Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’Дата01.03.2017
Размер71.04 Kb.
#16036
ТипКонкурс
Образец. Рецензия за ‘професор’/’доцент’


РЕЦЕНЗИЯ


от ………………………...……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна организация)

на материалите, представени за участие в конкурс

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ / ‘професор’

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

по област на висше образование .........................................................................................................


професионално направление ..............................................................................................................

(наименование на научната специалност)


В конкурса за ‘доцент’ / ‘професор’, обявен в Държавен вестник, бр. ……. от ........20....г. и в интернет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра …….................…...............…...….. към Факултет ………………......................................, като кандидат(и) участва(т) …………..............…...….. от …………....................................………

1. Общо представяне на получените материали

Представяне на процедурата и опис на получените за рецензиране материали.Предмет:

Със заповед № P33-............... от …….20….г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определен(а) за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ / ‘професор’ в ПУ по област на висше образование ..................................................................., професионално направление ......................................... (наименование на научната специалност), обявен за нуждите на катедра ……………………….……….. към Факултета по ………………………………………..

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен/следните кандидат/-и:

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....

(ак. дл. н. ст. име, презиме, фамилия от научна организация)
Представеният от ................................................................. комплект материали на хартиен носител е/не е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, и включва следните документи:


  • ...............................................................................

  • ...............................................................................

Кандидатът ................................................................. е приложил общо ...... научни труда, ..... студии …... монографии, .... книги, .... учебници и учебни пособия и списък на …...... научноизследователски разработки. Приемат се за рецензиране ....... научни труда, които са извън дисертацията и се отчитат при крайната оценка ..... учебни помагала и ..... научноизследователски проекти. Не се рецензират ....... научни труда по дисертацията и ....... научни труда извън проблематиката на конкурса. Разпределението на научните трудове по съответни рубрики, в страната и в чужбина, е както следва ……………………………………..... Представени са и документи (във вид на служебни бележки) за участие и за внедрени разработки в ……………………………………………..., както за ползата от тях, и данни за получения икономически ефект.

Бележки и коментар по документите (ако е необходимо – редукция на съответните бройки при евентуално препокриване по съдържание; отсъствие на документ(и), удостоверяващи публикуването; липса на пълнотекстово съдържание, и др.).  1. Кратки биографични данни (на кандидата/-ите)

Дават се кратки биографични данни за кандидатът/-ите (преподавателски, научен и и професионален опит във връзка с обявения конкурс).

  1. Обща характеристика на дейността на кандидата/-ите

Оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на кандидата/-ите (учебни пособия, лекционни кусове, работа със студенти, дипломанти и докторанти)

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата

Монографии, статии, свидетелства и патенти, класифицирани по тематика или друг признак и редуциране поради съвпадение или припокриване (с участия в други процедури). Преценка на рецензента за публикациите (и резултати, използвани в научната и социална практика; в проекти). Публикациите могат да бъдат класифицирани по вид (статии – Х броя; доклади – Х броя; популярни публикации – Х броя), по значимост (статии в издания с импакт-фактор – Х броя; пленарни доклади – Х броя; наградени публикации – Х броя), по място на публикуване (статии в реферирани международни списания – Х броя, доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина – Х броя; статии в национални списания – Х броя; доклади в трудове на международни научни конференции в България – ХХ брoя; доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и семинари – Х броя; доклади в научни трудове на университети – ХХ броя; по език, на който са написани (на английски език – ХХ броя (на български език – ХХ броя; на други езици - ХХ броя), по брой на съавторите (самостоятелни – ХХ броя; с един съавтор – ХХ броя; с двама съавтори – ХХ броя; с трима и повече съавтори – Х броя).Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания

Съдържателен анализ на основните научни, научно-приложни, приложни и методически приноси. Характеризиране на основните постижения. Приноси и значимост за науката и практиката (в какво се заключават). Перспективи за развитие.

Специално внимание се отделя на представената/-ите монография/-и или равностойните публикации, обобщени в хабилитационен труд. Дава се преценка дали приносите са лично дело на кандидата. След всеки принос се посочва къде се съдържа и към коя от следните групи може да бъде причислен: формулиране или обосноваване на нова научна област или проблем; формулиране или обосноваване на нова теория или хипотеза; доказване с нови средства на съществени нови страни на вече съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези; създаване на нови класификации, методи, конструкции, технологии; получаване на потвърдителни факти. Дават се данни за цитиранията на научните трудове на кандидата и представителност на изданията. Посочват се внедряванията, ако има такива.

Значимост на приносите и отражение на резултатите на в трудовете на други автори. Числови показатели – цитати (без автоцитати и скрити цитирания), импакт-фактор и др. При колективни публикации да се отрази приносът на кандидата.

Коментар на забелязаните цитирания по съдържание (обстойни, бегли, не по същество или в отрицателен план), по автори (чуждестранни; извън екип, в който участва кандидатът; от негови ученици, и др.), по периоди и години (използвани преди/за/след други процедури, в последните години, и др.).

Прави се анализ на значимостта на приносите в научните трудове на кандидата/-ите. Оценява се дали са спазени количествените показатели на критериите за заемане на академичната длъжност (ако има такива в специфичните изисквания на съответния факултет). Прави се оценка за признанието на кандидата сред научните среди у нас и в чужбина.Внедрителска дейност

Представяне на съответната дейност на кандидата (авторски свидетелства, патенти, и др.).4. Оценка на личния принос на кандидата/-ите

Оценка на рецензента за личния принос на кандидата/-ите в съответните публикации, и в каква степен формулираните приноси и получени резултати, са негова лична заслуга.5. Критични забележки и препоръки

Посочват се принципни и формални критични забележки и препоръки (към научните трудове и дейността на кандидата/-ите, комплектите материали, и за бъдещото използване на научните и научно-приложни приноси на кандидата).6. Лични впечатления

Отразяват се лични впечатления на рецензента за изявите на кандидата/-ите извън конкурса, ако има такива.Заключение

Дава се обща оценка за представените научни трудове. Има ли получени достатъчно научноприложни и приложни приноси. В случаите, когато кандидатите са повече от един, те се рецензират по реда на фамилното име.

Изразяване на еднозначна позиция на члена на НЖ – дали подкрепя или не, заемането на съответната академична длъжност от кандидата. При повече от един кандидат – подреждане на кандидатите в списък) и даване на препоръка до НЖ за изготвяне на предложение до съответния ФС за избор на списък от кандидати (подредени по реда на предпочитане), съдържащ не повече от обявения брой места.

Пример:

Документите и материалите, представени от ……………….............…………………… отговарят на всички /не отговарят на изисквания(та) на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Кандидатът в конкурса е/не е представил достатъчен/значителен брой научни трудове, публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’ и ............................. В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили международно признание като представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от международни академични издателства. Теоретичните му разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на .................................................. е несъмнена/може да се постави по съмнение.

Постигнатите от ................................................................... резултати в учебната и научно-изследователската дейност, напълно/не съответстват на специфичните изисквания на Факултета по ................................................................., приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ.

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята положителна/отрицателна оценка и да/не препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Факултет ........................................................... за избор на ................................................................ на академичната длъжност ‘доцент’/’професор’ в ПУ „П. Хилендарски“ по професионално направление .............................................................. (наименование на научната специалност)
.................. 20.... г. Рецензент: .............................................

………………………………………......

(ак. дл. н. ст. име фамилия)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница