Конкурс за заемане на длъжността директор на Художествена галерия Перник І. Минимални изисквания за заемане на длъжносттаДата25.10.2018
Размер48.5 Kb.
#97198
ТипКонкурс
ОБЩИНА ПЕРНИК, ПЕРНИШКА ОБЛАСТ
На основание чл. 91 от Кодекса на труда,

чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата

и заповед № 18/07.01.2010 г. на кмета на община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността директор

на Художествена галерия – Перник
І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, с образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Изобразително изкуство” и/или „Теория на изкуството” – по една от следните специалности: живопис, графика, стенопис, декоративно-приложни изкуства, монументални изкуства, изкуствознание

Предимство е допълнителна квалификация и/или специализация в областта на изобразителните изкуства.

2. Професионален опит: 5 години (работа в галерии, участие в изложби, пленери и др. под.)

Педагогическа правоспособност – магистър арт и сходен опит и квалификация по арт мениджмънт са предимство.

3. Специални знания и умения: компютърна грамотност

Предимство е владеенето на чужд език.

4. Други изисквания :


  • да притежава управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

  • да притежава организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

  • да има комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

  • да познава и прилага българското законодателство в областите посочени в длъжностната характеристика.


ІІ. Характер на работата:
1. Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Художествена галерия - гр. Перник и я представлява в рамките на определените му правомощия.

2. Организира и контролира основната дейност по изследване, изучаване, придобиване, събиране, систематизиране, документиране, съхраняване, опазване и популяризиране на фонда от значими произведения на изобразителните изкуства във всичките им техники и разновидности в Художествена галерия – гр. Перник;

3. Провежда държавната и общинската политика по опазването и представянето на българско художествена наследство;

4. Организира и провежда (самостоятелно и съвместно със СБХ) жанрово разнообразни изложби – авторски и групови, на творци от Перник и страната, както и престижни изложби на изтъкнати европейски и световни културни центрове и институти;

5. Работи за превръщането на Художествената галерия във важен културен център на града – с организиране и провеждане на образователни беседи сред широката публика и особено сред учащите се, творчески срещи пи дискусии сред по-професионално ориентирана публика, рецитали, камерни концерти и др. под., даващи възможност за изява на редица творци от страната и чужбина;

6. Следи за спазването на нормативните актове по съхраняването, отчетността и представянето на произведенията на изящните и приложни изкуства от страна на работещите в галерията;

7. Организира разработването и участието в реализирането на програми и проекти, свързани с галерийното дело и изобразителните изкуства;

8. Оказва съдействие при изработване на материали за Перник и региона, представящи града като привлекателна туристическа и културна дестинация.


ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за развитието на Художествена галерия – Перник за срок от три години (подробно разработена първата година), в обем не повече от 10 страници, която съдържа, както следва :

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на Художествената галерия; основни проблеми на функционирането й;

б) тенденции и възможности за развитието на Художествената галерия като културен институт;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Художествената галерия, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на галерияния фонд, образователната и популяризаторската дейност на галерията;

д) етапи за реализация на концепцията.

2. Събеседване
ІV. Необходими документи:
В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в деловодството на Община Перник, пл. ”Ив. Рилски” № 1а, всеки работен ден от 08:45 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа, следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Документ за самоличност – оригинал (за справка) и копие;

3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация и/или специализация, които се изискват за длъжността – оригинал (за справка) и копие;

4. Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /трудова, осигурителна или служебна книжка/ – оригинал (за справка) и копие;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Документ за медицински преглед - при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

7. Професионална автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

8. Концепция за развитието на Художествена галерия – Перник, за срок от три години (подробно разработена първата година), която се представя в пет екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от 10 страници


Обявлението за конкурса да се постави на видно място в сградата на Община Перник, да се публикува на електронната страница на Община Перник http\\www.pernik.bg и във вестниците „Съперник” и „Градски вестник”.

При подаването на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


За допълнителна информация - тел. 076 – 684 292, 684 244, 684 274
КМЕТ : /п/

(Р. Янакиева)Каталог: konkursi
konkursi -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен българия и втората световна война 1941- 1944 г
konkursi -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен синовете на сливен
konkursi -> Природо-математическа гимназия „ добри чинтулов сливен трета пехотна балкано-дравска дивизия (доклад)
konkursi -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен ветерани от втората световна война
konkursi -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по научната специалност по научна специалност „
konkursi -> Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Образец информация
konkursi -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
konkursi -> Критерии за оценка на предложенията
konkursi -> Добри чинтулов” – сливен втора световна война – жертви и разрушения в българия
konkursi -> От проф д-р Благой Никитов Видин


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница