Конкурс за заемане на академичната длъжност " Професор по съвременен руски език" 05. 04. 18Дата12.05.2017
Размер203.34 Kb.
#21160
ТипКонкурс
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

на доц. д-р Стефка Георгиева

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност

Професор по съвременен руски език” – 05.04.18І. Монографии, учебници, речници
 1. Георгиева С. Русская фразеология в зеркале болгарского языка. София: “Херон Прес”, 2011.


В книгата се разглежда националното свеобразие на руската и българската фразеология, свързани с понятийната сфера “Вселена” (Неорганичен и Органичен свят) и с Народния календар. Съпоставителният анализ на руския и българския фразеологичен материал се прави в синхронно-семантичен план по тематични групи на опорните думи-компоненти на фразеологизма.

Генетическата общност, славянската менталност, активните контакти между Русия и България са обусловили функционирането на общ фонд устойчиви единици, свързани както с действието на самата езикова система, така и с извънезикови фактори. Най-много съвпадения са фиксирани в групите с компонент природни названия, с нейния растителен и животински свят. Повечето от тях са думи със старославянска основа. Илюстративният фразеологичен материал показва и голям културно-конатативен диференциал.

В работата е доказано, че националното своеобразие на фразеологизмите е закодирано в семиотичната връзка между плана на изразяването (образната основа) и плана на неговото съдържание (актуалното значение). 1. Георгиева С., Колева А., Минакова Н. Българо-руско-английски тълковен бизнес речник. Стара Загора, 1994, 153 стр.


Речникът е първото и оригинално издание, което представя около 1 000 най-употребявани термина в български, руски и английски език. Изборът на тези езици не е случаен. Доброто познаване на руски и английски езици е важна предпоставка за установяването и поддържането на бизнес-контакти. Той е предназначен за младите бизнесмени с цел да им помогне при общуването с чуждите партньори, при работа с бизнес документи и при превод на специализирана литература.

Деловото общуване дава възможност за разкриване на нов езиков ракурс – този на речевия бизнес фонд от терминология. Тази тенденция е водеща при определянето на принципите за терминологичен подбор.

Термините са подредени по азбучен ред. Тълкуването е на български език в сбита форма и представлява първична информация, която може да бъде разширена и задълбочена, като се използват съответните монографии, учебници, енциклопедии, нормативни документи.

Речникът е предназначен за тези, които желаят да се занимават с бизнес, но нямат специално икономическо образование; за учителите, които преподават азбуката на деловото общуване на чужд език.


 1. Георгиева С., Минакова Н., Потемкин А. Бизнес и коммерция. Язык делового общения. София: “Отема – СОФ ЕООД”, 1997, 206 стр.


Това е един от първите учебни речници с подобна тематика и е сполучлив опит да се откликне на новата социална ситуация в България, на разширените международни контакти, на потребността да се изучава руски език. Речникът съдържа най-употребяваната терминология, най-употребяваните свободни и устойчиви словосъчетания и глаголи в руски, български и английски език в сферата на бизнеса.

Термините са подредени по азбучен ред, тълкуването им е на руски и на български език. Дадени са устойчивите словосъчетания в трите езика; формите на свършен и нсевършен вид на глаголите, управлението им. Заглавната дума-съществително е дадена в именителен падеж, показана е формата на родителен падеж и рода на съществителното. Материалите, представени в речника, могат да бъдат използвани и при подготовката на делови срещи с разноезични партньори. Познаването на руската и английска терминология е важна предпоставка за установяването и поддържането на бизнес контакти.

Речникът е предназначен както за широк кръг специалисти от различни профили, така и за тези, които нямат специално икономическо образование, но желаят да работят в сферата на бизнеса и търговията; за чужденците, които са заинтресувани от установяването на успешни делови контакти с руски и рускоезични партньори. 1. Георгиева С. Руско-български и българо-руски бизнес-речник. София, “Хейзъл”, 2004.


Речникът е предназначен за български и рускоговорящи специалисти, които развиват делова дейност в различните сфери на бизнеса; за работа с бизнес документи и за превод на специализирана литература, тъй като специалната терминология заема важно място в тази професионална сфера; за подготовка на делови срещи. Речникът може да е полезен за работещите в търговията, банките, търговските палати, митниците, стопанските и финансовите учреждения, в сферата на международния туризъм и др. Той може да се използва и от учители, преподаващи езика на бизнеса, от ученици и студенти, изучаващи икономически специалности, от преводачи и журналисти.

Речникът е двуезичен и е предназначен за получаване на международен сертификат за владеене на руски език за делово общуване (бизнес и комерция). В него е включена най-новата икономическа терминология в двата езика, над 20 000 термина. Думите са подредени на азбучно-гнездови принцип. След основния термин е посочен и неговият род. Ако термините се употребяват само в единствено или само в множествено число, това също е отбелязано. След заглавната дума следват най-употребяваните устойчиви словосъчетания. Глаголните словосъчетания се намират в края на речниковата статия. Това представяне на материала спомага за правилното построяване на фразите на чуждия език.

Към речника има приложение, в което са представени образци на най-употребяваните делови и търговски документи на руски и български език. 1. Георгиева С., Димитрова И., Щерева Д. Пособие по русскому языку для нефилологов. Кърджали: “Дъга – ВК”, 1998, 152 стр.


Пособието съдържа подбрани и адаптирани специализирани текстове по математика и физика, история и география, биология и химия. Към текстовете има разработени лексико-граматични упражнения и руско-български речник за всяка специалност. Предложеният материал дава възможност за различни форми на работа със студентите от нефилологическите специалности, изучаващи руски език. Това пособие е съставено в съответствие с целите и задачите на обучението по руски език за студентите от нефилологическите специалности, за които руски език не е основна специалност


 1. Георгиева С., Ковачев С., Манчев В. Практическая грамматика русского языка (Часть І). Пловдив: ПУ, 1999, 264 стр.

Практическата граматика на руския език” е предназначена преди всичко за студентите и учениците, изучаващи руски език интензивно. Тя е ориентирана и към широката българскоговоряща аудитория. Авторите предлагат своя концепция, като обръщат специално внимание на категориите “преходност – непреходност” и “личност – безличност” на глаголите. Целият курс е създаден върху съпоставката на руския език с родния, което способства за развитието на лингвистическия усет и за възприемането на отделните езикови системи. Представени са различни таблици, списъци, парадигми, структурни модели и упражнения, които помагат за усвояването на граматичния материал.
 1. Георгиева С., Ковачев С., Манчев В. Практическая грамматика русского языка (Часть ІІ). Пловдив: ПУ, 2002, 224 стр.


Настоящият учебник е първият опит да се направи практическо пособие по руски език. В тази част са разработени темите, свързани с граматичните категории глагол, причастие, деепричастие, местоимение, числително, наречие, предлог, съюзи, честици, междуметия.

Изхождайки от целите и задачите на практическата граматика, авторите не са използвали примери от традиционните граматики, а са съставяли свои образци на граматичните категории. Авторите са се стремили да избягват сложните формулировки и дефиниции, илюстрирали са граматичния материал с много таблици, списъци, парадигми, структурни модели, упражнения и др.

ІІ. Статии и доклади
 1. За ролята на новите символи при формиране на фразеологичния

образ // Nowa frazeologia w nowej Europie: Slowo. Tekst. Czas VI. Tezy referatow miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wrzesnia 2001 r..Greifswald, 2001, s. 32 - 33.
В доклада се разглеждат измененията в обществения живот, които са причина за измененията в езика и в неговата фразеология. Активизира се групата на прилагателните, назоваващи цвят, които винаги са се отличавали със способността си да изразяват символи – различни за различните езици. В българския език в устойчивите словосъчетания се употребяват прилагателните: червен, син, сив, зелен, бял, жълт. Новите устойчиви словосъчетания със символи, свързани с “цветовите” прилагателни образуват серии фразеологизми, които са свойствени на дадения етап само за българския език и които се развиват, изменят, така, както се развива самият политически и социален живот в страната.

 1. Проблемы сопоставления русской фразеологии с болгарской //

Русский язык: «Проблемы истории, теории и методики преподавания”, Шумен, 2002, с. 381 – 388.

При съпоставката на фразеологични единици от близкородствени езици авторът предлага три подхода: 1. съпоставка по групи, в които се отделят еднакви опорни думи, например, ФЕ, с компонент растение, животно, природно явление и др.; 2. съпоставка по групи, в които е изразена определена идея, например, начало-край, свой-чужд, война-мир и др.; 3. съпоставка по структурно-типологични модели, например, ФЕ субстантивни, глаголни, наречни и др. Тези три подхода при съпоставителните изследвания от различни страни характеризират едни и същи езикови единици.


 1. Внутренняя форма фразеологических единиц – носитель культурной

информации // “Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века”. В. Тн., 2002, с. 385 – 388.

В доклада се обръща особено внимание на вътрешната форма (образната основа) на устойчивите единици. (Авторът използва тези термини като синонимични.) Вътрешната форма е образната представа за единичния факт, който е закодиран и преосмислен в образа. Именно в образа се съдържат елементи от националната култура, оценъчни характеристики, голям конотативен потенциал. Семантиката на фразеологизмите се усвоява заедно с тяхната вътрешна форма


 1. Познание культуры через фразеологию. // Слово. Фраза. Текст.

Сборник научных статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. /Гл. ред. В.М. Мокиенко/. – Москва.: “Азбуковник”, 2002, 108 – 115.

Фразеологичният корпус на всеки език е своеобразен източник на знания за културата на народа. Културни елементи могат да се открият както в дълбоките структурни връзки, така и в денотата, който лежи в образната основа на фразеологичната единица. В доклада се разглеждат ФЕ с компоненти – названия на живо тни, растения, собствени имена, професии и др. Съпоставките показват националното своеобразие на устойчивите единици.


 1. Русские фразеологизмы с глаголом иметь и их болгарские

соответствия // Научни трудове на ПУ, том 40, кн. І, 2002 - Филологии, 2002. С. 221 – 227.

В работата се разглеждат фразеологизмите с компонент-глаголът /р/ иметь - /б/ имам, който има индоевропейски произход, общ корен, но във фразеологичните съответствия се срещат значителни разлики. Те са продиктувани от процесуалния характер на тези ФЕ, които назовават преди свичко процес, а след това го характеризират и оценяват.


 1. За междуезиковата еквивалентност на фразеологизмите //

“Българският език в България и чужбина”, София, 2002, CD.

Корелацията на функционално-семантичните типове ФЕ се разглеждат в доклада като универсално за езиците. Във всеки език има еднакви функционално-семантични типове и всеки от типовете в езиците има едни и същи разновидности: 1. компаративни устойчиви словосъчетания, 2. фразеологични тропи, 3. фразеологични антитези, устойчиви експресиви.

Корелацията в руски и български език се разглежда на ниво идея.


 1. Общее и специфическое при функционировании слов и

фразеологизмов в художественных текстах // Wokol struktury slowa. Wydawnictwo uniwersytetu gdanskiego. Gdansk 2003, s. 121-128.

В доклада се разглежда общото и специфичното при функционирането на фразеологичните единици в художествените текстове. Съотношението дума-словосъчетание е проблем, в който се кръстосват въпросите на лексикологията и фразеологията. Показана е разликата между лексическото значение на думата и значението на устойчивата единица.


 1. Интертекстуальность – культурный код времени. //Интертекст в

художественном и публицистическом дискурсе. Магнитогорск, 2003, с.557 – 560.

Интертекстуалността се разглежда на базата на устойчивите словесни комплекси – пословици, поговорки, фразеологизми. В тези езикови единици поколенията са закодирали много извънезикова информация, опита на народа, неговия мироглед, текстове от позната култура и повечето от тях са описани в различни речници, справочници,пособия, учебници и др.Със замяната дори на един от компонентите на устойчивата единица се въвежда разнообразна нова информация за нова култура.


 1. К вопросу о сравнении концептов культуры во фразеологических

единицах русского и болгарского языков // Frazeologia slowianska i inne plaszczyzny systemu jezykowego. Pod red. J. Bartoszewskoj, V. Mokienko. H. Waltera, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego. Gdansk, 2004. S. 59-62.

В работата е приет тезисът, че концептът може да бъде изразен не само чрез дума, но и със словосъчетание. Концептът отразява културно обусловената представа на човека за света, той е “вписан” в националното съзнание на носителите на езика. В статията са разгледани културните концепти “радост” и “тъга” в руски и български език. 1. Обучение будущих специалистов профессиональному общению на

русском языке. Сб.- VІІ Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Доклады болгарской делегации. София, 1990, с. 131-139.
В доклада се разглежда изменената политическа ситуация в страната след 1989 год. и новият статус на руския език. Авторът търси пътища за повишаване на мотивацията при обучението по руски език в техническите вузове. Предлага се курсът по руски език за инженери да бъде непосредствено свързан с тяхното професионално обучение. Даден е списък от интенции, които моделират реалното професионално общуване.


 1. Фразеология и межкультурная коммуникация./ И вновь

продолжается бой… Сб. науч. ст., посвященный юбилею д-ра филол. наук, проф. С.Г. Шулежковой / гл. ред. В.М. Мокиенко; чл. редкол.: Л.Н. Мишина, А.А. Осипова. – Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 311 с. [Под грифом межкаф. слов. каб. им. проф. Б.А. Ларина СПбГУ] ISBN 978-5-86781-810-4]
В работата се разглеждат въпросите на междукултурната комуникация и процесите на глобализацията в световен мащаб. Изучаването на чужди езици е жизнено важно за хората, оказали се в друга среда, но желаещи да се реализират пълноценно като специалисти в която и да е професионална сфера. Особено големи трудности обуващите срещат при употребата на фразеологизми, които звучат познато, но актуалното им значение е съвсем друго. При активното използване на чуждия език особено важна се оказва културната бариера, културния компонент, наличието на културни фонови знания за света на изучавания чужд език.
12. Отражение духовной жизни русского и болгарского народов в

устойчивых словесных комплексах. / Духовно-нравственная культура России и Болгарии: православное наследие. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. VІІІ Славянский научный Собор “Урал. Православие. Культура”. Выпуск ІІ. Часть І. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – 261 с., с. 130 – 137.


Стереотипното, ритуално поведение на човека е намерило отражение в устойчивите словесни комплекси. То е свързано с историческите основи на нацията и е дало отражение върху поведението на субектите. В статията е обърнато внимание на особеностите в поведението на руснаците и българите. В устойчивите изрази, свързани с религията, се съдържат редица противоречия, точно така, както е противаречиво това чувство при руснаците и българите. Въведен е терминът „социологизиран фразеологичен образ”, в който е концентрирана образната основа на устойчивото словосъчетание и който ярко показва „властта на родния език на човека върху характера на неговото мислене”.


 1. Представление о мужчинах во фразеологии (часть ІІ) // Грани слова:

Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. – Москва, “Издательство ЭЛПИС”, 2005, с.170 – 181.
Образът на мъжа в статията е изграден вурху конкретен фразеологичен материал, зафиксиран в руските и български лексикографски източници. Показана е общата представа за мъжа, представата за младия и възрастен мъж, за съпруга и бащата, за човека- глава на семейството, за сина и наследника, за брата и зетя, роднината и съседа. Илюстративният материал показа както общи черти, свързани с общочовешките ценности, така и специфични структурни модели, своеобразна образна основа, които са свързани с бита и менталността на българите и руснаците.


 1. Образ женщины во фразеологии (на материале русского и

болгарского языков) // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева). София, БАН, 2008, стр. 64 – 70.
В работата е показан образът на жената, закодиран в устойчивите единици на руския и българския език. Голяма част от тях са с отрицателна конотация. Показана е общата представа за жената, представата за неомъжената и омъжената жена, образът на майката и бабата. Илюстративният материал показва ярки образни основи, в които е отразен образът на живот на индивидите. Голяма част от фразеологизмите е свързана с вече устарялата представа за жената.


 1. Фразеологическая активность концепта “хлеб” в русском и

болгарском языках//Культурные концепты в языке и тексте (Под ред. Н.Ф. Алефриенко), Белгород, выпуск ІІ, 2007. Стр. 62-68.
Предмет на съпоставително изследване е фразеологическата парадигма с компонент- „хляб” в руски и български език. Изследването е показало, че парадигмите не само не съвпадат, но и че в тях се наблюдават ярки разлики. Изследвано е 1. атомарното словосъчетание и ФЕ с компонент-хляб; 2. денотативната двойственост, вътрешната форма и актуалният контекст на ФЕ; 3. потребността на етноса (носителите на езика) да изразят в езикова форма ново понятие.

Значението на концепта хляб в по-голямата част от словосъчетанията съвпада, а разликите са ярки и специфични, свързани както с менталността на народите, така и с техните национални особености, с традиционната култура и бит.


 1. О “Новом тематическом русско-болгарском словаре” //Вестник

ЦМО МГУ, № 8. Часть 1-2. Филология. Культурология. Методика. Москва, 2008, с.171-172.
Създаването на нови речници (тематично обновени и в електронен вид) е актуална задача както за чуждоезиковото обучение, така и за превода от и на различните езици. Измененията в обществения живат налагат включването на нови теми, които не са били фиксирани по-рано в лексикографските сборници: Бизнес, Административно обслужване, Офис оборуднате и техника, Застраховане, Компютри, Мобилни средства за комуникация, Политика, Европейски структури, религия и Църква, Туризъм. Обновени са теми, които в 21 век са силно изменени: Икономика, Юридически структури, Строителство, Образование, Спорт, Дрехи, Хранене, Организации (политически и обществени) и др.

ІІІ. Участия в конгреси, конференции


 1. Русский язык как основа базового обучения будущих специалистов-нефилилогов. Втора научно-техническа сесия с международно участие 28 – 29.ХІ.1991 г. Сборник доклади. Част ІІ. София. С. 451 – 455

 2. Профессиональная направленность урока русского языка в техническом вузе. Сб.- V Международный симпозиум МАПРЯЛ на тему: Лингвистические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному”. Тезисы. В.Търново, 4-5 апреля 1990,с. 54-55

 3. Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в вузах в целях международного сотрудничества. Сб. – “Материалы республиканских научных конференций по проблемам кадров для зарубежных стран”. Одесса, 1992, с. 23 – 27.

 4. Образная основа фразеологических единиц - иллюстрация жизни конкретного народа (на материале русского и болгарского языков). Сб.: VIII Международный конгресс МАПРЯЛ на тему: “Русский язык в современном диалоге культур”. Тезисы. Регенсбург (Германия), 1994, с. 37-38.

 5. О новых бизнес-терминах в русском и болгарском языках. Сб.: “VI Международный симпозиум МАПРЯЛ на тему: “Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания”. В.Търново, 1995, с. 33 - 36.

 6. К вопросу о фразеологических единицах, отражающих историю, быт и обычаи народов (на материале русского и болгарского языков). Сб.: - Международная конференция на тему: “Академик В. В. Виноградов и русская филология”. Тезисы. Москва, 1995, с. 76 - 77.

 7. Специфика фразеологизмов, связанных с историей. Сб.: Юбилейна научна сесия 1996, ВВВУ “Г. Бенковски”. Долна Митрополия, 1996, с. 405 - 412.

 8. Своеобразие русских и болгарских фразеологизмов, связанных с религией. Сб.: IV Международный симпозиум “Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков”. Белград, 1997, с. 218 - 222.

 9. Иностранное присутствие в болгарской и русской фразеологии и паремиологии. Сб.: Международный симпозиум “Изучение славянских языков, литератур и культур в инославянской среде”. Белград, 1998, с. 279 - 283.

 10. Фразеологизмы, детерминированные юмором (на материале русского и болгарского языков). - Сб.: “Русский язык, литература и культура на рубеже веков”. Тезисы докладов IХ Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы. Словакия, Братислава, 1999, с. 51-52.


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Основные направления бизнес-курса русского языка. - “Болгарская русистика”, 1993, N 3, с. 68 - 74.

2. Бизнес-русский /Программа спецкурса/. - “Болгарская русистика” (Приложение). 1993, N 3, с. 5 - 15.

3. К вопросу о типологии внутренних форм фразеологических единиц родственных языков. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993, с. 163 - 169.

4. Образная основа фразеологических единиц - отражение социальной

культуры народа. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1994, с. 231 - 236.


 1. Учебник по руски език за бъдещия бизнесмен. Сб.: Ранно

чуждоезиково обучение. Пловдив, 1995, с. 38 - 46.

6. Проблемы методики исследования фразеологических единиц (ФЕ) в сопоставительном плане. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1995, с. 93 - 98.

7. Към въпроса за фразеологизмите и езиковата култура. Сб.: “Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура”. Смолян, 1995, с. 25 - 29.

8. Стефана Димитрова на шейсет години. - “Съпоставително езикознание”, 1995, кн. 4 - 5, с. 92 - 95.

9. Специфика функционирования фразеологизмов в современной

публицистике. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1996, с. 167 - 172.

10. Новият живот на фразеологизмите в периодичния печат. Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”. Филологии. В. Търново, 1996, кн. 46, Част I, с.48-55.

11. Своеобразие русских и болгарских фразеологизмов, связанных с религией. сб.: Frazeologia a religia. (Тезисы). Opole, 1996, с. 87 - 88.

12. Картина мира во фразеологии. Сб.: “Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным”, Пловдив, 1997, с. 22 - 25.

13. Season and weather words and their reflection in Bulgarian and Russiand phraseologi and paremiologi. Phraseology dhd Paremiology. Theses. Liptovsky lan. Europhras 97, Intematiohal Symposium, Bratislava,1997,p17.

14. Фразеологизмы с собственным именем в русском и болгарском языках. Сб.: Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, В. Търново, 1997, Филологии. Част I, с. 182 - 188.

15. Народный календарь в болгарской и русской фразеологии и паремиологии. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 1997, Т. 35, кн. 5, с. 237 - 245.

16. Reflection of the seasons year in the bulgarian phraseology and paremiology. - Phraseology and Paremiology. Bratislava, 1998, p. 134 - 139.

17. Сравнительный анализ болгарских и русских фразеологических единиц, пословиц и поговорок со значением “бедный - богатый”. Сб.: Славистика, ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1998, с. 51 - 58.

18. Фразеологизмы, связанные с названиями растений (на материале русского и болгарского языков). Сб.: “Русский язык и литература в современном обществе”, Шумен, 1999, с. 43 -50.

19. Характерът на българите и руснаците, отразен във фразеологията. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 36, кн. І, 1998 - филологии. Пловдив, 1998, с. 239 – 243.

20. Л. К. Байрамова. Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков. “Съпоставително езикознание”, 1998, N 1-2.

21. Lrazoweksyka religijna w trwalych polaczeniach wyych (w jezykach slowianskich). - “Leksyka w komunikacji jezykowej”. Gdansk , 1998, s. 62 - 63 (s Jerzy Gurbisz).

22. Фразеологизмы, связанные с юмором (на материале русского и болгарского языков) // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 37, кн. І. Пловдив, 1999, с. 409 – 414.

23. L. K. Bajramova. Sopostavitel`nyj sintaksis russkogo i tatarskogo jazyov [Skladnia jezyka rosyiskiego i tatarskiego w ujeciu kontrastywnym], Izdatel`stvo “Delo”, Kazan` 1997, ss. 165 \\ Rocznik tatarow polskich. T. VI. Gdansk, 2000, s.302 - 304 [s J. Gurbisz].

24. Языковые проблемы переводов произведений Ивана Вазова на русский язык // Пятые Державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”. С.-Петербург, Изд-во С.-Птб. у-та, 2000, с. 44 - 48.

25. Отражение неорганического мира во фразеологии. В сб. “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”. Белград, МАПРЯЛ, 2000, с. 235 - 239.

26 Проблемы идеографического описания болгарской фразеологии на фоне русской. В сб. “Frazeografia slowianska’. Opole, 2000, с. 79 - 80.

27. Imie wlasne w trwalych polaczeniach wyrazowych [na materiale jezykow slowianskich] \\ “Slowa, slowa, slowa”... w komunikacji jezykowej. Gdansk, 2000, s. 223 - 227 [s J. Gurbisz].

28. Роль культурного компонента в формировании фразеологической единицы// Научни трудове на ПУ, том 38, кн. І, 2000 – Филологии, 2000. С. 173 – 178.29. Профессии в зеркале фразеологии // Фразеологизм: семантика и форма (Юбилейный сборник, посвященный профессору В. Лебединской), Курган, 2001, с. 21 - 26.

30. За някои проблеми на съпоставителната фразеология // Научни трудове, ВВОВУ “В. Левски”, В.Търново, 2001, кн. № 69, с.508-511.

31. Съпоставка на фразеологични единици по опорни думи // Научни трудове, ВВОВУ “В. Левски”, 2001, кн. № 69, с. 512-515.

32. К вопросу о соматических фразеологизмов русского и болгарского языков/ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Том 30, кн. І, Пловдив, 2001, с. 553 – 559 (в съавторство с В. Казълова)

33. Роль новых символов в формировании фразеологического образа // Slovo. Tekst. Czas VІ. Nova frazeologia w nowej Europie /pod redakcja M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera/. Szczecin – Greifswald, 2002, s. 117 – 120.

34. Полезно помагало по практически превод. Владова И., Василева Е., Косева Г. Пособие по переводу. Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2002. // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 40, кн. І, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 573-574.

35. Роль ключевых слов при формировании фразеологического образа // Русское слово в мировой культуре (Русский текст и русский дискурс сегодня). Х конгресс МАПРЯЛ, С.-Петербург, 2003, с. 504-510.

36. О вариативности во фразеологии // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 41, кн. І, 2003 – Филологии. Пловдив, 2003, с. 151 – 157.

37. Сопоставление фразеологических единиц по семантическим группам // РУСИСТИКА 2003. Язык, коммуникация, культура. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 311-315.

38. О роли фразеологизмов при изучении иностранного языка // “40 години ИЧС”. София, 2003 , CD.

39. Народная педагогика в зеркале фразеологии // Фразеологические чтения памяти проф. В.Лебединской. Выпуск 1 / Отв. ред. Н.Б. Усачева. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. С. 59 – 69.

40. Представление о стихии огня во фразеологии // Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Сборник статии в чест на проф. дфн Стефана Димитрова. Шумен, 2005, с. 78 – 88.

41. Чистые стихии мироздания в зеркале фразеологии // Ogrud nauk filologicznych. Ksiega Jubileuszowa poswiecona Profesorowi Stanisslawowi Kochmanowi, Opole, 2005, s. 203 – 209.

42. О связи структурной организации фразеологизмов с их семантикой // Фразеологические чтения памяти проф. В.А. Лебединской. Выпуск 2 / Отв. ред. Н.Б. Усачева. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – 231 с. С. 55 - 58

43. Честит юбилей! Стефана Димитрова на 70 години // Лингвистични дискурси. Юбилеен сб. в чест на 70-год. на проф.д.ф.н. Ст.Димитрова. Научни трудове на ПУ. Пловдив. Т. 43, кн. 1, сб. А, 2005, с. 7 – 10.

44. К вопросу о фразеологизмах, связанных с поведением человека // Лингвистични дискурси. Юбилеен сб. в чест на 70-год. на проф.д.ф.н. Ст.Димитрова. Научни трудове на ПУ. Пловдив. Т. 43, кн. 1, сб. А, 2005, с. 123 – 129 (в съавторство с В. Назаретян)

45. Представление о небесных светилах во фразеологии// Фразеологические чтения памяти профессора В.А. Лебединской: Вып. 3 / Отв. ред. Н.Б. Усачева. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006, с. 257 – 260.

46. О природе фразеологического значения// Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Девятый Международный симпозиум МАПРЯЛ `06. В.Тырново, 5-8 апреля 2006 г.. С. 109-111.

47. Роль фразообразующих компонентов в формировании фразеологического значения// Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Пловдив, 2006 . Том І, стр. 276 – 281

48. Комическое во фразеологическом образе // Проблемы функционирования русского языка в Республике Армения. Ереван, “Лингва”, 2006, с. 82 – 83. (с В. Назаретян)

49. Представление об отношении женщин и мужчин во фразеологических картинах мира // Frazeologia а jezykowe obrazy swiata przelomu wiekow, Opole, 2007. S. 289-294.

50. Актуализация внутренней формы фразеологизма в процессе функционирования // Medunarodni znanstveni skup “Slavenska frazeologija i pragmatika”, Rab, 17-19. rujna 2006. Zagreb, 2007, с. 295 – 299

51. К вопросу о фразеологизмах, связанных с эмоциями (на материале русского и болгарского языков) // Номинативная единица в семантическом, грамматическом и диахроническом аспектах: сб. научн. ст. к 80-летию А.М. Чепасовой (Под ред. Г.И. Шигановой. – Челябинск. Изд-во ЧГПУ, 2006. С. 149-153

52. Мотивирующие параметры значения национально-окрашенных фразеологизмов// Проблемы фразеологии. Русская лексикография: тенденции развития. “Мир русского слова и русское слово в мире”, Sofia, 2007. Том ІІ, стр. 76 – 80.

53. О Новом тематическом русско-болгарском словаре. // Международная конференция “Русский язык и культура в Греции и странах Причерноморского басейна. Преподавание: проблемы и перспективы”. Комотини. Греция, 2007

54. Фразеологичните неологизми в българския език и техните съответствия в други славянски езици. Славянска филология. Том 24. Доклади и статии за ХІV международин конгрес на славистите. София. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2008. Стр. 286 – 299. (в съавторство със С.Величкова)

55. О переводе национально-окрашенных фразеологизмов // Slowo z perspektywy jezykoznawcy i tlumacza, t. 3, red. Alicja Pstyga, Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008. Str. 233 – 237. ISBN: 978-83-7326-564-6

56. Способы закодирования культур во фразеологических единицах // Фразеология и когнитивистика. Идиоматика и познание. (Под ред. Н.Ф. Алефиренко), Белгород, 2008. Том І, с. 95-98.

57. О механизмах фразеологической ономасиологии (на материале русского и болгарского языков). У чистого источника родного языка: сб. науч. ст. к 60-летию проф. В.И. Супруна /под ред. Е.В. Брысиной. - Волгоград, 2008. 141 –145 с.

58. Роль новых символов в формировании фразеологического образа // Komparacja systemow i funkcjonowania wspolczesnych jezykow slowianskich. Frazeologia (redakcja naukowa W. Mokijenko i H. Walter), Opole, 2008. T. 3, s. 320 –323.

59. Национально-культурные элементы во фразеологии (на материале болгарского и русского языков) // Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес ОХРИД 2008. Пловдив. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2008. Стр. 70 - 75.

60. Символы во фразеологии. – Русистика 2008. Язык. Коммуникация. Л:итература. Культура. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 218 – 224.

61. Роль фразеологизмов при описании образов в творчестве Л.Н. Толстого / Uluslararasi Sempozyum “L.N. Tolstay`um Yazinasal Mirasi”. Sunumlari. Материалы конференции „Литературное наследие Л.Н. Толстого”. Истамбул: San+ ay, 2008, с. 52-57.

62. Возможности идиоматики в обучении русскому языку // Сборник статей «Экология современной культуры». Москва: Изд-во МГУ, 2009, с.23-27.

83. О фразеологических инновациях и способах их представления во фразеологических словарях // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва – Магнитогорск – Новосибирск: Российская академия наук, 2009, 2 (24), с. 306-309.

64. Нов българско-руски тематичен речник (електронна версия) // Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Ред. и съставители на сборника: ст.н.с. І ст. дфн Лилия Крумова-Цветкова и н.с. д-р Сабина Павлова. Велико Търново, ИК "Знак'94, 2010, 426 с. ISBN 978-954-8305-10-5., стр. 220-224 (в съавторство с М.Кузова).

65. Основни направления и резултати при изследването на руската фразеология в България / Славянски диалози. Пловдив, 2009, кн. 9, с. 40-47.

66. Образное восприятие мира во фразеологии / Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц., д-р И. Чобанов. Пловдив, 2009, с.62-65.

67. О “следах” национальной культуры во фразеологии // “Wort – Text – Zeit”. Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen. Creiswald 2009, s.30 –31.

68. Механизмы создания оценочности во фразеологизмах. Сб.: “Теоретические и методичиские проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике”. В.Тн., 2010 (под печат).

69. Образная основа фразеологических единиц как способ выражения национально-культурного параметра./ Язык и культура: материалы Международной научной конференции (Белгород, 25 марта 2010 г.)/ отв. ред. проф. Н.Ф. Алефиренко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – 196 с., с. 17-21.

70. Способы выражения ментальности народа в его идиоматике./ Фразеология, познание и культура: сб. докл. 2-й Междунар. науч. конф. (Белгород, 7-9 сентября 2010 г.): в 2 т. / отв. ред. проф. Н.Ф. Алефиренко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – Т. 1. Фразеология и познание. – 410 с., с. 30 – 34.

71. За характера на фразеологичните неологизми в българския език // Изследвания по фразеология. Юбилеен сборник в чест на 90-год. на проф. Сийка Спасова-Михайлова, София, Изд-во БАН, 2010 [под печат]

72. Межкультурное взаимопонимание: к проблеме лексикографической обработки фразеологических инноваций / “Лексикография и фразеография в контексте славистики”. Магнитогорск, 2011 (под печат)73. Соседи в зеркале фразеологии/ Юбилейный сборник, посвященный проф. А.Ф. Алефиренко – 65. Москва, 2011 (под печат)


Каталог: docs -> procedure
procedure -> Декларация за оригиналност и достоверност
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘ професор
procedure -> Процедура за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване
procedure -> Рецензия от проф д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска
procedure -> Рецензия от д-р Гинка Атанасова Антова, доцент


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница