Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предметстраница1/5
Дата14.01.2019
Размер0.98 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн”

2010 г.


І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Финансиране. Възложител на тази обществена поръчка е община Бургас, като проектът е предвиден за финансиране от капиталните разходи на община Бургас за 2010-2011 г. – обект № 1474, параграф 5200, функция 06. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 413 000 лв. с ДДС, като плащанията за 2010 г. са в размер на 315 000 лв. с ДДС.

2. Предмет на малката обществена поръчка: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап Зона плувен басейн”.

Изпълнението на предмета на поръчката включва:  1. Изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП) за Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас, съгласно Техническо задание за проектиране, неразделна част от настоящата документация за участие.

  2. Строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и пускане в експлоатация на І етап Зона плувен басейн, която включва:

А. Oткрит плувен басейн.

Открит басейн с вътрешни размери 25м на 12,5м и дълбочина от 1,40м до 1,80 м. предвиден за вертикална система за филтрация, както и компенсаторен резервоар с необходимите размери и оборудване. Облицовката на басейна да се извърши със стъклокерамични плочки 2 по 2 см. По система „Финландия” (външен преливник). За басейна да се достави спортно оборудване според изискванията на българската федерация по плуване: разделителни коридори, блокчета за скачане, обозначителна система за плуване - гръб и фалстарт, вишка за спасител, автоматична дозировъчна система, комплект за Ph и хлор, метални стълби от неръждаема стомана 4 бр. вградени в стената според изискванията.

Да се заложат в основите фундаментни опори за бъдещо покриване с метална конструкция - рамкова система и сандвич панели. Отвор на рамката - 30 метра осово, разположени през 6 метра.

Да се изгради прилежащата открита площ, разположена около басейна с трайна и безопасна настилка, съответстваща по вид и качество на нормативните изисквания и да се монтират открити душове.Б. Обслужваща сграда - Едноетажна обслужваща сграда с обща площ не по-малка от 40 кв.м. същата да съдържа следните помещения:

- 2 бр. съблекални, всяка с по два душа и две WC , едното от който да е достъпно за хора с увреждания;

- Кабинет за спасители и оказване на първа помощ;

- Складове за спортен инвентар;

- Помещение за треньори и инструктори - мин. 2 бр. /може да бъдат изградени от леки конструкции/;

- Служебно помещение / може да бъдат изградени от леки конструкции/.За обслужващата сграда да се достави съответното оборудване и обзавеждане, както и обзавеждане за местата за плажуване.

В. Подземно машинно помещение за обслужване на басейна със стоманобетонна конструкция с минимални вътрешни размери 3х9м и височина 2,30 м.

Г. ОВК част на зоната.

Във връзка с осигуряване възможност за функциониране на басейна и в студени периоди /басейнът ще се ползва в периода от месец април до месец ноември включително/ от годината, да се разработи инсталация за подгряване на водата в същите. При това е необходимо да се предвиди котелно помещение/ или да се използва съществуващото, ако отговаря на изискванията посочени в Техническото задание на проектиране, неразделна част от настоящата документация/ и котелна инсталация, на базата на кондензни котли, окомплектовани с необходимата регулираща и предпазна арматура, работещи на компресиран природен газ. В съществуващата сграда има котелна инсталация работеща на база на нафта. Същото да се преработи на работа и на природен газ.

- Да се изгради инсталация за природен газ /компресиран/ оразмерена на база на общите мощности на двете котелни, състояща се съответно от: площадка за разполагане съоръжения за компресиран газ с подпорна стена /при необходимост/, на трейлери /биндели/, конструкции; мълниезащита, заземителна инсталация и осветление; ел. табло за захранване на съоръженията, в което да има предвиден кръг за захранване на подгряващото устройство /котела/ за газ, като местоположението на площадката се съобрази с нормативните изисквания, газорегулаторно табло /ГРТ/ 200/ 4 bar, газово табло за мерене на газ тип ГЗТ 4/0,2 bar и др.

- Да се подмени горелката в съществуващото котелно с газонафтова, като се запази съществуващата линия на нафта.

- Да се изгради сградна газова инсталация включваща газопроводите, съоръженията и уредите за природен газ в котелните и газопроводът от ГЗТ до помещенията на котелните.

- да се изградят газозахранващи линии към горелките, мулти блок с контрол за плътност и необходимата окомплектовка към газовата линия.

- да се изградят Системи и инсталации, включващи вентилация, ел.инсталация във взривозащитено изпълнение, автоматизация, сигнализации и блокировки необходими за безопасната експлоатация на котелните и за обезопасяване на помещенията, заземителната уредба в котелните.

Да се изгради инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа. Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез бойлери, които да са свързани със слънчевите колектори и с колекторите в котелното помещение. На същите да се предвидят и ел. нагреватели.

Да се изгради вентилационна инсталация на машинното помещение на басейна, вентилация на санитарните помещения, отоплителна инсталация на обслужващата сграда, като се спазват изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

3. Съществуващо положение:

Теренът, предмет на настоящото задание е разположен на територията на Вилна зона „Минерални бани” в УПИ ІІ кв. 13 - общинска собственост. Към момента представлява свободна, незастроена площ с възможности за обслужване от прилежаща обслужваща улица от североизток. В УПИ има съществуваща сграда-почивна база. Имотът е ситуиран в урбанизирана среда със съществуваща инфраструктура и осигурен достъп от съществуваща улична мрежа.

Функцията на заложеното с настоящото задание застрояване не е в противоречие с отреждането на терена и със съществуващото застрояване. Размерите на свободната площ от имота са достатъчни за реализиране на инвестиционното намерение на Община Бургас. Настоящата обществена поръчка е изготвена във връзка с необходимостта от реализиране на инвестиционната инициатива Община Бургас за изграждане на спортни съоръжения с цел осигуряване на възможности за спортуване на населението в различни градски зони. На територията на гр. Бургас като цяло се усеща остра нужда от изграждане на спортни съоръжения-игрища и плувни басейни. Създаването на нов спортен комплекс с открит плувен басейн ще създаде условия за упражняване на различни видове спортове от жителите и гостите на града, както и ще осигури възможност за провеждане на тренировъчна дейност и състезания през летния сезон и преходните сезони Заданието за проектиране има за цел да постави пред проектантите основните изисквания и ограничители на възложителя – Община Бургас, във връзка с реализацията на задачата.
4. Основни дейности, включени в предмета на поръчката

Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ кв. 13 по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас, съгласно Техническо задание за проектиране, одобрено с Протокол № 24, т. 23 от 25.08.2010 г. от Експертен съвет по устройство на територията.

4.1.1. Техническият инвестиционен проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерени и съгласно техническото задание за проектиране.

4.1.2. Техническият инвестиционен проект да бъде изготвен в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по следните части:  • Благоустрояване и озеленяване;

  • Архитектурна;

  • Конструкции;

  • Геодезия;

  • ЕЛ, ОВ и ВиК

  • План за безопасност и здраве;

  • Пожарна безопасност;

  • Енергийна ефективност;

- количествено-стойностна сметка по всички части и по етапи

- обяснителна записка по всички части • количествено-стойностна сметка за І етап, включващ изграждане и пускане в експлоатация на Зона плувен басейн, която включва изграждането на открит плувен басейн със зона за плажуване, обслужваща сграда към него, подземно машинно помещение и ОВК част на зоната.

 • количествено-стойностна сметка за ІІ етап изграждане на открити спортни площадки за футбол, тенис на корт и комбинирано игрище, както трибуни и автоматична поливна инсталация към съществуващия футболен терен.

4.1.3. При изготвяне на техническия инвестиционен проект да се спазват изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, Нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения, Инструкция № 34 за хигиена на спортните обекти и екипировка, издадена от министъра на народното здраве, Наредба № І/ 2009г.за пожарна безопасност и норми за проектиране на спортни съоръжения, както и всички действащи наредби, касаещи отделните части на проекта.

4.1.4. Изготвеният технически инвестиционен проект трябва да се съгласува и одобри от представители на община Бургас, след решение на ЕСУТ и положителна оценка по чл.142 ал.6 т.1 от ЗУТ. Ексизното решение със ситуационното разположение на обектите да бъде разгледано от ЕСУТ в работен порядък и съгласувано от ОП „СИПГ”. Всички забележки, направени от представители на община Бургас по изготвения технически инвестиционен проект трябва да бъдат отразени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

4.2. Строително-монтажни работи за реализиране на дейностите, съгласно количествените сметки в техническия инвестиционен проект.

4.3. Доставка и монтаж на предвиденото оборудване и обзавеждане, съгласно количествените сметки в техническия инвестиционен проект.

4.4. Провеждане на водна проба, въвеждане в експлоатация и пуск на съоръжението.5. Срок за изпълнение на поръчката – по предложение на участниците, но не повече от 30 календарни дни за проектиране и не по-вече от 120 календарни дни за изпълнение на СМР-та и въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 31.05.2011 г.

6. Неразделна част от Техническите условия са: Техническо задание за проектиране; Протокол на ЕСУТ; Скица за проектиране.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.
ОБЕКТ: Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ кв. 13 По плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас”
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от реализиране на инвестиционната инициатива Община Бургас за изграждане на спортни съоръжения с цел осигуряване на възможности за спортуване на населението в различни градски зони. На територията на гр. Бургас като цяло се усеща остра нужда от изграждане на спортни съоръжения-игрища и плувни басейни. Създаването на нов спортен комплекс с открит плувен басейн ще създаде условия за упражняване на различни видове спортове от жителите и гостите на града, както и ще осигури възможност за провеждане на тренировъчна дейност и състезания през летния сезон и преходните сезони Заданието за проектиране има за цел да постави пред проектантите основните изисквания и ограничители на възложителя – Община Бургас, във връзка с реализацията на задачата.

І. Основание за проектиране

Теренът, предмет на настоящото задание е разположен на територията на Вилна зона „Минерални бани” в УПИ ІІ, кв. 13. Към момента представлява свободна, незастроена площ с възможности за обслужване от прилежаща обслужваща улица от североизток. В УПИ има съществуваща сграда-почивна база Имотът е ситуиран в урбанизирана среда със съществуваща инфраструктура и осигурен достъп от съществуваща улична мрежа.

Функцията на заложеното с настоящото задание застрояване не е в противоречие с отреждането на терена и със съществуващото застрояване. Размерите на свободната площ от имота са достатъчни за реализиране на инвестиционното намерение на Община Бургас.

II. Обхват на проекта.

Обхватът на територията, предмет на проекта, обхваща южната част на УПИ с приблизителна площ около 10 000 кв.м. Съществуващата сграда е разположена в северната част на имота, като тази част е благоустроена и озеленена.

Техническият инвестиционен проект следва да се изготви върху актуализирана кадастрална основа и геодезическо заснемане в обхвата на територията със заснета съществуващата дървесна и храстова растителност, изпълнените благоустройствени мероприятия и съществуващата инфраструктура. Проектнот решение трябва максимално да се съобри с наличната растителност . Същата трябва да бъде подробно описана по вид, брой, височина и диаметър и да бъде картотекирана. Към разработката следва да бъде изготвен опорен план с посочена засегнатата растителност.

ТИП следва да се съобрази с изградената алейна мрежа и довеждаща инфраструктура, като при доказана необходимост се предвидят мерки за тяхната реконструкция.

ІІ. Основни технически, функционални и планово – композиционни изисквания към изготвянето на проекта.

1. Необходимо е да се изготви подробна геодезическа снимка на цялата територия, подробно заснемане на дълготрайната едроразмерна декоративна дървесна и храстова растителност, да се отчете и конфигурацията на терена, като с вертикалната планировка по част: „ благоустрояване ” да се предвидят необходимите надлъжни и напречни наклони за безпрепятствено отвеждане повърхностни води.

С вертикалната планировка да се осигури безпрепятствен достъп по възможност до всички елементи и компоненти на спортните площадки, съоръжения и сгради в Спортния комплекс, която да бъде в съответствие с Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Заснетата дълготрайна едроразмерна декоративна дървесна и храстова растителност трябва да бъде подробно описана по вид, брой, височина и диаметър /да бъде картотекирана/. С проекта за благоустрояване и паркоустрояване проектантите трябва да се съобразяват с нея като същата бъде максимално запазена . Плановата композиция, както и функционалното зониране на пространството трябва да отчита наличието на съществуващата растителност.

2. При проектирането е необходимо да се спазват всички действуващи нормативни изисквания за такъв род спортни комплекси и съоръжения.

3. С плановото решение да се осигури възможност за разполагане на всички видове спортни площадки и дейности заложени в заданието, без да се влошават общите устройствени показатели и изисквания за различните видове спортове. Да се осигури възможност за безпрепятствено и безаварийно ползуване на съоръженията.

4. При изготвянето на техническия инвестиционен проект е необходимо да се вземе впредвид съществуващото положение и наличностите, спецификата на отредения терен – съществуващите комуникации, размер, орентацията, релеф, озеленени площи, околното застрояване, предстоящи и бъдещи изменения в прилежащата територия.

5. Необходимо е да се постигне естетическо оформяне на комплекса чрез използване на архитектурни, паркоустройствени, художествени и дизайнерски средства, похвати и елементи за постигане на единен художествен образ със съвременен характер и въздействие. Тази последователност се отнася, както общо за комплекса, така също и за отделните зони.

6. Да се предвиди използването на високо ефективни материали, оборудване, технологии, които да осигурят ефективно и безпроблемно строителство, експлоатация, поддържане и ремонт - настилки на съоръженията, алейната мрежа, паркоустрояването, архитектурните елементи леки покрития, огради, навеси, пергули, трибуни, места за краткотраен отдих и други.

7. Функционалното зониране и площоразпределение да е с ясна организация на ползване на спортните площадки и съоръженията: - достъп, контрол, самостоятелност и връзка между отделните зони и сектори. Задължително е спазването на нормативите за озеленените изолационни ивици по периферията на спортния комплекс, в рамките на УПИ и извън него съобразно с прилежащото пространство и околната среда.

8. Синтезът на архитектурата да се постигне чрез единство на художествения образ на всички елементи на спортния комплекс, които трябва да бъдат отразени във всички фази на проектирането.

9. В зависимост от функционалното зониране и площоразпределение да се конкретизират в съответствие с изискванията на Наредба №2 / 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии входовете към спортните площадки и съоръжения.

10. Да се спазват изискванията на Наредба № 4, глава петнадесет, раздел II.

11. Да се спазва Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна на населението, включително за хора с увреждания.

12. Да се спазят изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар.

13. Техническият инвестиционен проект да бъде изготвен по всички части от проектанти с пълна проектантска правоспособност, на база одобреното задание за проектиране, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП.

14. При изготвяне на техническия инвестиционен проект проектантите да предложат внасянето на подходяща парков мебел / пейки, пергули, кошчета за отпадъци/.

ІІІ. Изисквания към ТИП по части:

1. Част „Архитектура и строителство”.

Техническият инвестиционен проект да предложи подходящо решение за изграждане на спортни съоръжения в УПИ ІІ кв. 13 по плана на в.з. „Минерални бани” в следния обем и съдържание:

І. Зона плувен басейн.

І. 1. Oткрит плувен басейн

Открит басейн с вътрешни размери 25м на 12,5м и дълбочина от 1,40м до 1,80 м. предвиден за вертикална система за филтрация, както и компенсаторен резервоар с необходимите размери и оборудване. Облицовката на басейна да се извърши със стъклокерамични плочки 2 по 2 см. По система „Финландия” ( външен преливник). За басейн да се предвиди спортно оборудване според изискванията на българската федерация по плуване: разделителни коридори, блокчета за скачане, обозначителна система за плуване - гръб и фалстарт, вишка за спасител, автоматична дозировъчна система, комплект за Ph и хлор, метални стълби от неръждаема стомана 4 бр. вградени в стената според изискванията.

Да се разработят и заложат в основите фундаментни опори за бъдещо покриване с метална конструкция - рамкова система и сандвич панели. Отвор на рамката – 30 метра осово, разположени през 6 метра.

- Прилежаща открита площ, разположена около басейна за разполагане на места за плажуване, открити душове и др., покрита с трайна и безопасна настилка, съответстваща по вид и качество на нормативните изисквания.

І.2. Обслужваща сграда – Едноетажна обслужваща сграда с обща площ не по-малка от 40 кв.м. същата да съдържа следните помещения:    • 2 бр. съблекални, всяка с по два душа и две WC, едното от който да е достъпно за хора с увреждания
    • кабинет за спасители и оказване на първа помощ

    • Складове за спортен инвентар

    • Помещение за треньори и инструктори - мин. 2 бр. /може да бъдат изградени от леки конструкции/

    • служебно помещение /може да бъдат изградени от леки конструкции/

За обслужващата сграда да се предвидят съответното оборудване и обзавеждане, както и обзавеждане за местата за плажуване.

І.3. Подземно машинно помещение със стоманобетонна конструкция с минимални вътрешни размери 3х9м и височина 2,30 м.

За осигуряване допълнително затопляне на водата през преходните сезони да се предвиди котелно помещение, оборудвано с необходимата техника, както и се проучи възможността за ползване на други алтернативни източници за затопляне на водата в басейните. На обслужващите помещения да се предвиди захранване с необходимите комуникации – Ел., ВиК, ОВК.

ІІ. Зона спортни игрища.

ІІ.1. Зона Футбол.

- В северозападната част на терена да се обособят два броя футболни площадки с размер до 30м на 50м, но не по-малко от 22м на 44м, с настилка от изкуствена трева, и едно комбинирано игрище.

- Съществуващия футболен терен да се запази като за него да се предвиди автоматична поливна система, свързана към съществуващите водоизточници.

- Към съществуващия футболен терен от северната му страна да бъдат предвидени трибуни, като се използва денивелацията на терена.

ІІ.2. Зона тенис – корт.

Тенис корт с размери 35/18 м. - 1 /един/ бр. с изкуствена настилка.

За осигуряване обслужването на комплекса да се осигурят необходимия брой паркоместа в съществуващия паркинг в имота, като се обследва възможността за паркиране на МПС на посетители в прилежащите крайулични пространства.

Да се предвиди ажурна ограда на целия комплекс, както и на всяко от игрищата да се предвиди предпазна ограда с височина съответсвуваща на съответния вид спорт, за който е предвидено съответното игрище.

Проектът да се изработи с осигурена възможност за етапно изпълнение - І етап, ІІ етап.


 • І етап да включва изграждането на открит плувен басейн със зона за плажуване, обслужваща сграда към него и подземно машинно помещение.

 • ІІ етап изграждане на открити спортни площадки за футбол, тенис на корт и комбинирано игрище, както трибуни и автоматична поливна инсталация към съществуващия футболен терен.

Проектът по част архитектурна да бъде изготвен от правоспособен проектант по част архитектура с пълна проектантска правоспособност.

Сградите да се предвидят за изпълнение с подходяща лека конструкция при спазване на норми на проектиране. Проектът по част СК да бъде изготвен от проектант с пълна проектантска правоспособност по част конструкции

В зоните за спорт да се обособят:

Спортни терени и съоръжения в едно с благоустрояване на пространството и решаване на пешеходни и транспортни входове и алеи за обслужване.

Да се изготвят отделни КСС-та за всеки от етапите.2. Част „Благоустрояване и паркоустрояване”.

Проектът по част озеленяване и благоустрояване да бъде изготвен на база подробна геодезическа снимка с нанесена дълготрайна декоративна растителност, при изготвено становище за състоянието и. Да се проектира при съобразяване с изградената алейна мрежа и при осигурено обслужване на всички обекти в УПИ.Около спортните съоръжения да се предвиди подходящо озеленяване с цел обособяване на отделни подзони. Прилежащата настилка около басейна да бъде проектирана с подходящи наклони, събирателни улами и подходящи материали. В прилежащите открити площи за плажуване, да бъдат предвидени декоративни кашпи с растителност за по-добро естетическо оформление. По периферията на обекта, както и около централния вход да бъдат проектирани живи плетове и се заложи внасяне на дълготрайна декоративна растителност. В количествено-стойностната сметка на обекта да се заложат средства за възстановяване на нарушените озеленени площи от реконструкцията.3. Част: „ Електро ”.

Категория на обекта – Като потребител на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването обектът е ІІІ категория. Съобразно функционалното зониране и предназначението на обслужващите сгради и съоръженията, да се проектират следните видове електроинсталации:

3.1. Вътрешни ел. инсталации - да се проектират съгласно технологичното оборудване и обзавеждане на едноетажната обслужваща сграда, машинно помещение и др. и да включват:

Ел. инсталации осветление и контакти – общо предназначение;

Ел. инсталации – технологично оборудване;

Мълниезащита инсталация – съгласно изискванията на “Наредба №8 / 28.12.2004 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”;

Евакуационно осветление.

Забележка: На подходящо място в едноетажната сграда да се обособи самостоятелно помещение за главно ел. табло за обекта.

3.2. Външни ел. инсталации - да се проектират съгласно предназначението на зоните и да включват:

- Районно осветление - Да се проектира осветление за района около плувните басейни при показатели за осветеност, отговарящи на изискванията за подобен род обекти.

- Външно ел. захранване на консуматорите на територията на плувните басейни (едноетажна сграда, помпено, районно осветление и др.);

- При необходимост, да се предвиди реконструкция и изместване на съществуващото парково осветление, попадащо в обхвата на разработката.

При изготвяне на ТИП по част „Електро”, да се спазват изискванията на:

Наредба №3/09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводните линии.

Наредба №4/14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради;

Наредба №Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Наредба №8 – „Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места” – 1999 г.

4. Част: „Слаботокова”.

Категория на обекта – четвърта.

Да се проектира телефонна мрежа до лекарския кабинет и помещенията за треньори и инструктори в едноетажната сграда. Да се отрази съществуващата мрежа на БТК АД в района, като мястото на свързване към нея да се съгласува с БТК АД.

Да се предвиди локална система за видеонаблюдение. В случай, че бъде осигурен интернет в сградата то информацията от камерите ще се приема в друг център за наблюдение. Да се предвидят камери за външен монтаж към басейна, игрищата, футболния терен, тенис корта и сградата. Броя на камерите и местоположението им да се обвърже с цялостно покритие на наблюдаваните участъци. Типа на камерите и техните характеристики да са съобразени с наблюдавания обект. Да се осигури за камерите непрекъсваем източник на ток - тип UPS.5. Част: „В и К”.

Домови ВиК отклонения.

Да се изследва състоянието на съществуващото водопроводно отклонение за УПИ II, захранващо съществуващата сграда в имота-почивна база. Съобразно оразмерителното водно количество за всички консуматори в имота-новия спортния комплекс и съществуващата сграда – почивна база, да се оразмери СВО, като се предвиди подмяна на съществуващото или да се проектира ново водопроводно отклонение, което да е в съответствие с Наредба №4 /2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Да се предвиди отделно мерене на водата за новия спортен комплекс и за съществуващата почивна база.

Да се проучи състоянието на съществуващата площадкова канализация в УПИ II, сградното канализационно отклонение и съществуващата в района канализация.

За Минерални бани, гр. Бургас, Община Бургас има одобрен технически инвестиционен проект за канализация за битови води, Същият към настоящия момент не е реализиран. Поради това, проектното решение на канализацията в имота да се съобрази с одобрения проект за улична канализационна мрежа, за да се осигури възможност за бъдещо включване на отпадните битови води от спортния комплекс в уличната канализация, но към настоящия момент да се предвиди включване на отпадните води в съществуващата канализация.

Площадкови ВиК инсталации.

Да се проектират необходимите площадкови ВиК инсталации. На подходящо място да се предвидят градински хидранти и пожарни хидранти. В съответствие с проекта за вертикална планировка да се осигури възможност за събиране и оттичане на дъждовните води от прилежащия терен, както и за отвеждане на водите от плувния басейн, зона открити душове и от дренажната система на тенис-кортовете и другите спортни терени. В границите на УПИ II площадковата канализация да се проектира като разделна – за битови отпадни води и за дъждовни води.

Проектът за площадкова канализация да се изготви в съответствие с Нормите за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения-1990г.

Да се предвиди противопожарно водоснабдяване на територията на спортния комплекс при спазване изискванията на Наредба №2-Противопожарни строителни норми.

В случай, че до УПИ II се осигури захранване с минерална вода, да се проектира мрежа за захранване на басейна и с минерална вода.

Сградни ВиК инсталации.

Проектът за спортния комплекс да се изготви в съответствие с Нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

Оразмеряването на съоръженията и ВиК инсталациите в съблекални, открити душове и сградните ВиК инсталации в едноетажната обслужваща сграда да се извърши съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. За обслужващата сграда да се предвиди система от слънчеви колектори за затопляне на водата, оразмерена в съответствие с броя на посетителите на комплекса.

За басейна да се предвидят филтрираща система според санитарно-хигиенните норми за водоснабдяване на басейни чрез оборотна система за многократно използване на водата, оразмерена съобразно периода на рециркулация и периода на циркулационното водно количество, според изискванията за басейни - Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка на Република България:

Да се изгради филтрираща система с дебит, позволяващ филтриране на цялата вода 6-7 пъти в денонощие.

- Да се обследва съществуващите водоизточници и да се предвиди автоматична система за поливане на съществуващия футболен терен.6. Част: „Геодезия”.

Да се изготви геодезическа снимка за територията предмет на разработката. Да се представи трасировъчен чертеж за предвидените с проекта сгради и съоръжения, включително алеи и подземни съоръжения.

Да се изготви проект за вертикална планировка. Нивелетите на алеите да се обвържат с тези на граничещите алеи и улици. Проектните повърхнини да се покажат по метода „с червени хоризонтали”. Вертикалната планировка да изследва възможностите за минимални работи по изкопи и насипи и с оптимално използване на теренните дадености. С наклоните на плочници и алеи да се осигури повърхностно оттичане на дъждовните води. Всички наклони да бъдат съобразени с осигуряването на достъпна среда.

7. Част: „ОВК”.

Във връзка с осигуряване възможност за функциониране на басейна и в студени периоди /басейнът ще се ползва в периода от месец април до месец ноември включително/ от годината, да се разработи инсталация за подгряване на водата в същите. При това е необходимо да се предвиди котелно помещение и котелна инсталация, на базата на кондензни котли, окомплектовани с необходимата регулираща и предпазна арматура, работещи на компресиран природен газ.

Котелното да се оразмери, така че да поема и топлинните загуби на обслужващата сграда.

В съществуващата сграда има котелна инсталация работеща на база на нафта.Същото да се преработи на работа и на природен газ.

-Да се предвиди инсталация за природен газ /компресиран/ оразмерена на база на общите мощности на двете котелни, състояща се съответно от: площадка за разполагане съоръжения за компресиран газ с подпорна стена /при необходимост/, на трейлери /биндели/, конструкции; мълниезащита, заземителна инсталация и осветление; ел.табло за захранване на съоръженията, в което да има предвиден кръг за захранване на подгряващото устройство /котела/ за газ, като местоположението на площадката се съобрази с нормативните изисквания, газорегулаторно табло /ГРТ/ 200/ 4 bar, газово табло за мерене на газ тип ГЗТ 4/0,2 bar и др.

- Подмяна на горелката в съществуващото котелно с газонафтова, като се запази съществуващата линия на нафта.

- Сградна газова инсталация включваща газопроводите, съоръженията и уредите за природен газ в котелните и газопроводът от ГЗТ до помещениято на котелните.

- Газозахранващи линии към горелките, мулти блок с контрол за плътност и необходимата окомплектовка към газовата линия.

- Системи и инсталации, включващи вентилация, ел. инсталация във взривозащитено изпълнение, автоматизация, сигнализации и блокировки необходими за безопасната експлоатация на котелните и за обезопасяване на помещенията, заземителната уредба в котелните.

Да се предвиди и инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа. Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез бойлери, които да са свързани със слънчевите колектори и с колекторите в котелното помещение. На същите да се предвидят и ел. нагреватели.

Да се разработи вентилационна инсталация на машинното помещение на басейна, вентилация на санитарните помещения, отоплителна инсталация на обслужващата сграда, като се спазват изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Да се разработи проект по част ТТЕ, съгласно изискванията на Наредба №7 от 15.12.2004 г. и нейното изменение и допълнение публикувано в ДВ. бр. 85/2009 г., попр.ДВ бр.92/2009 г.и ДБ бр. 2/2010 г.за енергийна ефективност и топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Да се спазват изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар.

При проектната разработка да се спазват изискванията на „Норми за проектиране на спортни съоръжения и сгради” и всички нормативни изисквания.Проектът да се изготви в обем и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти за фаза технически инвестиционен проект от проектанти с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП по отделните части.
Съдържание на проекта:

1. Проекти за сгради и съоръжения съгласно заданието по части в М 1:50

архитектура

строителни конструкции

електро – сградно и площадково

водоснабдяване и каналицзация-сградни инсталации

водоснабдяване и канализация—домови отклонения и площадкови инсталации

отопление и вентилации

технологична

план за безопастност и здраве

пожарна безопасност

оценка за енергийна ефективност

ситуационно решение М 1:200

и геометрично решение на откритите водни площи

план на ограда М 1:200

детайл на ограда М 1:10

2. Външни връзки М 1 :250/1:500/

електро


водоснабдяване и канализация

газификация

районно осветление на плувния комплекс

Детайли на шахти М 1:10

Детайли на осветителни тела М1:10

3. Поливна система

ситуация


електро

водоснабдяване и канализация

помпено помещение в обем по т.1

реконструиране на тръбна разводка М 1:500

на поливната система и нова такава

4. Геодезия

трасировъчен чертеж с включени всички подобекти

проект за вертикална планировка

5. Количествени и стойностни сметки

количествено-стойностна сметка по всички части

обобщена количествено-стойностна сметка

обяснителна записка по всички части

количествено-стойностна сметка за І етап

количествено-стойностна сметка за ІІ етап6. Благоустрояване и Озеленяване

Подробна геодезическа снимка със заснета М 1:500

декоративна растителност

Опорно сравнителен план М 1:500

Фитосанитарна оценка на растителността М 1:500

Дендрологичен проект М 1:500

Алейна мрежа и настилки М 1:200

Дендрологична ведомост М 1:200

Детайли на настилки, цветни кашпи

Вертикална планиривка М 1:200

Подробна количествено - стойностни сметки със заложени средства за възстановяване на нарушени участъци в озеленените площи и алейна мрежа.

Проектът да се представи на инвеститора в три (3) екземпляра на хартиен носител и в цифров вид.
При изработване на техническия инвестиционен проект да се спазват изискванията на всички действуващи към момента нормативни документи. Да се спазят изискванията на:

1. Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г., попр. бр. 98 от 2002 г., изм. бр. 86 от 2003 г., доп. бр. 7 от 2004 г., изм. ДВ бр. 104/2008 г.);

2. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 2003 г.);

3. Закон за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп. бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, бр. 103 и бр. 105 от 2005 г., изм. ДВ бр. 29, бр 30, бр. 34, бр. 37/2006 г., изм. ДВ бр. 98/14.11.2008 г.);

4. Закон за устройството на черноморското крайбрежие (обн. ДВ бр. 48/15.06.2007 г.);

5. Наредба № 1 за геозащитна дейност (обн. ДВ бр. 12/08.02.1994 г.);

` 6. Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии (обн. ДВ, бр. 86 от 2004 г., попр. бр. 93 от 2004 г.);

7. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн. ДВ бр. 88/08.10.2004 г.);

8. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и хора с увреждания;

9. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ, бр. 3 от 2004 г.);

10. Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (обн. ДВ, бр. 72 от 1999 г.);

11. Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата за питейно – битови цели (обн. ДВ, бр. 30 от 2001 г.);

12. Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ, бр. 25 от 2002 г.);

13. Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ, бр. 79 от 1987 г., изм. и доп. бр. 18 от 1992 г., бр. 12 от 1995 г., бр. 88 от 2000 г., бр. 25 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г.);

14. Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (обн. ДВ, бр. 88 от 2004 г.);

15. Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивацията на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ бр. 89/22.10.1996 г., изм. и доп. ДВ бр. 30/2002 г.);

16. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас;

17. Наредба №І-3-1971/29.10.2009 за СТПН за осигуряване на безопасност при пожар;

18. Норми за проектиране на спортни съоръжения.

Изходни данни:

1. Скица-извадка от действащ план, съгласувана със заинтересованите ведомства.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница