Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската транспортна схемаДата08.05.2018
Размер95.41 Kb.
#68359
ТипКонкурс


8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

ДОг-н (г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 09.11.2009г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка № 550/20.10.2009г. от Красимира Тодорова – зам.Кмет на община Несебър, относно увеличаване капацитета и числеността на домашен социален патронаж при управление „Социални грижи и услуги” – гр. Несебър.


Докл. Светлана Николчева

Председател на комисия

2. Докладна записка № 584/27.10.2009г. от Благой Филипов – председател на общински съвет Несебър, относно избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели съгласно чл.5, ал.1 от наредба №2/08.01.2008г.
Докл.Светлана Николчева

Председател на комисия

3. Предложение № 527/23.10.2009г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската транспортна схема.
Докл. Светлана Николчева

Председател на комисия

4. Докладна записка № 557/23.10.2009г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно предложение за предоставяне под наем на три броя автобуси – общинска собственост на сдружения с нестопанска цел, извършващи дейност в общинска полза.

Докл.Светлана Николчева

Председател на комисия

5. Докладна записка № 582/26.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно именуване на улици по ЗРП в курортна зона между Морски санаториум и местността Юрта под пътя – гр. Свети Влас.


Докл. Светлана Николчева

Председател на комисия

6. Докладна записка № 583/26.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно именуване на ЦДГ – Слънчев бряг.

Докл.Светлана Николчева

Председател на комисия

7. Докладна записка № 586/28.10.2009г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно предложение за присъждане на „ Почетен знак на Община Несебър”


Докл. Светлана Николчева

Председател на комисия

8. Докладна записка № 589/02.11.2009г. от Никола Иванов – общински съветник, относно създаване на местна инициативна рибарска група.
Докл. Светлана Николчева

Председател на комисия

9. Докладна записка № 590/02.11.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в бюджетните кредити.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

10. Докладна записка № 573/26.10.2009г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата программа на община Несебър

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

11. Докладна записка № 581/26.10.2009г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата программа на община Несебър.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

12. Докладна записка № 572/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на Община Несебър.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

13. Докладна записка № 580/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за ремонтни работи на църквата „ Свети Атанасий” гр. Свети Влас.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

14. Докладна записка № 525/23.09.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно отпускане на парични средства за новоизграждащата се православна църква „ Св.Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца.

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

15. Докладна записка № 571/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за снабдяване с хляб на с. Козница и с. Емона.


Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

16. Докладна записка № 521/23.09.2009г. от Добринка Тожарова – общински съветник, относно актуализация на годишната субсидия на ФК „ Черноморски спортист „ гр. Обзор.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

17. Докладна записка № 569/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за провеждане на турнир по шахмат на територията на община Несебър.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

18. Докладна записка № 585/27.10.2009г. от Янаки Иванов – зам. Кмет на Община Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за ФК „ Слънчев бряг”.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

19. Докладна записка № 522/23.09.2009г. от Добринка Тожарова – общински съветник, относно отпускане на бюджетни средства за ОФК „ Несебър” и детско юношеската школа към него.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

20. Докладна записка № 515/17.09.2009г. от Тодор Кочев – общински съветник, относно актуализиране размера на субсидия за 2009г за спортни клубове с национални и международни постижения.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

21. Докладна записка № 400/22.07.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Елена Владимирова Ангелова

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

22. Докладна записка № 400/22.07.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Нанка Славова Ибришимова


Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

23. Докладна записка № 400/22.07.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Марко Стоянов Марков

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

24. Докладна записка № 551/20.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Елена Иванова Янакиева.

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

25. Докладна записка № 551/20.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Милка Стоянова Илиева.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

26. Докладна записка № 551/20.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Анета Емануилова Пехливанова.


Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

27. Докладна записка № 551/20.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Радка Димитрова Огледалова.
Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

28. Докладна записка № 551/20.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Албена Ангелова Чернева.

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

29. Докладна записка № 551/20.10.2009г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Десислав Тодоров Калафоров.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

30. Докладна записка № 563/23.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно молба на ЕТ „ Зарко Транс – Захари Вълков”.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия

31. Докладна записка № 556/23.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно право на строеж в ж.к. Черно море, УПИ Х, кв.12, поземлен имот 51500.503.400


Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия

32. Докладна записка № 576/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2009г.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия

33. Докладна записка № 564/23.10.2009г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на автогара гр. Обзор.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия

34. Докладна записка № 578/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отдаване под наем на общинско помещение в градска поликлиника гр. Обзор.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
35. Докладна записка № 562/23.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 19 в „ Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” гр. Несебър.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
36. Докладна записка № 579/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на общинска помещение за нуждите на отдел „ Социална закрила” Несебър към Агенция за социално подпомагане – Дирекция СП Поморие.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
37. Докладна записка № 575/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
38. Докладна записка № 574/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Оризаре.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
39. Докладна записка № 577/26.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот по кадастралната карта на с. Тънково.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
40. Докладна записка № 566/23.10.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка възложена по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС за продажбата на ½ идеална част от УПИ V – 442 по плана на гр. Свети Влас.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
41. Докладна записка №591/02.11.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот.

Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия
42. Докладна записка № 511/17.09.2009г. от Светлана Николчева – общински съветник, относно конкурс за избор на управител на МЦ „ Д-р Димитър Пеев”
Докл. Венелин Ташев

Председател на комисия

43. Докладна записка № 530/25.09.2009г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно промяна на план за регулация и застрояване на УПИ І – 705, ІІ – общ., ІІІ- общ. в кв. 30 по плана на гр. Несебър.

Докл. Атанас Терзиев

Председател на комисия
44. Докладна записка № 663/01.08.2009г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І – общ. в кв.84 и УПИ ІІ – общ. кв.83 по плана на гр. Несебър.

Докл. Атанас Терзиев

Председател на комисия
45. Докладна записка № 543/12.10.2009г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ – 228 в кв.4901 по плана на к.к Сл. Бряг – запад.

Докл. Атанас Терзиев

Председател на комисия
46. Докладна записка № 588/30.10.2009г. от арх. Валентин Димов - гл. архитект на Община Несебър, относно ПУП-ПЗ з право на преминаване през имот общинска собственост с идентификатор 51500.510.86 по кк на гр. Несебър

Докл. Атанас Терзиев

Председател на комисия

47. Докладна записка № 398/22.07.2009г. от арх. Атанас Пинков - архитект на Община Несебър, относно ПУП – План за улична регулация м. „ Мешелика”, „ Голям кочалан” и Южен парк – гр. Обзор. След като разгледа предоставените материали комисията взе следните


Докл. Атанас Терзиев

Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 04.11.2009 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .............................

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница