Консолидиран списък приложение III; приложение iiiа, приложение iiiбДата24.08.2017
Размер204.89 Kb.
#28673
КОНСОЛИДИРАН СПИСЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ III; ПРИЛОЖЕНИЕ IIIА, ПРИЛОЖЕНИЕ IIIБ

Приложение III към Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци не съдържа окончателен списък, а отделни позиции от приложение II към „стария” Регламент 259/93 за превози на отпадъци и препратки към приложение IX на Базелската конвенция. Тези позиции са събрани в списъка по-долу. Съгласно Официален вестник (ОВ) L 190/1 от 12.7.2006 само текстът на Регламент 1013/2006 е законо-обвързващ.
Независимо дали отпадъците са включени в настоящия списък или не, те може да не бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18 от Регламент 1013/2006, ако са замърсени от други материали до степен, която:

a) увеличава рисковете, свързани с отпадъците достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато отчита опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/EИО; или

б) предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.
ПРИЛОЖЕНИЕ III


B1

МЕТАЛИ И МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ


B1010

Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсионна форма:

— Благородниметали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

— Скрап от желязо и стомана

— Скрап от мед

— Скрап от никел

— Скрап от алуминий

— Скрап от цинк

— Скрап от калай

— Скрап от волфрам

— Скрап от молибден

— Скрап отт антал

— Скрап от магнезий

— Скрап от кобалт

— Скрап от бисмут

— Скрап от титан

— Скрап от цирконий

— Скрап от манган

— Скрап от германий

— Скрап от ванадий

— Скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— Скрап от торий

— Скрап от редкоземни елементи

— Скрап от хром


B1020

Чист, незамърсен метален скрап, включително и сплави, в окончателно пресовани форми (листа, плочи, пръти, греди и т.н.) от:

— Скрап от антимон

— Скрап от берилий

Скрап от кадмий

— Скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

— Скрап от селен

— Скрап от телур


B1030

Труднотопими метали, съдържащи шлаки

B1031

Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма (метален прах) от молибден, волфрам, титан, тантал, ниобий и рений, с изключение на такива отпадъци като посочените в списък A по позиция A1050, галванични утайки

B1040

Скрап от възли и агрегати от инсталации за получаване на електроенергия, незамърсени със смазочни масла,

РСВ или РСТ, които да ги превърнат в опасни отпадъциB1050

Смесени цветни метали, скрап от тежки фракции, несъдържащи съставките упоменати в приложение I в такава

концентрация, че да проявят свойствата от приложение III
B1060

Отпадъци от селен и телур в метална елементна форма, включително и прах


B1070


Отпадъци от мед и медни сплави в дисперсна форма, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I към Базелската конвенция в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III към Базелската конвенция.

B1080


Цинкова пепел и остатъци, включително остатъци от цинкови сплави, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I съставки в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III към Базелската конвенция или да проявяват опасните свойства H4.3

B1090


Отпадъчни батерии, отговарящи на съставена спецификация, с изключение на тези съдържащи олово, кадмий и живак

B1100


Метал-съдържащи отпадъци, произхождащи от топене, претопяване и рафиниране на метали:

— Твърд цинк от горещо поцинковане

— Цинк-съдържащи шлаки/утайки:

— Повърхностни дроси от галванизация (> 90% Zn)

— Дънни утайки от галванизиране (> 92% Zn)

— Цинкова шлака при леене (> 85% Zn)

— Цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— Цинкова пяна  • Алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

  • Шлаки от обработка на мед за по-нататъшна преработка или рафиниране, несъдържащи арсен, олово или

кадмий, за да проявят свойствата от приложение III

— Отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

— Шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— Танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %GB040

GB040 7112, 262030, 262090

Шлаки от преработката на ценни метали и мед за допълнително рафиниране

(заб.: Като код по Базелската конвенция в поле 10 на Приложение VII следва да се впише следното:

B1100 - Шлаки от обработка на мед за по-нататъшна преработка или рафиниране, несъдържащи арсен, олово или кадмий в такива количества, че да проявят някое от опасните свойства от приложение III към Базелската конвенция
GC010

Електрически сглобки, съдържащи само метали или сплави

GC020

Скрап от електрониката (електронни платки, електронни компоненти, кабели и др.) и възстановени електронни компоненти, подходящи за оползотворяване на основни и ценни метали

B1115

Отпадъци от метални кабели, покрити или изолирани с пластмаси, невключени в списък A1190 3, с изключение на тези, предназначени за операции по приложение IVA към Базелската конвенция или всякакви други операции по обезвреждане, включващи на всеки един етап неконтролирани термични процеси като открито горене

B1120

Отработени катализатори, с изключение на разтвори използвани като катализатори, съдържащи:

— Преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори

(отработени катализатори, отработени течни катализатори

или други катализатори) от списък A

Скандий

Ванадий


Манган

Кобалт


Мед

Итрий


Ниобий

Хафний


Волфрам

Титан


Хром

Желязо


Никел

Цинк


Цирконий

Молибден


Тантал

Рений


— Лантаниди (редки метали) Лантан

Празеодим

Самарий

ГадолинийДиспросий

Ербий


Итербий

Церий


Неодим

Европий


Тербий

Холмий


Тилий

ЛутецийB1130

Пречистени отработени катализатори, съдържащи благородни метали


GC050

Отработени течни катализатори за каталитичен крекинг (РСС) (алуминиев окис, цеолити)

B1140

Твърди остатъци съдържащи благородни метали, със следи от неорганични цианиди

B1150

Отпадъци от благородни метали и сплави (злато, сребро, платиновата група, с изключение на живак) в дисперсна, нетечна форма, със съответната опаковка и маркировка


B1160

Пепел от благородни метали, получена при изгарянето на печатни платки (виж позиция А1150)

B1170

Пепел от благородни метали получена при изгарянето на фотографска лента

B1180

Отпадъчна фотографска лента, съдържаща сребърни халогениди и метализирано сребро

B1190

Отпадъчна фотографска хартия, съдържаща сребърни халогениди и метализирано сребро

B1200

Гранулирана шлака, получена от производството на желязо и стомана

B1210

Шлака получена от производството на желязо и стомана, включително шлаки като източник на титанов диоксид и ванадий

B1220

Шлака от производството на цинк, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301) основно за строителство


B1230

Метални окиси от горещо валцуване получени при производството на желязо и стомана


B1240

Метални окиси от горещо валцуване получени при производството на желязо и стомана


B1250

Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, които не съдържат нито течности, нито други опасни компоненти

GC030

ех 890800 Кораби и други плавателни съдове, излезли от употреба, изпразнени съгласно изискванията от всички товари и други материали, останали от тяхната експлоатация, които биха могли да бъдат класифицирани като опасни вещества или отпадъци


B2

ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО НЕОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ


B2010

Отпадъци от минно производство в недисперсна форма:

— Отпадъци от естествен графит

— Отпадъци от шисти, грубо отрязани или отсечени с трион или по друг начин

— Отпадъци от слюда

— Отпадъци от еоцит, нефелин или нефелин сиенит

— Отпадъци от фелдшпат

— Отпадъци от флуоршпат

— Твърди отпадъци от силициев двуокис, с изключение на този, който се използва в леярството
B2020

Стъклени отпадъци в недисперсна форма:

— Стъклени трошки и други отпадъци и скрап от стъкло, освен катодно-лъчеви тръби и други активирани

стъкла


GE020

ех 7001 ех 701939 Отпадъци от стъклени влакна


B2030

Керамични отпадъци в недисперсна форма:

— Отпадъци и скрап от металокерамични материали

— Керамични влакна, неупоменати и невключени другаде


GF010

Керамични отпадъци, които са били печени след формоване, включително керамични съдове (преди и/или след употреба)


B2040

Други отпадъци, съдържащи предимно неорганични съставки:

— Частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

— Отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

— Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена според производствените стандарти (напр. DIN 4301 и DIN 8210), основно за строителни и абразивни нужди

— Сяра в твърда форма

— Варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

— Натриеви, калиеви, калциеви хлориди

— Карборунд (силициев карбид)

— Бетонни отломки

— Стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий
GG030

ех 2621 Пепел и шлака от изгаряне на въглища в лектроцентрали


GG040

ех 2621 Летлива пепел от изгаряне на въглища

(заб.: Като код по Базелската конвенция в поле 10 на Приложение VII следва да се впише следното:

B2050 Летлива пепел от изгаряне на въглища в електроцентрали, която не е включена с списък А (заб.: Приложение VIII към Базелската конвенция/ Приложение IV от Регламент 1013/2006) (виж съответната позиция в Списък А – А2060)


B2060

Отработен активен въглен, несъдържащ съставки, посочени в приложение I в такава концентрация, че да проявяват свойствата от приложение III, например, въглен получен от пречистването на питейна вода и процесите на хранително-вкусовата промишленост и производството на витамини (виж позиция А4160)

B2070

Утайки от калциев флуорид


B2080

Отпадъци от калциев сулфат (гипс), получен от процеси в химическата промишленост, невключен в списък А

(виж позиция А2040)
B2090

Анодни остатъци от производството на стомана и алуминий направени от петролен кокс или битум и пречистени до общоприетите производствени стандарти (с изключение на анодни остатъци от хлор-алкална електролиза и от металургията)


B2100

Отпадъци от алуминиеви хидроксиди и отпадъци от диалуминиев триоксид, и остатъци от производството на алуминий, с изключение на материали, използвани за очистване на газовете, както и при процесите на флокулация или филтрация


B2110

Бокситни остатъци (червена утайка) (pH стабилизирано до по-малко от 11,5)


B2120

Отпадъчни кисели или основни разтвори с pH по-голямо от 2 и по-малко от 11,5, които не са разяждащи или не притежават други опасни свойства (виж позиция А4090)

B2130

Битуминозни материали (асфалтови отпадъци) от пътно-строителни дейности и поддръжка, несъдържащи

катран (виж позиция A3200)

(*) Концентрацията на бензопирен не трябва да надвишава 50mg/kg.


B3

ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

B3010

Твърди пластмасови отпадъци:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други

отпадъци и са приготвени за спецификация:

— Скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до

следните (*):

(*) Такива пластмасови отпадъци се разглеждат като напълно полимеризирани:

— етилен

— стирол


— полипропилен

— полиетилентерефталат

— акрилонитрил

— бутадиен

— полиацетали

— полиамиди

— полибутилентерефталат

— поликарбонати

— полиетери

— полифениленсулфиди

акрилни полимери

— алкани С10-С13 (пластификатори)

— полиуретан (несъдържащ CFCs)

— полисилоксани

— полиметилметакрилат

— поливинилов алкохол

— поливинилбутирал

— поливинилацетат

— Втвърдени отпадъци от смоли и продукти на кондензация, включващи следните:

— карбамидформалдехидни смоли

— фенолформалдехидни смоли

— меламинформалдехидни смоли

— епоксидни смоли

— алкидни смоли

— полиамиди

— Следните отпадъци от флуорирани полимери:

— перфлуороетилен/пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксиалкан

— тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

— тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)
GH013

391530, ex 390410—40 Полимери на винилхлорида


B3020

Хартия, картон и хартиени отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия и картон от:

— неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

— друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

— от хартия или картон произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

— други, включително, но не ограничени до

1. ламиниран картон;

2. несортиран скрап


B3026

Следните отпадъци от предварителната обработка на композитни опаковки за течности, несъдържащи съставките от приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III: — Неразделима пластмасова фракция

— Неразделима пластмасово-алуминиева фракция
B3027

Отпадъци от самозалепващи се ламинирани етикети, съдържащи суровини, използвани за производство на материали за етикетиране

B3030

Текстилни отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

— Копринени отпадъци (вкл. копринени пашкули неподходящи за намотаване, отпадъци от прежда и конци

— некардирани или пенирани

— други

— Отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци отпрежди, но изключващи конци

— дреб от вълна или фина животинска козина

— други отпадъци от вълна или фина животинска козина

— отпадъци от необработена животинска козина

— Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и конци)

— отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

— конци

— други


— Ленени влакна и отпадъци

— Влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от коноп (Cannabis sativa L.)

— Влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от юта и други текстилни влакна от лико

(с изключение на лен, коноп, рамия)

— Влакна и отпадъци (вкл. отпадъци от прежди и конци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

— Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от кокосови орехи

— Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от абака (Manila hemp или Musa tотtilis Nee)

— Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати и невключени другаде

— Отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и конци) от синтетични или изкуствени влакна

— от синтетични влакна

— от изкуствени влакна

— Употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

— Употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

— сортирани

— други


B3035

Отпадъци от текстилни подови покрития, килими


B3040

Каучукови отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци:

— Отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

— Други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)
B3050

Необработен корк и дървесни отпадъци:

— Дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета,

брикети, топчета или други подобни форми

— Коркови отпадъци: натрошени, гранулирани или смлени
B3060

Отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, при условие че не са инфекциозни:

— Утайки от вино

— Изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или

не под формата на палети, или във вид използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

— Дегра: остатъци получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

— Отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не

нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

— Отпадъци от риба

— Обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци

— Други отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични

продукти, които отговарят на националните и международни изисквания и стандарти за консумация от

хора и животниB3065


Отпадъци от ядивни мазнини и масла от животински или растителен произход (например пържилни масла

и мазнини), при условие че не проявяват свойствата от приложение III към Базелската конвенцияB3070

Следните отпадъци:

— Отпадъци от човешка коса

— Отпадъци от слама

— Неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни
B3080


Отпадъци от изрезки и скрап от гума

B3090

Изрезки и други отпадъци от обработена кожа, или от смесена кожа, негодни за производството на кожени

изделия, с изкл. на утайки от обработка на кожа, несъдържащи съединения на шествалентен хром и биоциди

(виж позиция А3100)


B3100

Прах, пепел утайки или брашно от обработката на кожи, несъдържащи съединения на шествалентен хром и

биоциди (виж позиция А3090)
B3110


Отпадъци от кожаро-кожухарството, не съдържащи съединения на шествалентен хром или биоциди или инфекциозни субстанции (виж позиция А3110)3

GN010

ex 050200 Отпадъци от четина и косми от свине, глигани и други, използвани за направа на четки


GN020

ex 050300 Отпадъци от косми от опашки и гриви на коне, дори в разстлано състояние, със или без подложка


GN030

ex 050590 Отпадъци от кожа и други части на птици със или без пера, пера или части от пера (независимо дали са отрязани ръбовете), без да са допълнително преработвани освен почиствани, дезинфекцирани или третирани за съхранение

B3120

Отпадъци, съдържащи оцветители за храни

B3130

Отпадъци от полимерни етери и отпадъци от неопасни мономерни етери, които не могат да образуват пероксиди


B3140

Отпадъци от пневматични гуми, с изключение на тези, предназначени за операциите, упоменати в приложение IVA


B4

ОТПАДЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ


B4010

Отпадъци, съставени главно от водоразтворими бои/латекси, мастила, политури, несъдържащи органични разтворители, тежки метали или биоциди, до степен, която ги прави опасни (виж позиция А4070)


B4020

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на смоли, латекс, уплътнители, лепила/адхезиви, неизброени в списък А, несъдържащи разтворители или други замърсители в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III, напр. произведени на водна база или лепила на базата на казеиново нишесте, декстрин, целулозни естери, поливинилови алкохоли (виж позиция А3050)


B4030

Използвани фотоапарати за еднократна употреба, с батерии, невключени в списък A


ПРИЛОЖЕНИЕ IIIА


B1010 + В1050

Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма, смесени със смесени цветни метали, скрап от тежки фракции, несъдържащи съставките упоменати в приложение I към Базелската конвенция в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III към Базелската конвенция


В1010 + В1070

Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма, смесени с отпадъци от мед и медни сплави в дисперсна форма, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I към Базелската конвенция в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III към Базелската конвенция

В3040+В3080

Каучукови отпадъци, смесени с отпадъци от изрезки и скрап от гума


GB040 + B1100

Шлаки от преработката на ценни метали и мед за допълнително рафиниране, смесени с твърд цинк от горещо поцинковане, цинк-съдържащи шлаки/утайки, алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки, отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на медGB040 + B1070 + B1100

Шлаки от преработката на ценни метали и мед за допълнително рафиниране, смесени с отпадъци от мед и медни сплави в дисперсна форма, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I към Базелската конвенция в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III към Базелската конвенция и смесени с твърд цинк от горещо поцинковане, цинк-съдържащи шлаки/утайки, алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки, отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

В1010

Смеси от отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма

В2010

Смеси от отпадъци от минно производство в недисперсна форма

В2030

Смеси от керамични отпадъци в недисперсна форма:

В3010

Смеси от отпадъци от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

В3010

Смеси от отпадъци от втвърдени отпадъци от смоли и продукти на кондензация

В3010

Смеси от отпадъци от перфлуороалкоксиалкан

В3020

Смеси от отпадъци, ограничени до неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон, друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата, от хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (например вестници, списания и подобни печатни материали)

В3030

Смеси от текстилни отпадъци

В3040

Смеси от каучукови отпадъци

В3050

Смеси от отпадъци от необработен корк и дървесни отпадъциПРИЛОЖЕНИЕ IIIБ


ВEU04

Композитни опаковки, състоящи се основно от хартия и известно количество пластмаса, които не съдържат остатъци и не са включени в позиция В3020 съгласно Базелската конвенция

ВEU05

Чисти биоразградими отпадъци от земеделие, градинарство, горско стопанство, градини, паркове и гробищаСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница