Конкурс за срок не по дълъг от 10 години. Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл. 5, ал. 3 от НаредбаДата17.08.2018
Размер202.3 Kb.
#79968
ТипКонкурс
Вх. №

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От БЕЙСИМ РУФАД – Кмет на Община Исперих
ОТНОСНО: Определяне на поземлени имоти в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем
Уважаеми господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.

Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба

№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих, приет от Общински съвет – Исперих.

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих , с цел:

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и площи, описани в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение за отдаване под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен търг с явно наддаване.

ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба №28 на ОбС-Исперих.

III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и да сключи договор със спечелилия търга.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ВНОСИТЕЛ:

Бейсим Руфад

Кмет на Община Исперих
Оправо съединение 1БЩИНА ИСПЕРИХ

ДО

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТАНОВИЩЕ

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт


Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка за определяне на поземлени имоти в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем
Съгласно:

Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от Общинския съвет;Чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд Община Исперих Земеделските земи от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс, по реда на Глава Пета от Наредба № 27 на Общински съвет - Исперих.

Началната годишна наемна цена и срокът за отдаване под наем на земеделската земя от ОПФ, се определят съгласно Приложение №1 от тази наредба. Срокът на договора за създаване и отглеждане на трайни насаждения се определя от продължителността на периода за създаване и отглеждане на отделните видове трайни насаждения.

Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински съвет.
Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.

Изготвил:Гюлнур Мехмед

Юрисконсулт

Приложение 1Населено място

АОС

НТП

на имот

Площ кв.м/дка

1

Белинци

5329/26.02.2013г.

Нива

03472.10.308

4,166

2

Свещари

4438/02.10.2009г.

Нива

65650.11.91

4,595

3

Свещари

4439/02.10.2009г.

нива

65650.11.92

4,950

4

Свещари

4443/02.10.2009г.

нива

65650.10.341

3,204

5

Свещари

4450/05.10.2009г.

нива

65650.7.51

3,542

6

Свещари

4380//04.09.2009г.

Нива

65650.3.48

12,623

7

Свещари

4323/24.08.2009г.

Нива

65650.7.18

5,691

8

Свещари

4320/24.08.2009г.

Нива

65650.15.25

6,401

9

Свещари

4319/24.08.2009г.

Нива

65650.17.6

31,485

10

Свещари

4318/24.08.2009г.

Нива

65650.18.74

12,015

11

Свещари

496925.10.2011г.

Нива

65650.12.14

14,407

12

Свещари

5923/10.08.2015г.

Нива

65650.20.41

13,000

13

Голям Поровец

5938/19.08.2015г.

Нива

15953.17.9

17,747

14

Голям Поровец

5207/21.01.2013г.

др.вид нива

15953.51.2

9,001

15

Голям Поровец

4710/12.11.2010г.

Нива

15953.38.33

4,343

16

Голям Поровец

5931/19.08.2015г.

Нива

15953.50.26

4,600

17

Голям Поровец

5885/05.06.2015г.

Нива

15953.19.35

3,748

18

Делчево

2413/09.03.2009г.

нива

028003

3,300

19

Делчево

5913/07.08.2015г.

Нива

018033

4 ,497

20

Делчево

5907/09.07.2015г.

Нива

011023

9, 000

21

Делчево

5906/09.07.2015г.

Нива

026074

13,000

22

Делчево

5904/09.07.2015г.

Нива

026078

7,000

23

Китанчево

5930/10.08.2015г.

Нива

37010.7.15

16,852

24

Райнино

5942/20.08.2015г.

Нива

61875.15.18

8,315

25

Райнино

5943/20.08.2015г.

Нива

61875.8.23

10,006

26

Райнино

5944/20.08.2015г.

Нива

61875.3.23

5,482

27

Райнино

5945/20.08.2015г.

Нива

61875.1.6

26,215

28

Духовец

3462/22.04.2009г.

Нива

24150.10.167

4,579

29

Духовец

3463/22.04.2009г.

Нива

24150.10.189

6,409

30

Духовец

3464/22.04.2009г.

Нива

24150.10.222

4,724

31

Духовец

4194/23.07.2009г.

Нива

24150.30.55

4,186

32

Драгомъж

2835/23.03.2009г.

изост.нива

016082

7,581

33

Драгомъж

2830/23.03.2009г.

изост.нива

016075

5,286

34

Йонково

2598/17.03.2009г.

нива

012005

6,381

35

Йонково

2599/17.03.2009г.

нива

012006

22,4

36

Йонково

2615/18.03.2009г.

изостав нива

018006

3,810

37

Йонково

2643/18.03.2009г.

нива

029238

5,930

38

Йонково

2647/18.03.2009г.

нива

029242

3,080

39

Йонково

2651/18.03.2009г.

Нива

029248

3,477

40

Йонково

2690/19.03.2009г.

нива

037601

3,591

41

Йонково

5567/30.07.2013г.

Нива

037607

8,544

42

Йонково

2562/17.03.2009г.

нива

001025

17,001

43

Йонково

2566/17.03.2009г.

нива

001090

11,900

44

Йонково

2570/17.03.2009г.

нива

003012

7,002

45

Конево

5834/26.02.2015г.

нива

000077

13,620

46

Конево

1242/25.07.2003г.

нива

057014

5,498

47

Лъвино

2756/24.03.2009г.

нива

022029

123,990

48

Лъвино

1240/25.07.2003г.

нива

024061

18,247

49

Лудогорци

2529/09.03.2009г.

Нива

028070

3,627

50

Лудогорци

4222/06.08.2009г.

Нива

000006

27,385

51

Лудогорци

4221/06.08.2009г.

Нива

000101

19,700

52

Печеница

5901/09.07.2015г.

нива

025067

15,351

53

Подайва

5914/07.08.2015г.

нива

080026

6,143

54

Подайва

1470/05.04.2005г.

друг стоп.терен

053008

4,000

55

Подайва

5075/13.02.2012г.

нива

025033

13,697

56

Старо селище

2192/17.02.2009г.

Нива

018004

3,056

57

Старо селище

2190/17.02.2009г.

Нива

004016

4,968

58

Тодорово

2981/31.03.2009г.

нива

110009

4,015

59

Яким Груево

1250/28.07.2003г.

нива

029002

11,493

60

Яким Груево

1250/28.07.2003г.

нива

012003

12,624

61

Малък Поровец

3836/22.05.2009г.

нива

46913.4.340

8,293

62

Малък Поровец

5497/01.07.2013г.

друг вид нива

46913.21.17

3,151

63

Малък Поровец

5490/01.07.2013г.

изост. орна земя

46913.58.9

5,107

64

Малък Поровец

5489/01.07.2013г.

изост. орна земя

46913.58.5

6,126

65

Малък Поровец

5487/01.07.2013г.

изост. орна земя

46913.58.10

5,760

66

Малък Поровец

3931/08.06.2009г.

изост.нива

46913.2.16

3,461


Общо:
704,378

Оправо съединение 1БЩИНА ИСПЕРИХ
ДО

Г-Н ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
СТАНОВИЩЕ

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка за определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем“
Съгласно:

Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Чл.7 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд Община Исперих Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерните имоти от ОПФ, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Маломерните имоти, включени в решението на Общинския съвет се обявяват в интернет страницата на Община Исперих и в кметствата по съответните населени места, в които се намират имотите. В обявлението се определя и срокът за подаване на заявления от лицата, желаещи да ползват маломерен имот - срок 30 април.

При условие, че за един имот има подадено повече от едно заявление от различни лица, се провежда търг или конкурс по реда на чл.5, ал.3 от тази наредба – срок 30 май.

Имоти до 3 декара по ОПФ да се считат за маломерни.

Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински съвет.
Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.

Изготвил:Гюлнур Мехмед

Юрисконсулт
Каталог: sites -> default -> files -> 2016-04 -> april -> ДЗ%20-%20общинска%20собственост
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
april -> Община исперих план за развитие на социалните услуги в община исперих за 2017г
april -> Програма за закрила на детето 2015г. Приоритет І: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
april -> Регламент за ползване на преференции ще даде възможност на много родители в затруднено финансово положение да ползват услугите на детските заведения и ще даде равен старт на техните деца за включване в образователната система


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница