Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"страница1/3
Дата25.07.2016
Размер282.19 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ЖЕЧЕВ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР ПО НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8 „ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“ СПЕЦИАЛНОСТ „МИННО СТРОИТЕЛСТВО“


1.Жечев Н.,Конструктивно-технологични проблеми при изграждане на стоманени съоръжения от листови конструкции за спиртната промишленост,60г. УАСГ- юбилейна научна сесия,ноември 2002г.РЕЗЮМЕ

Основните технологични съоръжения на технологичното оборудване на заводите за чист спирт – резервоари, ферментатори, озахарители изискват скъпи неръждаеми стомани. По тази причина, за да бъде намалена съществено стойността на инвестициите се налага да бъде намалено количеството на неръждаемата стомана. Намаляването на количеството на стоманата довежда до нестандартни конструктивно-технологични решения, които са предмет на настоящия доклад.

2.Жечев Н.,Конструктивни мерки за сигурност при отстраняване на тухлени зидове в партера на сгради,60г. УАСГ- юбилейна научна сесия,ноември 2002г.

РЕЗЮМЕ

Нарушената сигурност на преустроените до момента партерни етажи не е достатъчно основание отстраняването на зидове да бъде забранено.

За реконструкциите се извеждат конструктивни мерки за сигурност и се препоръчва оформянето им в нормативно регламентиран документ, който да третира партерните етажи на сградите.
3.Димов Д.,Жечев Н.,Георгиев А,Рехабилитация,усилване и сеизмично осигуряване на амортизирани сгради от зидани конструкции ,60г. УАСГ- юбилейна научна сесия,ноември 2002г

РЕЗЮМЕ

При промяна на предназначението на съществуващи сгради , от жилищни в овществени или административни, за амортизираните и силно повредени сгради има две възможности.

Първата е сградата да бъде разрушена и да се построи нова.

Втората се прилага при сгради – паметници на културата. Тогава се налага те да се рехабилитират, усилят и сеизмично да се осигурят.

Настоящата разработка третира втората алтернатива и свързаните с нея конструктивни средства и методи за доказване на увеличения носещ капацитет на реконструираната сграда.

4.Zhechev N.,A consept of seismic safety in the renovation of worn-out industrial buildings from the second half of the 20-th centure,International conference “New Tends in Statics and Dynamics of Building”,Slovac University of Technology in Bratislava,10,2002.ABSTRACT

Privatization of industry in Bulgaria raised the problem how already worn-out buildings will resist seismic and live loads. The amount of failures from the bad quality of constructionq damaged insulations and unexpected impacts are not a sufficient ground for demolishing the buildings. They posess advantages as well, like safe foundation and solid constructionq whereby economies have not been priority. The paper presents an analysis of this problem and draws a rational consept of seismic safety of worn-out industrial buildings=

5.Zhechev N.,Antiseismic protection in the reconstruction of ground floors of the buildings from the begining of 20-th century,International conference “New Tends in Statics and Dynamics of Building”,Slovac University of Technology in Bratislava,10,2002.

ABSTRACT

The large number of reconstructions of buildings ground floors is one of the symbols of economic changes in Eastern Europe. The result of this process brought about a reduction of the original safety of the buildings. Two alternatives emerge with respect to these reconstructions: first, the process of damaging partition and bearing elements should be stopped for unlimited time, and second, more strict rules should be adopted as to guarantee that the building intervention should not worsen the original safety of the building. The paper considers the second alternative on the grounds of the strong seismic activity in the Balkans and in Bulgaria, especially.


6.Драганов Л.,Жечев Н.,Павлов П.,Проектиране на водоизолиращи прегради в

хоризонтални минни изработки в слаби скали,сп.”Минно дело и геология”10/2003.


Summary

Jke autors treat the problems, connected with the state of underground coal mining in Bulgaria, the necessity of Water-Tight Barriers(WTB) insome workings of underground pits, the conditions for workings driving and their maintenance. Special features in the construction design of WTB for pits liquidation and conservation are also conserned. A construction of reinforced concrete WTB, situated in coal mining underground pits for liquidation, is represented. The main principles that have to be observed when WTB is designed are given. On the basis of the possible loadings and static schemes of WTB support, the forces for its dimensions are defined. The necessary longitudinal equipement is described and a check of WTB at limit states of second group is done. Finaly, it is marked that the correct design of WTB is a guaranttee for their long-term and safe exploatation in extreme mining conditions=

7.Жечев Н., За единна концепция в санирането на сгради и антисеизмичното строителство, НТС по строителство – сборник материали от кръгла маса в МРРБ на тема: „Техническата политика и нормативната база в строителството”, 7 октомври 2003г.
РЕЗЮМЕ

При саниране на сградите проблемът има две основни страни.

Първата страна е липсата на концепция в санирането на панелите, което доведе до една програма обречена на финансов неуспех. Санирането в предлагания вид не може да бъде отречено, но това е експлоатационен проблем без оглед на актуалното състояние – дали сградите да бъдат рехабилитирани, усилени или съборени.

Втората страна е свързана с концептуалната безпътица и нормативната база в областта на антисеизмичното осигуряване на сградите и съоръженията. Дискутират се както страни на Еврокод 8, така и измененията в земетръсните норми на страни, пострадали след последните земетресения. Подобни мерки унас не се предприемат.

При бъдещи санирания на панелни сгради се препоръчва на първо място да се преценява влагането на средства от гледна точка на оцеляването на сградите при земетръс, който за Балканите е обективна даденост. Кампанията по саниране в настоящия си вид следва да бъде преустановена защото измества водещия въпрос и предпоставя непоправими пропуски, материални загуби и човешки жертви.

8.Жечев Н.,Проблеми при укрепване на свлачища в транспортното строителство,Научно-техническа конференция с международно участие по проблемите на строителството,УАСГ,януари,2004.ABSTRACT

PROBLEMS IN THE PROTECTION AGAINST LANDSLIDES

IN TRANSPORTATION ENGINEERING (ROAD CONSTRUCTION)
These problems are ensuing from two sources – the property of the area around the road, and the policy of the respective road administration to protect the road section instead of the whole landslide zone. This results in protection, which rarely improves the landslide safety. The paper considers the main cases of relationships between the protection and the landslide itself. The analysis leads to a recommendation of steps for permanent protection against road landslides.

9.Жечев Н.,Укрепване на свлачищните пътища(критерии за надеждно проектиране),Научна конференция с международно участие ВСУ/2004,ВСУ”Л.

Каравелов”, май,2004.

ABSTRACT

PROTECTION OF ROADS AGAINST LANDSLIDING

(CRITERIA FOR RELIABLE DESIGN)
Structures, located within the road’s service area, are used for road protection against landlides. Two main consequences emerge in this respect: firstly, the structures are designed for a landslide force with a conditional authenticity, and secondly, the protection is calculated and anchored without paying attention to the phases of landslide movement after the structural steps execution. The paper considers the interaction between the stability and landslide phases and the type and location of the protection structure. Recommendations are given in order for the partial protection of the road sections being executed to solve not only the current problems but to become a component of a programme for a long-term protection measures.

10.Жечев Н.,Тотев Л.,Мерки за прекратяване на свличане на земни маси и облицовъчна стена при портала на тунел в рудник “Челопеч” ,Научна конференция с международно участие ВСУ/2004,ВСУ”Л.

Каравелов”,май,2004.
ABSTRACT

MEASURES FOR CEASING THE SLIDE OF EARTH MASS

AND CLADDING WALL AT THE PORTAL OF

CHELOPECH MINE’s TUNNEL


The slope slide and the demolition of the cladding wall, which are considered in the paper, are caused by mining works at the mouth of a sloped shaft – road tunnel in the Chelopech mine. A package of emergency steps for stabilisation is suggested in order to prevent further slides. The results of the application of the measures indicate an abatement of deformations and securing the slope protection in very short time.

11.Zhechev N., PREVENTION OF ACTIVATED LANDSLIDES THROUGH THE HUMAN FACTOR AND THE LEGISLATION FOR GEO-PROTECTIVE CONSTRUCTION/ ПРЕВЕНЦИЯ НА АКТИВИРАНИТЕ СВЛАЧИЩНИ ТЕРЕНИ ЧРЕЗ ЧОВЕШКИ ФАКТОР И ЗАКОНОВАТА УРЕДБА ЗА ГЕОЗАЩИТНИ СТРОЕЖИ/, 5-nt International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2005/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.


РЕЗЮМЕ

Засилената свлачищна активност през последното десетилетие е продуцирана от два фактора-изоставането на нормативната уредба за укрепване и занижения контрол при проектирането и строителството.

В доклада посочената теза е подкрепена с изследвания и примери от практиката.

Като резултат се предлагат конкретни промени в законовата уредба за геозащитни строежи в свлачищни райони и мерки за засилване на техническия контрол при проекта и реализацията на укрепителните мероприятия.

12.Zhechev N., SUSTAINAIBLE APPROACH TO ABANDONED OPEN-PIT MINES, 6-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2006/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.

ABSTRACT
The destructive economic processes in the extraction of minerals and ores, and the global climate change may cause landslide expansion in the area of the abandoned open mines. The landslides are hazardous for the nearby settlements and road infrastructure.

The legislative and regulatory documents lag behind the requirements of the practice of protection of sliding terrains along the ridges of the abandoned open mines.

In order to solve the problem, the regulations related to landslide protection should be updated adequately. Concrete proposals are made on the basis of author’s investigations and case studies, in order to abate the negative consequences for environment.

13.Zhechev N., OPTIMAL PARAMETERS OF THE HUMAN INTERVENTION IN LANDSLIDE-TYPE NATURAL PROCESSES/ОПТИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ЧОВЕШКА НАМЕСА В ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ ТИП СВЛАЧИЩА/,Национална научно-техническа конференция на тема: Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България, София, 2006


РЕЗЮМЕ

Климатичните промени на планетата налагат перманентна актуализация на установените принципи и нормативи за регулиране на човешката намеса в укрепване на съществуващата инфраструктура, подложена на нарастващата инвазия на тези климатични промени. Така ако до този момент се работеше по концепцията за цялостно обхващане на свлачището, то настоящата и бъдеща променяща се геодинамична ситуация налага промяна и уточнение на съществуващите параметри на човешката намеса. Многократно увеличаващи се свлачищни зони, които вече обхващат цели райони от планини, обезсилват ефективността на проект, който обхваща цялото свлачище по ред причини. Това обективно налага да се изработи система от нови, адекватни на ситуацията преценки за ефектиовността и мащаба на човешката намеса. И по-конкретно, ако досега принципът е бил съоръжението да съответства на мащаба на свлачището, то новата геодинамична ситуация изисква не мултиплициране на рутинна схема изпразнена от съдържание при коренно различни задания откъдето с времето идва и конструктивното компрометиране на подобни проекти, а конкретна за всяко свлачище система от преценки за мястото и обхвата на човешката намеса от гледна точка на водещото съображение – ефективността. Забавянето на актуализацията и пренебрегването на реалните природни дадености отсега нататък гарантират единствено влагане на огромни средства в една самоунищожаваща се в близкото бъдеще система от съоръжения, близка до бутафорията.

В доклада ще бъде направен опит за обобщаване на основните параметри на човешката намеса, наложени от обективните геотехнически и финансови фактори в техния минимален и максимален обхват.

14.Zhechev N., Bratoev S., Mihaylov N.,PECULIARITIES IN THE DESIGH OF LANDSLIDE PROTECTION AT RAILWAY ROUTES PASSING THROUGH BROKEN GROUND/ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА СВЛАЧИЩНИ УКРЕПВАНИЯ ПРИ Ж.П. ТРАСЕТА В ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ/,Национална научно-техническа конференция на тема: Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България, София, 2006РЕЗЮМЕ

Трасетата на железопътния транспорт често преминават през пресечени местности. От геоморфоложка гледна точка този фактор е основен при инициирането на свлачищните процеси. Комбинацията от преоткосиран терен с обилни валежи е източникът на неблагоприятни геодинамични процеси, които прекъсват железопътния трафик.

Проблемът се изследва посредством напрегнатото състояние от товарите на горното строене и влака по уравненията на Michell. При този подход се дефинират зоните на гранично равновесие под влака в дълбочина, което става основание за избор на укрепителни мероприятия в тялото на свлачището. С подобни мероприятия върху укрепването се още по висока сигурност при проектирането на свлачищни укрепвания при ж.п. трасета в пресечена местност - предава част от породения от ж.п. трафика свлачищен натиск и се ограничават деформациите в земната основа.

15.Zhechev N., SPECIFICITY OF THE DESIGNING AND BUILDING IN UNDERGROUND CONDITIONS/СПЕЦИФИКИ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО В ПОДЗЕМНИ УСЛОВИЯ/, International Conference on Civil Engineering Design and Construction(Science and Practice) , Varna, 2006.РЕЗЮМЕ
Докладът се базира на опита на автора като проектант на подземни съоръжения от софийското метро. Строителството на тези съоръжения в условия на геотехнически флуид е предизвикателство към основните канони на конструктивното инженерство в среда с преобладаващ въздушен флуид. Променят се начините на моделиране, методите за определяне на товарите и взаимодействието с масива на скалите в близост до съоръжението. При въвеждане на мониторинг проектът от статична даденост се превръща в динамична величина, която по време на целия стоителен процес предпоставя проблемите на риска, на технологичната и икономическата ефективност.

Дискутирните в доклада специфики на проектирането и строителството в подземни условия са подкрепени с пример от практиката на софийското метро.


16.Bratoev S., .Zhechev N., POSSIBILITIES FOR INTEGRATION OF DIAFRAGM WALL WITH THE CONSTRUCTION OF THE EQUIPMENT/ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ С КОНСТРУКЦИЯТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА/, International Conference on Civil Engineering Design and Construction(Science and Practice), Varna, 2006.

РЕЗЮМЕ
Основен проблем при укрепване на дълбоки изкопи за сгради и съоръжения по открит и милански метод е отношението от страна на инвеститори и проектанти към укрепителната конструкция като към временно подпиране. Практиката е изискването на инвеститора към проектанта временното укрепително съоръжение да е с минимална стойност. Подобно разграничение на укрепителните мероприятия от конструкцията на сградата и съоръжението все повече става неадекватна реакция към практиката на строителството в градски условия. Все по-често намаляването на риска, съкращаването на сроковете, качеството на строежа и допълнителния разход за укрепването задължават участниците в инвестиционния процес да търсят пътища за съчетаване на укрепването с носещия скелет на сградата и съоръжението.

17.Zhechev N., NEW CHALLENGES FOR ABANDONED BRIDGES/ НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИЗОСТАВЕНИТЕ МОСТОВЕ/, National Symposium on Steel, Timber and Composite Structures, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia,2006.ABSTRACT
The abandoned bridges in the picturesque gorges of Bulgaria attract more and more the attention of film producers. For the purpose of a film an old pedestrian bridge over the Iskar River had to be rehabilitated and strengthened in order to bear a moving load from a truck ZIL131.

The pedestrian bridge has been executed with railway rails P49, 12.5 m long. The main spans of the bridge over the river are 9 m. The piers are about 4 m over the water level in the summer. There are no strong welded connections existing between the elements. Driving a truck on the rotten and destroyed wooden floor would cause the steel rails to fall down. The scenery presumed the truck to perform a side overturn in the zone of the middle span.

The dynamic analysis and dimensioning of the bridge’s strengthening elements was made after the transformation of the basic equation of movement into a static condition (the kinetostatic method). The results of the analysis and the associated measures for rehabilitation and strengthening of the bridge’s structural members were reduced to activities related to the road structure and measures for providing the total stability of the bridge. The main problem derived from the high values of the vertical and transversal forces at the moment of the truck’s overturn. For this reason the speed was reduced to 40 km/h, instead of 60 km/h as the scenario initially required.

The rehabilitation and strengthening activities were executed to the half of the bridge where was the jumping point according to the scenario. At this time, heavy rains caused a 3 m rise of the Iskar River level and considerable changes occurred in the condition of the bridge.

At the moment of the forced tests the structure of the bridge consisted of two parts - the non-strengthened half of the bridge, and the strengthened half of the bridge. From the observations of the survived strengthened half of the bridge, measurements during the experiment and the hydraulic computations made, a conclusion might be drawn that during the natural experiment the flow state was close to a steady one. In this case the backwater level of 0.5 m, measured from the bridge, allowed the kinetic energy preservation law to be used. This law assumes that the water pressure force exceeds by 30% the inertia force transversally to the bridge at the moment of the truck’s overturn. This means that the natural disaster imitated well the loads during a cascade.

After the non-strengthened part of the bridge was washed away, the jump of the truck was realized along the bridge axis. Some strengthening measures were needed in this respect, like mounting cross-connections on the survived pier at the point of jumping and removing the remaining rail pieces at the place of the structure’s breakdown.

18.Zhechev N., GLOBAL WARMING – A CONCEPT FOR UPDATING OF RESIDENTAL BUILDINGS DESIGN CRITERIA, 7-nt International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2007/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.

ABSTRACT
The fast pace of global warming is the reason why housing is not sufficiently adapted to climate change. It is mainly expressed as hurricanes, flash floods, high solar radiation. The inclination of Earth’s axis combined with the Earth’s core overheating brings about strong earthquakes and tzunami waves.

In order to adapt residential buildings to the dynamics of disasters, their design criteria should be updated. The criteria are related to the spatial planning, construction, heating, drainage and ground strengthening, landscape and planting. A suggestion is made for residential buildings design criteria updating, supported by a case study. In order for the problem to be solved, a current updating of regulations should be carried out in compliance with the dynamically changing situation. The concept of “ecological dwelling” should be currently updated.
19.Zhechev N., GLOBAL WARMING – A CONCEPT OF UPDATING OF DESIGN CRITERIA FOR GEOTECHNICAL STRUCTURES, 7-nt International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2007/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.
ABSTRACT
The fast pace of global warming is the reason why geotechnical structures are not sufficiently adapted to climate change. The storm winds, flash floods and sea level rise accelerate the landslide and erosion processes. This is the reason why the protective structures will be mostly of two kinds – landslide protection and coast-protection structures. In order for the geotechnical structures to better adapt to the dynamics of landslide and erosion processes, the criteria for their design should be updated. Criteria are related to structural forms, ecological consequences, aesthetics and durability of structures. A suggestion is made for geotechnical structures design criteria updating, supported by a case study.

Since the climatology, agronomy, forestry, economy, geopolitics and other sectors are already analyzing and changing their activities, it is necessary for the construction sector to synchronize itself with the continuously changing natural processes.
20. Zhechev N., STRUCTURAL CRITERIA IN BUILDING ON HAZARDOUS AREAS ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST, 8-nt International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2008/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.


ABSTRACT

The construction boom along the Black Sea coast in Bulgaria made the contractors to

seek sites near to precipices and landslide areas. Under these extreme geotechnical

conditions, the construction has three basic aspects: 1/ Stability of slopes should be

durably guaranteed; 2/ The connection between the leisure zone and the sea should be

optimally designed, and 3/ The safety of people at the beach should be secured. A

complex structural approach is necessary in order for the problems to be solved. It

should include the interrelations between the strengthening measures, groundwater

drainage, road infrastructure, and coast protection.

21. Zhechev N., MINE VENTILATION SHAFTS – STRUCTURAL INTERVENTION FOR SOUNDPROOFING, 8-nt International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2008/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.


ABSTRACT

The noise is an essential ecological problem for ventilation shafts. For the time being,

mine administrations have reacted to the complaints of the population with palliative

measures. These measures usually included a noise barrier (timber-metal structure)

positioned in front of the ventilator or air vent. A radical structural intervention taking

into account all components of the ventilation block is necessary for the solution of the

problem. The structural solution should meet a number of criteria for adequate structural

form, accessibility to the ventilation equipment for maintenance, easy disassembly,

durability, and adaptability to possible future technological modifications. This report

considers the optimal effect of the structural soundproofing intervention. The solution

of the problem is considered with the help of a case study.

22. Zhechev N., ECOLOGICAL PROBLEM AT THE „RIVER-BRIDGE” CROSSPOINT, 9-nt International Multidisciplinary Scientific Geoconference /SGEM 2009/- Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria – Albena.Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление 13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница