Конкурс за проект глава шеста. Контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчкистраница1/3
Дата25.02.2018
Размер0.56 Mb.
#59665
ТипКонкурс
  1   2   3УТВЪРЖДАВАМ (19.06.2014)

ДИРЕКТОР:
/ПРОФ. АНДОН КОСЕВ/


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ БАН

2014, СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА. Общи положения ……………………………………………………………4

РАЗДЕЛ I. Обхват ……………………………………………………………………………4

РАЗДЕЛ II. Служебни лица, отговарящи за провеждането на процедурите по
обществени поръчки …………………………………………………………………………5

ГЛАВА ВТОРА. Организация на провеждане на обществени поръчки…………………..7

Раздел I. Общи условия ……………………………………………………………………...7

Раздел ІІ. Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на документацията за участие в


процедурата …………………………………………………………………………………. 8

Раздел III. Стартиране и провеждане на процедура та и определяне на изпълнител…..11

Раздел IV. Сключване на договор………………………………………………………….14

Раздел V. Обжалване ……………………………………………………………………… 15

Раздел VI. Профил на купувача ……………………………………………………………16
ГЛАВА ТРЕТА. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана ……………18

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Възлагане на обществени поръчки без провеждане на процедура и без публична покана – при поръчки по чл.3, ал.1 от ЗОП на стойност без ДДС и съгласно чл.14, ал. 5 от ЗОП …………………………………………………………………………..24

Раздел I. Провеждане на жребий…………………………………………………………...25
ГЛАВА ПЕТА. Ред за възлагане на обществени поръчки чрез Състезателен диалог, процедура въз основа на Рамково споразумение и Динамични системи за доставки. Провеждане на конкурс за проект ……………………………………………………………26

ГЛАВА ШЕСТА. Контрол на изпълнението на сключените договори за обществени

поръчки………………………………………………………………………………………..28

ГЛАВА СЕДМА. Съхраняване на документацията по обществената поръчка …………...28

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 29

Използвани съкращения


ВПВОП – Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки

ИБФБМИ - БАН – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

НС – Научен съвет

ВПСФУК - Вътрешните правила за осъществяване на контрол по система за финансовото управление и контрол на предприятието

СФУК – Система за финансовото управление и контрол на предприятието

МОНМ – Министерство на образованието науката и младежта

ЗОП – Закон за обществените поръчки

ППЗОП – Правилник за прилагане на ЗОП

ДУ – документация за участие

ГУ – гаранция за участие

ГИ – гаранция за изпълнение

АОП – Агенция по обществени поръчки

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията

ВАС – Върховен административен съд

ОП – обществена поръчка

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения
РАЗДЕЛ I. Обхват

Чл.1. (1) Вътрешните правила уреждат:

1. Организацията, сроковете и отговорностите за провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки/ОП/ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН /ИБФБМИ/.

2. Редът за осъществяване на контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. Отчитане на извършената работа от служителите на ИБФБМИ, контролиращи и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез оказване на съдействие на изпълнителите или приемащи резултатите от изпълнение на договорите.

3. Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на ОП от ИБФБМИ, включително и документацията по контрола на изпълнението на договорите за обществени поръчки.Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки на стоки, предоставяне на услуги или провеждане на конкурс за проект по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Чл.З. (1) Вътрешните правила включват:

1.Ред за планиране и доказване на необходимостта от строителство, доставки на стоки, предоставяне на услуга или провеждане на конкурс за проект от отговорните за това длъжностни лица.

2.Отговорности на длъжностните лица в процеса на организацията при подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на ОП.

3.Действия и отговорности на длъжностните лица по сключване на договора за възлагане на конкретната обществена поръчка.

4.Задължения на служителите, контролиращи и/или участващи в изпълнението на на договорите, чрез оказване на съдействие на изпълнителите или приемащи резултатите от изпълнение на договорите.

5.Задължения на длъжностните лица за завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на ОП.Чл. 4. (1) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в нея.

(2) Вътрешните правила се прилагат в съотвествие с утвърдените правила и процедури, определени от Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ в ИБФБМИ.Чл.5. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на: Закон за обществените поръчки /ЗОП/; Търговски закон /ТЗ/; Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор / ЗФУКПС/.

РАЗДЕЛ II.

Служебни лица, отговарящи за провеждането на процедурите по обществени

поръчки
Чл. 6. (1) Директор - Възложител на обществената поръчка:

1.Отговаря за цялостната защита на интересите на ИБФБМИ, упражнява правата на Възложител при провеждане на процедурите за възлагане на ОП по Закона за обществените поръчки/ЗОП/.

2. Възлага изработване на план за обществените поръчки едновременно сив срока за изработване на проекта за бюджет на ИБФБМИ.

a) Планът се изготвя на базата на: • представени от ръководителите на научни, помощни и административни звена и на проекти мотивирани заявки за необходимост от доставки и извършване на услуги;

 • отчетни данни от предходни години за разходвани средства за стоки и услуги.
 1. Заявките се представят в отдел "Финанси и бюджет" в срок до 31 януари на текущата година с цел планиране на средства за тях в бюджета на института.

 2. Главният счетоводител изготвя Списък на планираните обществени поръчки през годината, който представя за одобрение на директора на ИБФБМИ в срок до 15 февруари на текущата година.Списъкът трябва да съдържа предмет на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансирането и се придружава от мотивиран писмен доклад на необходимостта, предвижданите бюджетни разходи и от препоръчителен график за провеждане на процедурите по ЗОП.

 3. Откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка, която не е включена в Списъка на планираните обществени поръчки се допуска след мотивирано предложение на ръководителите на научните помощни и административни звена и на проекти, съгласувано с Финансово-счетоводния отдел.

3.Подписва решението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената документация и обявлението за обществената поръчка след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите вътрешни правила.

4.Подписва заповедта за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения съгласно чл. 34 от ЗОП.

5.Подписва решението за удължаване на срока за подаване на предложения.

б.Упражнява контрол върху работата на комисията съгласно чл.36 а ЗОП

7.Подписва решението за класиране и определяне на изпълнител/и на ОП, респективно решението за прекратяване процедурата.

8.Подписва поканите за участие.

9.Подписва договорите за възлагане на ОП.

10.Одобрява докладите за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка.

11 .Определя правоспособен юрист, който да консултира процедурата по ОП.

Чл.7. (1) Външни експерти /консултанти:

1.Привличат се при обществени поръчки, чийто предмет е от компетенция, несъвместима с основните дейности на учените в института и при необходимост от специални знания при подготовката и провеждането на процедурите по ОП.

2.С избрания външен експерт за конкретната обществена поръчка се сключва Договор, в който са посочени задълженията му по изготвяне на необходимата документация за откриване и провеждане на съответната процедура.

Чл.8. (1) Главен счетоводител/счетоводител:

1.Запознава се с докладите за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка, след произнасяне на финансовия контрольор.

2.Съгласува всички договори за възлагане на обществена поръчка относно разходната им част, след произнасяне на финансовия контрольор.

З.При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение.Чл.9. (1) За всяка отделна процедура, в зависимост от спецификата и предмета и, директорът определя отговорно лице от състава на ИБФБМИ, което участва в комисиите за подбор на външни експерти и в процедурата за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения и извършва следното:

1.Води протокола от заседанията на комисията.

2.Подготвя бланки за оценки, съгласно утвърдената документация и методиката за оценка на постъпилите предложения.

3.Подготвя протокола от работата на комисията с предложение за класиране, респективно удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване на процедурата.

4.Изготвя решението за класиране и определяне на изпълнителя/те на обществената поръчка, съгласно утвърдения протокол и в зависимост от вида на избраната процедура по ЗОП.

5.Изготвя уведомителни писма до кандидатите, АОП и електронната страница на купувача с информация за класирането в проведената процедура, респективно удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване на процедурата.

6.Осигурява публичен достъп в профила на купувача от протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците съгласно изискванията на чл.73, ал.4 от ЗОП.

7.Предава цялата документация по провеждането на процедурата на отговорника за съхраняване на досиетата за архивиране съгласно изискванията на ЗОП.Чл.10. За всяка отделна процедура, директорът определя правоспособен юрист, който да консултира отговорното за ОП лице по раздел I чл.9 от тези правила, по подготовката на документацията и провеждането на процедурата, като включва същия в състава на комисията по чл.34 ЗОП.

Чл.11. За всяка отделна процедура, директорът определя компетентен експерт, съгласно спецификата на поръчката, който подготвя техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.

Чл.12. (1) Председателят на комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти извършва следното:

1.Води заседанията и ръководи работата на комисията.

2.Отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация за провеждане на процедурата.

3.Отговаря за извършване на оценката на постъпилите предложения съгласно заповедта за назначаване на комисията в срок.

4.Подписва листа за оценка, заедно с най-малко още двама участници в назначената за конкретната обществена поръчка комисия.

Чл.13. (1) Експерти (членове на комисия):

1. Разглеждат постъпилите технически предложения, допуснати до оценка и извършват техническа оценка съгласно методиката за оценка на постъпилите предложения от утвърдената документация с изключение на случаите на процедурите на договаряне, при които участват в преговорите с поканените кандидати.

2.При процедури на договаряне разглеждат техническото/те предложение/я на кандидата/те и договарят техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка и сроковете за изпълнение.

3.Подписват листа за оценка и протокола от работата на комисията.Чл.14. (1) Финансовият контрольор:

1.Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване на разход.

2.Попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол.

З.При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение.Чл.15. Директорът на ИБФБМИ при БАН е отговорен за планирането на процедурите по възлагане на обществените поръчки и извършва контрола по изпълнението на сключените договори, съобразно разпоредбите на закона и настоящите правила.

ГЛАВА ВТОРА

Организация на провеждане на обществени

поръчки
Раздел I.

Общи условия
Чл.16 .(1) Възложителят е длъжен да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка винаги, когато са налице законовите предпоставки за това.

 1. Директорът на ИБФБМИ може да упълномощи длъжностни лица от администрацията, които да проведат процедурата за възлагане на обществената поръчка.

 2. В документа за упълномощаването се указва вида на процедурата, срока за нейното провеждане, както и възможността за сключването на договор.

 3. Упълномощеното лице изготвя доклад за извършената работа в срок, определен в документа за упълномощаване.

Чл. 17. (1) Стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка става въз основа на необходимост или писмен доклад до директора от ръководител на секция, отдел, проект или задача, за нуждите на който/която е необходима процедура за възлагане на ОП.

(2) Докладът се изготвя преди стартиране на процедурата и съдържа:

1.Обосноваване необходимостта от стартиране на процедурата и сключване на договор;

2.Средства предвидени за нейното финансиране в бюджета на института;3.Ориентировъчна стойност;
4.Срок за изпълнение на предмета;
5.Вида на процедурата и правното основание за стартирането й.


Раздел II.

Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на документацията за участие в процедурата
Чл.18. (1) При настъпване на необходимостта от стартиране на конкретната процедура, директорът може да определя отговорник по провеждането на процедурата съобразно спецификата на обществената поръчка.

 1. Директорът определя срока за подготовка на документацията, както и другите лица, заемащи експертни длъжности в институцията, които са длъжни да съдействат на отговорното лице което изготвят част от документацията.

 2. Директорът може да привлече и компетентен външен експерт в подготовката на документацията за стартиране на ОП.

 3. Директорът отговаря за изпращане решението и обявлението за откриване на процедурата до АОП след нейното подписване, като сам извършва това (с електронен подпис) или го възлага.

(5) Отговорното лице по ал. 1:

 1. След утвърждаване на доклада стартира и ръководи процеса на подготовка и представяне за съгласуване по реда на настоящите правила на документацията за участие в процедурата;

 2. Отговорен е за своевременното изготвяне на отговори по отправени въпроси и разяснения в условията и по реда предвиден в ЗОП;

 3. Следи за настъпване на законови хипотези, при които е възможно вземане на решение за удължаване на срока за подаване на оферти, подготвя, предава за съгласуване и изпраща решението за удължаване на срока за подаване на оферти;

 4. Задължително участва в комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за определяне на изпълнител;

 5. Подготвя и представя за съгласуване и подпис решението на възложителя за определяне на изпълнител и изпраща същото на участниците в предвидения законов срок;

 6. Следи за сроковете за влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, както и за постъпили жалби против него;

 7. Провежда процедурата по сключване на договор след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител;

 8. Изпраща в предвидените срокове информацията за сключен договор за обществената поръчка;

 9. Представя всички банкови гаранции и за изпълнение в срок от 5 работни дни в счетоводството на института.

Чл.19. (1) Документацията за участие в процедурата се изготвя в указания срок и следва да съдържа:

1.Решението за откриване на процедурата;

2.Обявлението за откриване на процедурата;

3.Пълното описание на обекта на поръчката, включително и на обособените позиции;

4.Образеца на оферта, както и указание за подготовка на офертата;

5.Техническите спецификации за изпълнението на поръчката изготвени по ЗОП;

6.Показателите, относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на офертите, когато критерият е икономически най-изгодната оферта;

7.Подготвя копие на инвестиционните проекти, когато поръчката е за строителство;

8.Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато се допускат варианти на офертите;

9.Проекто-договор за изпълнение на поръчката или описание на всички негови реквизити, включени в покана. 1. Проекто-договорът се изготвя от отговорното лице по чл.11 съвместно с юрист, а техническите спецификации, методиката за оценка и показателите, копие на инвестиционните проекти, както и минималните изисквания за поръчката - от съответния експерт по компетенция.

 2. Изготвянето на документите от експертите се възлага от отговорното лице и същото изисква изготвянето им в срока, определен като краен за подготовка на документацията.

Чл.20. В зависимост от предмета на обществената поръчка отговорното лице и другите експерти, ангажирани с изготвянето на документите, трябва да прецизират:

 1. Решението за откриване на процедурата попълнено по образец, утвърден от АОП, като се използват актуални към момента на откриването на процедурата форми.

 2. Обявлението за възлагане на обществена поръчка попълнено по образец, утвърден от АОП, като се използват актуални към момента на откриването на процедурата форми. В обявлението трябва да се решат и отбележат следните съществени за процедурата въпроси:

1 .Да се определят и посочат обособени позиции, ако има такива.

2.Да се посочи прогнозна стойност или не, в зависимост от спецификата на поръчката. Ако финансовият ресурс е лимитиран, неговият размер задължително се посочва с указание, че оферти, надвишаващи тази стойност ще се отстраняват, като неотговарящи на предварително обявените в процедурата условия.

З.Да се определят гаранциите за участие и за изпълнение на поръчката, като се има предвид, че гаранцията за участие винаги се определя като абсолютна сума в размер до 1 % от стойността на поръчката, а гаранцията за изпълнение се определя като процент от стойността на обществената поръчка и не може да е повече от 3%. При обособени позиции се определя стойността на гаранцията за участие като абсолютна сума за всяка позиция. Гаранциите се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция.

4.Да се определят минимални изисквания към участника за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, както и за квалификация и опит по чл.51 от ЗОП, ако има такива. Те трябва да бъдат съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка. Изискванията за финансово състояние, квалификация и опит, не могат да бъдат като показатели, когато са част от методиката за комплексна оценка на офертите.

5.В обявлението трябва да се посочат и показателите и относителната им тежест,когато критерият е икономически най-изгодната оферта.

6.Правилно следва да бъдат пресметнати сроковете за подаване на оферти, които започват да текат от момента на изпращане на обявлението и са в зависимост от вида на процедурата.

7.Цената на документацията не може да надхвърля действителните разходи по нейното копиране.

(3). Пълното описание на предмета на поръчката, включително и обособените позиции:

1 .За извършване на строителство по ЗОП за описание на дейността трябва да се използват утвърдени технически изисквания за изпълнение на строителството. Задължително трябва да бъдат точно определени характеристиките на работата, качество, срокове -начало и край, графици и указания за организация на изпълнение,гаранции. .Изискванията трябва да се основават на международни стандарти, национални стандарти и национални технически норми по действащите нормативни документи.

2.При доставка за описание на предмета на поръчката могат да се използват основни характеристики на доставяното оборудване. Трябва да се направи описание на стоката и да се определят всички условия за доставката маркировка, етикетировка, тестове, обучение, монтаж, техническа помощ и изисквания за определени сертификати и др. документи. В описанието не трябва да се споменава определена търговска марка, име, дизайн или тип, произход или производител. В случай, че е неизбежно се включват думите "или еквивалентен", което дава възможност за алтернатива в доставката.

З.При услуги за описание на дейността трябва да се използва техническо задание или задание на външен експерт консултант. Заданието трябва да включва, цели и задачи, данни и материали, необходими за нормалното протичане на работата, които ще бъдат предоставени от Възложителя, доклади и документация, които трябва да бъдат предоставени по време или след приключване на дейността, други изисквания.

4.При конкурс за проект за описание на дейността трябва да се използват: техническо задание за проектиране, указания за изпълнението на проекта, законоустановени норми и правила за изготвяне на проектните документации. 1. Образеца на оферта, както и указание за подготовка на офертата са задължителен елемент от документацията за участие в процедурата. В образеца на оферта задължително следва да се предвиди начин и място, на което участниците да представят като информация всичко, което е необходимо за извършване на оценка на офертата по изготвената методика като -срокове за изпълнение, гаранционни срокове, описание на характеристики и всичко, което е необходимо като информация за конкретната процедура. При преценка може да се изготви и образец на Ценова оферта, както и на Техническа оферта в зависимост от спецификата на поръчката.Указанията задължително се изготвят по начин да е недвусмислено ясно за участниците: съдържанието, начина на комплектоване и представяне на офертата.

 2. Техническите спецификации за изпълнението на поръчката-изготвят се при спазване на изискванията на ЗОП.

 3. Показателите, относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на офертите, когато критерият е икономически най-изгодната оферта. Изготвят се по начин, отразяващ специфичните условия на конкретната обществена поръчка и кое е икономически най -изгодно за възложителя приоритетно -цена, срок, гаранции, характеристики на продукта и др., свързани с предмета на поръчката. Определят се по целесъобразност и относителна тежест според приоритетите. Методиката за комплексна оценка на офертата задължително трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително и относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

 4. Копие на инвестиционните проекти. Подготвят се и се прилагат към документацията, когато предмета на поръчката е за строителство и изисква представянето им.

 5. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне. Подготвят се само когато е предвидено да се допускат варианти на офертите. Изискванията се определят по целесъобразност.

 6. Проекто-договор за изпълнение на поръчката. Договорът задължително съдържа клауза относно представянето на гаранция за изпълнение на задълженията по договора (парична сума или банкова гаранция) на стойност не повече от 3%от договорената цена по договора. В договора задължително се уреждат условията на освобождаване и задърж:ане на гаранцията за изпълнение. Документа за внесена гаранция се представя на Възложителя преди подписване на договора от страна на Изпълнителя. Когато договорът е за периодично повтарящи се доставки и не може към момента на неговото сключване да се определи общото количество на доставките, в него се определят само ценовите параметри на доставките и ориентировъчно количество. Сумата по договора не се фиксира. Когато по естествени пазарни причини цената на доставяните продукти периодично се променя, в договора задължително се определя механизъм на определяеми цени, които периодично се увеличават или намаляват по инициатива на страните по договора и в съответствие с промяната на определен в договора независим източник.

Чл.21. (1) Документацията се изготвя по реда на чл.20 и в срока определен в заповедта по чл. 18 , ал.2 от настоящите вътрешни правила . Отговорното лице в указания срок комплектова изготвената документация.

(2) Ако някое от длъжностните лица, подпомагащо отговорното лице в подготовката на документацията, забави представянето на подготвяните от него документи, отговорното лице уведомява незабавно директора или негов заместник към периода.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница