Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент, обявен от иохцф в дв бр. 32/27. 04. 2011 гДата22.08.2016
Размер32.71 Kb.
#7093
ТипКонкурс
.

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН

СТАНОВИЩЕ1

на доц. д-р Люба Николова Евстатиева - Лисичкова

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”, обявен от ИОХЦФ в ДВ. бр.32/27.04.2011 г.
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция, представена от участниците в конкурса.

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова


  1. Обща оценка на кандидата.

Д-р Трендафилова участвува в конкурса с 29 научни статии, от които 19 са публикувани в списания с импакт фактор. Трудовете й са цитирани общо 97 пъти от чуждестранни автори. Била е ръководител проект финансиран от ФНИ и е участвала е в изпълнението на многобройни научно-изследователски проекти. Била е ръководител на един докторант и консултант на докторант от УХТ.

ІІ. Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция.

Безспорно, най-големи научни и приложни резултати кандидатката е постигнала във фитохимичното изследване на растителни видове от български и чуждестранен произход, известни със своите лечебни свойства. Тези изследвания са в унисон със съвременните изисквания на Европейския Съюз за охарактеризиране на продуктите от растителен произход /лекарствени средства, хранителни добавки, чайове и др./ по отношение на основните биологично-активни вещества.

Д-р Трендафилова е успяла да изолира и структурно определи над 200 сескитерпенови лактони, съпътстващите ги терпеноиди и флавоноиди, както и състава на етеричното масло в над 20 представители от 6 рода, принадлежащи към семейство Asteraceae (Сложноцветни), Чрез използване и сравняване на различни съвременни хроматографски техники е установила за пръв път над 65 нови природни съединения.

Като специалист в областта на ботаниката считам като особенно голямо постижение на кандидатката интерпретирането на химическите резултати за нуждите на таксономията на висшите растения. Определянето на таксономичния ранг на представителите от сем. Asteraceae винаги е представлявало голяма трудност за изследователите, поради което се е наложило използването на различни химически резултати за тази цел - т.нар. хемотаксономичен метод. В това отношение авторката има големи приноси.

От особенно голямо значение са хемотаксономичните изводи, направени по отношение на представителите от род Achillea (равнец). И до сега в страната ни се събира търговска дрога Herba Millefolii, която е комплекс от 5 вида, трудно различими по морфологични белези един от друг. Използването на съществуващи и новоустановени сескитерпенови лактони и флавоноиди от кандидатката като хемотаксономични маркери, са послужили за надеждно охарактеризиране на отделните видове и получените резултати са взети в предвид при разработване на новата таксономична схема на рода за Флора на България.

Едновременно с това резултатите от научно-изследователската работа са насочени директно към практиката - установени са перспективни видове и форми за култивиране от групата Achillea millefolium, с доказани фармакологични качества, докато за други видове от нея (A. distans и A. setacea) се посочва, че съдържат лактони, предизвикващи алергични реакции.

Ето защо считам, че научните приноси на д-р Трендафилова са оригинални, разкриващи нови черти в познанието на природните закономерности и чертаят път за тяхното най-рационално използване.  1. Критични бележки и препоръки.

Нямам забележки към кандидатката, а препоръка - да продължи хемотаксономичната разработка на останалите представители на родовете Achillea (равнец) и Artemisia (пелин), тъй като има богат опит в тази насока.

  1. Заключение.

Въз основа на казаното дотук и като имам предвид цялата представена документация по конкурса, смятам, че д-р Трендафилова отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”. Нейната научна продукция, научните й и приложни приноси я охарактеризират като утвърден изследовател в областта на органичната химия. Това ми дава основание с убеждение да гласувам положително за присъждане на гл. ас. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова на академичната длъжност „доцент” в ИОХЦФ – БАН.

Член на журито:

/Доц. д-р Люба Евстатиева/

27.06.2011 г.

1 Обемът на становището да не надвишава 2-3 страници за един кандидат, с размер на шрифта - 14, междуредие 1,5. Изготвят се становища за всички кандидати по азбучен ред.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница