Конспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „бизнес администрация" „международен бизнес мениджмънт"Дата08.05.2018
Размер212.67 Kb.
ТипКонспект
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”КАТЕДРА “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

КОНСПЕКТ1
ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” – „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“

ПЪРВИ РАЗДЕЛ. “МЕНИДЖМЪНТ И ИКОНОМИКА”


  1. Управление същност и основна характеристика. Система за управление. Мениджмънтът като специфичен вид управление в социалната област. Функции, роли и умения на мениджърите в организациите.

  2. Научен мениджмънт възникване и развитие. Класическа школа. Основни представители. Ф. У. Тейлър - основни принципи, функции и приноси. Теория на Х. Форд за управлението на големия концерн. Дванадесет принципа на производителността на Х. Емерсън.

  3. Административен мениджмънт – възникване и развитие. Административната теория на А. Файол. Принос на Л. Гълик и Л. Ъруик. Учението на М. Вебер за идеалната бюрократична организация – основни принципи и концепции за доминирането.

  4. Школа за човешките отношения. Основни представители. Основни принципи в школата за човешките отношения. Бихейвиористичен подход. Елтън Мейо и Хоутърнските експерименти.

  5. Лидерски теории. Управленската матрица на Блейк и Моутън. Макгрегър и неговите теории „Х” и „У”.

  6. Управленско решение същност и особености. Видове управленски решения. Типология на решаваните проблеми. Цикъл на управленското решение.

  7. Делегиране на права – същност, особености, граници. Методически подход. Проблеми и трудности при делегирането на права.

  8. Стил на ръководство – същност и типове. Индивидуален стил на ръководителя. Ситуационен стил на ръководство.

  9. Теория “Z” – същност, принципи, етапи на реализация. Различия между американската и японската системи на управление по отношение на стратегията, организацията на системите на управление и управление на персонала.

  10. Организационни структури на управление (ОСУ) - същност и основни компоненти. Характеристика на видове ОСУ. Организационно регламентиране и проектиране.

  11. Комуникациите в управленската дейност – същност. Комуникативни стратегии при решаване на конфликти – съперничество, сътрудничество, компромис, избягване, приспособяване.

  12. Концепция за жизнен цикъл на продукта (ЖЦП) – същност и практическа приложимост. Криви на ЖЦП. Изменение на маркетинговия микс в различните етапи на ЖЦП. Стратегия за разработване на нови продукти. Особености на вземането на решение за покупка на нов продукт.

  13. Потребителски пазар и индустриален пазар – същност и сравнителен анализ. Характеристика и модел на поведение на потребителите на двата вида пазари. Процес на вземане на решение за покупка – етапи, характеристика на етапите; характеристика на търсенето и др.

  14. Пазар на организациите – същност и особености. Характеристика на организациите-потребители.

  15. Маркетингова информационна система (МИС) – същност. Подсистеми на МИС. Методика на маркетинговите изследвания. Видове маркетингова информация. Видове маркетингови проучвания.

  16. Сегментиране на пазара – същност и основни сегментационни променливи. Подходи при сегментиране. Избор на целеви пазарни сегменти. Позициониране на продукта на пазара.

  17. Класификация на продуктите (потребителски и индустриални) – видове потребителски продукти според свойствата и спотед търсенето; видове индустриални продукти. Търговска марка. Опаковка, маркировка и обслужване на потребителя. Продуктов асортимент и номенклатура.

  18. Субконтрактните отношения – основна форма на взаимодействие между малкия и големия бизнес. Същност. Видове субконтрактинг – търговски и промишлен. Модел на развитие на субконтрактната система.

  19. Франчайзинг – възможности за взаимовръзка на малките предприятия с големия бизнес. Същност. Характеристика на видовете. Договор за франчайзинг – права и задължения на страните по договора.

  20. Кластъринг – същност, характерни особености и значение. Принципи на организация на клъстърната система. Видове клъстъри. взаимодействие между малкия и големия бизнес.

  21. Толингът – нова форма на международна кооперация между малкия и големия бизнес. Толингът като икономическо явление. Мотиви за осъществяване на толинговите операции. Влияние на толинговите операции върху страните с ниски разходи за работна заплата. Влияние на толинговите операции върху реализиращите ги индустриално развити страни

  22. Аутсорсинг – същност, видове, сфери на приложение, предимстава, недостатъци, рискове. Методология на приложение на аутсорсинга. Аусорсингов план – същност, компоненти. Административен аутсорсинг.

  23. Предприемачески мрежи – същност и видове. Мрежовизация. Виртуални мрежи. Развитие на системата от големи и малки и средни предприятия.

  24. Управление на иновациите – същност, значение, понятиен апарат, класификация на видовете иновации. Процес на генериране на идеи – източници, фактори, методи. Оценка и избор на идеи – системен подход и анализ, методи, етапи и критерии. Превръщане на идеята в иновации - формиране на концепцията.

  25. Разпространение на иновациите дифузия. Фактори влияещи върху скоростта на разпространение. Механизми за разпространение на иновациите.

  26. Жизнен цикъл на иновационен продукт и иновационна технология. Фактори определящи жизнения цикъл. Степен на иновативност на продукти и процеси.

  27. Организация на иновационната дейност - обща постановка. Организационни структури. Финансиране на иновационната дейност - източници на финансиране, определяне размера на инвестициите.

  28. Организационно поведение същност и фактори. Процес на възприемане. Същност и класификация на организациите. Организацията като отворена система. Класификация на организационните цели. Модел на Грос.

  29. Организационна култура характеристики, елементи, функции и равнища на организационната култура. Класификация на организационните култури. Фактори, влияещи на развитието на организационната култура.

  30. Поведение на организациите при стратегически промени. Поведенски модели на организации с реактивно и активно управление. Холистичен подход на планиране на промените. Основни умения и способности на ръководителите, които управляват промените.

  31. Организационна социализация същност и модел на организационната социализация. Техники на организационна социализация. Роли и норми на поведение. Ролеви епизод. Варианти на взаимодействие при ролевия епизод. Asch ефект. Начини за управление на работното поведение: поведенческа модификация и самоуправление.

  32. Контролинг, контрол, мениджмънт – сравнителен анализ. Същност на контролинг системата и обхват на контролинг – процеса в организацията. Контролинг на бизнес-процесите. Схема на Браун за измерване на процесите.

  33. Стратегически и оперативен контролинг – същност и инструменти. Балансираната система от показатели.

  34. Стратегическо управление – същност и основни понятия. Понятието „стратегия” – същност и характеристика. Мисия на фирмата – елементи на мисията и нейното определяне. Стратегическа визия – особености и критерии при формулирането и. Понятието „стратегическа зона на действие” (СЗД), същност и подход при определянето на СЗД. Жизнени цикли на продукт, търсене и технологии.

  35. Методи за стратегически анализ. Същност и приложение на матрицата на Бостънската консултантска група. Същност и компоненти на матрицата General Electric. Същност, компоненти и приложение на SWOT-матрицата като средство за ситуационен анализ. SPACE анализът като средство за оценка на стратегическата позиция на организацията.

  36. Видове стратегии. Основни видове корпоративни и бизнес стратегии. Класификация на стратегиите според Т. Коно. Фирмени стратегии за растеж чрез вътрешно развитие или чрез външно завладяване. Стратегии на малки и средни предприятия.

  37. Стратегическо планиране – същност. Необходимост от стратегическо планиране. Стратегически план – компоненти и методика на разработване. Система за управление на стратегически задачи.

  38. Съвременни средства в стратегическото управление. Управление на риска – същност и видове риск. Стратегии на риск-мениджмънта. Управление по слаби сигнали – избор на времето за ответни мерки.

  39. Бизнес планиране същност, принципи, видове планове. Подходи при планиране. Показатели.

  40. Бизнес план – съдържание, структура, методика на разработване. Информационно осигуряване на плановата дейност. Продуктово планиране. Производствено и оперативно планиране.

  41. Инвестиционно бизнес-планиране. Етапи и подготовка на инвестиционния бизнес-план. Методи за оценка на инвестиционния бизнес план.

  42. Системи по качество - видове стандарти, елементи на системета, структура на наръчника по качество, одит и видове одити. Национални и международни стандарти от серията ISO 9000. Тотално управление на качеството – TQM.

  43. Управление на човешките ресурси (УЧР) - същност и основни характеристики. Основни понятия и модели за УЧР. Влияние на глобализацията и развитието на информационните технологии върху УЧР. Мястото на човешките ресурси сред вътрешните фактори на организацията.

  44. Планиране на човешките ресурси – същност, значение и основни дейности. Информационна система за човешките ресурси – компоненти и изисквания. Методи за прогнозиране и баланс на търсенето и предлагането на персонал в организациите. Стратегия и политика по УЧР.

  45. Мотивиране на човешките ресурси в организацията – същност, мотивационни теории и модели. Потребности на личността – ранжиране и варианти за тяхното задоволяване. Обогатяване на труда - изисквания и техники.

  46. Получаване на човешките ресурси. Набиране – основни дейности, източници и фактори на влияние. Подбор на персонала – процедури, критерии и методи. Въвеждане на персонала в организацията – значение, етапи и техники.

  47. Оценяване на трудовото изпълнение на персонала - същност, цели и етапи. Методи и критерии за оценка. Видове системи на заплащане и условия за тяхното прилагане.

  48. Социологически механизъм на конфликта - същност, параметри и продължителност. Видове конфликти. Основни принципи, цели и изисквания към управлението на конфликтите.

  49. Управление на конфликтите. Възможни стратегии за излизане от конфликти. Ролята на третата страна, арбитражната институция и воденето на преговори, като възможност за решаване на конфликтите.

  50. Основни направления на логистичната концепция и логистичните вериги. Отчитане на потребителската стойност. Спазване на принципите на системния подход. Отчитане на сумарните разходи. Развитие на логистичното обслужване. Отчитане на логистичната ефективност.

  51. Основни системи в логистичния мениджмънт – управление на поръчките, складиране, опаковане, транспорт. Същност, специфични задачи, планиране, организация и управление на процесите за всяка от системите.

  52. Пазар – същност и функции. Видове пазари (съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол, монопол) – същност и характерни особености.

  53. Пазарно търсене и пазарно предлагане. Равновесие, равновесна пазарна цена. Ценова еластичност на търсенето.

  54. Инфлация. Безработица.

  55. Бюджет и бюджетна политика - същност, видове и принципи на изграждане. Бюджетен период и бюджетна процедура.

ВТОРИ РАЗДЕЛ. “МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ”2


  1. Теория за международната търговия стандартна и съвременна. Теория на Смит за абсолютните преимущества. Модел на Рикардо за сравнителните преимущества. Модел на Хекшер-Олин. Ефекти на международната търговия. Парадокс на Леонтиев. Модели за икономиите от мащаба. Модел за продуктовия жизнен цикъл на Р. Върнън.

  2. Лостове на външнотърговската политика. Мито – понятие и видове. Ефекти на митото върху благосъстоянието. Аргументи „за”и „против” митата. Импортни квоти – ефекти. Други лостове на търговската политика. Немитнически ограничения във външната търговия. Съвременни тенденции в развитието на външнотърговската политика. Споразумения за свободна търговия – ГАТТ и СТО.

  3. Международна икономическа интеграция – същност и видове интеграция. Базисна теория за митническия съюз – създаване на търговия и отклоняване на търговия. Интеграционни процеси в Западна Европа. Създаване и етапи в развитието на Европейската общност.

  4. Експортна сделка - характеристики и компоненти. Държавно регулиране на сделката.

  5. Лизингови операции - същност и видове лизинг. Българската практика в лизинга.

  6. Посреднически операции – същност и основни характеристики на посредничеството в бизнеса. Видове посреднически операции.

  7. Вносна сделка - характеристика и компоненти. Държавно регулиране на вноса.

  8. Реекспортни операции - същност и видове. Ефекти на реекспорта – финансов, валутен. Реекспортни операции в практиката на българските фирми.

  9. Финансовите пазари структура, организация и видове. Паричен, валутен и капиталов пазар – разграничение и особености. Високоорганизирани пазари – характеристика и ефект върху глобалните спестявания, инвестиции и мобилност на капитала.

  10. Пазарна ефективност. Асиметрична информация, неблагоприятен избор и морален риск. Видове рискове на финансовите пазари и тяхното управление. Системи и методически подходи за управление на рисковете.

  11. Валутни курсове и валутни пазари. Понятие за валутен курс. Търсене и предлагане на валутния пазар. Организация и функциониране на валутния пазар. Функции на валутния курс. Фактори, определящи валутния курс. Системи на валутен курс. Методи на регулиране на валутния курс.

  12. Капиталов механизъм във фирмата с експортна ориентираност. Формула и ефекти на капиталовия механизъм. Финансов микс – стратегически и тактически.

  13. Управление на фирмените продажби чрез печалбата. Взаимодействие на продажбите чрез разходите, цените и лихвите.

  14. Структурно управление на бизнес разходите на фирмата. Управление на приоритетни разходи на фирмата – материални разходи, амортизации.

  15. Сливанията и поглъщания в бизнеса финансови аспекти. Ефекти при сливанията и поглъщанията в бизнеса. Финансиране на сливанията и поглъщанията. Фирмени сливания и поглъщания в българската практика.

  16. Офшоринг – същност, основна характеристика, правила за бизнес. Приоритетни за България офшорни зони.

  17. Международни методики за оценка на средните фирми. Алтернативи за фирмен избор на методика. Международни методики, прилагани в България.

  18. Цени на капиталите в бизнеса. Цена на собствените и на заемните капитали. Ножица на цените на капиталите.

  19. Методика за диагностичен фирмен анализ. Частична диагноза на фирмата. Браншова частична диагноза. Пълна и проблемна диагноза.

  20. Ликвидност в бизнеса и нейният анализ. Ликвидност, ликвиден риск и пазар на активи. Методи за анализ на ликвидността на фирмата.

Конспектът за Държавен изпит е утвърден от катедра „Администрация и управление” с Протокол № 13/ 12.07.2013 г.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Андреева, М. Обща теория на мениджмънта. ИК Галактика. 1996.

 2. Алексиева, Й. Ст. Стаматов, авторски колектив. Наръчник по ресторантьорство и хотелиерство. Проектиране и дизайн. С., РААБЕ. 2001.

 3. Ангелов. Д., Желязкова Д. „Стопанска логистика”. Изд. „Наука и икономика”-Варна, 2007.

 4. Антонова Д. „Иновации и обществено развитие". А-Груп – Русе. 2008.

 5. Бобин, А. Л. Чередникова, В. Якомович. Управление иновациями в организациях. ОМЕГА - Л, 2008

 6. Беловиене, А., Р. Киндерис, Ф. Уилямсън, Т. Иванов, К. Ортин, Наръчник по управление на събитията, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варана, 2009.

 7. Бодурова, П. Организационният профил като средство за анализ на организациите, Варна, УИ на ВСУ „Ч.Храбър”, 2009.

 8. Бодурова,П., Г.Желязкова. Ръководство за упражнения по организационно поведение, ВСУ „Ч.Храбър”, Университетско издателство, 2010.

 9. Бодурова,П., В.Николаева, Г.Желязкова. Ръководство за упражнения по стратегиите в управлението на фирмите, ВСУ „Ч.Храбър”, Университетско издателство, 2010.

 10. Бодурова,П., Г.Желязкова. Организационно поведение, Варна, УИ на ВСУ „Ч.Храбър”, 2009.

 11. Бодурова,П. Стратегиите в управлението на фирмите, Варна, УИ на ВСУ „Ч.Храбър”, 2007.

 12. Бодурова, П. Ръководство за упражнения по стратегиите в управлението на фирмите. Ромина. С., 1999.

 13. Великова, М. Публично-частни партньорсва. Аутсорсинг. Издание на ВСУ „Черноризец Храбър”. В., 2008. – 134 стр.

 14. Великова, М. Политики и практики в местното самоуправление. (Местна финансова и инвестиционна политика). Издание на ВСУ „Черноризец Храбър”. В., 2008.

 15. Владимиров, В. и колектив. Макроикономика. Стено. Варна, 2005.

 16. Владимирова,К. и кол. Стратегическо управление и стратегическо планиране, УИ “Стопанство”. София, 2005.

 17. Генова, Ж. Социология. За студенти по социални и стопански науки, администрация и управление.(второ преработено и допълнено издание). Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.П., 2009.

 18. Герчева-Несторова, Г. Психология в управлението – комуникативен разрез1. УИ на ВСУ. В., 2004.

 19. Герчева-Несторова, Г. Психология в управлението – комуникативен практикум – 2. УИ на ВСУ. В., 2005.

 20. Герчева-Несторова Г. Социални комуникации – междуличностна парадигма. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”. В., 2012.

 21. Голдблат, Дж. Специални събития. Изд. „Рой Комюникейшън”, 2006.

 22. Дайле, А. Практика контроллинга. Финансы и статистика. Москва, 2001.

 23. Дамянов, Д. Иновационна политика. ИНТЕРВЮ-прес. София, 2002.

 24. Дамянов, Д. Иновации – технология,организация,управление,финансиране и политика. ПРИМАКС. Русе, 2009.

 25. Дамянов, Д. Методика за разработване и оценка на инвестиционни проекти. ТУ-София, 2002.

 26. Дамянов, Д. Методика за определяне степента на иновативност на продукти и процеси. ТУ - София, 2003.

 27. Дамянов, Д., Иновационна политика, Интервю прес, С., 2002,

 28. Данаилов, Д. Финансов мениджмънт в бизнеса. Изд.”Люрен”. С., 1996.

 29. Данаилов, Д. Бизнес анализи на фирмата. УИ на УНСС, С., 1996.

 30. Димитров, Д. Управление на конфликта. ИК “Марица”. С. 2005.

 31. Димитров, Н. Планиране и Прогнозиране, Учебно пособие, изд.на ИУ – Варна,2008 г.

 32. Димитров, Н. Стратегическо управление, Учебник, изд.на ВУ „Бизнес Колеж по администрация и управление,, Варна , 2007 г.

 33. Димитров, Н. Теория на управлението , Учебник в съавторство, А.Станчева, Н.Димитров и др.,изд.” Наука и икономика”, Икономически университет. Варна, 2010.

 34. Димитров, Н. Кратка енциклопедия по Корпоративно ръководство, в съавторство – Йор. Коев,,Ст. Вачков, Н. Димитров и др. ,изд.”Издателска къща Стено „ Варна, 2011.

 35. Димов, И. и колектив. Обща икономическа теория. Нова звезда. 2009.

 36. Добинс, Р. Ст. Уит. Практически съвети по финансов мениджмънт. С., 1996.

 37. Дракър, П. Новаторство и предприемачество-практики и принципи, изд.”Христо Ботев”, С., 1992.

 38. Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. В., 1997.

 39. Дракър, П. Новаторство и предприемачество, С., 1992.

 40. Димитров, И. Логистичен мениджмънт. Мениджмънт на логистичната верига, УИ „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2004

 41. Дъбева,T., Г. Луканова. Ресторантьорство. Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2011

 42. Иванов, Т., Икономически анализ в публичния сектор, Поредица „Управление на промяната”, ИПОИ при БАН, Сдружение „Джордж Маршъл”, С., 2009.

 43. Илиев, Й., „Управление чрез мотивация”, изд. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2010г.

 44. Илиев, Й., „Управление на човешките ресурси”, изд. „Абагар”, 2007

 45. Илиев, Й., „Умението да мотивираме”, изд. „Нова звезда”, София, 2005

 46. Илиев, Й., Ст., Колева, „Мотивацията – водещо предизвикателство в управлението на човешките ресурси”, статия, списание „Родопи”, бр. 1-2, 2009

 47. Илиев, Й., „Конкурентоспособност и индустриална политика”, трудове на УНСС, София, 2006

 48. Ишикава, К. Тотално управление на качеството в Япония, ИК ''Хр. Ботев'', София, 1994

 49. Калинков, К. Статистически методи в поведенческите и социални науки. НБУ, С. 2001.

 50. Каменов, К. Основи на управлението. част II. Абагар. Велико Търново, 2004.

 51. Каракашева, Л. Външно-търговски бизнес. Изд.“Принцепс”. Варна, 1997.

 52. Колектив ВСУ, Основи на управлението, ВСУ, 2004.

 53. Коев, Й. и др. Малкият бизнес 2003, проблеми и решения. Стено. В., 2003.

 54. Копринаров, Бр. Хотелиерство и ресторантьорство, Шумен: Унив.издателство “Епископ Константин Преславски”, 2005.

 55. Кънев, М. Микроикономика. Мартилен. 2009.

 56. Лесидренска, С. Контролингът в производственото предприятие. Варна, 2007.

 57. Лесидренска, С., И. Димитров. Възможности за приложение на метода на целевата себестойност при продуктови иновации. сп. Механика на машините, серия: Икономика и мениджмънт. ТУ – Варна, 7/2005.

 58. Линднер, Й., Г. Недева, Г. Трендафилова и др., Предприемачество и мениджмънт. Дионис, С., 2007.

 59. Мадгерова, Р. Предприемачество и малък бизнес в туризма. ИК “Интелект А”. Благоевград, 2004.

 60. Македонска, Д. и др. “Логистика” изд. ТУ – Варна 2005.

 61. Мирчев, А. Производствен мениджмънт. “Принцепс”. Варна, 1996.

 62. Мирчев, М., Н.Миронова, К.Радев. Организационно поведение. С., 2007.

 63. Митрополитски, К. Предприемачество и дребен бизнес. ИК “Призма”, 2002.

 64. Недялкова, А., З. Бауман, Д. Филипов. Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм. Изд. Албатрос. С., 2005.

 65. Недялкова, А. Глобализацията – нищо фатално. УИ на ВСУ. Варна 2002.

 66. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 1. УИ на ВСУ. Варна, 2004.

 67. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 2. УИ на ВСУ. Варна, 2004.

 68. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 3. УИ на ВСУ. Варна, 2004.

 69. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 4. УИ на ВСУ. Варна, 2004.

 70. Недялкова, А. Ръководство за самоподготовка по УЧР, С.ИК „Люрен”, 1999.

 71. Недялкова, А. Структурна реформа – социална политика и социална адаптация. УИ на ВСУ. Варна, 2002.

 72. Недялкова, А. Управление на човешките ресурси. Варна, 1996.

 73. Неруш, Ю.М. „Логистика”, изд. „Издателство Проспект”, М. 2006.

 74. Овчарова, Сн., Мениджмънт на строителната организация, УИ на ВСУ, 2006, ISBN 10-954-715-283-1.

 75. Oвчарова, Сн. УЧР при управление на събитията - тезиси по проект. PHARE, 2007. ISBN 978-954-715-372-1.

 76. Oвчарова, Сн. Ръководство за курсова работа по УЧР. Колор Принт, Варна, 2010, ISBN 978-954-760-160-4.

 77. Овчарова, Сн. Организация и технология на управлението - тезиси, казуси, тестове. УИ на ВСУ, 2009. ISBN 954-715-269-6. (второ преработено издание).

 78. Павлов, П. Държавното управление и администрацията в европейския контекст – ориентири на трансформация. – Варна : УИ на ВСУ Черноризец Храбър, 2007.

 79. Павлов, П., С. Михалева. Концепцията “Електронно правителство” – същност, проблеми и перспективи. – Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2003.

 80. Павлов, П., С. Михалева. Държавно управление и държавна администрация. – Варна: УИ ВСУ на Черноризец Храбър, 2008.

 81. Павлов, П., С. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор. – Варна: Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2008.

 82. Павлов, П., Л. Павлова, С. Михалева. Управление на публични проекти: В 2 ч. – Варна: УИ на ВСУ Черноризец Храбър, 2008.

 83. Павлов, П., Л. Павлова. Структурни инструменти на ЕС. Приложение в България: Учебно помагало. – Варна: Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2011.

 84. Панайотов, Д., Б. Борисов. Стратегическо планиране, Свищов, 2001.

 85. Парашкевова, А. Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество. Насоки за промяна през XXI век., Варна, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN 978-954-715-528-2, 2012.

 86. Парашкевова, А. IT-аутсорсинг – модел за управление на информационни ресурси в административна среда, Варна, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, Серия „Знание”, ISBN 978-954-715-513-8, 2012.

 87. Парашкевова, А. Аутсорсингът в управлението на организацията – Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, год. XIII, т. XIII, ISSN 1310-800Х, 2007, с. 194-243.

 88. Парашкевова, A. Маркетингов план. Ръководство, В., Изд-во Колор-принт, 2011.

 89. Парашкевова, А. Ръководство за семинарни упражнения по управление на иновациите, В., Изд-во Колор-принт, 2011.

 90. Парашкевова, Л. Маркетинг. Колор-принт. В., 2004.

 91. Парашкевова, Л., А. Парашкевова Аутсорсинг, В., Изд-во Колор-принт, ISBN 978-954-760-168-0, 2008, 178 с.

 92. Парашкевова, Л., Малкият индустриален бизнес в глобалната икономика. УИ на ВСУ. В., 2004.

 93. Парашкевова, Л. Държавно регулиране на иновационната дейност (релации малки и средни – големи предприятия), В., УИ на ВСУ, ISBN 954-715-225-4, 2009, 212с.

 94. Парашкевова, Л., А. Парашкевова. Предприемачеството в глобалната икономика. Колор-принт, В., 2007.

 95. Парашкевова, Л., А. Парашкевова Ръководство за семинарни упражнения по предприемачество, Варна, Издателство Колор-принт, ISBN 978-954-760-123-9, 2007.

 96. Парашкевова, Л., А. Парашкевова Ръководство по аутсорсинг, Варна, Издателство Колор-принт, ISBN 978-954-760-187-1, 2009.

 97. Парашкевова, Л., А. Парашкевова Ръководство за семинарни упражнения по маркетинг (тестове, казуси, задачи), Варна, Издателство Колор-принт, ISBN 978-954-760-175-8, 2009.

 98. Паунов, М. Организационно поведение. С. 2006.

 99. Панайотов и кол. Основи на управлението. ВСУ. 2004.

 100. Пеев, П. Икономика и мениджмънт в ресторантьорството. ИК “ЛЮРЕН”, С. 1998.

 101. Порязов ,А. Организация и технология на управлението, УИ на ВСУ Черноризец Храбър, 2007.

 102. Порязов, А. Въведение в теорията на мениджмънта – второ преработено и допълнено издание, унив. Изд. На ВСУ, 2009.

 103. Порязов, А. Организация и технология на управлението» - второ преработено и допълнено издание, унив. Изд. На ВСУ, 2009.

 104. Порязов А., Николаева., В., Ямукова П. Основи на управлението. УИ на ВСУ „Черноризец Храбър” 2010.

 105. Портър, М. Конкурентното предимство на нациите, Изд. къща “Класика и стил”, С., 2004.

 106. Палешутски, К. Мениджмънт.Опитът на водещите фирми в света. София- Благоевград, КФ”Форчън”, 1991.

 107. Рампли-Стърджън, Н. Малък бизнес, голяма печалба! Изд. Амат-Ах, 2007.

 108. Славова, И. Бизнес план, “Тилиа”ООД, 2001.

 109. Темелкова, М. Контролинг. УИ на ВСУ. В, 2010.

 110. Темелкова, М. Микроикономика. Макроикономика. ВСУ. Варна, 2011.

 111. Темелкова, М. Семинарна тетрадка по микро и макроикономика. Колор принт. Варна, 2010.

 112. Темелкова, М. Контролинг в производствената организация. Колор принт. Варна, 2010.

 113. Темелкова, М. Контролинг в производствената организация – сборник с тестове. Колор принт. Варна, 2010.

 114. Темелкова, М. Семинарна тетрадка по контролинг. Колор принт. Варна, 2011.

 115. Тодоров, К. 25 казуса за предприемачи и мениджъри от практиката, НСКСТ, С., 1992.

 116. Тодоров, К. Предприемачество и мениджмънт, Мартилен, С., 2004.

 117. Тодоров, К. Предприемачество и дребен бизнес, изд. “Мартилен”, С., 1997.

 118. Тейлър, Ф.У. Научното управление. 1989.

 119. Форд, Х. Моят живот и моите успехи. С., Буларт-2000,1991

 120. Христова, Т., Симеонов,Хр. Мениджмънт на човешките ресурси, В. 1993.

 121. Пипер, Р., К.Рихтер. Мениджмънт. Управлението на прехода. С., 1993.

 122. Хейг, П. П. Джексън. Как да правим маркетингови проучвания. Делфин прес, Бургас, 1990.

 123. Савов, Ст. Световно стопанство. В.Търново, 1995.

 124. Савов, С. Макроикономика. Свищов, 2002.

 125. Химарски, Е. Международен икономикс. I част,С.,1992.

 126. Христов, С. Основи на управлението, ИУ-Варна, 1997.

 127. Якимова, И., Ст.Коева, Д.Канев. Въведение в макроикономиката (главното в теорията, тестове, задачи). Варна, 1997.

 128. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Как да започна собствен малък бизнес, С., 2007.

 129. http://www.mi.government.bg/ind/doc_konk/Almanah2005.pdf

 130. http://ec.europa.eu/enterprise/sme/innovation_bg.htm

 131. http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=2038

1Конспектът за комплексен Държавен изпит по „Стопанско управление” се състои от две части. Първа част е задължителна за всички дипломанти – изтеглят се 2 въпроса на лотариен принцип. Втора част е специализирана за ММБ – изтегля се 1 въпрос на лотариен принцип.

2Втори раздел „Международен бизнес мениджмънт“е задължителен само за дипломанти от СУ – МБМ. Развива се един въпрос, изтеглен на лотариен принцип.

Каталог: darjavni izpiti i diplomni raboti -> files
files -> Програма „Психология и психопатология на развитието" Одобрил: Научен ръководител на мп "
files -> Конспект за държавен изпит на специалност „психология"
files -> Примерни теми за дипломни работи за завършващите специалност “ съдебно-експертен инженеринг” окс
files -> С т о п а н с к и ф а к у л т е т катедра „икономика”
files -> Конспект за държавен изпит на магистърска програма „приложна психология
files -> Конспект за държавен изпит на Бакалавърска програма по специалност
files -> Конспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
files -> Конспект за държавен изпит на специалност: „ Международни икономически отношения
files -> Черноризец Храбър
files -> Конспект за държавен изпит на Бакалавърска програма по специалност


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница