Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предметДата08.06.2018
Размер267.81 Kb.
#71940
ТипКонкурс


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Св. Климент Охридски”

1000, София

бул. “Цар Освободител” № 15

тел: 93 08 200

факс: 946 02 55


SOFIA UNIVERSITY

St. KLIMENT OHRIDSKI”

Sofia 1000, Bulgaria

blvd. “Tzar Osvoboditel” 15

Tel. +3592 93 08 200

Fax: +3592 946 02 55

Изходящ № ..................................... от ...................................
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

Абонаментна извънгаранционна поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 2, ал. 1, т.2 и чл.2 в, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и в изпълнение на заповед № ................/.............2012г. на Ректора на Софийски университет «Св. Климент Охридски», Ви отправя покана за участие в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ”. Поканата за представяне на оферти се обявява публично чрез интернет страницата на СУ.

Изборът на приложимата процедура е направен от Университета на база информацията /предложените от участниците цени и сключени договори/ при предходни поръчки със сходен предмет.

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на Възложителя, за да подготвите офертите си за участие.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията към поканата.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в срок до 12:00 часа на 21.02.2012 г. (вторник) в деловодството на СУ “Св. Кл. Охридски”, гр. София 1504, бул. "Цар Освободител" № 15, кабинети 114 и 115.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера.

РЕКТОР:

проф. дин Иван Илчев
УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

проф. дин Иван Илчев

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

с предмет:
АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ”

РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ:

Председател: Таня Павлова главен юрисконсулт

Членове:


 1. Елена Петрова главен финансист

 2. Иван Иванов юрисконсулт на НИС

 3. Даниела Гагова ръководител сектор ОП към отдел Стопански

 4. Павлина Хаджиева ръководител сектор ФОП към отдел Финанси

 5. Борис Ангелов управител сграда Ректорат

 6. Илия Масларов ръководител направление Ректорат

 7. Диана Ангелова специалист Обществени поръчки

 8. Бистра Петрова специалист Обществени поръчки

2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Начин на плащане

  1. Описание на поръчката

  2. Място и срок на изпълнение на поръчката

  3. Изисквания при изпълнение на поръчката

  4. Начин на плащане

 1. Изисквания към участниците.

  1. Условия за участие на лицата;

  2. Доказване на възможностите (по чл. 50 и 51 от ЗОП)

 1. Изисквания към офертите

  1. Срок за получаване на офертите

  2. Срок на валидност на офертите

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

  1. Показатели за избор и методиката за оценка

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Административни сведения за участника;

Приложение 2: Техническо предложение;

Приложение 3: Ценово предложение;

Приложение 4: Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение 5: Списък с местонахождението на наличната климатична техника за извършване на първоначален преглед, опис, профилактика, данни лицата за контакт от страна на СУ;

Приложение 6: Технологичен картон – примерен образец

Приложение 7: Списък на документите

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. София 1504, бул.”Цар Освободител”№15

тел.02 9308200; факс 02 9460255;

Вид на процедурата: възлагане на обществена поръчка по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП

Предмет: Абонаментна извънгаранционна поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации”


 1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Начин на плащанe
  1. Описание на поръчката

Абонаментна извънгаранционна поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации включва първоначален преглед, опис, профилактика и сервизиране (без включени разходи за доставка на резервни части и консумативи) на климатична техника и вентилационни инсталации в извънгаранционен срок, както и техническа поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации в гаранционен срок (свързване, пускане в експлоатация, смяна на консумативи и всякакви други услуги, които не са обект на гаранция от доставчик).

Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на климатична техника и вентилационни инсталации с приблизителен брой, марка, вид и модел :


Направеното в предмета изброяване е неизчерпателно и цели насочване на участниците относно предметния обхват на поръчката. Точният брой и вид на техниката, която се възлага за поддръжка ще се установи след извършване на първоначален опис от Изпълнителя на обществената поръчка.

Когато гаранционните срокове на техниката на Възложителя изтичат в срока на действие на договора, с който се възлага настоящата поръчка, се прави допълнително опис за тази техника и се включва към предмета на договора.


  1. Място и срок на изпълнение на поръчката

Сградите на СУ “Св. Климент Охридски” – факултети, департаменти и самостоятелни звена съгласно приложение № 5 към тази документация за местонахождението на всяка една от сградите.

Срокът за възлагане на настоящата обществена поръчка е 24 месеца или до достигане на стойностния праг, нормативноустановен за условията и реда, при които е сключен договора.
  1. Изисквания при изпълнение на поръчката

Изпълнителят поддържа в работно състояние климатичната техника на Възложителя за времето на действие на договора, като извършва:

 1. Периодични технически профилактични прегледи, включва почистване на филтри и настройка на климатичната техника;

 2. Ремонт и настройка на дефектирали блокове и възли;

 3. Отстранява възникнали аварии на място при Възложителя в работно време – от 8.30 до 17:30 часа;

 4. Извършване на 6 месечно описване на подлежащата на сервизиране техника с цел актуализация броя на обслужваните бройки, като се отбелязват излезлите от употреба (бракувани) и включване на такива, излезли от гаранция;

 5. Извършване на опис на всяка единица от техниката на Възложителя, като се изготвя технологичен сервизен картон – приложение № 6 в три екземпляра /един за Изпълнителя и 2 за Възложителя/;

 6. При установяване на техника, която не се води в смисъла на обслужвани устройства, тя се ремонтира в случай на необходимост и се вписва за сервизиране. В този случай привеждането на устройството в състояние на работоспособност се извършва за сметка на Възложителя;

 7. Осигурява срещу заплащане необходимите резервни части и отстранява повредите, появили се по време на договора.

 8. При заявяване от страна на Възложителя Изпълнителят доставя и влага необходимите оригинални и/или съвместими резервни части и консумативи, с които гарантира предписаните от производителя на устройствата условия на експлоатация. В този случай разходите са за сметка на Възложителя.

 9. Техническа поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации в гаранционен срок при заявяване. Включва смяна на консумативи, почистване на филтри и всякакви други услуги, които не са на гаранционно обслужване.
  1. Цени и начин на плащане

Единичната цена, която се предлага от участниците трябва да включва профилактика и сервизиране (труд, транспортни разходи и т.н.) на климатичната техника в извънгранционен срок без доставка на резервни части и консумативи с цел поддържането й в работно състояние.

Възложителят заплаща цената на услугата месечно. Цената се формира от единичната стойност за всяко обслужвано устройство, установени по брой и вид в изготвения от Изпълнителя опис. При разминаване между информацията за наличните към момента на сключване на договора брой устройства (респективно дължимото възнаграждение) и установените с описите, то разликите се приспадат / прихващат с представянето на месечното плащане. • при постъпване на информация за бракуване/излизане от употреба на някое устройство (в този случай цената за обслужването му не се дължи от датата на установяване на съответното обстоятелство);

 • при възникване на необходимост от ремонт на устройство извън описите (в този случай необходимият ремонт се заплаща отделно, устройството се вписва в описите, от която дата се дължи договорената такса);

 • при излизане от гаранция на устройства, те се описват от Изпълнителя и се обслужват от него при условия на договора (цената за обслужване се дължи от датата на вписване в описите);

 • описите се актуализират на всеки ШЕСТ месеца чрез извършване на преглед на устройствата; описите се коригират с излезли от гаранция, неописани устройства и такива, излезли от употреба. Актуализираните описи се подписват от лицето за контакт за съответното звено.

Плащания се правят до 15 число на всеки следващ месец срещу издадена фактура чрез банков превод по сметка на Изпълнителя. Финансирането е от бюджета на съответните факултети и звена към Университета, чиято собственост е климатичната техника.


 1. Изисквания към участниците.
  1. Условия за участие на лицата

Всеки участник трябва да притежава квалификацията и опит, изисквани от Възложителя и да може да я докаже посредством представяне на документите (информацията), изброени в настоящата документация.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията НВМОП или на някое от условията на Възложителя.От участие в процедурата се отстраняват участници и оферти, за които са налице едно или повече от следните обстоятелства:

   1. представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази документация;

   2. не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация;

   3. обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

   4. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

   5. лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е/са свързано/и лице/а по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

   6. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

   7. лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е/са лишен/и от правото да осъществява търговска дейност;

   8. лицето/ата по чл.47, ал. 4 от ЗОП е/са осъден/и с влязла в сила присъда за престъпление (освен ако е реабилитиран) против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, участие в организирана престъпна група, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

   9. има парични задължения към държавата, или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчно процесуалния кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението.

   10. представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация;

Когато участниците са юридически лица, горните изисквания, се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

 • при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност – управителите;

 • при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

 • при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

 • при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

 • във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

Обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9. при подаване на офертите се удостоверяват с декларация (по приложение № 4 към тази документация), а при подписване на договора с участника, определен за Изпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точки от 2.1.3. до 2.1.9.Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по точки от 2.1.3. до 2.1.9. в държавата, в която е установен. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по т. 4.3, 5, 8, 9 и 11., издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.


  1. Доказване на възможностите:

В процедурата могат да участват лицата които са:

   1. с основен предмет на дейност по предмета на настоящата поръчка;

   2. имат на разположение (включително и при условията на чл. 51а ЗОП) квалифицирани специалисти за изпълнение на поръчката.

Горните обстоятелства се доказват със:

 • кратко представяне на участника;

 • описание на собствена и/или разполагаема търговска (сервизна) и/или друга база, необходима за изпълнение на поръчката (доказваща опита им и продуктовия набор на предлаганата от тях продукция и услуги)

 • оторизационни писма / сертификати / дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника или/и на негови служители, доказващи квалификация за изпълнение на поръчки, идентични с тази на Възложителя;

 • образци, описание и/или фотографски снимки на консумативите и частите, които ще се доставят, включително и каталози, проспекти, интернет сайтове и т.н. – когато е приложимо;
 1. Изисквания към ОФЕРТИТЕ:

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата документация.

Участниците следва да подадат предложение, съобразно изискванията на настоящата документация и установеното от НВМОП.

Всеки участник в процедурата, подавайки своя оферта, се обвързва изцяло със специалните и общи условия, записани в настоящата документация, като се отменят неговите собствени условия. Всяка клауза в обратен смисъл ще бъде отхвърлена и може да доведе до отхвърляне на офертата.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:


 1. е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

 2. е постъпила в нарушена цялост;

 3. е постъпила след изтичане на крайния срок;

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта) да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в тази документация.
  1. Срок за представяне на оферти

До деня и часа посочен в поканата за участие в процедурата. Офертите трябва да бъдат адресирани до СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15 и представени от участника или от упълномощено от него лице в деловодството на СУ на бул. "Цар Освободител" № 15.

Допълнителни въпроси по документацията могат да бъдат задавани писмено по факс: 02/ 946 02 55.
  1. Срок на валидност на офертата

60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща при сключването на договора.

Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

 • когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

 • когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден следва да се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:    • име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

    • име, адрес, телефон и факс, електронен адрес/ по възможност/ на участника;

    • следното обозначение: „За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изписва се предметът на поръчката”;

    • предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценка”

Пликът съдържа документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП:

 1. Документи за идентификация на участника в съответствие с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП1;

 2. Удостоверение за актуално състояние на участника - в случай, че не е пререгистриран по ЗТРегистър към момента на подаване на офертата /оригинал или нотариално заверено копие/, издадено не по-рано от 6 месеца преди крайния срок за представяне на офертата или документа за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документа му за самоличност.

 3. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника – съгласно изискванията на раздел 2.2 от настоящата документация.

 4. Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП - приложение №4.

 5. Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата;

 6. Пълно описание на предлаганите от участника услуги / доставки – техническо предложение по образец – приложение № 2

 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – приложение № 7.

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис:

    • име на участника;

    • означение: „Предлагана цена";

Той съдържа ценовото предложение на участника – ценова оферта по образец – приложение № 3.

Ако се използват самозалепващи се пликове те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да я подпише. Пликовете трябва да бъдат подписани и подпечатани от участника. Подписът може да бъде и на лицето, което е упълномощено да го представлява.
При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл.57, ал.З от ЗОП, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшно участие на участника в процедурата.

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод, съгласно § 1 т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП -на български език, с изключение на брошури и рекламни материали.

4. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията разглежда и оценява офертите за съответствие с обявените от Възложителя условия, като съставя протокол. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите участниците ще бъдат уведомени на посочените върху пликовете с офертите факс номера. Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на НВМОП и на настоящата документация.Критерий за оценка на офертите е най- ниска цена.

5. Сключване на договор.

В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на протоколите от заседанията, Възложителят обявява участника, определен за Изпълнител, като посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, ако има такива и мотивите за отстраняването им.

В случай, че определеният за Изпълнител не представи гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 30 дневен срок от обявяването му за Изпълнител, Възложителят сключва договор с класирания на второ място участник в процедурата.

В срок до 60 работни дни след подписване на договора Изпълнителят прави първоначалния опис на техниката, която се сервизира по договора и съставя технологичен картон в три екземпляра. До приключване на цялостния опис на техниката, месечните плащания се правят за броя на климатичната техника, подадена в настоящата документация като ориентировъчни, по единичните цени, оферирани от Изпълнителя.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Административни сведения за участника;

Приложение 2: Техническо предложение;

Приложение 3: Ценово предложение;

Приложение 4: Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП;

Приложение 5: Списък с местонахождението на климатичната техника за извършване на първоначален преглед, опис, профилактика, данни лицата за контакт;

Приложение 6: Технологичен картон – примерен образец

Приложение 7: Списък на документите

Приложение № 5
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ” НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

регистр. с решение от ... / на ...
по ф.дело № .../ ... г.,
с адрес на управление:
ЕИК
Ид № по ДДС
банкова сметка IBAN
банков код
обслужваща банка
и подписана от:
трите имена и ЕГН

в качеството му на:
длъжност


2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

1. Адрес

код, град, община, квартал, улица, бл., ап.

2. Телефон
3. Факс
4. e-mail
5. интернет адрес
6. Лице за контакт
Дата: ................................. Подпис и печат: .......................................

Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


/изписва се името на участника/
/ЕИК/
/адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ТЕХНИЧЕСКИ условия:


  1. Разполагаме с възможност да извършим първоначален преглед, опис и профилактика на климатичната техника, собственост на СУ "Св. Климент Охридски" в срок от 60 календарни дни от датата на подписване договора, както следва:

  1. първоначален преглед и опис на климатична техника и вентилационни инсталации в СУ "Св. Климент Охридски" по местонахождение;

    • точно и подробно описание на всяко устройство, включващо: марка, модел, инвентарен номер или сериен номер, местонахождение: факултет, стая, телефонен № и лице за контакт;

  1. оформяне на описа за всяко устройство като технологичен сервизен картон;

  2. извършване на пълна профилактика на всяко устройство, като резултатът се отрази в технологичния картон и се подпише двустранно от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  3. на база на направените опис и технологични картони изготвяне заедно с представител на Възложителя точен списък на климатичната техника, която подлежи на абонаментна поддръжка и ремонт. Последната става неразделна част от договора.
 1. Ще извършваме Абонаментна извънгаранционна поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации, включваща сервизиране с доставка на всички необходими резервни части и консумативи (срещу допълнително заплащане) с цел поддържането й в работно състояние, както следва:

  1. Периодични технически профилактични прегледи (не по-рядко от веднъж на 6 месеца) съгласно предписания на производител, ремонти и настройка на дефектирали блокове и възли.

  2. Отстраняване на възникнали аварии на място при Възложителя в работно време – от 8.30 до 17:30 часа.

  3. Осигуряване и влагане на необходимите резервни части (срещу заплащане) за отстраняване на повредите, появили се по време на договора, които са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изискванията на производител.

  4. Ще следим и изискваме спазване на условията за работа на климатичната техника, като захранване, климатизация, чистота и други, като при неизпълнение от страна на Възложителя, ще отправяме писмени предписания.

  5. Извършване на 6 месечно описване на подлежащата на сервизиране техника с цел актуализация броя на обслужваната такава, като се отбелязват излезлите от употреба (бракувани) и включване на такива, излезли от гаранция;
 1. При установяване на климатична техника и вентилационна инсталация, която не се води в смисъла на обслужвани устройства, тя ще се ремонтира в случай на необходимост и ще се вписва за сервизиране. В този случай привеждането на устройството в състояние на работоспособност се извършва за сметка на Възложителя;
 1. Техническа поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации в гаранционен срок при заявяване. Включва: смяна на консумативи и всякакви други услуги, които не са на гаранционно обслужване. В този случай привеждането на устройството в състояние на работоспособност се извършва за сметка на Възложителя.
 1. При заявяване от страна на Възложителя, ще доставяме и влагаме необходими оригинални и/или съвместими консумативи, с които гарантираме предписаните от производителя на устройствата условия на експлоатация. В този случай разходите са сметка на Възложителя.
 1. Разполагаме с ……………………. броя наети сервизни специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката;
 1. Разполагаме с необходимото техническото оборудване за изпълнението на услугата, както следва:


 1. Допълнителни предложения за подобряване качеството на услугата - бонуси (включително условията за това)


 1. Други условия за изпълнение на услугата

Настоящата оферта е валидна 60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора.


Дата………………….. Подпис и печат………………………
Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


/изписва се името на участника/
/ ЕИК /
/ адрес по регистрация/

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните ЦЕНОВИ условия:

     1. Месечната абонаментна такса за едно климатично тяло е .................... лв. без ДДС.

     2. Размерът на месечната абонаментна такса се определя на база месечната такса за едно тяло, умножена по броя на техниката.

     3. Ремонт по заявка на Възложителя на климатична техника, която не се води в смисъла на обслужвани устройства, за привеждането й в състояние на работоспособност се заплаща отделно от месечната абонаментна такса.

     4. Техническа поддръжка на техника в гаранционен срок при заявка от Възложителя (свързване, пускане в експлоатация, смяна на консумативи и всякакви други услуги, които не са на гаранционно обслужване) се заплаща отделно от месечната абонаментна такса.

     5. Доставяне и влагане на оригинални и/или съвместими резервни части, се заплаща отделно от месечната абонаментна такса.

     6. Доставяне и влагане по заявка на Възложителя на оригинални и/или съвместими консумативи, се заплаща отделно от месечната абонаментна такса.

     7. Месечната абонаментна такса по договора се променя в следните случаи:

 • при постъпване на информация за бракуване/излизане от употреба на някое устройство (в този случай цената за обслужването му не се дължи от датата на установяване на съответното обстоятелство);

 • при възникване на необходимост от ремонт на устройство извън описите (в този случай необходимият ремонт се заплаща отделно, устройството се вписва в описите, от която дата се дължи договорената такса);

 • при излизане от гаранция на устройства, те се описват от Изпълнителя и се обслужват от него при условия на договора (цената за обслужване се дължи от датата на вписване в описите);

 • описите се актуализират на всеки шест месеца чрез извършване на преглед на устройствата;описите се коригират с излезли от гаранция, неописани устройства и такива, излезли от употреба. Актуализираните описи се подписват от системния администратор за съответния факултет и представител на Изпълнителя.

Дата………………….. Подпис и печат………………………


Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:
/изписва се името на участника, изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ.47. АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Долуподписаният /-ната/трите имена

ЕГН
лична карта
постоянен адрес
в качеството ми на
длъжност


на

наименование на участника

участник в процедура с предмет: „АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”Д Е К Л А Р И Р А М2:


 1. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

 1. Представляваното от мен дружество:

а) не е обявено в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 1. Не съм свързано лице3 по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя (Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 2. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.


…......……………. г. Декларатор: ….....……………………..............(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 5

Списък с местонахождението на климатичната техника за извършване на първоначален преглед, опис, профилактика и данни лицата за контакт от страна на СУ

Приложение № 6

ТЕХНОЛОГИЧЕН КАРТОН за сервизиране на климатична техника и вентилационни инсталации

КЛИЕНТ:

СУ

факултет / звено

 

СЕРВИЗ

 
Лице за контакти:
Лице за контакти:
Тел.

 

 

 

Тел.

 

климатик №

Етаж №

Стая №

 

 
Работни характеристики:
 

РЕМОНТ
РЕМОНТ


 

ЧАС ДАТА:
ЧАС ДАТА:


 

 
 


 

 
 


 

 

 

 

ДАТА

Описание на проблема

 

Резултат от сервиза

 

за Сервиза

за Клиента

1

 

 

 

 

 

 1 копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението и представителството да се осъществяват от друго лице;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – управителите;

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той управлява и представлява дружеството лично;

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.

3 "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница