Конкурса за „доцент " по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества"Дата24.07.2016
Размер56.14 Kb.
ТипКонкурс
С Т А Н О В И Щ Е
Относно конкурса за „доцент” по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества” при ИОХ с ЦФ - София, обявен в ДВ бр.12/11.02.2014 г.

Кандидат: Гл.ас.д-р Петко Денев от ЛБАВ-Пловдив при ИОХ с ЦФ-София.


От доц.д-р Мария Георгиева Крачанова, ЛБАВ-Пловдив, определена със заповед на Директора на ИОХ с ЦФ №РД-09-437/08.05.2014 г. за член на научното жури.


  1. Кратко представяне на кандидата:

Гл.ас.д-р Петко Недялков Денев е завършил ХТМ Университет - София, спец.Бакалавър по биотехнологии през 2003 г.и УХТ-Пловдив, магистратура по биотехнологии. Защитил е докторантура през 2011 г. в УХТ – Пловдив по специалност 02.11.11.”Технология на биологично-активните вещества” на тема „Изследване на антиоксидантната активност на антоцианин-съдържащи плодове и функционални храни, получени от тях”. Изследователска работа е започнал още като студент; дипломната му работа върху използването на пресовките от арония за получаване на биогаз и антоцианинови екстракти е оформена като публикация, отпечатана в Научни трудове на УХТ (2003 г.).


  1. Общо представяне на научната продукция:

В конкурса за доцент д-р Денев се представя с 33 публикации и един патент (в период на оценка в Патентното ведомство на Р.България) и един автореферат на дисертацията. Всички научни статии са публикувани. Публикациите може да бъдат групирани по следния начин:

-Публикации, свързани с докторската дисертация – 3 бр. и един автореферат на дисертацията, които не подлежат на разглеждане,

- Публикации и доклади извън дисертацията, подлежащи на рецензиране – 30 бр. и един патент в процедура в Патентно ведомство на Р. България,

От публикациите по настоящия конкурс авторското подреждане е следното: в 6 бр е първи автор, в 5 бр. е втори автор, в 8 е трети, в 5 бр е четвърти автор, в 3 бр е пети автор, в 3 бр. е шести и в 1 е девети автор.

Гл.ас.д-р П. Денев е представил и списък с доклади за участие в научни конференции, научни сесии, симпозиуми и научни срещи в България и чужбина. Представен е и списък за участие в 15 научно-изследователски и научно-приложни проекти и 4 споразумения за съвместна работа с МУ-Пловдив, Инстнитут по зеленчукови куртури-Пловдив, Институт по земеделие – Кюстендил и Земеделски институт – Шумен. Участвал е и в ръководенето на 2 дипломни работи при Химикофармацевтичния факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. Изнесъл е и две лекции по покана от Института по биофизика в Бърно, Чехия.
3.Професионална дейност:

Д-р Денев работи от 2003г. досега - в Лабораторията по биологично-активни вещества-Пловдив, филиал на ИОХ с ЦФ при БАН. През м. декември 2007 г. е избран за научен сътрудник ІІІ ст. През 2010 г е назначен за асистент, а през м. октомври 2011 г. е избран за гл.асистент. Участвал е в ръководене стажа на 3 студента от УХТ – Пловдив.

В качеството си на асистент и гл.асистент той е бил атестиран през 2010 с 835 точки (на второ място в групата на асистентите) и през 2013 г.- с 1 357 т. (на четвърто място в групата на гл.асистенти). Участвал е в конкурси за младежки научни награди през 2013 г. и е бил удостоен от МОН с голямата награда ПИТАГОР 2013 г. за наука за млади учени, както и с наградата за млади учени „Марин Дринов” 2013 г. на БАН в направление „Биомедицина и качество на живот”.


4. Научно-изследователска дейност:

Област на научните публикации (общо над 50 бр., от които 21 в списания с импакт фактор, общ импакт фактор 48,15) – Получаване, анализ и характеристика на биологично-активни вещества от растителен произход и функционални храни с висока антиоксидантна активност. Изследванията на кандидата са изцяло в областта на обявения конкурс и то по проблеми, чиито резултати са приложени или имат потенциал за приложение в хранителната промишленост.

Цитирания: - За 10 от конкурсните публикации и за две статии от дисертацията са представени 188 цитата в специализирани чуждестранни списания и книги. Представен е и списък с цитати в 13 докторски дисертации в чужбина (Чехия, Канада, Испания, Португалия, Финландия, Индия, САЩ, Унгария и Сърбия), но Денев има цитати и в 3 дисертации в България. Това безспорно е много добър атестат за качеството на извършената изследователска работа.

Участие в научно-изследователски и научно-приложни проекти: 15 - в периода 2003-2014 г., от които на 4 е ръководител.

Участие в четири научно-изследователски договора за съвместна работа С Медицинския университет-Пловдив, с Институт „Марица”-Пловдив, със Земеделския институт в Шумен и с Института по земеделие при ССА – Кюстендил в периода 2010-2014 г..

Представената подробна справка за научните и научно-приложни приноси на гл.ас. д-р П. Денев е убедително оформена. Ще се спра предимно на приносите, постигнати с 10 публикации, в които не съм съавтор (публ.№№3, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 25 и 28):

Определена е антиоксидантната активност на екстракти от растителни клетъчни култури на дяволски нокът (публ.6) и трансформирани коренови култури от червено цвекло (публ.7).

Изследвана е антиоксидантната, антимикробна и мутагенна активност на растителни екстракти (публ.№3, 8, 13, 16, 17).

Направено е електрохимично определяне на антиоксидантната активност и полифенолно съдържание на различни видове вина (публ.19).

За първи път е изучена антиоксидантната активност, полифенолното и флавоноидното съдържание на райска ябълка, култивирана в България (публ.25).

Изследвана е антиоксидантната активност и полифенолен състав на български сортове домати(публ.28).

Важен критерий за актуалността на публикациите е броят цитати в специализираните списания, монографии или в дисертационни работи. Кандидатът съобщава за 201 цитата, част от които са в 13 дисертации в чужбина. Тези факти показват значимостта на постигнатите научни резултати и високото качество на публикациите на д-р П.Денев.


5. Забележки и препоръки: В един период от 10 години Петко Денев има над 50 публикации, както и множество участия в български и международни научни форуми. Независимо, че преобладаващата част от това творчество е в колектив, считам, че публикационната активност на участника в конкурса за доцент е внушителна и личното му участие - убедително. Имам незначителни забележки по отношение на представянето на материалите:

  1. Справката за научните приноси е много подробно оформена(9 стр.).

Мисля, че е било възможно да се представи в 4 страници. Не е било правилно да се включат и приноси от дисертацията (публ.4, 5 и 10).

  1. Не са представени цитати в български издания. Известно ми е, че

публикации на гл.ас.д-р П.Денев са цитирани в 3 дисертации вУХТ-Пловдив.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е:
В обсъждания конкурс гл.ас.д-р Петко Недялков Денев се представя с

резултатите от една много интензивна научно-изследователска и научно-приложна дейност, извършена в период от почти 11 години. Постигнал е ценни и значими научни приноси в областта на фитохимията и биологичната активост на природни органични съединения.

Гл.ас.д-р инж. Петко Денев се открои с голяма работоспособност, инициатива и умение за научни контакти с учени от нашата страна и чужбина. Има успешна и ефективна научно-изследователска и приложна работа, получила международно признание. Резултатно участва в комплексни научни колективи и научно-изследователски проекти.

Основните научно-приложни приноси на кандидата са в областта на антиоксидантната активност и характеристиката на антоцианиновите плодове. Това е тематиката на ЛБАВ от дълги години, но прелом в работата се получи с доставения флуориметър „Fluostar-Optima” през 2008 г. от фирма „ВИТАНЕА” по линия на изследователски приложен проект, финансиран от МИЕ. Много полезна бе и специализацията на П.Денев в Института по биофизика, Бърно, Чехия и сключените след това проекти по международното сътрудничество на БАН със същия Институт на ЧАН с р-л д-р П.Денев.

Представените в настоящия конкурс резултати характеризират Петко Денев като ерудиран, трудолюбив, ефективен млад учен с големи възможности за успешна реализация в науката.

Въз основа на направения анализ на научно-изследователската и научно-приложна дейност и личните качества на кандидата считам, че гл.ас.д-р Петко Недялков Денев напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото приложение за заемане на академичната длъжност „Доцент и на заседанието на журито ще гласувам с да.Позволявам си да предложа на почитаемия Научен съвет на Института по органична химия с Център по фитохимия да избере гл.ас.д-р Петко Денев за доцент по научната специалност 01.05.10. „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества”.
Пловдив, 06.06.2014 г. ПОДПИС:

(доц.д-р М.Г.Крачанова)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница