Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29)Дата14.08.2018
Размер31.1 Kb.
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм,

доцент в Катедра „Епидемиология” на МФ-МУ-София, член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03.01.29)

Относно: кандидатурата на д-р Милена Димитрова Карчева, дм, главен асистент към Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” на Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина” към ФОЗ на МУ-Плевен за заемане на академичната длъжност ”Доцент” в Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина” на МУ-Плевен.
Представените ми за изготвяне на становище документи отговарят на разпоредбите и изискванията на ЗРАСРБ (чл. 24), ППЗРАСРБ (чл. 53,57) и Правилник за развитие на академичния състав на МУ-Плевен (Приложение № 1/18.04.2011г.).
I. Професионално развитие

Д-р Милена Карчева завършва медицина във ВМИ-Плевен през 1995 г. От 2001 г. е асистент в Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” на МУ-Плевен. От 2005 г. е старши асистент, а от 2008 г. - главен асистент. Придобива специалност „Епидемиология на инфекциозните болести” през 2005 г. От 2007 г. е магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт . През 2010 г. придобива научната степен „Доктор” по научната специалност „Епидемиология”, шифър 03.01.29. За този период д-р Карчева е преминала допълнителна квалификация в различни курсове по специалността, както и курсове по английски език и компютърна грамотност.


II. Научно-изследователска дейност:

Акцентите в научните разработки на кандидата са:

Епидемиология и ваксинопрофилактика на епидемичния паротит; Епидемиология и епизоотология на беса в някои райони на Северна България; Епидемиология на някои паразитози в Плевенския регион; Проучване на разпространението на морбили в Плевенска област.

Д-р Карчева кандидастсва с 43 реални публикации:  • В български списания – 29 /2 под печат/, за 21 от тях първи автор и 3 цитирани в дисертацията.

  • В чужди списания – 3 публикации /1 под печат/, в 1 от тях първи автор

  • В международни издания на английски език - 5 публикации

Има участие в 1 монография, на която е единствен автор, има 3 научни обзора, 4 резюмета от научни прояви в България, 1 публикация в списание с общ импакт фактор: IF - 3,032.

Представена е справка за 3 цитирания в българската периодика и 1 в международно списание.

Д-р Карчева има участие в Научно-изследователски проект „Проучване на колективния имунитет на населението при заболяването епидемичен паротит в област Плевен”.

Представен е и списък на участия с резюмета и съобщения на конгреси, конференции и международни форуми.


ІІІ. Обществена активност:

Д-р Карчева е член на съсловни организации и научни дружества: на Българския лекарски съюз, на Българското дружество по Епидемиология, Съюза на учените в България, Българското сдружение по превантивна медицина, Българска академия на науката и изкуствата /БАНИ/, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases /ESCMID/, European Public Health Association /EUPHA/.

Участва в редколегията на Journal of US-China Medical Science.
IV. Учебно-преподавателска дейност:

Представените от д-р Карчева документи отговарят на изискванията за учебна натовареност, необходима за научното звание „Доцент”. Тя участва в преподаването на студенти по медицина, медицински сестри, акушерки, управление на здравните грижи, специализанти. Участва в разработването на учебни програми и тестове по епидемиология на инфекциозните болести.


В заключение: Д-р Милена Димитрова Карчева, дм е единствен кандидат в конкурса за „Доцент” по научната специалност „Епидемиология” (03.01.29) за нуждите на МУ-Плевен.

Въз основа на нейния досегашен професионален път като утвърден епидемиолог, с достатъчна учебна натовареност и съобразявайки се с критериите на “Закона за развитие на академичния състав в РБ” и Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен, давам положителна оценка и препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури да избере за Доцент” кандидата – д-р Милена Димитрова Карчева, дм за нуждите на Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” при МУ-Плевен.


25.10.2011г. Изготвил становището:

гр. София

/доц. д-р В.Дойчева, дм/


Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д м
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. н
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"
acad -> От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "Св
acad -> Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н о


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница