Конкурс за строителство по нвмоп строителство на обект: „ Реконструкция на централен площад „Свобода в гр. Павликенистраница1/18
Дата25.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ОТКРИТ КОНКУРС ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО НВМОП
Строителство на обект: „Реконструкция на централен площад „Свобода” в гр. Павликени”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, съгласно сключен договор № 04/322/00095 от 29.06.2010 г. между Община Павликени и ДФ „Земеделие”.ТОМ І

РАЗДЕЛ 2

ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ №1

……………………………………………………………………….[Наименование на участника]

ОФЕРТА

Наименование на обществената поръчката:
Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата Оферта е изготвено от следния участник:

1.

Наименование на участника1:
2.

Правно-организационна форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)
3.

Седалище по регистрация:
4.

Адрес на управление на участника по регистрация:
5.

Лице, което управлява и представлява участника – трите имена и ЕГН, ако има такова
6.

Единен идентификационен номер (ЕИК) или БУЛСТАТ:

(За чуждестранните участници – еквивалентен номер, ако има такъв)
7.

Идентификационен номер за регистрация по ДДС:
8.

Регистрация по ДДС/от дата/:
9.

Точен адрес за кореспонденция:
10.

Телефонен номер:
11.

Факс номер:
12.

Лице за контакти:
След детайлно запознаване с пълния набор от документи и образци, съставляващи документацията за участие в настоящата Малка Обществена поръчка, ние:

 1. С настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в настоящата Малка Обществена поръчка при условията, обявени в документацията за участие и същите са приети от нас.

 2. С настоящата оферта удостоверяваме и потвърждаваме, че Ние отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Същото доказваме с документите, описани в Приложение №1 към настоящата оферта – “Списък на документите съдържащи се в офертата”.

 3. С настоящата оферта декларираме, че се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

 4. С настоящата оферта Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между Нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в обществената поръчка.

 5. С настоящата оферта Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас Ние ще изпълним обекта в съответствие с изискванията, заложени в Изискванията на Възложителя и Техническите Спецификации на настоящата Малка Обществена поръчка. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, Ние ще изпълним обекта на обществената поръчка в съответствие с договорените срокове.

Приложения: съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.

Настоящият образец НЕ се попълват и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

Приложение №1, към Образец№1
списък на документите съдържащи се в офертата И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМСЪДЪРЖАНИЕ

ДА/НЕ/Неприложимо

Стр. от офертатаПЛИК №1ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” трябва да има следната последователност и съдържание:АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБРАЗЦИ:

1

(ОБРАЗЕЦ №1) – Оферта
2

(ОБРАЗЕЦ №2) – Административни сведения за участника.;
3

(ОБРАЗЕЦ №3) – Регистрационни документи на участника;
4

(ОБРАЗЕЦ №4) – Декларации по чл.47, ал.1, от ЗОП за участници регистрирани в България;
5

(ОБРАЗЕЦ №5) – Декларации по чл.47, ал.2 от ЗОП за участници регистрирани в България;
6

(ОБРАЗЕЦ №6) – Декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП за участници регистрирани в България;
7

(ОБРАЗЕЦ №7) – Декларации по чл.47, ал.1, от ЗОП за участници регистрирани извън Република България
8

(ОБРАЗЕЦ №8) – Декларации по чл.47, ал.2 от ЗОП за участници регистрирани извън Република България;
9

(ОБРАЗЕЦ №9) – Декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП за участници регистрирани извън Република България;
10

(ОБРАЗЕЦ №10) – Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП;
11

(ОБРАЗЕЦ №11) – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка;
12

(ОБРАЗЕЦ №12) – Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката;
13

(ОБРАЗЕЦ №13) – Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка;
14

(ОБРАЗЕЦ №14) – Декларация от подизпълнител/и;
15

(ОБРАЗЕЦ №15) – Декларация от членовете на обединението;
16

(ОБРАЗЕЦ №16) – Декларация за участието на подизпълнители;
17

(ОБРАЗЕЦ №17) – Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място;
18

(ОБРАЗЕЦ №18) – Документ за закупена от участника документация за участие;
19

(ОБРАЗЕЦ №19) – Документ за внесена гаранция за участие;
20

ОБРАЗЕЦ №20) – Нотариално заверено пълномощно на член в обединение/подизпълнител , упълномощаващо едно лице да представлява члена и обединението/подизпълнителя в обществената поръчка /изисква се, когато съдружника в обединението/подизпълнителя не се представлява от управител по регистрационни документи/;
21

(ОБРАЗЕЦ №21) – Нотариално заверено пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да подаде оферта и/или да подписва документите в офертата/предложението в настоящата Малка Обществена поръчка (изисква се, когато офертата/предложението не е подписано от официалното лице - Управител по регистрационни документи и упълномощеното лице, което представлява обединението);
22

(ОБРАЗЕЦ №22) – Нотариално заверено Споразумение за създаване на обединение и при наличие на анекси/допълнения към Споразумението, същите се прилагат нотариално заверени (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – в оригинал или в нотариално заверено копие;
23

(ОБРАЗЕЦ №23) – Нотариално заверени пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (изисква се когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);
24

ФИНАНСОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБРАЗЦИ:

25

(ОБРАЗЕЦ №24) – доказателства за изпълнение на икономическите и финансови изисквания.;
26

(ОБРАЗЕЦ №25) – доказателства, че участникът притежава валидна Застраховка за професионална отговорност.;
27

(ОБРАЗЕЦ №26) – Доказателства, че участника има достъп до финансов ресурс.;
28

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБРАЗЦИ:

29

(ОБРАЗЕЦ №27) – доказателства за изпълнение на техническите изисквания.;
30

(ОБРАЗЕЦ №28) – доказателства, че участникът притежава валидни удостоверения/талони за регистрация и удостоверения от Камарата на строителите или еквивалентни.
31

(ОБРАЗЕЦ №29) – списък на разполагаемата механизация и техническо оборудване, които ще се използват в настоящата Малка Обществена поръчка.;
32

(ОБРАЗЕЦ №30) – списък на необходимия човешкия ресурс, който ще се използва в настоящата Малка Обществена поръчка.;
33

(ОБРАЗЕЦ №31) – Професионална автобиография;
34

(ОБРАЗЕЦ №32) – В този образец участника посочва внедрените сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството - ISO 9001:2000 и/или еквивалентно, ISO 9001:2008 и/или еквивалентно
35

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБРАЗЦИ:

36

(ОБРАЗЕЦ №34) – Гаранция за изпълнение на договор;
37

(ОБРАЗЕЦ №35) – Банкова гаранция за аванс;
38

ТОМ ІІ – Договор;
39

ПЛИК №2 - “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” трябва да има следната последователност и съдържание:

40

(ОБРАЗЕЦ №33) – Предложение за изпълнение на поръчката;.
41

ПЛИК №3 - “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” трябва да има следната последователност и съдържание:

42

(ОБРАЗЕЦ №36) – Ценово предложение с приложените КСС;Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.

Настоящият образец НЕ се попълват и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ №2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


 1. Каталог: downloads
  downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
  downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
  downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
  downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
  downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
  downloads -> Alexander Malinov
  downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
  downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
  downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница