Конкурс за заемане на академична длъжност във Военномедицинска академияДата22.10.2018
Размер44.5 Kb.
#92737
ТипКонкурс
З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
10.01.2013 № 47 гр. София
_____________________________________________________________________
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на конкурс за заемане на

академична длъжност във Военномедицинска академия

_____________________________________________________________________
На основание Чл. 8, ал. 3, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия и във връзка с т. І.3. (б) от МЗ № ОХ-602 на Министъра на отбраната на Република България и решения на Академичния съвет на ВМА.

З А П О В Я Д В А М :


І. Обявявам конкурс за щатно осигурена академична длъжност „Доцент висше училище”, код на длъжността 253-06, ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително” от състава на Военномедицинска академия, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. „Медицина”, по научната специалност „Кардиология” за нуждите на Клиника по функционална диагностика на ССС към катедра „Кардиология и спешна терапия” на МБАЛ – София при ВМА.


 1. Изисквания към кандидатите:

1.1. да имат придобита образователна и научна степен "доктор" по научната специалност „Кардиология”;

1.2 Не по-малко от две години:

- да са заемали академичната длъжност "Асистент", „Главен асистент” или

- да имат теоретични и практически познания в областта „Кардиология”

- да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на

научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна

организация, или

- да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в

своята област;

1.3 да са представили публикуван монографичен труд или равностойни

публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях, които да неповтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор”;  1. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително /Кандидатите, които нямат такова разрешение следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация/.
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление до Началника на Военномедицинска академия

 • Автобиография

 • Копие от разрешението за достъп до класифицирана информация. Кандидатите, които нямат такова разрешение, да подадат необходимите документи по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, необходими за започване на процедура за проучването им за получаване на съответното ниво на достъп;

 • Свидетелство за научно звание

 • Диплома за образователна и научна степен „Доктор”

 • Научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки;

 • Творческа автобиография, която включва информация за учебната и научноизследователската работа на кандидата;

 • Свидетелство за съдимост

 • Документ за трудов стаж;

 • Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в областта „Кардиология” – като изобретения, научно-приложни разработки и др.


IIІ. Срок за подаване на документите за участие в конкурсите: 2 /два/ месеца от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на подаване на документите се счита датата на завеждане на същите в деловодството на ВМА.
IV. Началникът на учебно-научен отдел на ВМА

 • да организира публикуването на заповедта в интернет страницата на Военномедицинска академия и Държавен вестник;

 • Да организира провеждането на конкурса в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България, Закона за защита на класифицираната информация и правилниците за тяхното приложение;

 • В 10 дневен срок след приключване на конкурса, да уведоми избрания кандидат.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ:

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ.­­­­___________/СТ. ТОНЕВ,дм/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница