска до участие в следващия конкурсен етап.

(2) Балът се образува като математически сбор от оценката от етапа "Изследване на физическата годност" и оценката от етапа "Психологично изследване".

(3) Броят на допуснатите до следващия конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по коефициент 2.

Чл. 27. (1) На етапа "Заключително интервю" кандидатът се явява по график пред конкурсната комисия за оценка на професионалната мотивация и професионалните познания, способности и умения.

(2) Заключителното интервю се организира и провежда по специализираната методика за провеждане на заключително интервю с кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 4), в която се определя елиминаторен праг.

(3) Членовете на конкурсната комисия отразяват резултатите на кандидата в карта за оценка по образец, определен в специализираната методика (приложение № 4), като вписват мотивите си за оценяването по всяка една от областите.

(4) Кандидатите, които не са преминали елиминаторния праг на етапа "Заключително интервю", отпадат от участие в конкурса.

Чл. 28. (1) Конкурсната комисия обявява резултатите от етапа "Заключително интервю" и извършва крайно класиране по бал на кандидатите, преминали елиминаторния праг.

(2) Балът се образува като математически сбор от бала по чл. 26, ал. 2 и оценката на резултатите от етапа "Заключително интервю".

(3) Конкурсната процедура приключва с обявяване на крайно класиране.

(4) При крайното класиране се формира резерв от кандидати, който включва класираните по бал след последното място. Резервът от кандидати може да се използва от ръководителя на структурата, за която е обявен конкурсът, само за целите на конкретния конкурс, при незаемане на длъжност от класиран кандидат, включително и като стажант.

Чл. 29. Кандидатите за държавна служба в МВР могат да обжалват крайното класиране в сроковете и по реда на чл. 157, ал. 5 ЗМВР. Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, изготвя становище по жалбата и уведомява жалбоподателя за решението на министъра на вътрешните работи.
Раздел V.
Разпределяне на кандидатите

Чл. 30. (1) Кандидатът се явява пред конкурсната комисия по график по реда на крайното класиране и избира конкретна длъжност в структурата, за която е класиран.

(2) Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се подписва от кандидата и от комисията.

(3) Процедурата по разпределяне на кандидатите по структури приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени за съответния конкурс, или разпределянето на всички класирани кандидати.

(4) По реда на ал. 1 на останалите незаети длъжности може да се разпределят кандидатите от резерва по чл. 28, ал. 4.
Глава четвърта.
НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Чл. 31. (1) Спечелилите конкурса кандидати за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават от съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР за стажанти за периода на обучението за сметка на вакантни щатни длъжности от щатовете на структурите, за които е обявен конкурсът, и се изпращат на курс за първоначално професионално обучение. При назначаването им те подават необходимия набор от документи за проучване за надеждност по ЗЗКИ и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, ако е необходимо за заемане на длъжността.

(2) Успешно завършилите курса за първоначално професионално обучение стажанти по ал. 1 се назначават на длъжности в МВР.

(3) Спечелилите конкурса кандидати за длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават от съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР на длъжности в МВР.

(4) В случаите по ал. 1 - 3, при които орган по назначаване е министърът на вътрешните работи, се изготвя предложение от ръководителя на структурата, за която е обявен конкурсът. Към предложението се прилага протоколът по чл. 30, ал. 2.

(5) Проучването за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на стажантите приключва до първия практически модул от базовия етап на първоначалното професионално обучение.

(6) Назначаването в случаите по ал. 3 се извършва след издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ.

Чл. 32. (1) При отказ да положат клетва по чл. 146, ал. 1 ЗМВР назначените държавни служители не встъпват в длъжност, а издадената заповед се отменя.

(2) Заповедта за назначаване се отменя и при отказ на държавните служители да подпишат декларациите по чл. 160, ал. 1 ЗМВР.
Глава пета.
НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Чл. 33. (1) Курсантите, завършили висшето си образование в Академията на МВР в редовна форма на обучение, се разпределят централизирано от комисия, определена със заповед на главния секретар на МВР по предложение на директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

(2) Централизираното разпределение се извършва според резултатите от обучението и вакантните длъжности от щатовете на структурите на МВР.

(3) Съставът на комисията включва:

1. председател - служител на МВР, заемащ ръководна или по-висока длъжност;

2. членове - служители от:

а) Академията на МВР;

б) дирекция "Човешки ресурси" - МВР;

в) други структури на МВР.

(4) Ректорът на Академията на МВР предоставя на комисията списък на завършилите висшето си образование курсанти, класирани в низходящ ред по резултатите от обучението им.

(5) Директорът на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, предоставя на комисията списък на вакантните длъжности от щата на структурите на МВР, за които е извършен приемът в Академията на МВР.

(6) Курсантите се явяват пред комисията по реда на класирането по резултатите от обучението им и избират длъжност за назначаване на държавна служба в МВР.

(7) Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се подписва от курсантите и от комисията.

(8) По предложение на директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, министърът на вътрешните работи назначава на длъжности курсантите, завършили Академията на МВР.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 08.05.2015 г.) Дипломираните курсанти от висши военни училища, обучавани за нуждите на МВР, както и лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба, могат да бъдат назначавани на държавна служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.

(2) За назначаването по ал. 1 кандидатът подава заявление в звеното "Човешки ресурси" на структурата по чл. 37 ЗМВР, за която кандидатства, адресирано до органа по назначаване.

(3) Към заявлението кандидатът представя документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 7, а при необходимост - и други документи съобразно изискванията за заемане на длъжността. При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

(4) Звеното "Човешки ресурси" по ал. 2:

1. предоставя на кандидата образци на заявление, анкетна карта и документи по чл. 13, ал. 1, т. 3, 6 и 7;

2. приема, проверява редовността и регистрира документите по ал. 3, след което ги комплектува и съхранява в дело на кандидата;

3. издава писма-направления за изпращане на кандидата за медицинско освидетелстване и за психологично изследване, а когато за длъжността се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - и за изследване на физическата годност;

4. извършва изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки в информационните фондове на МВР и по местоживеене;

5. приключва делата по т. 2 при прекратяване на процедурата по назначаване.

(5) Медицинското свидетелство, картата за оценка на физическата годност и психологичното заключение се изпращат по служебен ред на звеното "Човешки ресурси" към структурата по чл. 37 ЗМВР, за която се кандидатства.

(6) Ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР назначава на младши изпълнителска длъжност кандидата, отговарящ на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.

(7) По предложение на ръководителя на структурата по чл. 37 ЗМВР министърът на вътрешните работи назначава на изпълнителска или по-висока длъжност кандидата, отговарящ на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР. Предложението се изпраща чрез директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР. Към предложението се прилага делото на кандидата.


Допълнителни разпоредби

§ 1. В щатовете на структурите на МВР се определят длъжностите, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

§ 2. По предложение на ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР дирекция "Човешки ресурси" - МВР, изготвя и актуализира списък на служителите - специалисти в областта на физическата култура и спорта, за включване в експертните групи. Списъкът се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

§ 3. Допускането до участие в конкурса, резултатите от отделните етапи и крайното класиране се обявяват на подходящи общодостъпни места в съответната структура и в електронната страница на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, в интернет и интранет. При обявяването се спазват изискванията на ЗЗЛД.

§ 4. Кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР на академични длъжности, успешно преминали конкурсните етапи по заповедта за обявяване на конкурса, продължават участието си в конкурсната процедура по Закона за развитието на академичния състав в Република България.

§ 5. При назначаване на длъжности в МВР, изброени в чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, задължително се извършва предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон.

§ 6. След назначаването на държавна служба цялата документация за кандидата се съхранява в личното кадрово дело.

§ 7. Всички дейности по тази наредба се регистрират в автоматизирана информационна система за управление на човешките ресурси в МВР. До въвеждането в експлоатация на системата дейностите по наредбата се регистрират по действащия ред във вид, позволяващ електронна обработка.


Заключителни разпоредби

§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 155, ал. 1, т. 4 и чл. 156, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 9. С тази наредба се отменя Наредба № Iз-1809 от 2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 73 от 2012 г.).

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2015 Г.)Каталог: docs -> librariesprovider60 -> default-document-library
default-document-library -> Закон за защита на класифицираната информация
default-document-library -> Наредба №8121З-345 от 25 юли 2014 Г. За определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи
default-document-library -> Наредба №8121з-310 от 17 юли 2014 Г. За преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
default-document-library -> Наредба №8121з-344 от 25 юли 2014 Г. За назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница