Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурсаДата26.10.2018
Размер64 Kb.
#100833
ТипКонкурс
Р Е Ц Е Н З И Я


от професор д-р Дончо Г. Хрусанов по конкурса за професор по професионално направление 3.6. Право /Административно право и административен процес/

по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” в Нов български университет, област на висше образование: 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.6. Право /Административно право и административен процес/

Конкурсът за професор по професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/ е обявен в „Държавен вестник”, бр. 55 от 19.07.2016 г. Единствен кандидат в него е доц. д. ю. н. Райна Борисова Николова.

Със заповед на Ректора на Нов български университет № З-РК-455 от 28.09.2016 г. съм определен за член на научно жури, което да даде становище по обявения конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса.

Доц. д. ю. н. Райна Борисова Николова е завършила магистърска степен по право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1996 г. През октомври 2000 г. участва в обучение в рамките на модула “Управленският процес в медиите” по Проект ТЕМПУС IB_JEP-14425/1999 във връзка със създаването на университетски център за продължаващо обучение на журналисти при СУ “Св. Климент Охридски” в Университет “Pompeu Fabra” в Барселона, Испания. През 2004 г. е защитила докторска дисертация по конкурс, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски”, на тема: „Телевизионната програма на обществената телевизия в България – публичноправни проблеми” по научна специалност: „Административно право и административен процес” /05.05.07/. На следващата година през октомври преминава през обучение в Париж по програма “TIAX” на Европейската комисия относно спазването на принципа за закрила на малолетните и непълнолетните и защитата от вредно телевизионно въздействие, което обучение се провежда във френския надзорен медиен орган Висш съвет по аудиовизия. През януари 2007 г. от ВАК при Министерския съвет на Република България й е присъдено научното звание „доцент” по конкурс, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски”, по научна специалност:„Административно право и административен процес” /05.05.07/.През март 2007 г. завършва курса „Връзки с обществеността, мотивация и качество на живот” във Факултета “Национална сигурност и отбрана” на Военна академия “Георги Стойков Раковски”. През февруари 2012 г. завършва курс за вътрешен одитор по стандарт ISO 9001:2008, а през октомври същата година и курса за водещ одитор по стандарт ISO 9001:2008 към Лойдс Регистър-България. През юни 2016 г. защитава научната степен „доктор на науките” пред ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” на тема „Публичноправни проблеми на печатните медии в България”.

След завършване на висшето си образование доц. д. ю. н. Райна Николова е съдебен кандидат към Министерство на правосъдието /1996 – 1997 г./.Нейната професионална кариера включва работа за няколко месеца в Централния кооперативен съюз /1997 г./, заемане последователно на длъжностите юрисконсулт /1997 – 2001 г./ и административен директор /2001 – 2003 ./ в Българската национална телевизия,член на Съвета за електронни медии /2004 – 2010 г./,щатен преподавател на длъжност „доцент” в Нов български университет /2010 – до този момент/,консултант на „Вестникарска група България” ООД /2011 – 2014 г./,главен експертен сътрудник в Комисията по култура и медии на Народното събрание /2013 – 2014 г./.

Доц. д. ю. н. Райна Николова е хоноруван и щатен преподавател в няколко университета: НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски”, СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи” от 2001 г. до настоящия момент. Тя е автор на десетки научни публикации в България и чужбина.
І. Изследователска /творческа/ дейност и резултати
Преди да пристъпя към оценка на творческата дейност на кандидата в рамките на конкурса ще се спра на общата информация за нейната творческа дейност и резултати.

Представеният списък с публикации на доц. д. ю. н. Райна Николова е впечатляващ – над 95 монографии, учебник, студии и статии, около 100 съобщения за Европейската аудиовизуална обсерватория в Страсбург.

В научната доктрина през последните 5 – 6 години се срещат 38 позовавания на нейните трудове от други автори. От тях 7 са на чужд език /6 – на английски и 1 – на испански език/, което свидетелства за значимостта на публикациите и признанието на научната общност относно полаганите от страна на доц. Николова усилия.

Кандидатът е съставител на електронен сборник /издание на НБУ, 2014 г./ със съдебна практика, озаглавен „Понятието за обществена информация в практиката на Върховния административен съд” – първият по рода си в България, който представя правораздавателния надзор на съда относно дейността на публичната администрация в отделните отрасли на държавното управление – устройство на територията, околна среда, енергетика, транспорт, пътища и съобщения, финанси, конкуренция, култура, труд, социална политика, здравеопазване, правосъдие, национална сигурност, политически партии.

В конкурса за професор доц. д. ю. н. Райна Николова участва с 2 монографии, студия и седем статии. Студията и статиите преповтарят съдържанието на двете монографии, поради което ще подложа на коментар монографиите „Административноправно положение на обществените електронни медии в България” и „Административноправна същност на информацията”.

Научното съчинение „Административноправно положение на електронни медии в България” е издание от 2009 г. Въпреки това то не е загубило своята актуалност по единствената причина, че българският законодател не е извършвал така наложителните според доц. Николова промени в действащата нормативна уредба. Монографията е отлично структурирана, подробна, последователна и с пълни анализи. Тя се състои от пет глави. В първата глава „Правна уредба на обществените оператори” авторът въвежда в темата на своята разработка с анализ на конституционната практика и административноправната уредба на БНР и БНТ в периода 1991 – 1998 г., като очертава ясно и компетентно основните характеристики на административноправния статус на електронните медии в България - субекти на публичното право. Следващите глави „Управление и организация на БНР и БНТ”, „Програмни функции на БНР и БНТ”, „Финансиране на БНР и БНТ” и „Надзор върху дейността на БНР и БНТ” разкриват административноправните белези на ръководството на обществените медии, административноправната същност на програмите на БНР и БНТ, административноправната уредба на финансирането им и административният надзор по отношение на изброените направления в дейността им, извършван от медийния регулаторен орган /Национален съвет за радио и телевизия, Съвет за електронни медии/. В заключението се отправят значителен брой предложения за бъдещо усъвършенстване на този институт на административното право, които, за съжаление, не са взети предвид все още.

С приносен характер за административното право са следните достойнства на монографията:

- цялостен характер на изследването;

- изключително подробен и обоснован анализ на разглежданите въпроси;

- аргументираното предложение да се промени начинът на конституиране на колективните управителни органи на БНР и БНТ; допълването на основанията за предсрочно прекратяване на мандатите на членовете на управителните съвети; увеличаване на продължителността на мандатите на генералните директори; въвеждането на задължителни по закон програмни съвети, като по този начин по-лесно се разграничи административното от програмното управление и др.

- работата има висока практическа стойност.

Смятам, че авторът е изследвал всички аспекти на административноправното положение на БНР и БНТ и в този смисъл трудът е изчерпателен и завършен. Безсъмнено той е особено ценен за теорията и полезен за практиката.


Втората монография, с която доц. д.ю.н. Райна Николова участва в конкурса - „Административноправна същност на информацията”, е с обем 271 страници и има фундаментално значение за административноправната теория. У нас такъв научен труд липсва и самото му подготвяне има приносен характер.

Очевиден е стремежът на кандидата да коментира нови и необсъждани от административноправната теория теми, които са достатъчно важни, актуални и с практическа приложимост. Приносните моменти в научния труд са много, но ще изброя по-важните от тях:

- богат, подробен и оригинален преглед на административното законодателство, което урежда комуникационните правоотношения между гражданите, техните организации и публичната администрация;

- демонстриран е рядък индивидуален талант за изясняване на съдържанието на понятия, които имат интердисциплинарен характер, в който смисъл заслужава адмирации интересният езиков, системен и функционален анализ на понятията „информация” и „източници на информация”;

- очертаване за първи път в административноправната литература на свойствата на информацията чрез извеждането им пряко от обективното административно материално право;

- доктриналното разграничение на видовете информация, изведено от същността на административното право и административния процес;

- обстойно обсъждане на всички елементи на административното комуникационно правоотношение – субекти, обект, права и задължения;

- заключението естествено събира общите констатации и изводи от цялото научно изследване.

Монографията „Административноправна същност на информацията” притежава подбор на важна и актуална тема, логично и правилно изградена структура, акцентиране върху съществени теоретични проблеми и пълното им и прецизно изясняване, огромна по обем съдебна практика на административните съдилища и на ВАС и нейната коректна критична оценка. Използваната литература от български и чужди автори е богата и относима към обсъжданата материя.

Творческата дейност на доц. д. ю. н. Райна Николова не се изчерпва с изготвянето на научни публикации. От 2004 г. насам кандидатът е научен ръководител на десетки законодателни проувания в областта на административното право и административния процес към програма „Студенти на стаж в парламента”.

През 2010/2011 г. участва в научно-изследователски проект, свързан със защитата на личните данни, ръководен от Европейския институт по медийно право в Саарбрюкен и Университета в Касел, Германия.

Кандидатът е ръководител на научните проекти на НБУ „Медиите в България: 25 години по-късно” от 2014 г. и „Законът на правото или правото на закона” от 2015 г.

Тя е участник в два научни проекта на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, финансирани от Фонд „Научни изследвания”: „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 2001-2012 г.” от 2011/2012 г.и „Телевизията в България (1954 – 2014 г.)” от 2013/2014г.
ІІ. Учебна и преподавателска работа
Учебната и преподавателска дейност на доц. Райна Николова е многообразна и обхваща следните учебни дисциплини:

Аудиторни курсове:

ADMM 550 Административно право и административен процес

ADMM174 Публично право

SCCB506 Въведение в административното право и административния процес

GENB016 Основи на правото

LAWN 509 Правен режим на маркетинга и рекламата

LAWN 510 Правно регулиране на електронните медии

ADMM741 Право в сферата на културата и медиите

ADMB403 Регулация и саморегулация в рекламата

COMB006 Правни основи на масовите комуникации

ADVM221 Регулация на рекламата

ADVM222 Принципи на саморегулацията в рекламата

SEMM514 Публичноправни основи на рекламата

JRNB007 Правен мониторинг на медиите

PRNB007 Съдебна практика и информация


Извънаудиторни занятия:

ADMM122 Самостоятелна работа Административно право и административен процес

ADMM763 Семинар: Решаване на правни казуси

ADVM228 Самостоятелна работа: Регулация на рекламата

ADVM229 Самостоятелна работа: Принципи на саморегулацията в рекламата

ADMM111 Семинар: Регулиране, саморегулиране и социална отговорност на рекламата в България

ADMM 179 Самостоятелна работа: Публично право.

LAWN 613 Стаж в съд

Изброените курсове, които води в НБУ доц. д. ю. н. Райна Николова, и информацията от доклада й за самооценка свидетелстват, че в работата си тя надхвърля нормативните изисквания за преподавателска заетост. Данните са знак и за това, че кандидатът преподава административноправни дисциплини не само в департамент „Право”, но и в няколко други структурни звена на университета. Това показва, че тя е търсен и компетентен лектор.

Тук бих искал да изтъкна нейният съществен принос към създаването на учебника по „Административно право. Специална част”, издание на „Сиби” от 2015 г.

Самата тя е автор на учебника „Медийно аудио- и аудиовизуално право”, който по мое мнение представлява монографично произведение с изключителен теоретичен и практико-приложен характер. За това говори и фактът, че трудът има две свои издания – от 2010 г. и от 2015 г.
III. Административна и обществена дейност
Доц. д. ю. н. Райна Николова участва от години в държавните изпитни комисии по публичноправни науки в СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски” и НБУ.

Тя е член на научни журита в СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ПУ „Паисий Хилендарски” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” по административно право и административен процес, което доказва високият авторитет, с който се ползва сред академичната общност доц. Николова.

В юридическите среди тя е позната като уважаван експерт и в това й качество участва като вещо лице при разрешаването на гражданскоправни и търговски спорове пред Софийски районен съд и Софийски градски съд от името на НБУ.

Доц. д. ю. н. Райна Николова е член на Съюза на юристите в България и в това си качество е автор на становище на организацията пред Конституционния съд по к. д. № 6/2013 г.

Автор е на становище от името на НБУ по Тълкувателно дело № 2/2014 г. на ОСК на Върховния административен съд.

Доц. д. ю. н. Райна Николова е член на Съюза на българските журналисти и в това си качество е номинирана и участва в работата на Комисията за журналистическа етика.


IV. Лични впечатления от кандидата
Познавам доц. д. ю. н. Райна Николова от съвместната ни работа в Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК в периода 2007-2010 г., участието й в държавните изпитни комисии по публичноправни науки и в научни журита. Тя поддържа отлични колегиални отношения и през годините изгради висок професионален авторитет сред академичната общност.

Поддържа непрекъснати връзки с практиката, което безспорно обогатява преподавателската, научната дейност и публикациите й. В научните си трудове търси корените на административното право и подлага на критичен анализ действащата нормативна уредба. В резултат на това отправя адекватни и аргументирани предложения за усъвършенстване на законодателството. Трудовете й се характеризират със задълбоченост, изчерпателност и прецизна систематизираност. Това се дължи на нейната висока теоретична и практическа подготвеност, старание и оригинално творческо мислене.


V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Кандидатът участва в конкурса за професор с монографията „Административноправна същност на информацията”. В него по неповторим начин е анализирано обемното административно национално законодателство и разгледани по най-подробен начин процесуалните аспекти на административното комуникационно правоотношение. С този си труд доц. Райна Николова доказва, че притежава качествата, необходими й да обсъжда административноправните аспекти на различни явления от обективната действителност.

В тази връзка имам една единствена препоръка към доц. д. ю. н. Райна Николова. А именно – да насочи своите преподавателски усилия в сферата на административното право и административния процес. От това могат единствено да спечелят студентите на НБУ.


Заключение
Като имам предвид преподавателската и научна дейност на кандидата в конкурса за професор доцент доктор на юридическите науки Райна Борисова Николова намирам, че тя отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за неговото приложение и Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ и давам категорично положителна оценка за цялостната й научна и преподавателска дейност.

Ще гласувам убедено за доц. д. ю. н. Райна Николова да бъде направено предложение пред Академичния съвет на Нов български университет за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/.07.11.2016 г. Подпис:
Каталог: download -> departamenti -> pravo -> konkursi
konkursi -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
konkursi -> От проф д-р Благой Никитов Видин
konkursi -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
konkursi -> Департамент „Право
konkursi -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страница
pravo -> Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
konkursi -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница