Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалностДата24.07.2016
Размер133.07 Kb.
#4510
ТипКонкурс
До Председателя на научно жури,

определено със Заповед № 3-228 / 21.07.2015 г. на

Изп. Директор на СБАЛО-ЕАД, гр. София

Приложено представям: Р Е Ц Е Н З И Я

по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” понаучната специалност Онкология” (03.01.46) за

нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина при „СБАЛ по онкология -ЕАД“Обявен в ДВ, бр. 35 от 15. 05. 2015 г.

Рецензия: Проф. д-р Веселина Методиева Първанова дм

Научни специалности – Медицинска радиология, ОнкологияИнституция: СБАЛ по онкология - ЕАД, Клиника по лъчелечение

А
Рецензията е съставена в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Раздел ІІІ /Раздел ІV от ППЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на академична длъжност „професор”
дрес за кореспонденция:

София, СБАЛО-ЕАД, София,

1756 ул.”Пловдивско поле” 6

Клиника по лъчелечение

Електр. адрес:parvanovavesselina@gmail.com

Телефони: 02 8076 272, 0887 397 048

В законово установения срок за участие в конкурса за „Професор по онкология” за нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД София, обявен в Държавен вестник бр. 35 от 15. 05. 2015 г., е подал документи само един кандидат - Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм. Всички материали на кандидата са подготвени съгласно изискванията на Правилника на СБАЛО - ЕАД, София. Те са представени в прецизно и компетентно подготвени папки.

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм е родена на 29. 12. 1959 г. в гр. Пловдив. През 1977 г. завършва Английска езикова гимназия в гр. Русе и висше образование по медицина – магистър през 1983 г. във Висш медицински институт, София. В периода 1983 - 1986 г. работи като лекар ординатор в Микробиологична лаборатория, гр. Перник, от 1986 до 1998 г. е лекар ординатор в Лаборатория по нуклеарна медицина на Пета градска болница, София. През 1998 г. постъпва в Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД, София, където работи и сега. Придобива специалност по медицинска радиология (нуклеарна медицина и лъчелечение) през 1991 г., и по онкология през 2001 г. Защитава дисертация за придобиване на научна и образователна степен “Доктор” през 1998 г. на тема „Диагностични възможности на миокардната перфузионна сцинтиграфия с 99мТс-МІВІ и фармакологична вазодилатация с нитропрепарати”, София 1997 г. От 2006 г. заема академична длъжност доцент по онкология и от 2007 г. е Началник отделение по нуклеарна медицина ин виво в Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО - ЕАД, София. Продължително обучение и повишаване на квалификацията си д-р Цоневска провежда в Университетска болница, Неапол, Италия при Проф. А. Куоколо през 2007 г., в 3 международни курсове по нуклеарна медицина, 4 училища, организирани от Европейската асоциация по нуклеарна медицина в периода 2005 - 2012 г. и в 5 специализирани курса у нас.НАУЧНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Публикационна активност

Високата публикационна активност на доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм е представена в 59 реални публикации, от които нерецензирани след придобиване на научното звание „доцент“ са 33: осем в специализирани научни списания в чужбина, 7 от които с импакт фактор. От публикациите в чужбина тя е първи автор в 62,5%, втори автор в 12,5% и трети в 12,5% от тях. От 20-те публикации у нас тя е първи автор в 50%, втори автор в 25%, трети в 15% и последващ автор в 10% от тях. В 5-те нерецензирани монографии доц. д-р Антония Цоневска е първи и единствен автор на публикувания материал.

Деклариран е висок общ импакт фактор от реалните 33 публикации – 106.053, с индивидуален ИФ - 24,828.

Докладвани са общо 89 цитиирания, като 45 от български автори и чужди – 44, от които в база данни Scopus - 24, Web of Knowledge - 15 и 5 в други източници .

Участията на доц. д-р Антония Цоневска в 22 научни форума в чужбина са с публикувани резюмета в 21 списания с импакт фактор, което документира и допълва разнообразната и стойностна научна активност на кандидата. Трите участия в научни проекти на МОН, 1 на Международната атомна агенция - Виена и 1 на КИАЕМЦ, са свързани с въвеждане на нови методики и международни прояви на Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД в областта на нуклеарната медицина.

Представените от доц. д-р Антония Цоневска дм, научни проучвания и резултати, отразени в реални публикации и резюмета от научни форуми са в две направления:I. Hуклеарна кардиология и II. Hуклеарна онкология.

I. Hуклеарна кардиология и в частност онкокардиология

1. Диагностичните възможности на миокардната перфузионна сцинтиграфия при диагноза на ИБС, оценка на витален миокард и резултата от проведена реваскуларизация на болни с тежка ИБС са отразени в една международна публикация посочена в списъка като 13 и две резюмета в списания с импакт фактор (90* и 100*) - нерецензирани.

Авторката сравнява за първи път у нас резултатите при оценка на витален миокард преди и след перкутанна транслуминална коронарна ангиография (РТСА), което показва сигнификантно дефиниране на виталния миокард при прилагане на GSPECT и усилване с нитропрепарат. Това е основание да се препоръча прилагане на GSPECT и усилване с нитропрепарат при оценка на витален миокард, перфузионни дефекти с намалена фиксация на радиофармацевтика под 50% в дефекта. Подчертава се възможността с 99мТс-МІВІ GSPECT миокардната сцинтиграфия да се изследва както функцията, така и перфузията на миокарда на лява камера, което е по-чувствителен метод с възможност за оценка виталността на миокардните сегменти с увредена функция и хиберниран миокард. За първи път у нас е въведена миокардна перфузионна сцинтиграфия, синхронизирана с ЕКГ и изследване на калциев скор в режим на SPECT-CT, което позволява извършване на комплексна количествена оценка на миокардна перфузия, функция на лява камера и наличие на калциеви плаки в коронарните съдове.  1. Нуклеарномедицинските методи за установяване странични ефекти върху миокарда от проведеното противотуморно лечение са засегнати в научните трудове, отбелязани в списъка (14, 16, 19, 20, 40, 44, 45) и шест резюмета в чужди издания с импакт фактор (92*, 98*, 102*, 104*, 105*, 106*) са съществена част от научните разработки на доц. А. Цоневска.

Отчитане ефективността на лъчелечението и противотуморното лекарствено лечение винаги се свързва с нивото на настъпила токсичност и/или необратими късни увреждания. Проучвана е кардиотоксичност при болни с карцином на гърдата и малигнени лимфоми, лекувани с антрациклини, при които е приложена миокардна сцинтиграфия, синхронизирана с ЕКТ. Установените перфузионни дефекти и нарушение на диастолната функция на ЛК преди настъпило намаление на фракцията на изтласкване на лява камера е обективен показател за кардиотоксичност, като при намалена фракция на изтласкване промените в миокарда вече са необратими. Методът е с по-висока чувствителност и открива ранните кардиотоксични ефекти от лечението, когато е възможна корекция на лечението и обратимост на промените и отдиференцира болните с висок риск за усложнения и определя индивидуален подход в лечението им.

При облъчване областта на торакса могат да настъпят трайни увреждания на миокардните капиляри с бавно настъпваща стенокардна симптоматика, без засягане на големите коронарни съдове. След лъчелечение на лявата млечна жлеза чрез миокардна сцинтиграфия се установява при 40% от болните намалена перфузия на предната стена на лявата камера, която попада в обема, подлежащ на лъчелечение. Ранното установяване на субклиничните миокардни увреждания след кардиотоксична химиотерапия са съществени при прецизиране на клиничните мишенни обеми за избягване на трайни лъчеви увреждания на миокарда.

За значимостта на резултатите от проучванията в тази посока говорят цитиранията в авторитетни учебници като Cancer and the Heart, Diagnostic Imaging of Coronary Artery Disease, Cardiovascular Imaging.

II. Нуклеарна онкология:


  1. Нуклеарномедицински методи за диагностика на туморите на щитовидната жлеза са отразени в една публикация (54) и две международни резюмента от научни форуми в чужбина (94* и 108*).

Сцинтиграфията с туморотропен радиофармацевтик маркира пролиферативната активност на нефункциониращите нодули в щитовидната жлеза и при хиперфиксация ги определя като малигнени. Създаден е алгоритъм за следоперативно проследяване на болните с диференциран карцином на щитовидната жлеза, като е въведена оценка на сцинтиграфията с радиоактивен йод, ниво тиреоглобулин и тиреоглобулинови антитела.

Сцинтиграфията с 131 йод, изпълнена в режим на SPECT-CT подобрява стадирането и прецизира лечебната доза на радиоактивен йод при болни с ДКЩЖ. При 1/3 от тях при повишен тиреоглобулин, цялотелесната сцинтиграфия с 131І е негативна, което налага провеждане на сцинтиграфия и с 99мТс-МІВІ за визуализация на рецидиви и метастази. Висока чувствителност (86%) и специфичност (95%) на метода, изпълнена в режим на SPECT-CT е основание за въвеждане в практиката за проследяване на локални рецидиви и далечно метастазиране при болни с ДКЩЖ в тези случаи.

2. Нуклеарномедицински методи при диагноза и проследяване на карцинома на млечната жлеза. Проблемът е засегнат в една монография – (5), една международна – (17) и две публикация у нас – (43, 57) и участия в два международни научни форума – (89*,103*).

В колектив е сравнена диагностичната стойност на неспецифичните туморотропни радиофармацевтици 99мТс-МІВІ и 99мТс tetrofosmin., като при прилагането и на двата 99мТс-МІВІ има по-висока клинична стойност при позитивни случай, докато 99мТс tetrofosmin е с по-висока прогностична стойност при негативни случай. Диагностичните възможности на сцинтимамографията в режим на SPECT-CT показва чувствителност освен за визуализиране и точно локализиране на първичния тумор, оценка състоянието на лимфните възли, така и на белия дроб. В случаите на недиагностична мамография, СМГ е втори избор в диагностиката за карцином на млечната жлеза.  1. Нуклеарномедицински методи за диагноза и проследяване на Ходжкинов и Неходжкинови лимфоми са широко разисквани в една публикация в чужбина – (18), шест у нас (46,47,48,49,50,52) и шест в научни форуми в чужбина (87*,88*,91*,99*,101*,107*) и др.

Радионуклидните методи заемат значително място при стадиране на малигнените лимфоми (Ходжкинов и неходжкинови) поради системния им характер, както и при проследяване ефекта от лечението им. В колектив за първи път у нас е въведена сцинтиграфия с 201 Tl chloride като туморотропен агент на нодални и екстранодални лезии при лимфоми с наддиафрагмално разположение, съобразявайки се с биоразпределението на радиомаркера. При неходжкинови лимфоми галиевата сцинтиграфия показва чувствителност при високо малигнените, докато талиевата сцинтиграфия при лимфоми с по-ниска степен на малигненост, което определя прилагане на метода в зависимост от хистологичния вид.

За първи път у нас е приложена сцинтиграфия с 99mTc MIBI и хибридно изследване СПЕКТ/СТ при болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми, като натрупаният значителен опит показа възможност за визуализиране както на лимфните възли, така и на екстранодално разположени туморни инфилтрати, на костномозъчно ангажиране от лимфомния процес с възможност за определяне подходящо място за биопсия. Позитивните сцинтиграфски изследвания се израз на непълен терапевтичен отговор, което налага преценка на последващото терапевтично поведение при тези болни.

Негативната 99m Tc MIBI сцинтиграфия при клинични и лабораторни данни за активност на болестния процес корелира с лекарствена резистентност към противотуморната терапия и служи като ин виво тест за прогноза и индивидуализиране на лечението. За първи път у нас едновременно с визуализация на лимфомните лезии след инжектиране на 99m Tc MIBI се изследва и миокарда за оценка на кардиотоксичност от цитостатичната терапия.

За първи път у нас аналогично на 99m Tc MIBI са проведени сцинтиграфски изследвания с 99mTc Tetrofosmin при болни с лимфоми и оценено равностойното му прилагане.Оригинален принос в диагностичния подход при мултиплен миелом е предложеният нов диагностичен алгоритъм, включващ комплексно провеждане на костната сцинтиграфия в съчетание със сцинтиграфията с 99m Tc MIBI и определяне на бета-2-микроглобулин, даващ възможност за по-точна интерпретация на резултатите от визуализиращите методи - доказва активността на миеломния процес, докато костната сцинтиграфия приложена самостоятелно визуализира процеса на костнообразуване в оздравителния период след фрактури от ММ.. Данните от проведеното проучване са първо съобщения в научната литература и от съществено значение при диагнозата, прогнозата и оптимизиране терапията на мултиплен миелом.

  1. Нуклеарномедицински методи за диагноза и проследяване на метастатична костна болест са засегнати в две международни (4 и 15) и четири български публикации (51,53,56,59) и множество български научни форуми.

Оценена е диагностичната стойност на хибридният метод SPECT-CT при съмнителни лезии в костната сцинтиграфия при болни с простатен карцином, като резултатите са основание за препоръка на изследването при новооткрити болни с GS >5 и PSA>15 или при всички болни с Т3-4 или наличие на костна болка. Костната сцинтиграфия се приема за обективен критерии при оценка ефекта от терапията с бифосфонати и се въвежда като необходимо изследване 6 месеца след започване на лечението.

  1. Нуклеарномедицински методи за картиране на сентинелни лимфни възли

Доц. Цоневска е съавтор в първите две публикации у нас - 41, 42, и в два научни форума в чужбина – 95*, 141* за сцинтиграфско визуализиране на локо-регионалния лимфен дренаж и определяне броя и локализацията на сентинелните лимфни възли при болни с карцином на млечната жлеза, злокачествен меланом, колоректални и вагинални карциноми и последващо локализиране с йонизационна сонда. Установена е висока чувствителност на метода в 100% при болни с малигнен меланом и в 86% при карцином на млечната жлеза.

  1. Нуклеарномедицинските методи за доказване нефротоксичност и пулмотоксичност като странични ефекти при провеждане на противотуморна терапия са обширно засегнати в три монографии (3, 6 и 7) и в една българска публикация (55).

Установяването на функционални субклинични бъбречни увреждания преди започване на химиотерапията с нефротоксични противотуморни медикаменти и мониторирането в хода на лечението е решаващо за предотвратяване токсичността. Разработен е протокол за провеждане на динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТс-MDP, като резултатите са сравнени с 99мТс-DTPA, което е основание за въвеждане на метода в практиката. Прилагането на динамична бъбречна сцинтиграфия с определяне на глумерулна филтрационна скорост е високочувствителен, неинвазивен, технически лесно изпълним, като глумерулната филтрационна скорост е по-ранен показател за нефротоксичност и основание за предварително скриниране на болните.

Прилагането на белодробната перфузионна сцинтиграфия в режим на SPECT - CT за ранно откриване на белодробен тромбемболизъм при болни с онкологични заболявания и развитието на белодробна фиброза след лъчелечение в областта на торакса и при прилагане на някои химиотерапевтици доказа ролята на белодробната перфузионна сцинтиграфия в тези случаи.Показател

Изисквания за

АД „Професор”

Представени от кандидата

  1. Общ брой публикации след АД „доцент”

  • В международни списания*

25

5


33

8*


2. Положителни цитирания

30

89 (45 + 44*)

*чужди списания

І. Оригинални приноси:1. Диагностични възможности на миокардната перфузионна сцинтиграфия при диагноза на ИБС, оценка на витален миокард и резултат от проведена реваскуларизация.

2. Нуклеарномедицински методи при установяване странични ефекти върху миокарда и доказване на нефротоксичност и пулмотоксичност при противотуморно лекарствено и лъчелечение.

3. Нуклеарномедицински методи за диагноза и проследяване на Ходжкинов и неходжкинови лимфоми и мултиплен миелом.

ІІ. Потвърдителни приноси:

4. Алгоритъм при диагностика и проследяване на тумори на щитовидната и млечна жлеза.

5. Диагноза и проследяване на метастатична костна болест при карцином на простата и млечна жлеза чрез нуклеарно медицински методи.

ІІІ. Научно-практически приноси:

6. Нуклеарномедицинска методика за картиране на сентинелни лимфни възли.

Учебна натовареност:

Академичната справка за учебната натовареност на Доц. Цоневска показва, че за периода 2010-2014 г. среднгодишна лекционна натовареност по СДО в размер на 250 академични часа като лектор в тематичен курс „Съвременно лекарствено лечение на солидни тумори” (160 часа), ръководител на 1 лекар-специализант и подпомагане на останали 4 за придобиване специалност “Нуклеарна медицина”, практическо обучение на рентгенови лаборанти – студенти от медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ-София и лекторски часове със студенти медици в СУ” Климент Охридски” (90 часа).

Доц. Цоневска е член на следните национални и международни научни дружества и организации: Българска асоциация по радиология, дружесво по нуклеарна медицина – БАР, Замесник председател на Дружеството по нуклеарна медицина, Европейска асоциация по нуклеарна медицина (EANM), Национален делегат на EBNM/EANM, Европейско общество по медицинска онкология (ESMO) и Интернационално кардионкологично общество (International CardiOncology Society).

Доц. Цоневска е член на научния съвет и на работната група по провеждане на клинични изпитвания в СБАЛО-ЕАД. Член на експертната комисия на ИАЛ в областта - радиофармацевтици. Член на редакционния съвет на списание Рентгенология и радиология.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Запознавайки се с критериите на ЗРАСРБ, както и Раздели III /IV от ППЗРАСРБ, отчитайки дългодишните ми наблюдения за професионалното и академично развитие, както и предвид гореизложените агрументи, определено мога да заявя, че Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм, е водещ специалист по нуклеарна медицина и онкология. Тя има доказан авторитет в научните среди, професионалните организации и като Заместник председател на Дружеството по нуклеарна медицина се ползва с уважението на колегите.

Доц. Д-р Цоневска дм е водещ изследовател в областта на нуклеарната кардиология, която е съществена част от нуклеарната медицина в страните с развита медицина. Тя е един от инициаторите за създаване и прилагане на диагностичните алгоритми за стадиране и проследяване на социално значимите онкологични заболявания. Нейните разработки в областта на ранната диагностика на увреждания, предизвикани от химио- и лъчелечение в онкологията са цитирани във водещи международни учебници по нуклеарна медицина.

Задълбоченият анализ на научно изследователските и учебно преподавателски качества на Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм, както и на нейния научен потенциал, ми дават основание отговорно да предложа на почитаемото научно жури да гласува положително за избирането ѝ на академичната длъжност „Професор по онкология” за нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина в СБАЛО-София.


17. 08. 2015 г. Рецензент:

Проф. д-р Веселина Първанова, дм


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница