Конспект на дисциплинатастраница3/47
Дата18.04.2022
Размер360.5 Kb.
#114133
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Управление на човешките ресурси
планиране на ЧР – определяне на потребностите от ЧР и формулиране на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията

 • набор, подбор и назначаване на персонала - привличане и оценяване на кандидати за работа, въз основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед на изискванията на длъжността и на организацията

 • обучение и развитие на персонала – усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите

 • оценяване на персонала – характеризиране равнището на трудово представяне на заетите

 • заплащане на труда – определяне на адекватни и трудови възнаграждения в организацията

 • осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – подобряване условията на труда и опазване здравето

 • усъвършенстване на трудовите отношения – поддържане на трудовия мир в организацията и формиране на благоприятни отношения в колектива

  ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА: съотношение между резултатите, които се получават на изхода, и разходите, които се правят на входа.
  Разходи - за планиране на човешките ресурси, за проектиране и анализ на труда, за подбор на персонал, за издръжка на структурно звено по управление на човешките ресурси и т.н.
  Резултати - трудно се определят и оценяват. Важно е по какъв начин и в каква степен тя допринася за реализация на организационните цели.
  Най-логичният подход към оценяване на ефективността е да се прецени по какъв начин и в каква степен тази система допринася за реализация на организационните цели
  Показатели за ефективност:
  1) Организационна ефективност – традиционно използвани показатели са печалба, рентабилност, себестойност на единица продукция, трудови разходи на единица продукция, производителност на труда и др.;
  2) Промяна в основните характеристики на човешките ресурси – изразява се в повишаване на образователното равнище на заетите, равнището на трудово представяне;
  3) Принос за издигане имиджа на организацията като работодател - организациите, които имат добър имидж на трудовия пазар, обикновено са известни с това, че прилагат обективни процедури при подбор на кандидати, предлагат интересна и предизвикателна работа, конкурентни работни заплати и социални придобивки, реализират програми за обучение и развитие на персонала, формират благоприятни трудови отношения, които са добра основа за високоефективен труд;
  4) Възвръщаемост на инвестициите в човешки ресурси – използват се показатели за съотношенията между обем продажби и разходи за работна заплати, между чиста печалба и разходи за работни заплати и социално осигуряване;
  5) Ефективност на елементите на системата – анализират се данни за резултати от следните дейности: планиране на човешките ресурси, проектиране и анализ на длъжностите, подбор, оценяване, обучение и развитие, заплащане на труда


  Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница