Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"Дата02.02.2018
Размер43.55 Kb.
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ
по процедура за заемане на академична длъжност “Доцент” по Имунология (01.06.23) към сектор “Клинична имунология и алергология” на катедра

“Клинична лаборатория, имунология и алергология”

към факултет “Обществено здраве” на Медицински университет – Плевен

с единствен кандидат д-р Румен Георгиев Русев, д.м.


от проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, д.м.н.,

началник на отделение по трансфузионна хематология и имунология –

УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, тел.: 02/ 9154 419
Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16.03.2011 г. по научната специалност “Имунология” (шифър 01.06.23)
І. Биографични данни и професионални активи

Професионалният и научен път на д-р Румен Русев в областта на имунологията започва с редовната аспирантура в отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимост на НИСМП “Н. И. Пирогов”. Темата на дисертационния му труд “Върху получаването на типизиращи анти-HLA реагенти” предопределя насоките и интереса му към репродуктивната и трансплантационната имунология. След успешна защита на дисертационния труд в Специализирания съвет по имунология на ВАК през 1985 г. д-р Русев придобива научната степен “кандидат на медицинските науки”. Като ординатор в отделението по кръвопреливане и тъканна съвместимост на НИСМП “Н. И. Пирогов” д-р Русев, а през 1987 – 1990 – е старши асистент в лаборатория по репродуктивна имунология на НИ по акушерство и гинекология – МА София. Периодът 1990 – 2009 г. е свързан с професионалния му опит и творчески постижения в областта на репродуктивната имунология, натрупан в различни болници и лаборатории в САЩ и Мексико – като мениджър, директор-мениджър на Millenova Immunology Laboratories (Чикаго), хоноруван професор и консултант, научен директор. Понастоящем от 2010 г. д-р Русев е научен директор на Медицински център “Клиничен институт по репродуктивна медицина” – Плевен и научен директор на Fertility and Cryogenics Lab., Elgin, IL, USA (от 2009).

Следдипломната специализация на д-р Русев в България е в областта на вътрешните болести – МА - София (1981) и имунохематологията - МА - София (1987-1989). През 1990 – 1993 г. провежда следдимломна специализация в Център по репродуктивна и трансплантационна имунология, Индианаполис, САЩ, а през 1996 – по флоуцитометрия в Becton Dickinson, Бостън, САЩ.

Представен е сертификат за квалификация на д-р Русев за заемане на длъжност Директор на лаборатория по клетъчна имунология, диагностична имунология, ендокринология, лимфоидна имунотерапия, издаден от МЗ на щат Ню Йорк, 2006 г.ІІ. Наукометрични данни

Д-р Румен Русев участва в настоящия конкурс с внушителна цялостна научна продукция от 113 заглавия, които са представени и прецизно подредени според изискванията. Разделени са в 3 големи групи:

1. Публикации, свързани с докторската дисертация - 6

2. Публикации несвързани с докторската дисертация:

- Публикации в чужди научни списания и сборници - 34

- Публикации в национални научни списания и сборници – 4

- Монографии и глави от научни книги - 4

- Резюмета от международни научни форуми, публикувани в списания – 62

3. Удостоверения за изобретения, патенти и рационализации - 3

Осем от публикуваните статии са самостоятелно дело на автора (7,69%), в 27 статии е първи автор (25,96%) и в 31 статии - втори автор (29,80%).

Подлежащите на оценяване научни публикации са несвързаните с докторската дисертация. Те са публикувани изключително в реномирани чужди списания с висок Импакт фактор: “Amеrican Journal of Reproductive Immunology and Microbiology”, “Journal of Reproductive Immunology”, “Human Reproduction”, “Acta Europea Fertilitatis”, “Thrombosis Research”, “Molecular Human Reproduction”, “Reprod. Biomed. Online”, “Journal of Assisted Reproduction and Genetics”, “Fertility and Sterility”, “Andrologia” и др.

У нас публикациите са в реномирани български списания – “Clinical Applications of Immunology Investigations”, “Проблеми на акушерството и гинекологията”, “Медицински преглед” и други.

Впечатляващи са данните от справката за цитиранията и Импакт фактора (IF) на научните трудове на д-р Русев, което доказва значимостта им и признанието от международната научна общност.

Общият IF на научните списания с публикации на д-р Русев е 198.64: от статии в списания – 73.76 и от резюмета и съобщения в списания – 124.88. Hi-index= 13.

Цитиранията са 534: в български издания издания – 13 и в чуждестранни издания – 521.

Научно-приложната дейност на д-р Русев е оценена с издаването от ИНРА, България, на 3 патента за методи, намиращи приложение в областта на имунологията.ІII. Учебно-преподавателска дейност, членство в професионални и научни организации и други активи

Д-р Румен Русев е предпочитан лектор на научни прояви в областта на репродуктивната имунология - в България, САЩ, Канада, Мексико, Холандия, Япония. Член е на редакционни колегии на списания в България (“Clinical Applications of Immunology Investigations”) и САЩ (“Reproductive Biology and Endocrinology”), както и специален рецензент на 4 списания в САЩ (“Amеrican Journal of Reproductive Immunology and Microbiology”, “Fertility and Sterility”, “Theriogenology”, “RB&E”-e-journal) и едно в UK (“Human Reproduction”). Д-р Русев е член на 8 професионални дружества и асоциации – американски и международни (по репродуктивна медицина, репродуктивна имунология, клинични проучвания и наука). Поканен е за член на Ню Йорската академия на науките, Американската асоциация за прогрес в науката и на Международния координационен комитет по репродуктивна имунология. Д-р Румен Русев многократно е награждаван с престижни награди от международни институции в областта на медицината и биологията за постижения и приноси в науката.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представените в конкурса научни трудове на д-р Румен Георгиев Русев показват високи достойнства и приноси в научната, научно-приложна, практическа и професионална дейност на кандидата. Те са в областта на научната специалност в обявения конкурс “Имунология” и отговарят напълно на критериите от „Правилник за развитие на академичния състав в МУ – Плевен” (18.04.2011). Д-р Румен Русев е високоспециализиран лекар, един от водещите клинични имунолози, организатор, ръководител на престижна лаборатория по репродуктивна имунология, изследовател от висок ранг, с аналитични качества и неуморност в изследователското начало.

С голямо удоволствие, въз основа на своята убеденост в научната стойност на творчеството, както и личните качества на кандидата, си позволявам да препоръчам на уважаемите членове на Научния съвет на Медицински университет – Плевен да гласуват положително за aкадемичната длъжност „Доцент” по имунология на д-р Румен Георгиев Русев.
21.07.2011 г.

София Член на Научното жури:(Проф. д-р Фани Мартинова, д.м.н.)
Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д м
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. н
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "Св
acad -> Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н о
acad -> Конкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология с шифър 01. 06. 00


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница