Конкурс за назначаване на държавна служба в мвр на основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба №8121з-344 от 25 юли 2014 г за назначаване на държавна служба в мврДата20.08.2018
Размер86 Kb.
#81659
ТипКонкурс


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

З А П О В Е Д
№ 8121К-885/15.03.2016 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР


На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
І. ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Добрич за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление - Добрич

Сектор „Охранителна полиция”

Група „Охрана на обществения ред”

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;


2. Районно управление - Албена

Група „Охранителна полиция”

2.1. полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

2.2. младши автоконтрольор ІІ - І степен - 1 (една) вакантна длъжност;


3. Районно управление - Шабла

Група „Охранителна полиция”

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление - Генерал Тошево

Група „Охранителна полиция”

4.1. полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

4.2. младши автоконтрольор ІІ - І степен - 1 (една) вакантна длъжност;


5. Районно управление - Тервел

Група „Охранителна полиция”

5.1. полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност;

5.2. младши автоконтрольор ІІ - І степен - 1 (една) вакантна длъжност.


ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидати - лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и бивши служители на МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. За кандидатите за длъжността младши автоконтрольор ІІ - І степен - да притежават свидетелство за управление на МПС и да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия;

4.6. За кандидатите за длъжността полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - да притежават свидетелство за управление на МПС, категория В или по-висока и да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.


ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят следните документи:

1.1. Копие на лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация от кандидата, че притежава само българско гражданство (по образец);

1.4. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;

1.5. Удостоверяващ документ, че не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер - от районна и градска (окръжна) прокуратура;

1.6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу него няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. Декларация от кандидата по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

1.8. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие), и документ за завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия (копие) - за кандидатите за длъжността младши автоконтрольор ІІ - І степен;

1.9. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) - за кандидатите за длъжността полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил);

1.10. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор “Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР - Добрич, адрес гр. Добрич, ул. „Максим Горки” № 12;

3. В заявлението по точка 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност;

4. Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1;

5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор “Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР – Добрич;

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор “Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР - Добрич да изпрати до дирекция “Човешки ресурси” - МВР, обобщена справка за набраните кандидати, съгласно член 15, алинея 1, точка 5 и алинея 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.
ІV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се извърши съгласно таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, Приложение № 2 към член 3, алинея 1, точка 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:

Таблица 1


Точкова

система


за

оценка


 

 


Тестова батерия

скок

дължина от

място (см)

 

 бягане

осморка 4

цикъла (сек)

 

 гладко бягане

800 м (мин)

 

 

 сгъване и

разгъване

на ръцете

от опора


(бр.)

изправяне

на трупа от

тилен лег

до седеж


(бр.)

 

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

>= 240

>= 205

-

-

t <= 3.10

t <= 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t <= 16.2

t <= 16.6

3.11 - 3.15

3.21 - 3.25

>= 55

-

-

>= 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 - 3.20

3.26 - 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 - 3.25

3.31 - 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 - 3.30

3.36 - 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 - 3.35

3.41 - 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 - 3.40

3.46 - 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 - 3.45

3.51 - 3.55

30

-

-

30

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.
V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 6 (шест) месеца от обявяването на конкурса.
VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:
....................................................................................................................................................
VIІ. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.
VIІІ. Областна дирекция на МВР - Добрич да публикува обявление за конкурса по реда на член 156, алинея 6 от Закона за МВР.
ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция “Човешки ресурси” - МВР в интернет и интранет, и се изпрати на структурите по член 37 от Закона за МВР за сведение, изпълнение и обявяване на общодостъпни места.

МИНИСТЪР: (п)


Румяна Бъчварова


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница