Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предметстраница1/6
Дата15.03.2017
Размер0.98 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu
УТВЪРЖДАВАМ
КМЕТ НА ОБЩИНА

СВИЩОВ:
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТ – Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове

ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ С ПРОЕКТ „Подкрепа за развитието на туристически атракции” – Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на технически и работен инвестиционни проекти за подготовка на проектно предложение по мярка 3.1.: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-01/2009: „Подкрепа за развитието на туристически атракции” – Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013”
 1. Решение № 118-РД-01-03/11.03.2010 г. за откриване на процедурата

 2. Обявление за обществена поръчка

 3. Условия и указания за провеждане на обществената поръчка

 4. Техническо задание с приложения Анекс Б1 и Анекс Б2

 5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

 6. Образец на техническа оферта – Приложение № 1

 7. Образец на ценова оферта – Приложение № 2

 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3

 9. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2 от ЗОП – Приложение № 4

 10. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 3 от ЗОП – Приложение № 5

 11. Декларация – списък от експерти – Приложение № 6

 12. Административни сведения за участника – Приложение № 7

 13. Проект на договор – Приложение № 8

 14. Образец на банкова гаранция за участие – Приложение № 9

 15. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора – Приложение № 10

 16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 11

 17. Образец на автобиография – Приложение № 12

 18. Декларация за оборота – Приложение № 13

 19. Декларация за сключени и изпълнени от участника договори – Приложение № 14

 20. Декларация за разположение на експерт – Приложение № 15

 21. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение № 16

Приложенията по тази документация се представят на участниците и на електронен носител.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане изработването на технически и работен инвестиционни проекти във връзка с кандидатстване на Община Свищов с проект „Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – I етап” по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", Приоритетна ос 3: "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.1 "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции”.

Формулярът за предварителен подбор на проекта на Община Свищов е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и Общината е поканена да подаде Формуляр за кандидатстване.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да допринесе за постигането на общата цел на проектното предложение – повишаване на туристическия потенциал на Община Свищов и превръщането на туризма във фактор за икономическо развитие на региона чрез възстановяване и популяризиране на античния град Нове като атрактивен специфичен туристически продукт с висока добавена стойност.

Специфичните цели на проекта са: социализация на античния град Нове чрез създаване на довеждаща и обслужваща инфраструктура, създаване на достъпна среда и изграждане на сцена на открито; консервация, реставрация и експониране на проучени архитектурни археологически структури и отварянето им за посещение като важен обект на познавателен туризъм; повишаване обема на привлечените български и чуждестранни туристи и увеличаване приходите от туризъм; стимулиране на частната инициатива и създаване на нови работни места.

Така определените цели на обществената поръчка кореспондират изцяло със стратегическата цел на приоритетна ос 3 на Оперативна програма “Регионално развитие” и основната цел на операция 3.1, като проектът се фокусира върху значим обект на културно-историческото наследство, който е архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието. Той е обявен за паметник на културата с „национално значение” в Държавен вестник Бр. 78/ 1968 година (включен в Списъка на паметниците на културата с „национално значение” на територията на област Велико Търново под №109). През 2007 Нове беше включен от авторитетната американска организация World Monuments Fund в списъка на стоте археологически и културни обекта по света, заплашени от унищожение заради климата и човешката дейност. Културно-историческото развитие, експониране и популяризиране на античният град ще осигури значително търсене, конкурентност, висока добавена стойност и икономическа жизнеспособност на създадения културно-туристически продукт.

Проектът ще допринесе за оформяне на цялостната визия на един комплексен туристически продукт, като от една страна ще се създаде съвременно архитектурно-пространствено оформление на посетителската зона и ще се подобри достъпността на археологическия обект посредством развитие на туристическата инфраструктура, a от друга страна ще се консервира недвижимата културната ценност, повишавайки по този начин нейната привлекателност в пълна хармония с околната среда и историческата структура на крепостта. Ще се създаде възможност за развитие на туристическа локализация в периферията на страната на територията на община Свищов, притежаваща значителен туристически потенциал, за диверсификация на икономиката в региона и намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма.

Подробно описание на дейностите, които ще извършва ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съдържат в «Техническото задание».
Вид на процедурата – Открит конкурс
Възложител на процедурата за обществена поръчка е Община Свищов чрез Кмета на Общината.

Място на изпълнение на предмета на поръчката е територията на Община Свищов.
Срокът на действие на договора е не повече от 12 месеца /словом: дванадесет/ от сключването му. Разработените проекти, необходими за подготовка на проектното предложение на Община Свищов и формулярът за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” се представят до 27.05.2010 г.
Стойност на обществената поръчка – до 110 000 /Словом: Сто и десет хиляди/ лева без ДДС.
Начин на плащане – Заплащането ще се извърши в български лева, по банков път на база на сключения договор срещу представяне на фактура в оригинал и подписан приемо-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя.
Схема на плащане:

1. Аванс в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на договора, което ще бъде изплатено в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора и след представяне на фактура.

2. Междинно плащане в размер на 40 % (четиридесет на сто) от стойността на договора, което ще бъде изплатено в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от приемане на окончателното изпълнение от Възложителя или упълномощено от него лице и след представяне на фактура от Изпълнителя и подписан приемо-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя в срок до 27.05.2010 г.

3. Окончателно плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността на договора. Окончателното плащане се извършва до 01.12.2010 год. след представяне на фактура от Изпълнителя и подписан приемо-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя. Окончателно плащане е платимо в 14-дневен срок от датата на представяне на фактурата.


Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.


УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
ОБЩИ УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на малка обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.
Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.
2. Не може да участва в процедура за възлагане на малка обществена поръчка участник, който:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния

кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;


д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
2.2. е обявен в несъстоятелност;
2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура

съгласно националните закони и подзаконови актове;


2.4. е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или Участникът е преустановил дейността си;
2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
2.7. при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност e свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с община Свищов или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя или е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
2.8. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник;
3. Изискванията по т. 2.1, 2.5 и 2.6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган. Изискванията по т. 2.7 се отнасят за членовете на управителните и контролни органи на участниците, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.
4. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.2.1 – т.2.7 се прилагат и за подизпълнителите.
5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2 в деня, следващ деня на настъпването им.
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
6. Всяка оферта задължително съдържа ПЛИК „А” – ДОКУМЕНТИ И ПЛИК „Б” –ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, поставени в отделни надписани и запечатани пликове, поставени в един общ плик (пакет) с надпис:

ОБЩИНА СВИЩОВ

гр. Свищов, п.к 5250, ул. “Цанко Церковски” №2

1. “За участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТ– НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ
и следната информация:

име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
6.1. ПЛИК С ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ПЛИК „Б” съдържа:

а) ценова оферта на Участника в процедурата – изготвено в пълно съответствие с образеца от настоящата документация (Приложение № 2);б) проект на договор, попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница (Приложение № 8).
6.2. ПЛИК С ДОКУМЕНТИ – ПЛИК „А” съдържа:
а) Списък на документи, съдържащи се в офертата;
б) Техническа оферта на участника в процедурата (Приложение № 1), включваща и организация и методология на работата за изпълнение на поръчката, (подписана от участника) – в пълно съответствие с образеца от настоящата документация;
в) Административни сведения за Участника – попълва се приложеният към настоящата документация образец – (Приложение № 7);
г) документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице представя документ за самоличност; заверени от участника копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в легализиран превод;
д) ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или удостоверение за актуално състояние на Участника (или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – документ за самоличност) – заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в легализиран превод;
е) доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:
1. Информация за общия оборот на участника за последните три години (2007, 2008 и 2009 г.) – попълва се приложеният към настоящата документация образец – (Приложение № 13);
Условие за допустимост е минималният оборот да е 300 000 (триста хиляди) лв. за всяка една от последните три години 2007, 2008 и 2009 г.
Когато участникът е обединение, всеки от членовете на обединението следва да отговаря на това условие.
2. Информация за общия оборот от изпълнени договори, сходни1 с предмета на настоящата поръчка, за всяка от последните три години (2007, 2008 и 2009 г.). – попълва се приложеният към настоящата документация образец – (Приложение № 13);
Договори в процес на изпълнение няма да бъдат приемани.

Условие за допустимост е минималният оборот от дейности сходни с предмета на поръчката да е 330 000 (триста и тридесет хиляди) лева общо за последните три години 2007, 2008 и 2009 г.
Когато участникът е обединение, всеки от членовете на обединението следва да отговаря на това условие.
3. Заверени от участника с подпис и печат „Вярно с оригинала” копия на баланса и на отчета за приходите и разходите за предходните три години (2007, 2008 и 2009 г.), независимо от това, че към момента на подаване на документите участникът може да не е подал данъчна декларация и годишен счетоводен отчет за 2009 г. заверен от лицензиран експерт - счетоводител (ако това е приложимо), съгласно законодателството на страната в която е регистриран участника.
Условие за допустимост е финансовият резултат на участника за всяка от последните три години (2007, 2008 и 2009 г.) да е положителен.
Ако участникът е обединение, това изискване се прилага за всеки член на обединението поотделно.
В случай, че участникът е регистриран след 2007 г., той представя баланси и отчети за приходите и разходите от годината, през която е учреден или е започнал дейността си.
4. Заверено копие от актуална застраховка за професионална отговорност

Всеки участник следва да представи доказателство за наличието и валидността на застрахователен договор за застраховка за професионална отговорност в проектирането за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им;Забележка:

За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройството на територията (ЗУТ).

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Условие за допустимост е участника да разполага с актуална застраховка за професионална отговорност за периода на валидност на офертата си и до приключване на изпълнението на настоящата поръчка.
Ако участникът е обединение, това изискване се прилага за всеки член на обединението поотделно.
5.  Удостоверения и/или референции от обслужваща банка, доказващи финансова надеждност на Участника, издадени не по-рано от 3 /три/ месеца към датата на подаване на офертата /представят се в оригинал или нотариално заверено копие/;
Ако участникът е обединение, това изискване се прилага за всеки член на обединението поотделно.
ж) доказателства за техническите възможности и/ или квалификация на участника:
1. Декларация, съдържаща списък на основните договори, извършени през периода 2007, 2008 и 2009 г. включително стойностите, датите и възложителите, подкрепена с референции за добро изпълнение, заверени от участника – попълва се приложеният към настоящата документация образец – (Приложение № 14);
Условие за допустимост е участникът да има изпълнени поне десет договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през периода 2007, 2008 и 2009 г., като поне два от тях да са на стойност минимум 110 000 (сто и десет хиляди) лева всеки.
Когато участникът е обединение, поне един от членовете на обединението следва да отговаря на това условие.
Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.
2. Декларация, съдържаща списък от експерти – попълва се приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 6).
Условие за допустимост е участникът да разполага с екип от експерти, отговарящи на следните изисквания:

Експерт 1 - Ръководител на екипа - Архитект

Ръководителят на екипа трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на квалификация, и професионален опит:Квалификация:

Професионален опит:

 • Минимум 20 години опит в областта на териториално-устройственото, и градоустройствено проектиране и изготвянето на инвестиционни проекти за сгради и съоръженията

Експерт 2 - Експерт Архитект с опит в областта на опазване на културно-историческото наследство

Експертът трябва да отговаря на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:Квалификация:

 • Диплом за висше образование, степен магистър по Архитектура или еквивалентна

 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

Професионален опит:

 • Минимум 20 години професионален опит в сферата на опазване на културно-историческото наследство

  Експерт 3 – Експерт археолог

Експертът трябва да отговаря на следните изисквания, по отношение на квалификация и професионален опит:

Квалификация:

 • Диплом за висше образование специалност Археология или еквивалентна

 • Притежаващ разрешение съгласно чл. 169, ал. 2 от Закона за културното наследство във връзка с обекта на поръчката

Професионален опит:

 • Минимум 10 години професионален опит в областта на археологията.

  Експерт 4 – Експерт геодезист

Експертът трябва да отговаря на следните изисквания, по отношение на квалификация и професионален опит:

Квалификация:

 • Диплом за висше образование специалност Геодезия или еквивалентна

 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

Професионален опит:

Експертът трябва да отговаря на следните изисквания, по отношение на квалификация и професионален опит:

Квалификация:

 • Диплом за висше образование специалност Пътно строителство или еквивалентна

 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

Професионален опит:

 • Минимум 10 години професионален опит в областта на проектиране на инвестиционни проекти в областта на пътната инфраструктура

  Експерт 6 – Експерт Инженер конструктор

Експертът трябва да отговаря на следните изисквания, по отношение на квалификация и професионален опит:

Квалификация:

 • Диплом за висше образование в областта на промишленото и гражданско строителство или еквивалентно

 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

Професионален опит:

 • Минимум 10 години професионален опит в областта на строителни конструкции на сгради и съоръжения

  Експерт 7 – Експерт ВиК инженер

Експертът трябва да отговаря на следните изисквания, по отношение на квалификация и професионален опит:

Квалификация:

 • Диплом за висше образование в областта на строителното инженерство или еквивалентно

 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

Професионален опит:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница