Конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна службаДата20.08.2018
Размер114 Kb.
#81354
ТипКонкурс
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259
УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ (П) МИТКО ПЕТЕВ

15.05.2017 г.


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба

1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностите, населено място, където се намира формированието и военнопощенски номер.

Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери във военни формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба както следва:Наименование на вакантната длъжност

Военно формирование и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания

за минимално образование и квалификация

Придобита специалност

Допълнителни изисквания

Ниво на

достъп до класифицирана информация

1.

Началник на медицинска служба

32140

Варна


1

Майор

Висше,

ОКС – магистърСпециалност от професионално направление „Медицина”

Придобита специализация от ВМА

Секретно;

NATO Secret2.

Началник на медицинска служба

32890

Бургас


1

Майор

Висше,

ОКС – магистърСпециалност от професионално направление „Медицина”

Придобита специализация от ВМА

Секретно;

NATO Secret


ВСИЧКО

2На военна служба ще се приемат лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 1, с изключение на т. 2 от ЗОВСРБ, ако:

А. не са били освободени по дисциплинарен ред;

Б. към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

В. кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

Наличието на обстоятелствата по т. А. и т. В. се удостоверяват с копие от заповедта за освобождаване от военна служба.Изисквания за заемане на длъжността:

  • да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

  • да са годни за военна служба;

  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

  • да нямат друго гражданство;

  • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

  • да са психологично пригодни.

2. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса: на основание заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната, контраадмирал Митко Александров Петев – командир на Военноморските сили е определен за длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.
3. Начин на провеждане на конкурса: за провеждането на конкурса се назначават комисия за допускане и комисия за провеждане на конкурса и беседи с кандидатите.

3.1. Допускането до участие в конкурса включва:

- проверка на подадените документи;

- изготвяне на поименен списък на кандидатите;

- допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;

- писмено уведомяване (по телефон или e-mail) на допуснатите кандидати за дата, час и място за провеждане на конкурса;

- връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса в структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Информация ще бъде публикувана и на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раздел НОВИНИ.

Кандидат, за който преди датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) не се допуска до участие в конкурса.3.2. Провеждане на конкурса: конкурсът ще се проведе по предварително утвърден график от 24.07.2017 г. до 28.07.2017 г. в гр. Варна и включва:

- изпит за определяне на физическата годност;

- събеседване с кандидатите.

3.2.1. Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с „Програмата за физическа подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България” (обявена с МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г.) и включва:

- упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);

- упражнение № 3 (крос 1000 метра);

- упражнение № 11 (коремни преси за 1 мин);

- упражнение № 12 (лицеви опори за 1 мин).

Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са показани в Приложение № 2 и са публикувани и на сайта на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).3.2.3. Състезателният бал се формира, като сума от получения брой точки от:

А. Изпит по физическа подготовка;

Б. Оценка от диплома за висше образование;

В. Изпълнявана военна служба;

Г. Притежавани военно-отчетни специалности (ВОС);

Д. Ниво на владеене на английски език, приравнено към STANAG 6001;

Критериите и редът за формиране на състезателния бал (Приложение № 1) на кандидатите, допуснати до участие в конкурса са публикувани на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

3.2.3.Събеседване:

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Кандидатите се уведомяват писмено за дата, час и място за провеждане на събеседването и резултатите от конкурса.

Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.


4. Необходими документи.

4.1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес, e-mail и телефон за връзка).

В заявлението си кандидатите могат да посочват до две позиции (длъжности) от обявата.

4.2. Автобиография;

4.3. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен и приложенията към тях, от документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

4.5. Свидетелство за съдимост;

4.6. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗОВСРБ;

4.7. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

4.8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; (към чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни);

4.9. Копие от военноотчетната книжка;

4.10. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

4.11. Кадрова справка от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от която да е видно основанието за освобождаване от военна служба;

4.12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

4.13. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);

4.14. Протокол от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) – ВМА, за установяване на психологична пригодност;

4.15. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Съгласно чл. 21 от Наредба № Н-4/18.02.2013 г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:

- писмо-направление от военното окръжие;

- лична карта;

- документ от психодиспансер (център за психично здраве);

- лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);

- военноотчетна книжка на служилите военна служба.


5. Място и срок за подаване на документи.

5.1. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности е необходимо да подадат лично писмено заявление (по образец), включително с приложенията към него, до командира на Военноморските сили, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по постоянен адрес на местоживеене в срок до 07.07.2017 г.

5.2. Кандидатите за приемане на военна служба след подаване на заявлението и необходимия комплект документи се задължават в 3 (три) дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин на комуникация (адрес за кореспонденция и телефон за контакт) писмено да уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата промяна на персоналните данни за контакт.

5.3. До 14.07.2017 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) да изпратят заявленията на кандидатите и приложенията към тях до началника на отдел „Личен състав” във военно формирование 34400-Варна.

6. В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице отговорно за провеждане на конкурса.
7. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), които са:

7.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.

7.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

8. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след:

- изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ;

- издаване на изискуемите разрешения за достъп до класифицирана информация за конкретната длъжност.9. Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552 101, 052/552 102.

Информация за всеки етап от провеждането на конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1 - Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите - от 2 (два) листа.

2. Приложение № 2 - Нормативи за изпита по физическа подготовка - от 5 (пет) листа.
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ”

В КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КАПИТАН І РАНГ (П) ЦВЕТАН АНДРЕЕВ

15.05. 2017 г.


/6

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница