Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"страница1/4
Дата13.09.2016
Размер0.55 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4
Резюмета на научните публикации

на доц. д-р Михаил Вълков

представени за участие в конкурса за получаване на научното звание “професор” по Професионално направление 5.8. „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми” по научната специалност „Земна и скална механика”

обявен в “Държавен вестник”, бр. 104 от 03.12.2013 г.


ІІІ-1. Вълков М. Прилагане на една нова формула за определяне на преместванията, предизвикани от подземни минни работи, Седма национална маркшайдерска конференция с международно участие, 19-25 юни 2000 г., Златни пясъци, стр. 184-188.
Резюме: Статията е посветена на определяне на мулдата, която се формира на земната повърхност над добивното пространство при подземен добив на полезни изкопаеми. Предложено е обобщение на основната зависимост за определяне на слягането на Х.Кайнхорст, като в нея е добавена функцията на реакция на масива. В съответствие с разбирането, че процесът на слягане е резултат от филтрирането през скалния масив на потенциалната възможност за преместване, създадена при изземането на геоматериал по подземен начин, функцията на реакция на масива е определена като локална характеристика на средата. Представен е пример.
Abstract: The phenomenon discussed in presented article is the mining subsidence above a field of underground exploitation.

According to the logical model, that the subsidence process is a result of a filtration trough the rock mass of the displacement possibility, provided by the mining of the geo-material, the function of the rock mass reaction is determined as a local characteristic. It is presented one example of calculation, that is a result of a comparative analysis of theoretical solution and of measured surface displacements.


ІІІ-2. Вълков М. Относно пресмятането на температурното поле при подземен пожар, Годишник на МГУ, том 46, св.2, София, 1996, стр. 95-96.
Резюме: В статията се разглежда проблемът за определяне на температурното поле в скалния масив, получено в следствие на подземен пожар при топлофизически параметри, които зависят от температурата. Задачата е решена с помощта на трансформация, получена при груповия анализ на квазилинейното уравнение на топлопроводността, което оптисва процеса в разглежданата постановка. Така проблемът е сведен до обикновено диференциално уравнение. Последното е допълнително опростено чрез субституцията на Кирхоф.

По данни от измервания са направени предположения за вида на коефициентите му, което позволява интегрирането на диференциалното уравнение при съответните начално-гранични условия.


Kurzfassung: Eroertet wird das Problem ueber die Bestimmung des Temperaturfeldes im Gebirge, eines Unjertagebrandes zufolge und unter waermephysikalischen Verfarensparametern entstanden, die Temperaturabhaengig sind.

Die Aufgabe ist gelfest anhand einer Transformation als Ergelnis einer Gruppenanalyse der quasilinearen parabolischen partiellen Gleichung, die den Prozess beschreibt. Dadurch wird das zu loesende Problem bis seine Aufgale fuer einfache Differentialgleichung reduziert. Die Art der letzten Gleichung ist durch Kirchoffs”Umformung vereinfacht.

Nach Vermessungs angaben sind Hypothesen ueber die Relationen von der waermephysikalischen Parameternabaenderungen geaeussert. Das gestattet die Integration der einfachen Differentialgleichung unter den konkreten Anfangs-Grenzbedingungen.
ІІІ-3. Вълков М. Груповите свойства на основното уравнение и коефициентната задача на нелинейната стохастична геомеханика, София, 1988 г., ЦИНТИ.
Резюме: В работата се разглежда проблем от минната геомеханика , свързан с опеделяне на минната мулда. Подработеният скален масив е разгледан като нелинейна стохастична среда. Въз основа на груповия анализ на уравнението, описващо процеса мулдообразуване, е предложена трансформация, с помощта на която параболичното диференциално уравнение с частни производни е трансформирано в обикновено. За него е поставена и решена важната коефициентна задача, свързана с определяне свойствата на скалния масив по отношение на мулдообразуването като са използвани данни от натурни измервания.
ІІІ-4. Вълков М. Стохастичен модел за определяне на преместванията при изземане на наклонени пластове с отчитане на приплъзанията между тях. С., Годишник на МГУ, том. 47, св. II, 2004 г., стр..
Резюме: В статията се дискутират проблеми, свързани с определянето на минната мулда. Предлага се стохастичен механо-математически модел на явлението, проявяващо се при изземането на стръмно залягащи пластове. Новият модел е базиран върху предположенията на Й. Литвинишин и върху принципа на минималната потенциална енергия. Появата на приплъзване при такива условия е взето под внимание. Намерена е зависимостта на функционалните коефициенти в диференциалното уравнение за определяне на минната мулда от въведения коефициент на приплъзване между частиците на стохастичната среда.
ІІІ-5. Вълков М. Относно възможностите на един модел в приложната механика, Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 37, серия 5/1999, стр.43-46.
Резюме: Работата е посветена на изучаване на преместванията в скалния масив в следствие на минни работи. Точките от добивното пространство са разгледани като инфинитезимални източници на възможност за преместване. Поведението на източниците се определя от техния потенциал. Поведението на точките от скалния масив, подложени на въздействие от инфинитезималните източници, се характеризира от функцията на реакция на масива.

Получените уравнения за функцията на влияние се отнасят към групата на израждащите се уравнения на математическата физика. Получена е линията на израждане в параметрична форма.


Резюме: Работа посвещена изучению механини процесса сдвижения породного массива.

Точки добытого геоматериала при разработке месторождений полезных ископаемых рассмотрены как инфинитезимальные источники возможностей перемещения. Поведение источников определяется их потенциалом.

Поведение точек подверженых воздействия инфинитезимальных источников, характеризируется функцией реакции массива.

Получение уравнения для функции сдвижения относятся к вырождающемуся типу уравнении математической физики. Получена линия вырождения в параметрической форме.


ІІІ-6. Вълков М. In Memoriam Степан Гаврилович Авершин; Седма национална маркшайдерска конференция с международно участие, 19-25 юни 2000 г., Златни пясъци, стр. 215-218.
Резюме:Материалът е посветен на сто годишнината от рождението на изтъкнатия руски учен в областта на минната геомеханика, механика на мулдата и маркшайдерското дело Степан Гаврилович Авершин. Представени са кратки биографични данни, научните му приноси, както и неговата педагогична и обществена дейности.
III-7. Вълков М. Опит за класификация на решенията на обобщеното уравнение на нелинейната стохастична геомеханика, Сл. Бряг, VІІ-ма конференция по открит и подземен добив на полезни изкопаеми, 2005, т. І, стр.394-401.
Резюме: В доклада се разглежда формирането на минната мулда от гледна точка на стохастичната геомеханика. Изходна точка за класификацията е обобщеното нелинейно уравнение, описващо формирането на минната мулда над иззетото пространство. Класификацията е извършена по редица признаци. Даден е конкретният вид на решенията в най-важните за минната практика случаи.
III-8. Вълков М. За някои израждащи се уравнения в линейната и нелинейната стохастична геомеханика, Сл. Бряг, VІІ-ма конференция по открит и подземен добив на полезни изкопаеми, 2005, т. І, стр. 387-393.
Резюме: Статията е посветена на решаване на задачи от кинематика на минната мулда. Подработеният скален масив е приет за нелинейна стохастична среда. Установено е, че основното уравнение, описващо формирането на мулдата в тази постановка, е израждащо се. Направен е анализ на промените на функционалните коефициенти на основното уравнение във връзка с промените на свойствата на скалния масив в трите характерни области на зоната на влияние на подземните минни работи. Анализът е подкрепен с резултати от числени симулации и натурни измервания.
III-9. Вълков М. За една коефициентна задача в кинематиката на минната мулда, С., Годишник на МГУ, том 48, св. ІІ, 2005, стр. 69-70.
Резюме: Статията е в областта на механиката на минната мулда. Разглеждайки подработения скален масив като стохастична среда, изградена от еластични частици, уравнението за определяне на минната мулда е получено като нелинейно параболично. Решава се задачата за определяне на функционалния коефициент на това уравнение, който характеризира свойствата на масива по дадени гранични условия и стойности на вертикалните премествания в някои вътрешни точки от зоната на влияние на минните работи. Счита се, че е налице и информация за хоризонталните премествания, получена от измерване в натурни условия.
III-10. Вълков М. За една задача с прекъсване в коефициентите в кинематиката на минната мулда, С., Годишник на МГУ, том 48, св. ІІ, 2005, стр. 71-74.
Резюме: За решаване на основните задачи в кинематика на минната мулда се предлага използването на нелинеен стохастичен модел, при който основното уравнение за определяне на сляганията е изведено като квазилинейно параболично. Във връзка с промяната на свойствата на подработения скален масив в трите основни зони, формиращи се над иззетото пространство, е предложено основните задачи на кинематика на мулдата да бъдат формулирани като задачи с прекъсване в коефициентите. Въз основа на анализ на мулдообразуването са предложени аргументи за определяне на вида на коефициентите на основното уравнение в трите зони на извадения от равновесие скален масив.
III-11. Вълков М. За уточненото задаване на граничните условия в стохастичната теория на Й. Литвинишин, С., Научна конференция с международно участие ВСУ 2005, стр. VІІ-77÷VІІ-81.
Резюме: Разработката е посветена на кинематика на мулдата. При подземен добив на полезни изкопаеми скалите от горнището в зоната на влияние се преместват по посока на иззетото пространство. Това движение достига до земната повърхност и там се формира мулда на преместванията. В работата формирането на мулдата е разгледано от позициите на стохастичната геомеханика на Й.Литвинишин. За подобряване на изчислителните резултати е предложен метод за по-точно задаване на граничните условия на решаваната задача. Получено е уравнението на мулдата в тази постановка.
Abstract: This paper considers the kinematics of mining subsidence. The under ground mining of deposits is accompanied by rock displacements towards the excavation. This rock movement often reaches the earth’s surface above the mining field and induces the surface subsidence. The article presents the mining subsidence trough from the viewpoint of the Litwiniszyn’s stochastic theory. The boundary conditions are correctly determined by solving a problem for a plate on elastic base. The equation of the mining trough is obtained.
III-12. Вълков М. Един метод за определяне на свойствата на скалите в нелинейната стохастична теория на минната мулда, С., Научна конференция с международно участие ВСУ 2005, стр. VІІ-82÷VІІ-84.
Резюме: Статията е в областта на механика на мулдата. Приемайки скалния масив като стохастична среда, изградена от еластични частици, уравнението, описващо мулдообразуването, е изведено като нелинейно параболично частно диференциално уравнение от втори ред. В изследването е определен функционалният коефициент в него, който характеризира скалния масив по отношение на мулдообразуването. За целта се използват данни от натурни измервания.
Abstract: This article considers the mechanics of mining subsidence. Assuming the rock mass is the stochastic medium consisting of elastic parts the equation which determines the earth’s surface subsiding is obtained as a nonlinear parabolic one. In the paper is solved the problem to find out the functional coefficient of the equation, which characterizes the rock mass properties.
III-13. Vulkov M., Dimitrov J. Efficient Program Realization of Digital Models in the Rock Mechanics, Greece, Chalkidiki, Second International Scientific Conference Computer Science 2005, Part I, p.65-70.
Резюме: Разработката е посветена на дигитално моделиране на задачи от земната и от скалната механика. Като основа за разсъждения е избрано основното уравнение на нелинейната стохастична геомеханика. Предложено е решение на моделното уравнение по метода на крайните разлики като се използва четириточков шаблон. Алгоритъмът на решението се реализира по един и същи начин при различни функционални зависимости за коефициентите в основното уравнение. А те са различни в трите основни зони на областта на влияние на подземните минни работи.

За пръв път се предлага и решение на правата задача по триточков шаблон.Показана е и възможността разглежданата задача от механика на мулдата да се сведе до решаване на матрично еволюционно уравнение.
Abstract: In this article a rational approach towards digital shaping is suggested as the achievement of the digital methods for improvement in the rock mechanics. As a basis, the mechanics of mining subsidence is used. Assuming the rock mass is the stochastic medium consisting of elastic parts, the equation is determined as nonlinear parabolic one. The main problems of the nonlinear stochastic geomechanics are formulated.

The evolutionary problem of the mathematical physics is examined as a generalization of the equation of mining subsidence into matrix form. Sable numerical schemes for equation of elastic mechanics are constructed. The conditions for solving of the inverse problems are studied through digital tests.

The results of the digital solutions of mechanics problems are introduced.
III-14. Вълков М. Информационно-технологичен подход към една задача от кинематика на минната мулда, С., Годишник на МГУ, том 49, св. ІІ, 2006, стр. 89-93.
Резюме: Разгледани са възможностите за прилагане на софтуерния продукт ‘Mathematica 4.0’ към един проблем от механика на минната мулда. Показано е, че след поставяне на конкретната задача и нейното математичесо формализиране намирането на решение чрез разглеждания софтуер (въпреки, че постановката е усложнена чрез задаването на уточнени гранични условия) не предизвиква затруднение. Полученото решение е удобно за практическо прилагане и използването му е по силите на широк кръг специалисти. Предлаганият информационно - технологичен подход е в съответствие с цялостното преориентиране на дейността в маркшайдерските отдели на минните предприятия към електронно (цифрово) набиране, съхранение, обработка и интерпретиране на информация за дадено находище и прилаганите в него минни технологии.
III-15. Вълков М. Методът на правите в една задача от кинематика на минната мулда, С., Годишник на МГУ, том 49, св. ІІ, 2006, стр. 99-101.
Резюме: Разгледани са възможностите на метода на правите за решаване на геомеханични задачи и по-конкретно на такива от механика на минната мулда.При разглеждане на геометрична ивица, съдържаща зоната на влияние на подземните минни работи и приемане на скалния масив като линейна среда на Й.Литвинишин, диференциалното уравнение с частни производни от параболичен тип е заменено по две схеми със системи обикновени диференциални уравнения. Представени са и основните предимства на метода на правите при разглеждане на геомеханични задачи от решавания тип, а именно: възможност да се решават проблеми в най-обща постановка на граничните условия; възможност да се решават уравнения от трите основни типа-параболични, елиптични и хиперболични, както и такива с прекъсване в коефициентите.
III-16. Вълков М. За връзката между хиперболични и параболични решения в кинематика на минната мулда, С., Научна конференция с международно участие ВСУ 2006, стр. І-114÷ I-116.
Резюме: В статията е приет нелинеен стохастичен модел за подработения скален масив. Изложени са съображения за промяната на вида на уравнението, определящо мулдообразуването в различните зони на скалния масив над добивното пространство. Предложено е решение на хиперболичното уравнение за определяне на мулдата, което е в сила за нивата непосредствено над добивното пространство. Това решение се трансформира в решение на параболичното уравнение на мулдообразуването, което е в сила за зоната на скалния масив, която се намира в близост до земната повърхност.
Abstract: The experiments with stochastic media and the theoretical researches point out that in the different rock mass areas, in the influence zone of the underground mining, the mining subsidence formations are described with different types of equations. The transition from parabolic to hyperbolic equations is displayed. In the paper a solution of the hyperbolic equation of the stochastic geomechanics is given. It transforms into one that satisfies the parabolic stochastic equation in the zones that are located close to earth’s surface.
III-17. Вълков М. За една пространствена задача от кинематика на минната мулда, С., Научна конференция с международно участие ВСУ 2006, стр. І-117÷ I-119.
Резюме: В работата се изучава формирането на мулда на земната повърхност вследствие на провеждани подземни минни или строителни работи.

Пресмятат се вертикалните премествания на точките от скалния масив и на земната повърхност в зоната на влияние на минните работи.

Предложени са зависимости за определяне на минната мулда, получена при извземане на обеми, имащи осева симетрия .Решена е пространствената задача на Коши за уравнението на Фурие.

Получени са зависимости за определяне на хоризонталните и на вертикалните премествания в скалния масив и на земната повърхност в зоната на влияние.


Abstract: The problem of the mining trough’s formation is analyzed while considering the rock mass as a stochastic media. The problem to determining the mining trough, formed while mining out lenticular ore body whit axial symmetry, is presented. The space Cauchy’s problem of the Fourier’ equation is solved. A connection for calculating of the horizontal and vertical displacements of the rock mass and the earth’s surface is obtained.
III-18. Вълков М. Относно кинематиката на минната мулда при вторично подработване. Несебър, Международна конференция “Ролята на геомеханиката за устойчиво развитие на минната индустрия и гражданското строителство”, 1115 юни 2007, стр. II-147II-151.
Резюме: Многократно подработеният скален масив е моделиран с линейна стохастична среда. Влиянието на повторното въздействие върху масива, предизвикващо протичащи с повишена интензивност премествания на вместващите скали, е отчетено като за основно уравнение, определящо мулдообразуването, е предложено уравнението на Фурие при наличието на вътрешни разпределени източници. Последните отчитат мобилизирането на неизразходвания потенциал за преместване, генериран от старата изработка. Поставена е и е решена съответната гранична задача, представляваща интерес за минната геомеханика.
Abstract: The report focuses on the optimization of the calculations connected to the rock mass and on earth's surface displacements in secondary undermining of the rock mass.

For the study of this phenomenon in the context of the stochastic geomechanics it is suggested that the subsidence of the top rock during secondary undermining to be modeled mathematically through the Fourier's equation, when internal distributed sources of displacement are present.It is assumed that such sources are the observed in situ deficits of the subsidence, when compared with the initially calculated ones. A solution of this geomechanical problem is suggested and a comparison with the classical solution has been made.
III-19. Вълков М. Оценка за областта на приложимост на хиперболично уравнение в стохастичната кинематика на мулдата. Варна 1014. 09.2007, IX национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, стр. 294299.
Резюме: В работата е приет линеен стохастичен модел на подработения при подземни минни работи скален масив. Формулиран е критерий за приложимост на хиперболично уравнение за определяне на мулдообразуването и с негова помощ и чрез зависимостта на Кайнхорст е намерена областта, в която е адекватно използването на хиперболично уравнение. Извън нея трябва да се прилага класическото параболично уравнение според първия модел на Литвинишин.
Abstract: The undermined rock mass is considered as stochastic medium. In the different areas of the influence zone of the underground mining works, the mining trough is described with an equation of hyperbolic or of parabolic type. Proposed is a solution of hyperbolic type after Model II of J. Litwiniszyn. An evaluation of the geometric dimensions of the area, in which the vertical displacements above the mined out stratum should be calculated with the hyperbolic equation, is suggested. Conclusions about the practical application of the proposed evaluation are made.
III-20. Вълков М., Михайлов М. Коефициента на безопасност в управлението на риска. С., МГУ, Безопасност на средата – работна и околна. С., проект “REFREN”, ИК “Св. Ив. Рилски”,2008, стр. 4155.
Резюме: В доклада се анализира ролята на коефициента за безопасност за управление на вероятността от настъпване на вредоносно събитие в управлението на рисковете. Мащабът на коефициента трябва да съответства на категорията (по големина на последиците) на опасността. Обобщена е добрата практика в проектирането при избора на коефициент за безопасност в механични конструкции, минни изработки, подемно транспортни съоръжения, експлозивна атмосфера и токсикологичния анализ за създаване на норми за обществено здраве. Систематизирани са факторите, които влиаят на избора на коефициента. Дадени са методически препоръки за определяне на коефициент на безопасност в конструктивната практика, които могат да се програмират за вариантни решения с цел оптимизиране на избора. Доказана е необходимостта от деклариране на всички фактори, които са били отчетени при формирането на коефициента на безопасност както в нормите (наредби, правилници), така и в проектите. Това би спомогнало за по-адекватния му избор и за редуциране или разширяване на набора фактори, които се отчитат при формирането му, в зависимост от промяната на нивото на познанието, на ползваните технологии и появата на нови материали.
III-21. Вълков М. Фотоеластиметрично изследване на напреженията около минна изработка. С., проект “REFREN”, ИК “Св. Ив. Рилски”,2008, стр. 8591.
Резюме: В доклада са представени фотоеластициметрични изследвания на геомеханични задачи, свързани с определяне на напрегнатото състояние около добивни изработки на рудни находища, разработвани по камерна система. Представен е алгоритъм за провеждане на фотополяризационно моделиране на реални обекти и е показана възможността за оптимизиране на моделирането чрез използване на компютърна техника. Изучено е разпределението на напреженията около хоризонтално разположена камера като функция на нейната ширина. Изследвано е и влиянието на коефициента на страничен натиск.

Въз основа на моделните изследвания е представена емпирична зависимост за определяне на граничната ширина на изработката, при която тя запазва своята устойчивост, т.е. в тавана не се образува свод на обрушаване. Чрез два примера са показани възможностите на фотоеластициметричното моделиране за верификация на теоретични решения на задачи, представляващи интерес за минното дело.


Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление 13. Общо инженерство, научна специалност „Индустриален мениджмънт"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница