Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘ професорДата30.11.2017
Размер25.39 Kb.
#35710
ТипКонкурс
ДО РЕКТОРА

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ДОКЛАД


от ……………………………………………….   декан на ………………..…………………

(ак. дл. н. ст. име,презиме и фамилия) (име на факултет)


Уважаеми г-н Ректор,

Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в катедра ........................................................................................... на факултет .......................................................................................................... на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. .... от ......................... по област на висше образование ……………………………………………......................................., професионално направление ………………………………………………………............ (наименование на научната специалност), по предложение на катедрения съвет, протокол № ............../дата и утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол № ..................../дата и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8), чл. 57(2) във връзка с чл. 62 ППЗРАСРБ и чл. 79, ал. 2 ПРАСПУ, предлагам да определите с Ваша заповед следния състав на научно жури:


Външни членове за Пловдивския университет:

 1. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

 2. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

 3. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

 2. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

 3. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

 4. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. (акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

Резервни членове:

1. ................................................................................................................................................................................................................................ - външен.(акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)


 1. ................................................................................................................................................................................................................................ - вътрешен.

(акад. дл. н. ст. име, презиме и фамилия на член, висше училище/ научна организация; област на висше образование, професионално направление, научна специалност)

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни (при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета.


Приложения:

 1. Протокол № ......../ ............20.....г. от Катедрения съвет на катедра ......................................................... с предложение за състав на научното жури.

 2. Доклад от ръководителя на катедра ...................................................................... до Факултетния съвет

 3. Протокол № ... / .............20......г. от Факултетния съвет с решение за утвърждаване на състава на научното жури.

 4. Подписани декларации от членовете на предложеното научно жури

.................20......г. С уважение ..............................................Пловдив (Декан на ................................................)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница