Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление ФилологияДата28.12.2016
Размер67.81 Kb.
ТипКонкурс


СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Евгения Панчева

По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

По професионално направление 2.1. Филология ( Британска култура и литература)

за

гл. ас. д-р Мария Емилова Пипева

единствен кандидат в обявения конкурс
1. Представяне на кандидата.

Гл. ас. д-р Мария Емилова Пипева завършва 114-та Английска езикова гимназия, София, с успех 6.00 и златен медал, и специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема E. M. Forsters Symbolism in The Longest Journey and Howards End („Символизмът на Е. М. Форстър в романите Най-дългото пътуване и Хауардс Енд“). През 2007 г. след успешно защитена докторска дисертация по нова английска литература на тема E. M. Forsters Novels: From the monologic to the Dialogic („Романите на Е. М. Форстър: от монологичност към диалогичност“), научна специалност „Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“, шифър: 05.04.06, получава докторска степен. През 1989 г. печели конкурс за асистент по съвременен английски език. От 2004 г. до момента е главен асистент. Водила е бакалавърски и магистърски курсове като Практически английски език, Преодоляване на комуникативните бариери (английски език чрез литература), Английско-български превод, Общество и култура на Великобритания, Британска култура, СДК – програма за преквалификация на учители по английски език на ФКНФ, Детска литература: критика и превод,Методологически подходи към литературния текст, Английска литература: от модернизъм към постмодернизъм, Дискурс и превод, Британски и американски образи на детството и Превод на художествени текстове. Специализирала е в Университета в гр. Ексетър, Великобритания, Университета в гр. Абърдийн, Шотландия, Университета в гр. Ланкастър, Великобритания, Университета в гр. Улвърхамптън, Великобритания. Изнасяла е лекции в Университета на Сарагоса, Испания. Д-р Пипева е член на Българското дружество на англицистите и на Европейското дружество по англицистика (ESSE).
2. Научна дейност: публикации, конференции и проекти.

От 2007 г. до момента Мария Пипева е участвала в 8 научни конференции. Съорганизатор е на международната конференция „Странстванията на текста“, София, 2011 г. Била е консултант към Министерство на образованието и науката с неколкократни участия в изготвяне и рецензиране на материали за Олимпиадата по английски език (2007 г.) и ДЗИ по английски език (2008 г. до момента), както и двукратен член на журито за присъждане на Наградата за превод „Кръстан Дянков“ на Фондация „Елизабет Костова“ (2013 и 2014 г.). Д-р Пипева е съучредител и член на УС на Фондация „Университетска англицистика и американистика“.

В настоящия конкурс д-р Мария Пипева се представя с монографията Своето в чуждото, чуждото в своето: българските преводи на английска детска литература, обсъдена по желание на авторката и одобрена с впечатляващи отзиви от литературната секция на Катедра „Англицистика и американистика“. Монографията е отпечатана като книжно тяло от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ през октомври 2014 г. Книгата беше представена от Катедра "Англицистика и американистика" по време на Климентовите четения в СУ и получи много висока оценка не само от теоретици на преводната рецепция като проф. Татяна Стойчева и проф. Владимир Трендафилов, но и от утвърдени преводачи като Иглика Василева.

Предложена тук като основен хабилитационен текст, монографията е с обем от 255 страници, пространна библиография и илюстрации. Написана от ясно заявени и успешно проведени теоретични позиции, тя категорично очертава и картографира собствена територия в българската рецептивистика. В същото време изследването се вписва по убедителен начин в традицията на изследвания на рецепцията на английска литература в България, за която преподавателите от катедра "Англицистика и американистика"- Владимир Филипов, Владимир Трендафилов, Александър Шурбанов, Филипина Филипова, Татяна Стойчева и др. имат формиращ и форматиращ принос. Както отбелязва сама, Мария Пипева избира един привидно по-маргинален предмет като детската литература, с надеждата да достигне, по Тойнби и Фуко (към които текстът не отпраща), от една привидна литературна периферия до централни проблеми на рецепцията на английска литература у нас.

Монографията третира преводната рецепция като среща на свое и чуждо - в унисон със съвременни изследователи, които имат видим или невидим дълг към новата херменевтика. Вероятно е добре да се отчете и този дълг в теоретичната заявка на тезата. Отвъд подобни пожелания впечатляваща е теоретичната компетентност и стройност на изложението в уводната част, която обглежда дефинициите на жанра, избира своя, която включва и перспективата на възрастния читател, откроява обхвата и предвидливо прави нужните уговорки. Умело е подбрана рамката на полисистемната теория, използвана и от други изследвачи на англорецепцията у нас. Тук бих подсказала възможност за проясняване на понятието "репертоар" и през Алистър Фаулър и неговата теория за жанровете, която работи с това понятие хронологически по-рано. При понятието "норма" пък нелоша работа би свършил Е. Д. Хърш. Казвам това с ясното съзнание, че подобни връщания към източниците щяха да забавят темпото на текста. И само по себе си представянето на полисистемната теория е достатъчно обстойно, ясно и аналитично. По-нататък в изследването тази методология е обогатена със социологията на Бурдийо и други съвременни автори. Добро хрумване е в тази част да се проследи и присъствието на жанра в българската литературна критика, една високо информативна част на текста. Фокусът се стеснява постепенно през общия преглед на рецепцията, която задава хоризонти на по-нататъшния анализ. Тази част е много богата на фактология, включително и куриозна, чете се, както и цялата монография, много леко и с удоволствие, като едновременно с това съдържа сериозни аналитични изводи за процесите през четирите периода на англорецепцията, на които авторката разграфява нейната история. Свършена е огромна работа по събиране и систематизиране на материала, а обвързаните с хабитуса резултати са предадени на жив, четивен език и са обобщени с аналитична компетентност и проницателност. Доколкото ми е най-близка темата за препревеждането, бих искала да изразя известни съмнения в самия термин, който ми се струва неточен - сякаш новият превод непременно постоянно държи под око стария, една по моему затормозяваща преводача стратегия. За себе си вярвам, че множенето на преводите е добра тенденция в условията наистина не само на конкуренция, но и на представяне на все повече аспекти на оригинала дори през дописването и съкращаването, т.е. вярвам в една по-либерална нагласа за множественост.

Централен принос на труда е неговата аналитична част, където проличават друг вид умения на авторката, нейната прецизност, наблюдателност и находчивост при работата с текст. Подбраните текстове на Киплинг, Карол, Милн и Бари са достатъчно представителни за жанра в различни негови хипостази, а тяхната рецепция се оказва пространство, в което се отразяват културните нагласи на преводачи и читатели. Тази част обединява в себе си не само теория и история, но и критика на превода, а това е една от най-силните страни на Пипева като автор. Отличното владеене и на двата езика, тънкият художествен усет, изобретателността на предлаганите решения правят тези страници най- привлекателната част от труда. Заключението по новому обговаря изходните позиции на текста и достигнатите от анализа резултати.

Вкратце, пред нас е един убедително изследване, в който личи висока проба филологически професионализъм. Нямам никакви съмнения, че той е достойна заявка за хабилитация.

Извън горната монография Мария Пипева се представя с 9 статии в областта на литературознанието и рецептивистиката, публикувани след защитата на нейната докторска дисертация, както и с четири преводни книги. Към първия тип статии спадат “Cultural Politics and Narrative Voice in E. M. Forster’s A Passage to India” (In: Politics and/in Aesthetics, Selected Papers from the International Conference of the Aristotle University of Thessaloniki and the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Thessaloniki: 2007, 171–181) и “E. M. Forster’s Novel Howards End: The Discredited Synthesis”(В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, т. 97–98, 2008, 191–212). Бахтиниански по дух, тези статии проследяват функцията на разказвача в неговия обмен с текстуалната тъкан и с конструирания от тази тъкан Друг.

Останалите текстове от библиографията на кандидатката -.„Приказките на Ръдиард Киплинг: интертекстуалност, метафикционалност и превод“ (B: Литературни пространства без граници. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Надежда Дакова-Аксентиева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 222–234), “The Bulgarian Jungle Books”(In: Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer. Благоевград: Университетско издателство „Н. Рилски“, 2009, 146–154), и “The Sins of Children, the Sins of Writers: Narrative Modes and Concepts of Childhood in Ian Mc Ewan’s Atonement” (В: Език, култура, идентичност, т. 1 – Езикознание и литературознание. Шумен: Фабер, 2010, 214–220), “Translating and Publishing for the 21st-century Child in Bulgaria: A Case Study” (In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 317–322), „Как Кристофър Робин стана Бебо Червенушко: българската рецепция на „Мечо Пух“(В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, т. 50, кн. 1, сб. Г. УИ „Паисий Хилендарски“, 2013, 119–131), „Що е детска литература и какво да правим с нея (според англоезичната теория и критика на ХХ-ти и началото на ХХІ век)“. (В: сп. Литературна мисъл 1–2/2013, 122–143) и „Приказка, написана повторно: Питър Пан и неговите български превъплъщения“ (B: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 215–234) - са близки по смисъл и дух до монографията. Те изследват предводната рецепция през призмата на интеркултурния обмен и стигат до важни заключения относно балансирането между свое и чуждо, между присвояване и отчуждаване на оригинала в процеса на неговия пренос. С подобни публикации Пипева популяризира резултатите от сериозната си изследователска работа в сферата на рецептивистиката. Подобна популяризация е от огромно значение не само за обучението на студентите англицисти, но и за подобряването на качеството на преводите в една ситуация, в която то се оказва проблематично.

Както личи от предложената библиография, освен продуктивен изследовател на рецепцията на англоезична детска литература Пипева е и неин преводач, който активно прилага теоретичните си убеждения и опита от натрупания сериозен емпиричен материал: тя е автор на преводите на 4 детски книги, три от които на централен за англоезичната детска литература съвременен автор като Майкъл Морпурго. Всички те са публикувани от специализираното издателство за детска литература „Фют“.

В заключение, ще ми се да отбележа и впечатляващо формулираните приноси на кандидатката, чиито метанаратив сам по себе си е приносно четиво.

Въз основа на всичко казано по-горе убедено и с удоволствие препоръчвам на уважаемото жури по конкурса да присъди на гл. ас. д-р Мария Пипева научното звание "доцент".


Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница