Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земятастраница1/4
Дата25.07.2016
Размер235.18 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4
Р Е З Ю М Е Т А

на научните трудове на доц. д-р Бойко Кирилов Рангелов, представени за участие в конкурс за професор по

Професионално направление 4.4. Науки за земята,

специалност “Приложна Геофизика (Сеизмология и природни бедствия)” към катедра Приложна Геофизика,

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София

НОМЕРАЦИЯТА Е СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ 6 И 1035. Христосков Л., Б. Рангелов, Е. Спасов, Н. Доцев., 1989, Организирани и индивидуални действия при силно земетресение, изд. ВИ, 70 с.

Издание на достъпан език за широка аудитория от специалисти и населението за сеизмичната опасност на страната и възможните превантивни мерки при земетресения. Дадени са данни за НОТССИ и скалите за измерване на земетресения използувани у нас.


64.Rakova E., Б. Рангелов., 1992. Стасистическо изследване за последонателни силни земетресения в част от Източното Средиземноморие и Калифорния. БГС. т.ХVІІІ, №3. с. 3-10

Изследвани са статистическите разпределения по време и разстояние между двойки силни земетресения в Калифорния и Изт. Анадол. Апроксимирани са получените криви с аналитични функции. Показано е, че те се различават в зависимост от географското положение на изследваните региони.


65.Ranguelov B., 1992. Seismic danger and the people’s education programme in Bulgaria., Proc. 10th WCEE, 19-24 July, Madrid. Spain, pp.6069-6071.

High seismic hazard of the country is discussed. A new, reliable and extensive program about people education is suggested based on the experience and statistics by a questionnaire. The program is separated to the different professional levels of the target groups.


54.Dimitrov P., T. Trayanov, B. Ranguelov, D. Solakov., Premier Complex Sons-Marin de Recherches Geodynamiqes Dans la Mer Noire., Copmt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., t. 47, No 7, 1994, pp. 55-57. - 0.16 IF

The complex station about marine geodynamic monitoring is suggested to be deployed over the gas emissions generated by submarine faults located nearshore Varna. The target is to collect the gas and during the same time to monitor the activity of the gas emission thus providing information about the local seismic and geodynamic activity.


55.Ranguelov B., I. Paskaleva, M. Kouteva., First Results of Tectonic -Induced Seismicity Interactions on the Example of Mirovo Salt Deposit, Bulgaria., Compt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., 1994, v. 47, No 7, pp. 43-46. – 0.16 IF

The first results of the instrumental observations around the Mirovo Salt Deposit are presented. The monitoring system consisted by a GPS measurement points, accelerometers registrations and local seismic stations located around. The interpretations show that after a huge salt leaching the local seismicity increases, which could be interpreted as technogenic threat.


53.Ranguelov ., D. Gospodinov., Tsunami Vulnerability Modelling for the Bulgarian Black Sea Coast., Wat. Sci. Tech, v. 32, No 7, 1995, pp. 47-53. – IF- 1.0 -----------------------за печат!!!!


56.Ranguelov B., A Seismotectonic Model for the Mirovo Salt Body Seismicity (Bulgaria)., Compt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., v. 48, No 5, 1995, pp. 31-33. - 0.16 IF

Abstract. A seismotectonic model of the observed seismicity around the Mirovo Salt Body is created. It shows that the seismicity is dominated by tectonic and technogenic reasons. The criteria about separation of the both seismicity patterns are developed.


57.Ranguelov B., Fractal dimensions and tsunami run-ups in the Black Sea., Compt. Rend. de’lAcad. Sci.,vol.50, No 6, 1997, p.47-50. – 0.16 IF

For the first time the fractal dimensions of the coastal and different bathymetry levels in the Black Sea basin are investigated. The high resolution satellite images are used for such purposes. The tsunami generation and coast-wave interactions are also dependent of the fractality of the basin.


36.Ranguelov B., 1997. Geochemical investigations of some seismic active zones in Bulgaria., In. Rare Gas Geochemistry., Ed. H. Virk, GND Univ.Press, Amritsar, , p. 111-117

Обощение на някои геохимични и геодинамични изследвания за търсене на предвестници на земетресения в района на сеизмично огнище Кресна-Крупник и крайбрежието на Черно море.


37.Рангелов Б., 2000, Земетръсната опасност в България, НКСПКЗНБАК при МС, изд. Магента, ISBN 954-8320-08-8., 159 с. (II-ро прераб. и доп. изд.)

Книгата представлява първо издание на Български език разглеждащо въпросите на възникването и последиците от земетресенията. Дава указани за защитни и превантивни мерки, за вторични опасни явления свързани със силните земетресения (цунами, срутвания, свлачища и др.) и е предназначена за много широк кръг от читатели интересуващи се от темите на сеизмичната опасност.


38.Paskaleva I., Ranguelov B., Spectral approach of the seismic risk assessment at Kresna region., In. Reports on Geodesy., No4 (49), 2000., Warsaw, pp. 29-38.(or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)
39.Ranguelov B., T. van Eck, G. Papadopoulos, S. Pavlides, S.Shanov, V. Shenk., Initial data for the magnitude reevaluation of the strong earthquakes during 1904 in Kresna-Kroupnik zone (SW Bulgaria). In. Reports on Geodesy., No4 (49), 2000, Warsaw, pp. 50-55. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)
40.Rizhikova S.,T.Toteva, B.Ranguelov., Seismicity of the Kresna source zone for eigthy-year post active period (1909-1989). In. Reports on Geodesy., No4 (49), Warsaw, pp.56-60. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)
41.Toteva T., S. Rizhikova, B. Ranguelov., Recent seismicity in Kresna region and surraundings. In. Reports on Geodesy., No4 (49), 2000., Warsaw, pp. 90-98. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)
42.Ranguelov B., S. Rizhikova, S. Shanov, D. Gospodinov, T. Toteva., The seismic potential for the Kresna-Kroupnik zone - SW Bulgaria., No4 (49),2000., Warsaw, pp. 237-241. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.).

All five papers listed above are parts of a Monograph called Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria (Editor J. Sledzinski) and all of them are related to the seismicity, seismic potential and seismic hazard of the Krupnik-Kresna seismogenic zone. They are dealing with the different aspects of this most active seismic source to the Balkans.
66.Ranguelov B., Seismic signals registered on the Livingstone Island (Antarctic South Shetlands) and some implications for the seismic hazard purposes., Alb. Journal of Natural & Technical Sciences.,2001(1), p. 131-139.

A temporal seismic station has been established for the first time on Livingstone island (Antarctic South Shetlands) near the Bulgarian Antarctic Base (BAS). The main aim was to register natural seismic signals generated by different geodynamic phenomena - wind, water waves, ice breaks, rock falls, earthquakes, etc. The attempt was very successful. More than 200 registrations of the natural or man-made seismic records have been done. The characteristics of these signals are investigated. Amplitudes, spectrums (Fourier and power), attenuation, 3-D representations, etc., help a lot for the seismic signals recognition and identification. For the first time local seismic signals generated by ice cracks, rock falls, ice falls have been registered and analyzed. Another very successful effect was the registration of the waves breaking hitting almost vertical rock site with measurable dimensions, for the purposes of the tsunami influence. All registrations give the possibility to use the information for the modeling of the different geodynamic phenomena (water waves, local tsunamis, ice cracking, ice falls, rockfalls, etc.,) as well as for the hazards purposes.


67.Paskaleva I., Kouteva M.,G.E. Panza, J. Evlogiev., N.Koleva, B.Ranguelov., Deterministic approach of seismic hazard assessment in Bulgaria; case study northeast Bulgaria – the town of Russe., Alb. Journal of Natural & Technical Sciences., 2001(1), p. 51-73.

A review of the neotectonic and geological settings for the Bulgarian territory is compiled and the seismic hazard as determined by the deterministic and probabilistic approaches is analyzed at regional and local scales. The regional part is controlled mainly by the Vrancea intermediate dept events. The synthetic ground motion reproduces the main features of the observed data.


68.Рангелов Б., Дистанционни и наземни наблюдения при изучаване на геодинамиката на о-в Ливингстон, Антарктида., Сб.Докл. Юб.н.сесия “40 г . от първия полет на човек в Космоса. т.2, 2001, с.209-216.

Описани са резултатите от проведените дистанционни и наземни изследвания на геодинамиката на о-в Ливигстон. Обърнато е съществено внимание на опасните явления и процеси които са документирани и качествено оценени.


43.Ranguelov B., S.Rizhikova, T.Toteva., 2001. The earthquake (M7.8) source zone (South-West Bulgaria)., Acad.Publ.House “M.Drinov”., 279 pp.

This book is edited by the Academic publishing press “M.Drinov”, Sofia in 2001 and its target is the group of the specialists having interest on the data processing and compilation. The set of macroseismic maps and the catalogue have been created according to the decisions of the ASEPELEA Project (ERBIC97CT0200 - with EC) working group. The Kresna-Kroupnik earthquake source zone (SW Bulgaria) has been selected as a test site for the performance of the new sophisticated methods about the seismic potential assessment of the main big and active seismogenic zones in Europe. For the solution of this problem the data base has been created consisting maps and a new full catalogue for the area limited within the co-ordinates 41.5-42.4N and 22.8-23.8E.Macroseismic maps compilation

The maps provide the macroseismic information about the zone where on April 4th 1904 two tremendous shocks occurred. They have been split by a time interval of 23 minutes, and have estimated magnitudes of 7.1 and 7.8 respectively, with maximum macroseismic intensities of IX and X degrees MSK. Thus the second shock appears as the strongest seismic event in the continental crust of Europe during the last two centuries. It is important to mention that some part of the territory to the south, has not belonged to Bulgaria during these times and the information is limited and some isoseiamls are interrupted by this reason.

The collected maps are divided into two big groups - A and B.

The first set A of the maps has been collected and extracted by published data only, mainly by S. Rizhikova with the assistance of Assoc. Prof. Boyko Ranguelov. It has been designed by Anushka Stoyanova. The set covers the same area with co-ordinates 41.5-42.4N and 22.8-23.8E and time interval 1894-1972. It consists of 53 maps. All of them have numbers in a circle. Some of them have indices a,b..., which means that the respective variant has been extracted by different REFERENCE’S books.

The compilation persons preferred to keep the original source view, so on some maps only the isoseismals have been drown. On the others the observed intensities have been added. On some maps several interpretations could be observed as they have been presented by the respective authors. On the others the signs of the different observed intensities are also added. The general idea was to collect all available information in a set, preserving the original view. If somebody needs to make a special study on a special map it can be done by using the respective reference. All maps have some descriptions with the general information (date and time of occurrence) and the respective references on a special LIST. All maps have been designed in more or less unified view, some of them magnified or reduced for easier access and to be able to put them in a common book.

The exact data of the earthquakes (origin time, epicentre co-ordinates, depth, Imax, etc.) can be find in the respective catalogue, which is also part of the common, general data base.

We know that much of the information must be justified, because of the different uncertainties. This will be our next task - to refine, improve and justify the data and to make it more exact and reliable. All notes which can improve the quality of the presented information are welcome.

The second set B consists of the recent originally interpreted data by Snezhina Rizhikova - 53 maps, and the drown isoseismals very often are incomplete. This is due to the limited information and to the different ways of interpretation. The data covers time interval 1902-1978. Here must be mentioned that many of the epicentral estimations, magnitude and time of occurrence have been made by the expert judgement and/or different non-standard procedures. For example the coordinates of the epicenter have been estimated as geometry weights, from a primitive macroseismic maps, magnitude - with comparison between the seismoscope record and felt duration, the time of occurrence as an average of the seismoscope and the observer’s clock time, the number of close in time aftershock as comparison on P-and S-arrivals, etc.

The newest maps from 1980 up to the present days have been made and published by R. Glavcheva.

A catalogue compilation.

The most important thing for every catalogue is to collect the most complete data set as possible. Due to this necessity a lot of efforts have been applied for the new version catalogue compilation. The EXCEL variant has been selected as the more convenient way to present and sort the data.

The catalogue was constructed and refined generally by Tatiana Toteva with the help of Snezhina Rizhikova, using different primary sources. Different techniques have been applied to justify and unify the data, because of the non uniform initial data set. Many of the events from historical and early instrumental era have only the descriptive notes for the parameters determination and to transfer them into recent measurable units we have needed a specific approach. In the catalogue the maps from sets A and B are indicated in the References column with letter and number indices (A1, B1, etc.).

The whole number of the events included in the new compiled catalogue is over 5 700. The time interval of the catalogue is from the historical times up to the present days. A comparative study of the macroseismic data and the catalogue one has been performed and almost all event parameters have been unified according to the different primary information sources.

Catalogue update - about several hundred weak earthquakes have been added to the created and refined catalogue compiled on the selected area. The accuracy of the updated catalogue - the final version for the different earthquake parameters are as follows:

Origin time:

- historical times to 1900 from 1 month to 1 hour

- 1900 - 1960 in average - 1 sec. to 1 min.

- 1960-1980 less than 1 sec.

- 1980-1999 0.1 sec

Coordinates:

- historical times up to 1900 +/- 0.5 degrees

- 1900 - 1970 +/- 0.1-0.3 degrees

- 1970 - 1980 +/- 0.05-0.1 degrees

- 1980 - 1999 +/- 0.01-0.05 degrees

Magnitude:

- historical times to 1900 +/- 0.5 (macroseismic relationships)

- 1900 - 1960 +/- 0.2-0.3(macroseismic, instrumental)

- 1960-1985 +/- 0.2 (instrumental)

- 1985-1999 less than 0.1 (instrumental)

Depth:

Very variable parameter due to the different approaches of the earthquake depth determination.For the NOTSSI period ( 1985-1999) the accuracy of the depth determination reaches +/- 5 km in average. The calculation accuracy is no more than 1 km. The depth of the historical events has been calculated according to the established relationships in the UNESCO Balkan Projects - RER013 and RER 014.

The general organisation and editorial work is done by Boyko Ranguelov mainly in the frame of the ASPELEA Project with EU, as well as the final comments added to the catalogue and the maps.


69.Ranguelov B., 2001, Tsunami investigations for the Black Sea – empirical relationships and practical applications regarding the tsunami zoning., Proc.IW Tsunami Risk Assessment., June 14-16, Moscow, pp.44-48.

The tsunami investigations in the Black Sea have been carried out in the extension regime during the mid 1990-ties. A lot of information has been collected and processed - catalogue data refinement, travel-time modelling, spectral analysis of the real registered tsunamis, energy distribution calculations according to the geometry and refraction, hazard assessment for certain time periods, vulnerability areas have been mapped, test-sites of vulnerable cities influenced by different generating sources have been selected and investigated for the energy release and possible negative effects, etc.

The bigger part of the investigated topics use only empirical relationships because of the nature of the data available. The incompleteness of the initial data, needs empirical approach and often is connected with extrapolations and interpolations of the obtained relationships.

The problem of the data incompleteness is often discussed in the field of tsunami research and needs a quantitative approach, to be able to estimate the accuracy of the established relationships and the confidence intervals of them.

The works performed lead to the general conclusion that such investigations must be applied for practical purposes such as vulnerability scenarios, risk and hazard probability assessment, mean return period’s calculations. The repeated time for different tsunami heights, obtained by the empirical available data are lower in comparison with other similar regions. The data provided by Prof. Soloviev for the Mediterranean for example, have been compared with these for the Black sea. The results show that the repeatability is more than three times lower for the relative big run-ups. The results obtained can be useful for many practical purposes - tsunami zoning, tsunami influence on the dense populated areas, tsunami scenarios connected with other disasters in the region, regulations for the tsunami prone areas, etc.

The empirical approach has been performed for the tsunami zoning of the Black sea. The main idea is to use empirical coefficients to be able to correct the mean tsunami run-ups values. Such approach is used for the Black sea tsunami zoning.

The results obtained can be useful about the approximate safety calculations for the constructed or the future design coastal facilities and structures. The reliable behavior of these facilities is of the primary importance about their safety exploitation.
70.Ranguelov B., 2002, Complex geological and geophysical investigations in Antarctica., Ann. of the M&G University., Sofia, pp. 117-120.

The results of the complex geological and geophysical investigations on the Livingstone Island, Antarctica during the campaign 2000-2001 are presented. Seismic signals, tsunamis generated in the South Bay, destructive geodynamic phenomena – landslides, rockfalls, deep erosion, etc. are investigated. The UV radiation, wind and temperature changes, humidity and hydrology regime have been observed as well. Some preliminary results of the geological probing, gemstones deposits and fossils are presented as well. The results obtained support the proved facts that Bulgarian Antarctic Base and its surroundings are useful place for complex natural investigations.


71.Gospodinov, D. and B. Ranguelov., 2002. Seismicity of Tundza seismic zone and possibilities for seismic hazard assessment for the town of Jambol, Proc. of the Intern. Conference ‘Space-Nature-Man’, October 9-11, Jambol, Bulgaria, pp.72-81.

The paper analyses the main parameters of the Tundza seismic zone. The depth distribution of earthquake foci suggests seismogenic layer in the region. The time distribution points to a data inhomogenity in time. A benefit of the seismic microzoning to this zone is of a primary importance to fight against the local seismic hazard.


72.Димитрова С., Б.Рангелов., 2002, Геодинамичен модел и сеизмична опасност за ЮЗ България и околните земи., Сб.Докл. межд. конф. “ВСУ2002”, 29-31 Май., София, сек.VI, с. 1-6.

Strong, destructive earthquakes located in the area covered by the Struma, Mesta and Vardar riverbeds are frequent and high intensive. Most of them occurred during the XX-th century bring people victims and big destruction. The recent geodynamic movements proved by the riverbeds tectonic development, high seismic activity and earth crust displacements registered by the recent GPS technique show some peculiarities. The new constructed geodynamic model explains them. The expectations of the future strong earthquakes at the same area are high and the measures against their influence must be considered.


58.Ranguelov B., S. Dimitrova., 2002, Fractal model of the recent surface earth crust fragmentation in Bulgaria., Compt.Rend.Acad. Sci., vol.55, No. 3, pp.25-28. 0.16 IF

The recent crustal fragmentation in Bulgaria is investigated using the fractal method of linear elements considered some kind of faults. The fractal dimensions of the different recent tectonic structures are established. The results show that the south part of Bulgaria is more fragmented then the North. This is may be due to the larger surface coverage of the Northern Bulgaria.


73.Ranguelov B., E.Hristov, A. Bliznakov., 2002. Natural phenomena and ecology problems on the Livingstone Island – Antarctic South Shetlands., 8th Intl. Conference, Targu Jiu, 24-26 May, p.1-3 (as well on web: www.utgjiu.ro)

Класифицирани са по потенциални негативни ефекти от основните опасности наблюдавани около БАБ на о-в Ливингстон за холрата и околната среда. Указани са мерките за превенция и защита, както и възможностите за противодействие.


74.Ranguelov B., S.Dimitrova, E.Spassov, G.Lamykina., 2003. A new concept about the model of Aegean geodynamic zone., Proc. BPU-5, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, p. 1389-1392. (on CD)

The problem of the geodynamic regime of the Aegean active zone is under investigations since many years. Many authors suggested different hypothesis on this very interesting from a geodynamic point of view – regional zone. Our hypothesis is based on the generated two models – for the North part (so called NASDM) and for the South subducted part (called SAASZM). The combination of the south subducted zone and the main element of the North part – North Anatolian transform fault and their interactions, generate the main peculiarities of the whole zone. The extensional one follows the compression regime. All assumptions are based on the observed phenomena reflecting the recent development of the zone (such as seismicity, GPS measured plate movements, geomorphologic expressions observed on the relief). The main conclusion is that such model can explain all observed facts in the region.


75.Ranguelov B.& Ana Lisa Vetere-Areleano, 2003. Damages caused by the natural disasters and “losses-recovery” function., Proc. First Intl.Conf. SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SAFE DEVELOPMENT ON LIFELINE SYSTEMS. – Natural Risks: Development, Tool and Techniques in the CEI Araes., Sofia, 4-5 Nov., pp.7 (on CD)

A new concept about a “loss-recovery” function is presented. The idea is to give a strong tool about easy calculation of the economical losses caused by an earthquake and the recovery funds necessary to eliminate the losses. Formulas by definite integrals can help to assess the nonlinear effects of these calculations. The effect is to calculate the losses (primary and secondary) and then to assess the recovery funds.


Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление 13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница