Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предметстраница1/4
Дата27.10.2018
Размер0.71 Mb.
#102287
ТипКонкурс
  1   2   3   4


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР


ОДОБРЯВАМ:

ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРИ ВКП


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА

участие в открит КОНКУРС за възлагане на МАЛКА обществена поръчка с ПРЕДМЕТ:


Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютри и компютърно оборудване; 2. Мрежово оборудване; 3. Оборудване за интернет защита”.

гр. София, 01.07.2011 г.

Настоящата документация се издава на основание чл. 8 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), Решение ОПИ № 239 от 04.07.2011 г. на заместника на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, упълномощен със Заповед № ЛС 1785 от 27.06.2011 г. на главния прокурор, за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Прокуратура на Република България с адрес: гр. София, бул. „Витоша”

№ 2, Съдебна палата, на основание Решение ОПИ № 239 от 04.07.2011 г. на заместника на главния прокурор при ВКП – Валери Първанов, упълномощен със Заповед № ЛС 1785 от 27.06.2011 г. на главния прокурор на Република България, обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка.

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете с условията и подготвите своите оферти за участие в тази процедура по НВМОП.

Документацията за участие се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, ет. 4, стая № 58. Същата е достъпна и на интернет-страницата на Възложителя, на адрес:

http://www.prb.bg/

Участниците в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 27.07.2011 г. до 16,30 часа включително, в Регистратура на главния прокурор на Прокуратура на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 4, стая № 58.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите – на 28.07.2011 г. в 10.00 ч., в сградата на Съдебната палата, ет. ІV, зала № 2.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към отдел „Правен” , тел. (02) 931 61 29 и към отдел „Информационни технологии”, тел. (02) 9219295.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А.
І. Решение ОПИ № 239 от 04.07.2011 г. за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка.
ІІ. Обявление за малка обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
ІІ. Гаранции за участие и за изпълнение.
ІІ. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите.
ІV. Минимално необходимото съдържание на офертите. Начин и указания за подготовка и подаване на офертата.
V. Описание на предмета на обществената поръчка и условия за изпълнение. Гаранционна поддръжка.
VІ. Технически спецификации по обособени позиции.

VІІ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
VІІІ. Критерии, показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата.
ІХ. Обявяване на решението за класиране на участниците и за определяне на изпълнителя. Условия за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Х. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.
ХІ. Проект на договора за възлагане на обществената поръчка.
ХІІ. Приложения.
Раздел Б.I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да определят едно лице, което да представлява обединението, за което сключват споразумение помежду си, което прилагат към офертата.

Всеки участник може да представи само една оферта за дадена обособена позиция. Всеки участник може да участва по една, или по двете обособени позиции. Не се допуска представянето на различни варианти за дадена обособена позиция.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация.

Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

1. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, описани в документацията;

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

Изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП се отнасят и за управителите (когато управителните органи на участника са еднолични) или за членовете на управителните органи на участника (когато управителните органи на участника са колегиални), а когато членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

3. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените изисквания в тази документация или е представил ценово предложение над обявената прогнозна стойност на поръчката;

4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП във връзка с чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

II. ГАРАНЦИИ
Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от двете форми – парична сума или банкова гаранция. Участникът и определеният изпълнител сами избират формата на гаранциите.

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 29 от НВМОП.

Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.


Размерът на гаранцията за участие е както следва:
По обособена позиция 1 – 1400 лева;

По обособена позиция 2 – 100 лева;

По обособена позиция 3 – 200 лева.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 29 от НВМОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 28 от НВМОП.


2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя по образец - Приложение 7 към документацията.

Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от стойността на договорите по всяка обособена позиция, без включен ДДС, и е със срок на валидност от подписването на договора до изтичане на най-дългия срок на гаранционна поддръжка компютърната техника (мрежово оборудване).

Гаранцията трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
При внасяне на гаранция в платежното нареждане изрично се посочва видът на гаранцията и процедурата и обособената позиция, за която се внася.
Възложителят освобождава гаранциите по Раздел II, т. т. 1, т. 2 и без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Ш. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ


Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя и се връща на участника.

2. Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми от възложителя документи в запечатан непрозрачен плик на посочения в обявлението адрес. Пликът трябва да бъде маркиран, както следва:
Адрес:

Прокуратура на Република България, бул. ”Витоша” № 2, ет. 4, ст. 58 “Регистратура на главния прокурор”, Съдебна палата, София 1000.

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютри и компютърно оборудване; 2. Мрежово оборудване; 3. Оборудване за интернет защита”.Задължително се посочва по коя от обособените позиции участва: №……

„……………………………………………………………………………………….”

Име/Фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес:……….……………………………………………………………
3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Прокуратура на Република България, гр.София, бул. „Витоша” № 2 и представени от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно от датата и часа, определени в обявлението.

4. Пликът с офертата по т. 3 съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика и надписани съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

6. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по - нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/Промяна на оферта, към вх. № „……….”.

7. До 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4 - дневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.

8. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

8.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

8.2. Когато последният ден от срока съвпада с неработен ден (официален празник или почивен ден), срокът изтича в края на следващия работен ден.

9. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език, като в случай, че документът е по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП за регистрация на участника, а когато е физическо лице - документ за самоличност, се представя и в легализиран превод на български език.

Документи по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.10. Офертите на участниците се считат валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.
ІV. МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НАЧИН И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.
В големия плик се поставят три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП, както следва:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 - 5, т. 8 - 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

1.1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когото участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;

1.2. Доказателства за икономическо и финансовото състояние на участника:

а) Информация за общия оборот на доставките, които са предмет на поръчката за последните три години - за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

б) Годишният финансов отчет за 2010г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

1.3. Доказателства за техническата възможност, опит и квалификация на участника за изпълнение на поръчката:

а) Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 4.4. към документацията, съдържаща списък на основните договори за извършени услуги, отговарящи на предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение.

б) Кратко изложение за дейността на участника, опитът му в областта на поръчката за обособената позиция, по която участва.

в) Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти – по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

1.4 Списък с наличната сервизна база на територията на страната.

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 4.1. към документацията.

1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 – Приложение № 4.2 към документацията.

Изискванията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, съобразно вида им, а когато членове са юридически лица — за техните представители в съответния управителен орган.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 4.3. към документацията.

1.8. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, както и декларация, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник, при изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 4.5. към документацията. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП по образец – Приложение № 4.5.1 Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, надписани с думата „подизпълнител"

1.9. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

1.10. Нотариално заверено изрично пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице;

1.11. Споразумение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в писмена форма с нотариална заверка на подписите и с точно разписани отговорности и представителство на участниците;

1.12. Попълнен (без нанесена цена), подписан и подпечатан договора за възлагане на обществената поръчка в два екземпляра;

1.13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

1.14. Срок на валидност на офертата, попълнена по образец - Приложение №1 към документацията;

1.15. Разпечатка от съобщението от електронната поща, с което са получени паролата за достъп и потребителското име, когато е изискан такъв или служебна бележка от Възложителя за предоставянето на документацията на хартиен и/или магнитен носител.

Представените документи следва да бъдат оригинали или нотариално заверени копия - за изрично посочените документи, а за останалите - копия със заверка „Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани от участника.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 13, ал. 1, т. 6 и т. 13 от НВМОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно критерия и посочените в документацията изисквания, а именно: Техническо предложение за всяка от обособените позиции, за които участва.

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, за всяка обособена позиция, за която участва, обозначена с надпис „Ценово предложение по обособена позиция № ………….”, които се поставят в плик № 3.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1.1 се представя в официален превод, а документите до т. 1.2 до т. 1.7 включително, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка по т. 1.13.

Участниците са длъжни да уведомят Възложителя за промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, настъпили в процеса на провеждане на процедурата в 7-дневен срок от настъпването им.

Комисията за провеждане на открития конкурс, назначена от Възложителя, провежда заседанията при спазване на реда на Глава Четвърта „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”, Раздел ІІ от НВМОП.

При изготвяне на офертите участниците следва да се придържат точно към изискванията на ЗОП и актовете по прилагането му и указанията, посочени в настоящата документация.

Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 27.07.2011 г. включително, до 16,30 часа в „Регистратура на главния прокурор” гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 4, стая № 58.

V. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
А) УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Предметът на поръчката е доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България - по три самостоятелно обособени позиции.

2. Използвано оборудване и операционни системи в Прокуратурата на РБ:

2.1 Клиентски операционни системи: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7.

2.2 Сървърни операционни системи – Red Hat Linux Enterprise, MS Windows 2003 Server, MS Windows 2008 Server

2.3 Опорно мрежово оборудване - Force10 S50N

2.4 Оборудване за интернет защита – Cyberoam CR300i

2.5 Софтуер за сторидж - Open-E Data Storage Software V6 (DSS V6)

3. Предложената компютърна техника и оборудване трябва да:

3.1. отговарят на стандартите за електрическо захранване в Република България - 220V, 50Hz;

3.2. да са в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя;

3.3. да са съвместими с използваното оборудване и операционни системи в ПРБ, посочено в т.2;3.4. Компютърните конфигурации по обособена позиция 1 да са сертифицирани за работа с Microsoft Windows 7, което се удостоверява с препратка към сайта на сертифициращия орган.

4. Участниците трябва да посочат модел и продуктов номер на производителя за всеки предложен артикул. Предложените артикули трябва да са актуални и стандартни модели в производство, посочени на сайта на производителя, към момента на подаване на офертите – доказва се чрез интернет препратка към официалната продуктова листа на производителя и разпечатка.5. В предложените компютри не се допуска добавянето на компоненти, които не са в продуктовата листа на производителя – доказва се с продуктови номера на производителя.

6. Оферта за определената позиция, трябва да бъде комплексна за целия обем от артикули, като задължително съдържа ценова оферта за единични цени без ДДС, както и сумарната количествена стойност на всички артикули за всяка обособена позиция.

7. Оферта за определена позиция, която надхвърля прогнозната цена по съответната позиция ще бъде отхвърлена и участникът отстранен от процедурата.

8. Поръчката е с еднократно изпълнение, като срокът на доставката до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката.

9. Участниците по Обособена позиция 1 трябва да притежават сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от акредитирана институция.

10. Място на изпълнение на поръчката:

По обособена позиция 1

Мястото на доставка до 55% от стоките е в гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата.

Мястото на доставка до 45% от стоките е в окръжните градове в страната и е за сметка на изпълнителя.

Точният план за доставката по количества и адресите на прокуратурите в окръжните градове ще бъде представен на избрания участник преди сключването на договора.По обособени позиции 2 и 3

Доставката на стоките ще се извърши в гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата.

11. Участниците по обособена позиция 1 следва да притежават оторизирани сервизи или да имат сключени договори с оторизирани сервизи за доставените компютри в най – малко 5 в окръжни града.


Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница